Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drittijiet fundamentali - Greċja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Il-qrati nazzjonali

L-Ombudsperson

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

Il-qrati nazzjonali

Fil-Greċja m’hemm l-ebda qorti speċjali b’ġurisdizzjoni biex tittratta ksur ta’ drittijiet fundamentali. Skont in-natura tal-att jew reat li joħloq dan il-ksur, ir-rimedju jista’ jintalab quddiem il-qrati nazzjonali, ċivili, kriminali jew amministrattivi.

Ikunx inkiser dritt fundamentali jew le jiġi ddeterminat fuq il-bażi tal-liġi sustantiva nazzjonali. Il-proċedura li trid tiġi segwita quddiem il-qorti (ċivili, kriminali jew amministrattiva) kompetenti hija stipulata fid-dritt (ċivili, kriminali jew amministrattiv) proċedurali nazzjonali.

Il-proċedura rilevanti twassal għal sentenza, li jew tiċħad it-talba jew, jekk tkun finali, tiġi eżegwibbli direttament.

Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem

Neoftou Vaamva 6
10674 ATENI, IL-GREĊJA

Il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem) hija korp konsultattiv indipendenti għall-Istat dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, li ġie stabbilit skont il-Prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti u ta’ Pariġi. Huwa jinkludi membri maħtura minn tnejn u tletin korp (awtoritajiet indipendenti, fakultajiet universitarji tal-liġi u tax-xjenzi, trade unions, NGOs, partiti politiċi u ministeri).

L-għan tal-KNDB huwa li jipprovdi gwida kostanti għall-entitajiet governattivi kollha dwar il-bżonn li jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem ta’ kull min joqgħod fit-territorju Grieg.

Skont il-liġi li tistabbilixxi l-KNDB (Il-Liġi Nru 2667/1998 kif emendata u fis-seħħ bħalissa), il-KNDB huwa responsabbli għall-kompiti materjali li ġejjin:

(a) L-eżami tal-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li jitqajmu mill-gvern jew mill-Konferenza tal-Ispikers tal-Parlament jew proposti mill-membri tagħha jew l-NGOs;

(b) It-tressiq ta’ rakkomandazzjonijiet u proposti, it-tħejjija ta’ studji, u t-tressiq ta’ rapporti u opinjonijiet għal azzjoni leġiżlattiva, amministrattiva jew azzjonijiet oħra li jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem;

(c) L-iżvilupp ta’ inizjattivi biex ikun hemm għarfien pubbliku u fil-mezzi tax-xandir dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

(D) It-teħid ta’ inizjattivi biex jitrawwem ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fis-sistema edukattiva;

(e) Iż-żamma ta’ kooperazzjoni u kuntatt kostanti mal-organizzazzjonijiet internazzjonali, entitajiet komparabbli f’pajjiżi oħra, u NGOs nazzjonali u internazzjonali;

L-għoti ta’ opinjonijiet dwar rapporti nazzjonali li jridu jintbagħtu lill-organizzazzjonijiet internazzjonali dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

(g) Il-pubbliċità ta’ pożizzjonijiet fi ħdan il-KNDB b’kull mezz disponibbli;

(h) It-tħejjija ta’ rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

(I) Jiġi organizzat Ċentru ta’ Dokumentazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; u

(I) L-eżami tal-kompatibilità tal-liġi Griega u internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-għoti ta’ opinjonijiet rilevanti lil entitajiet governattivi kompetenti.

L-Ombudsperson

L-Ombudsperson huwa awtorità indipendenti mnaqqxa fil-Kostituzzjoni. Din ġiet stabbilita mil-Liġi 2477/97 u bdiet l-operazzjonijiet tagħha fl-1 ta’ Ottubru 1998. Il-qafas leġiżlattiv għat-tħaddim tiegħu huwa rregolat mil-Liġi Nru 3094/03. Is-servizzi tal-Ombudsperson huma bla ħlas

L-Ombudsperson jeżamina atti amministrattivi individwali jew każijiet ta’ azzjoni jew ta’ nuqqas ta’ azzjoni minn entitajiet tas-servizz pubbliku bi ksur tad-drittijiet jew tal-interessi leġittimi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi.

Kull ċittadin li jirrikorri għall-Ombudsperson l-ewwel irid ikun ikkuntattja lis-servizz pubbliku involut fil-każ. Huwa biss jekk dan il-kuntatt ikun naqas milli jsolvi l-problema li ċ-ċittadin ikun jista’ jirrikorri għall-Ombudsperson.

Il-missjoni tal-Ombudsperson hija li jimmedja bejn iċ-ċittadini u s-servizzi pubbliċi sabiex iħares id-drittijiet ċivili, jiġġieled il-malamministrazzjoni u jiddefendi l-istat tad-dritt.

Bħala medjatur, l-Ombudsperson jagħti pariri u rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi. L-Ombudsperson ma jimponix sanzjonijiet u lanqas ma jannulla atti amministrattivi illegali.

Hatzigianni Mei 5
115 28 ATENI, IL-GREĊJA

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

  • L-Ombudsman għad-drittijiet tat-tfal

L-Ombudsperson (ara hawn fuq) jeżamina wkoll azzjonijiet jew każijiet ta’ nuqqas ta’ azzjoni minn awtoritajiet amministrattivi pubbliċi u minn individwi privati bi ksur tad-drittijiet tat-tfal.

Sabiex iħares id-drittijiet tat-tfal, l-Ombudsperson huwa responsabbli wkoll għall-atti ta’ inividwi privati, persuni fiżiċi jew ġuridiċi bi ksur tad-drittijiet tat-tfal.

  • Korpi li jippromwovu l-prinċipju ta’ trattament ugwali

I. Il-Liġi 3304/2005 li tittrasponi d-Direttivi tal-Kunsill 2000/43/KE tal-29 ta’ Ġunju 2000 u 2000/78/KE tal-27 ta’ Novembru 2000 bħala promoturi tal-prinċipju ta’ trattament ugwali, l-Ombudsman, il-Kumitat għat-Trattament Ugwali u l-Ispettorat tax-Xogħol (SEPE) u r-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom.

B’mod partikolari:

  1. L-Ombudsperson huwa responsabbli li jiddefendi l-prinċipju tal-ugwaljanza meta dan il-prinċipju jkun inkiser mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi. Is-servizzi pubbliċi huma dawk imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3 tal-Liġi Nru 3094/2003 (il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 1). 10) “l-Ombudsman u dispożizzjonijiet oħra”.
  2. Il-korp tal-Ugwaljanza huwa responsabbli għad-difiża tal-prinċipju tal-ugwaljanza meta dan il-prinċipju jinkiser minn persuni fiċiżiċi jew ġuridiċi ħlief dawk imsemmija fuq, bl-eċċezzjoni ta’ kwistjonijiet relatati mal-impjiegi u x-xogħol.
  3. Fi kwisjonijiet relatati mal-impjiegi u x-xogħol, huwa l-Korp tal-Ispezzjoni tax-Xogħol (SEPE) li huwa responsabbli għad-difiża tal-prinċipju tal-ugwaljanza meta dan il-prinċipju jinkiser minn persuni fiċiżiċi jew ġuridiċi ħlief dawk imsemmija fil-paragrafu 1.

II. Il-liġi Nru 3896/2010 (il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 207/08.12.2010) dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol — L-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ mad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-5 ta’ Lulju 2006 u dispożizzjonijiet oħra relatati, introduċiet il-projbizzjoni assoluta tal-forom kollha ta’ diskriminazzjoni diretta jew indiretta fuq bażi ta’ sess.

Din il-liġi tfittex li tiżgura l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol, fir-rigward ta’: (a) l-aċċess għall-impjiegi, inkluż l-iżvilupp professjonali, u t-taħriġ vokazzjonali, inkluż it-taħriġ vokazzjonali, inkluż għall-fini ta’ impjieg (“taħriġ vokazzjonali”), u (b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kundizzjonijiet, inklużi r-remunerazzjoni; u (c) skemi okkupazzjonali ta’ sigurtà soċjali, kif previst fid-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

L-Ombudsperson huwa responsabbli mill-monitoraġġ u l-promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-opportunitajiet indaqs u tat-trattament indaqs tal-irġiel u n-nisa fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Liġi ta’ hawn fuq (l-Artikolu 25 tal-Liġi Nru 3896/2010).

  • L-awtorità għall-Protezzjoni tad-Data Personali Ellenika (Hellenic Personal Data Protection Authority)

L-awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data (ASF) hija Awtorità indipendenti stabbilita mil-Liġi 2472/1997, li tittrasponi d-Direttiva 95/46/KE fil-liġi Griega.

L-entità tal-Protezzjoni tad-Dejta hija responsabbli għad-difiża u l-infurzar tad-dritt tal-privatezza fil-Greċja, kif stipulat fil-Liġijiet Nru 2472/1997 u 3471/2006.

L-għan ewlieni tal-Entità tal-Protezzjoni tad-Dejta huwa l-ħarsien taċ-ċittadini mill-ipproċessar illeċitu tad-dejta personali u li tgħinhom kull meta l-privatezza tagħhom tinkiser bi kwalunkwe mod.

L-entità tal-Protezzjoni tad-Dejta għandha l-għan ukoll li tipprovdi appoġġ u gwida għall-proċessuri tad-dejta biex ma jmorrux kontra l-obbligi ġuridiċi tagħhom, fid-dawl tal-bżonnijiet moderni tas-servizz fil-Greċja u tal-penetrazzjoni ta’ komunikazzjonijiet u netwerks diġitali ġodda.

L-awtorità għall-Protezzjoni ta’ Data Personali għandha taġixxi fuq l-inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment ta’ kontrolli amministrattivi fl-arkivji, kemm pubbliċi kif ukoll privati. Dawn l-eżamijiet isiru minn uffiċjali mid-Dipartiment tal-Awdituri, li jkunu megħjuna f’każijiet ewlenin minn membri tal-Entità tal-Protezzjoni tad-Dejta. Il-kontrolluri, bħala investigaturi speċjali, għandhom aċċess għar-reġistri kollha u mhuma suġġetti għal ebda restrizzjoni ta’ kunfidenzjalità.

L-eżamijiet jinvolvu il-kontroll ta’ jekk l-entitajiet eżaminati jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-Liġijiet Nru Ν.2472/97 u 3471/2006 (rigward in-notifika, l-informazzjoni, obbligi oħra kif applikabbli u l-evidenza). Wara dan ikun hemm eżami tas-sistema tal-IT, inklużi l-karatteristiċi bażiċi tas-sistema, in-natura tad-dejta u l-livell tas-sigurtà assigurati mill-miżuri ta’ protezzjoni tad-dejta tekniċi u organizzattivi meħuda mill-proċessur tad-dejta, kif stipulat fl-Artikoli 6 u 10 tal-Liġi Nru 2472/1997. Il-konklużjonijiet tal-eżami jkunu ppreżentati f’rapport, li jintbagħat lill-Entità tal-Protezzjoni tad-Dejta.

L-awtorità għandha teżerċita wkoll skrutinju indipendenti fit-taqsima nazzjonali tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, f’konformità mal-Artikolu 114(1) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen (il-Liġi 2514/1997, il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 140), għandha teżerċita s-setgħat tal-awtorità superviżorja nazzjonali prevista fl-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni Europol (il-Liġi 2605/1998, il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 88), u r-responsabbiltajiet tal-awtorità superviżorja nazzjonali prevista fl-Artikolu 17 tal-Konvenzjoni dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informatika għall-finijiet doganali (il-Liġi 2706/1999, il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 77), kif ukoll ir-responsabbiltajiet superviżorji li jirriżultaw minn kwalunkwe ftehim internazzjonali ieħor.

L-ASF tindirizza l-ilmenti u l-mistoqsijiet rigward l-applikazzjoni tal-liġi u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-applikanti meta jkunu affettwati mill-ipproċessar tad-dejta u joħorġu d-deċiżjonijiet. Hija timponi wkoll sanzjonijiet amministrattivi dwar il-proċessuri tad-data jew ir-rappreżentanti tagħhom, jekk ikun hemm, għall-ksur ta’ dmirijiethom li jiġu mil-Liġi Nru 2472/97 kif ukoll minn kull regolament ieħor dwar il-protezzjoni ta’ individwi mill-ipproċessar ta’ data personali. Fl-aħħar nett, l-Awtorità tista’ tirrapporta ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi lill-awtoritajiet amministrattivi u ġudizzjarji kompetenti.

Κifissis 1–3
115 23 ATENI, IL-GREĊJA

Links siewja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem

L-awtoritàIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida għall-Protezzjoni tad-Data Personali Ellenika (Hellenic Personal Data Protection Authority)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ombudsman


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 27/08/2020