Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa podstawowe - Grecja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Sądy krajowe

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

Sądy krajowe

W Grecji nie ma specjalnego sądu, który mógłby zajmować się naruszeniem praw podstawowych. W zależności od charakteru przestępstwa lub czynności stanowiących naruszenie, ochrony można dochodzić przed sądami cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi.

Fakt naruszenia praw podstawowych stwierdza się na podstawie przepisów krajowego prawa materialnego. Tryb rozpoznawania spraw przed właściwym sądem (cywilnym, karnym lub administracyjnym) określa krajowe prawo procesowe (cywilne, karne lub administracyjne).

Postępowanie kończy się wyrokiem, w którym sąd albo oddala roszczenia, albo je uznaje. prawomocny wyrok jest bezpośrednio wykonalny.

Krajowe instytucje ds. praw człowieka

Krajowa Komisja Praw Człowieka

Neoftou Vamva 6
10674 ATENY, GRECJA

Krajowa Komisja Praw Człowieka (Krajowa Komisja Praw Człowieka) jest niezależnym organem doradczym państwa w sprawie ochrony praw człowieka, który został ustanowiony zgodnie z zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych i z zasadami paryskimi. Komisja składa się z członków wyznaczonych przez trzydzieści dwa podmioty (niezależne organy, uniwersyteckie wydziały prawa i nauk ścisłych, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, partie polityczne i ministerstwa).

Jej celem jest bieżące doradzanie wszystkim organom rządowym w zakresie potrzeby ochrony praw człowieka wszystkich osób przebywających na terytorium Grecji.

Zgodnie z ustawą ustanawiającą KKPCz (ustawa nr 2667/1998, z późniejszymi zmianami i w obowiązującym brzmieniu) KKPCz odpowiada za wykonywanie następujących zadań merytorycznych:

A) Badanie kwestii z zakresu praw człowieka poruszonych przez rząd oraz Prezydium Parlamentu lub zgłoszonych przez członków Komisji bądź organizacje pozarządowe;

B) Przedstawianie zaleceń i wniosków, przygotowywanie analiz oraz sporządzanie sprawozdań i opinii dotyczących działań ustawodawczych, administracyjnych lub innego rodzaju działań na rzecz praw człowieka;

C) Opracowywanie inicjatyw służących podnoszeniu świadomości w kwestii praw człowieka wśród obywateli i mediów;

(D) Podejmowanie inicjatyw sprzyjających większemu poszanowaniu praw człowieka w systemie szkolnictwa;

E) Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organizacjami międzynarodowymi, porównywalnymi organami w innych państwach oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;

Sporządzanie opinii dotyczących krajowych sprawozdań w kwestii praw człowieka przedkładanych organizacjom międzynarodowym;

G) Publikacja opinii KKPCz za pomocą wszelkich dostępnych środków;

H) Przygotowywanie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka;

(I) Organizowanie Centrum Dokumentacji Praw Człowieka; oraz

(I) Badanie zgodności greckiego prawa z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka i wydawanie opinii właściwym organom rządowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym organem konstytucyjnym. Została utworzona na mocy ustawy 2477/97 i rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1998 r. Ramy prawne jego działalności stanowi ustawa nr 3094/03. Usługi Rzecznika Praw Obywatelskich są bezpłatne.

Rzecznik Praw Obywatelskich bada indywidualne akty administracyjne lub sprawy dotyczące zaniechań bądź czynności organów służb publicznych naruszające prawa lub uzasadnione interesy osób fizycznych lub prawnych.

Każdy obywatel kierujący wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich musi wcześniej zwrócić się do służby publicznej, której dotyczy sprawa. Dopiero gdy zwrócenie się do tej służby nie rozwiąże problemu, obywatele mogą zwrócić się do Rzecznika.

Misją Rzecznika jest prowadzenie mediacji między obywatelami a służbami publicznymi w celu ochrony praw obywatelskich, zwalczania niewłaściwego administrowania i obrony praworządności.

Występując w charakterze mediatora, Rzecznik Praw Obywatelski udziela porad organom administracji publicznej i przedstawia im zalecenia. Rzecznik nie nakłada kar ani nie uchyla niezgodnych z prawem aktów administracyjnych.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATENY, GRECJA

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

  • Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich (zob. powyżej) bada również działania organów administracji i osób prywatnych stanowiące naruszenie praw dziecka lub przypadki zaniechania prowadzące do takich naruszeń.

W ramach ochrony praw dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się również czynnościami podmiotów prywatnych (osób prawnych lub osób fizycznych), które naruszają prawa dzieci.

  • Organy promujące zasadę równego traktowania

I. Ustawa nr 3304/2005, która transponuje dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. oraz dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. jako propagatorkę zasady równego traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitetu ds. Równego Traktowania i Inspektoratu Pracy (SEPE) oraz ich odpowiednich zakresów odpowiedzialności.

W szczególności:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada za ochronę zasady równości, w przypadku gdy jest ona naruszana przez organy administracyjne. Usługi publiczne są określone w art. 3 akapit pierwszy ustawy nr 3094/2003 (Dziennik Urzędowy, seria I, nr 1). 10) „Rzecznik Praw Obywatelskich i inne przepisy”.
  2. Organ ds. Równości jest odpowiedzialny za ochronę zasady równości w przypadku jej naruszenia przez inne osoby fizyczne lub prawne niż określone powyżej, z wyjątkiem spraw dotyczących zatrudnienia i pracy.
  3. W sprawach dotyczących zatrudnienia i pracy za ochronę zasady równości w przypadku jej naruszenia przez inne osoby fizyczne lub prawne niż określone w pkt. 1 powyżej odpowiada Korpus Inspekcji Pracy (SEPE).

II. Ustawa nr 3896/2010 (Dziennik Urzędowy, seria I, nr 207/08.12.2010) w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Harmonizacja obowiązującego ustawodawstwa z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. i innymi powiązanymi przepisami – wprowadziła całkowity zakaz wszelkich form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć.

Celem niniejszej ustawy jest zapewnienie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w odniesieniu do: Dostęp do zatrudnienia, w tym do rozwoju zawodowego, i do szkolenia zawodowego, w tym do szkolenia zawodowego, w tym do celów zatrudnienia („szkolenia zawodowe”) oraz b) warunki i warunki pracy, w tym wynagrodzenia; oraz c) systemy zabezpieczenia społecznego pracowników, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE;

Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w rozumieniu powyższej ustawy (art. 25 ustawy nr 3896/2010).

  • Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych

Grecki Urząd Ochrony Danych (ASF) jest niezależnym organem ustanowionym na mocy ustawy 2472/1997, która transponuje dyrektywę 95/46/WE do prawa greckiego.

Urząd odpowiada za ochronę i egzekwowanie prawa do prywatności w Grecji zgodnie z ustawą nr 2472/1997 oraz 3471/2006.

Głównym celem urzędu jest chronienie obywateli przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych i udzielanie im pomocy w przypadku jakichkolwiek naruszeń ich prywatności.

Urząd udziela również wsparcia i porad podmiotom przetwarzającym dane w ramach wykonywania ich obowiązków prawnych w związku z potrzebą świadczenia nowoczesnych usług i propagowania nowych cyfrowych technologii komunikacyjnych i sieci w Grecji.

Urząd Ochrony Danych Osobowych działa z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi o kontrole administracyjne w archiwach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Kontrole te wykonują urzędnicy Departamentu Audytorów, których w bardziej złożonych sprawach wspomagają pracownicy Urzędu Ochrony Danych. Kontrolerzy, posiadający szczególne uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, mają dostęp do wszelkich dokumentów i nie są podlegają żadnym ograniczeniom jawności.

Kontrole polegają na sprawdzeniu, czy organy nimi objęte spełniają wymogi ustaw nr Ν.2472/97 i 3471/2006 (w zakresie powiadomień, obowiązków informacyjnych i innych istotnych obowiązków oraz dowodów). Następnie przeprowadzana jest kontrola systemu informatycznego, w tym jego głównych właściwości, charakteru danych oraz poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniają organizacyjne i techniczne środki ochrony danych stosowane przez podmiot przetwarzający dane w świetle art. 6 i 10 ustawy nr 2472/1997. Wnioski z kontroli są przedstawiane w sprawozdaniu przedkładanym urzędowi.

Urząd sprawuje również niezależną kontrolę w krajowej części Systemu Informacyjnego Schengen, zgodnie z art. 114 ust. 1 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen (ustawa nr 2514/1997, Dziennik Urzędowy, seria I, nr 140), a także wykonuje uprawnienia krajowego organu nadzorczego, o którym mowa w art. 23 Konwencji o Europolu (ustawa nr 2605/1998, Dziennik Urzędowy, seria I, nr 88), oraz zakres odpowiedzialności krajowego organu nadzorczego, o którym mowa w art. 17 Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (ustawa nr 2706/1999, Dziennik Urzędowy, seria I, nr 77), jak również obowiązki nadzorcze wynikające z innych umów międzynarodowych.

APŚ odnosi się do skarg i pytań dotyczących stosowania prawa i ochrony praw osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w przypadku, gdy dotyczą one decyzji dotyczących przetwarzania i wydawania danych. Nakłada również kary administracyjne na podmioty przetwarzające dane lub ich ewentualnych przedstawicieli z tytułu naruszeń obowiązków wynikających z ustawy nr 2472/97 i wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych. Urząd może również zgłaszać właściwym organom administracyjnym i sądowym przypadki naruszenia przepisów prawa.

Κtrifissias 1-3
115 23 ATENY, GRECJA

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieKrajowa Komisja Praw Człowieka

Link otworzy się w nowym oknieGrecki Urząd Ochrony Danych Osobowych

Link otworzy się w nowym oknieRzecznik Praw Obywatelskich


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2020