Põhiõigused

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Riiklikud kohtud

Ombudsman

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Riiklikud kohtud

Kreekas ei ole spetsiaalset kohut, mis oleks pädev tegelema põhiõiguste rikkumisega. Rikkumise või teo laadist olenevalt võib olukorra heastamiseks pöörduda riiklike tsiviil-, kriminaal- või halduskohtute poole.

Põhiõiguse rikkumine tehakse kindlaks siseriikliku asjaõiguse alusel. Menetlus, mida pädev kohus (tsiviil-, kriminaal- või halduskohus) järgima peab, on sätestatud siseriiklikus menetlusõiguses (tsiviilkohtumenetluse, kriminaalmenetluse või halduskohtumenetluse seadustikus).

Asjaomase menetluse lõpus tehakse kohtuotsus, millega hagi jäetakse rahuldamata või mis kuulub vahetult täitmisele (kui tegemist on lõpliku otsusega).

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Inimõiguste riiklik komisjon

Neofitou Vamva 6
10674 ATEENA, KREEKA

Riiklik inimõiguste komisjon (riiklik inimõiguste komisjon) on riigi sõltumatu nõuandev organ inimõiguste kaitse alal, mis loodi kooskõlas ÜRO ja Pariisi põhimõtetega. Komitee liikmed on nimetatud kolmekümne kahest eri asutusest (sõltumatud asutused, ülikoolide õigusteaduste õppetoolid ja teaduskeskused, ametiühingud, valitsusvälised organisatsioonid, parteid ja ministeeriumid).

Komitee eesmärk on anda pidevalt suuniseid kõigile valitsusasutustele seoses vajadusega toetada kõigi Kreeka territooriumil elavate isikute inimõigusi.

Riikliku inimõiguste komitee moodustamise seaduse (seadusnr 2667/1998 muudetud ja praegu jõus oleval kujul) kohaselt vastutab komitee järgmiste oluliste ülesannete täitmise eest:

(a) Valitsuse, parlamendispiikrite konverentsi, komitee liikmete või valitsusväliste organisatsioonide tõstatatud, inimõigusi käsitlevate küsimuste uurimine;

B) Soovituste ja ettepanekute esitamine, uurimuste koostamine ning aruannete ja arvamuste esitamine inimõiguste edendamist käsitlevate seadusandlike, haldus- või muud liiki meetmete kohta;

C) Algatuste väljatöötamine eesmärgiga suurendada üldsuse ja meedia teadlikkust inimõiguste küsimuste kohta;

(D) Algatuste tegemine eesmärgiga edendada inimõiguste austamist haridussüsteemis;

E) Pidevate kontaktide ja koostöö säilitamine rahvusvaheliste organisatsioonidega, teiste riikide samalaadsete organitega ning riiklike ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega;

Arvamuste esitamine riiklike aruannete kohta, mis edastatakse inimõiguste küsimusi käsitlevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele;

G) Komitee seisukohtade teatavaks tegemine igal võimalikul viisil;

H) Iga-aastase inimõiguste aruande koostamine;

(I) Inimõiguste dokumentatsioonikeskuse loomine ning

(I) Kreeka ja rahvusvahelise inimõiguste alase õiguse kooskõla kontrollimine ning asjakohaste arvamuste esitamine pädevatele valitsusasutustele.

Ombudsman

Ombudsman on põhiseadusega ette nähtud sõltumatu organ. See asutati seadusega 2477/97 ja alustas tegevust 1. oktoobril 1998. Tema tegevust reguleeriv õigusraamistik on sätestatud seaduses nr 3094/03. Ombudsman osutab teenuseid tasuta.

Ombudsman uurib selliseid konkreetseid haldusakte või sellist riigiasutuste tegevusetust või tegevust, millega rikutakse füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi või seaduspäraseid huve.

Iga isik, kes pöördub ombudsmani poole, peab olema kõigepealt ühendust võtnud asjaga seotud riigiasutusega. Isik võib ombudsmani poole pöörduda ainult juhul, kui asjaomase asutusega ei ole suudetud probleemi lahendada.

Ombudsmani ülesanne on olla vahendajaks kodanike ja riigiasutuste vahel eesmärgiga kaitsta kodanikuõigusi, võidelda haldusliku omavoliga ning järgida õigusriigi põhimõtet.

Vahendajana annab ombudsman riigi haldusasutustele nõu ja soovitusi. Ombudsman ei määra karistusi ega tühista ebaseaduslikke haldusakte.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATEENA, KREEKA

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

  • Lapse õiguste ombudsman

Ombudsman (vt eespool) uurib ka riigi haldusasutuste ja eraõiguslike isikute sellist tegevust või tegevusetust, millega rikutakse laste õigusi.

Laste õiguste kaitsmiseks vastutab ombudsman eraisikute või füüsiliste või juriidiliste isikute sellise tegevuse eest, millega rikutakse laste õigusi.

  • Võrdse kohtlemise põhimõtet edendavad asutused

I. Seadus 3304/2005, millega võetakse üle nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ ja 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ võrdse kohtlemise põhimõtte edendajate, ombudsmani, võrdse kohtlemise komisjoni ja tööinspektsiooni kohta ning nende vastavad kohustused.

Eelkõige:

  1. Ombudsman vastutab võrdõiguslikkuse põhimõtte järgimise tagamise eest, kui riigi haldusasutused on seda põhimõtet rikkunud. Avalikud teenused on need, millele on osutatud seaduse nr 3094/2003 (Valitsuse ametlik väljaanne, I seeria, nr 1) artikli 3 esimeses lõigus. 10) „Ombudsman ja muud sätted“.
  2. Võrdõiguslikkusega tegelev asutus vastutab võrdõiguslikkuse põhimõtte toetamise eest, kui seda põhimõtet on rikkunud füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole eespool nimetatud ametiasutused, välja arvatud tööhõive ja tööjõuga seotud juhtumite puhul.
  3. Tööhõive ja tööjõuga seotud juhtumite puhul vastutab võrdõiguslikkuse põhimõtte toetamise eest tööinspektorite üksus (SEPE), kui seda põhimõtet on rikkunud füüsilised või juriidilised isikud, välja arvatud punktis 1 nimetatud isikud.

II. Seadusega nr 3896/2010 (valitsuse ametlik väljaanne, I seeria, nr 207/08.12.2010) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes – kehtivate õigusaktide ühtlustamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiviga 2006/54/EÜ ja muude sellega seotud sätetega – kehtestati igasuguse otsese või kaudse soolise diskrimineerimise täielik keeld.

Käesoleva seaduse eesmärk on tagada meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine tööhõive ja elukutse küsimustes seoses järgmisega: A) juurdepääs töökohtadele, sealhulgas kutsealasele arengule, ja kutseõppele, sealhulgas kutsekoolitusele, sealhulgas töötamise eesmärgil („kutseõpe“), ning b) töötingimused ja -tingimused, sealhulgas tasustamine, ning c) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/54/EÜ;

Ombudsman vastutab meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise üle järelevalve tegemise ja edendamise eest eespool nimetatud seaduse reguleerimisala raames (seaduse nr 3896/2010 artikkel 25).

  • Kreeka isikuandmete kaitse amet

Kreeka andmekaitseasutus (ASF) on sõltumatu asutus, mis on loodud seadusega 2472/1997, millega võetakse Kreeka õigusesse üle direktiiv 95/46/EÜ.

Andmekaitseasutus vastutab Kreekas selle eest, et õigus eraelu puutumatusele oleks tagatud ja jõustatud, nagu on sätestatud seadustes nr 2472/1997 ja nr 3471/2006.

Andmekaitseasutuse peamine eesmärk on kaitsta kodanikke isikuandmete ebaseadusliku töötlemise eest ning aidata neid, kui nende privaatsust on mis tahes viisil rikutud.

Samuti on andmekaitseasutuse eesmärk pakkuda tuge ja suuniseid volitatud töötlejatele nende seadusest tulenevate kohustuste täitmisel, pidades silmas vajadust tänapäevaste teenuste järele Kreekas ning uute digitaalsete sidevahendite ja digitaalse side võrkude levikut.

Isikuandmete kaitse amet tegutseb omal algatusel või kaebuse alusel halduskontrollide kohta nii avalikus kui ka eraarhiivis. Neid kontrolle teevad riigikontrolli audiitorid, keda tõsisemate juhtumite puhul abistavad andmekaitseasutuse töötajad. Audiitoritel kui eriuurijatel on juurdepääs kõigile andmetele ning nende suhtes ei kehti ükski konfidentsiaalsuspiirang.

Eksamite käigus kontrollitakse, kas kontrollitud asutused vastavad seaduste nr 2472/97 ja 3471/2006 nõuetele (teavitamise, teavitamise, vajaduse korral muude kohustuste ja tõendite osas). Nagu on ette nähtud seaduse nr 2472/1997 artiklitega 6 ja 10, järgneb sellele IT-süsteemi kontrollimine, sealhulgas kontrollitakse süsteemi põhiomadusi, andmete laadi ja turvalisuse taset, mis on tagatud volitatud töötleja võetud tehniliste andmekaitsemeetmetega. Kontrolli tulemuste kohta koostatakse aruanne, mis esitatakse andmekaitseasutusele.

Amet teostab sõltumatut kontrolli ka Schengeni infosüsteemi siseriiklikus osas kooskõlas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni (seadus 2514/1997, valitsuse ametlik väljaanne, I seeria, nr 140) artikli 114 lõikega 1, teostab riikliku järelevalveasutuse volitusi, mis on sätestatud Europoli konventsiooni (seadus 2605/1998, valitsuse ametlik väljaanne, I seeria, nr 88) artiklis 23, ning riikliku järelevalveasutuse kohustusi, mis on sätestatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni (seadus 2706/1999, valitsuse ametlik väljaanne, I seeria, nr 77) artiklis 17.

Sigade aafrika katk tegeleb kaebuste ja küsimustega, mis käsitlevad õiguse kohaldamist ja taotlejate õiguste kaitset, kui neid mõjutab andmetöötlus ja nad teevad otsuseid. Lisaks määrab andmekaitseasutus volitatud töötlejatele või nende esindajatele (nende olemasolu korral) halduskaristusi, kui nad rikuvad oma kohustusi, mis tulenevad seadusest nr 2472/97 või mis tahes muust eeskirjast, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemise eest. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve võib õigusrikkumistest teatada ka pädevatele haldus- ja õigusasutustele.

Κifissias 1-3
115 23 ATEENA, KREEKA

Kasulikud lingid

Inimõiguste riiklik komisjon

Kreeka isikuandmete kaitse amet

Ombudsman

Viimati uuendatud: 27/08/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.