Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základní práva - Řecko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Vnitrostátní soudy

Veřejný ochránce práv

Specializované subjekty na ochranu lidských práv

Vnitrostátní soudy

V Řecku neexistuje žádný zvláštní soud, který by se zabýval porušením základních práv. V závislosti na povaze protiprávního jednání nebo aktu lze usilovat o nápravu u vnitrostátních občanskoprávních, trestních nebo správních soudů.

O tom, zda došlo či nedošlo k porušení určitého základního práva, se rozhoduje na základě vnitrostátního hmotného práva. Postup, který je třeba dodržet u příslušného (občanskoprávního, trestního nebo správního) soudu, je stanoven ve vnitrostátním (občanském, trestním nebo správním) právu procesním.

Příslušné řízení vede k rozsudku, kterým se buď žaloba zamítá, nebo který je (je-li pravomocný) přímo vykonatelný.

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Národní komise pro lidská práva

Neofitou Vamva 6
10674 ATÉNY, ŘECKO

Národní komise pro lidská práva (Národní komise pro lidská práva) je nezávislým poradním orgánem státu na ochranu lidských práv, který byl zřízen v souladu s Organizací spojených národů a Pařížskými zásadami. Členové komise jsou jmenováni 32 subjekty (nezávislými orgány, právnickými a vědeckými fakultami vysokých škol, odborovými svazy, nevládními organizacemi, politickými stranami a ministerstvy).

Cílem této komise je poskytovat všem vládním orgánům soustavné poradenství ohledně nutnosti účinné ochrany lidských práv všech osob pobývajících na řeckém území.

Podle zákona, kterým se zřizuje Národní komise pro lidská práva (zákon č. 2667/1998 v platném znění), odpovídá komise za tyto věcné úkony:

A) Přezkoumávání otázek lidských práv, které předloží vláda nebo konference předsedů parlamentu nebo které navrhnou její členové či nevládní organizace;

B) Vydávání doporučení a podávání návrhů, vypracovávání studií a předkládání zpráv a stanovisek ohledně legislativních, správních či jiných opatření přispívajících ke zlepšení ochrany lidských práv;

C) Rozvoj iniciativ ke zvyšování povědomí veřejnosti a sdělovacích prostředků o problematice lidských práv;

D) Přijímání iniciativ k prohlubování respektu k lidským právům v rámci vzdělávacího systému;

E) Udržování trvalých kontaktů a spolupráce s mezinárodními organizacemi, odpovídajícími subjekty v ostatních zemích a vnitrostátními a mezinárodními nevládními organizacemi;

Vydávání stanovisek k vnitrostátním zprávám týkajících se problematiky lidských práv, které stát předkládá mezinárodním organizacím;

G) Zveřejňování názorů komise veškerými dostupnými prostředky;

H) Vyhotovení výroční zprávy o ochraně lidských práv;

I) Organizování Dokumentačního střediska pro lidská práva;

I) Přezkum souladu řeckých a mezinárodních právních předpisů týkajících se ochrany lidských práv a poskytování odpovídajících stanovisek příslušným vládním orgánům.

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv je nezávislý orgán, který je zakotven v Ústavě. Byla zřízena zákonem č. 2477/97 a zahájila svou činnost dne 1. října 1998. Legislativní rámec činnosti veřejného ochránce práv je stanoven zákonem č. 3094/03. Jeho služby jsou poskytovány bezplatně.

Veřejný ochránce práv zkoumá jednotlivé správní akty nebo případy nečinnosti či jednání orgánů veřejné správy porušující práva nebo oprávněné zájmy fyzických nebo právnických osob.

Občan, který podává žádost veřejnému ochránci práv, se musí nejprve obrátit na příslušný orgán veřejné správy. Pouze pokud se nepodařilo vyřešit problém prostřednictvím tohoto kontaktu, může se občan obrátit na veřejného ochránce práv.

Úkolem veřejného ochránce práv je vystupovat jako prostředník (mediátor) mezi občany a orgány veřejné správy s cílem chránit občanská práva, bojovat proti nesprávným úředním postupům a chránit dodržování práva.

Jako prostředník poskytuje veřejný ochránce práv orgánům veřejné správy rady a doporučení. Veřejný ochránce práv neukládá sankce ani neruší protiprávní správní akty.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATÉNY, ŘECKO

Specializované subjekty na ochranu lidských práv

  • Ochránce práv dítěte

Veřejný ochránce práv (viz výše) zkoumá rovněž jednání či případy nečinnosti orgánů veřejné správy a soukromých osob porušující práva dětí.

V zájmu ochrany práv dětí odpovídá veřejný ochránce práv také za přezkum jednání soukromých subjektů, právnických nebo fyzických osob, které porušuje práva dětí.

  • Subjekty prosazující zásadu rovného zacházení

Zákon č. 3304/2005, který provádí směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000 a 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000 jako podporovatele zásady rovného zacházení, veřejného ochránce práv, Výboru pro rovné zacházení a inspektorátu práce (SEPE) a jejich příslušné povinnosti.

Zejména:

  1. Veřejný ochránce práv odpovídá za prosazování zásady rovného zacházení, pokud byla tato zásada porušena orgány veřejné správy. Veřejné služby jsou služby uvedené v čl. 3 prvním pododstavci zákona č. 3094/2003 (vládní věstník, řada I, č. 1). 10) „Veřejný ochránce práv a další ustanovení“.
  2. Komise pro rovné zacházení odpovídá za prosazování zásady rovného zacházení v případě, že tato zásada byla porušena jinými fyzickými nebo právnickými osobami, než jsou výše uvedené osoby, s výjimkou záležitostí týkajících se zaměstnání a práce.
  3. V záležitostech týkajících se zaměstnání a práce odpovídají za prosazování zásady rovného zacházení útvary inspekce práce (SEPE) v případě, že tato zásada byla porušena jinými fyzickými nebo právnickými osobami, než jsou osoby uvedené v odstavci 1.

II. Zákon č. 3896/2010 (Government Gazette, řada I, č. 207/08.12.2010) o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – Harmonizace právních předpisů platných se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 a další související ustanovení, zavedl absolutní zákaz všech forem přímé či nepřímé diskriminace na základě pohlaví.

Tento zákon má zajistit zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, pokud jde o: Přístup k zaměstnání, včetně profesního rozvoje, a odborné vzdělávání včetně odborné přípravy, včetně odborného vzdělávání, a b) pracovní podmínky a podmínky, včetně odměňování, a c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES;

Veřejný ochránce práv odpovídá za monitorování a podporu zavádění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v rámci oblasti působnosti výše uvedeného zákona (čl. 25 zákona č. 3896/2010).

  • Řecký úřad pro ochranu osobních údajů

Řecký úřad pro ochranu údajů je nezávislý orgán zřízený zákonem č. 2472/1997, který provádí směrnici 95/46/ES do řeckého práva.

Úřad pro ochranu osobních údajů odpovídá za ochranu osobnosti a soukromého života v Řecku, jak je stanoveno v zákonech č. 2472/1997 a č. 3471/2006.

Hlavním cílem úřadu pro ochranu osobních údajů je chránit občany před nezákonným zpracováváním osobních údajů a pomáhat jim v případě, že jejich související práva byla porušena v jakémkoliv oboru činnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů rovněž poskytuje podporu a pokyny zpracovatelům osobních údajů při plnění jejich právních povinností se zřetelem k novým potřebám veřejné správy v Řecku a zavádění nových digitálních komunikací a sítí.

Orgán pro ochranu osobních údajů jedná z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti na správní a soukromé správní kontroly v archivech. Tato šetření provádějí úředníci z kontrolního oddělení, kterým jsou v závažných případech nápomocni členové Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontroloři jakožto zvláštní vyšetřovatelé mají přístup k veškerým záznamům a nevztahují se na ně žádná omezení, pokud jde o důvěrnost údajů.

Během šetření se především ověřuje, zda zkoumané subjekty dodržují požadavky zákonů č. Ν.2472/97 a č. 3471/2006 (pokud jde o oznamování, informování, případně jiné povinnosti a důkazy). Poté následuje přezkoumání systému informačních technologií, včetně základních charakteristik tohoto systému, povahy údajů a úrovně bezpečnosti zajišťované organizačními a technickými opatřeními na ochranu údajů přijatými zpracovatelem údajů, jak je stanoveno v článcích 6 a 10 zákona č. 2472/1997. Závěry šetření jsou uvedeny ve zprávě, která je předložena Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Orgán pro pojišťovnictví vykonává rovněž nezávislou kontrolu ve vnitrostátní části Schengenského informačního systému v souladu s čl. 114 odst. 1 Úmluvy k provedení Schengenské dohody (zákon č. 2514/1997, vládní věstník, řada I, č. 140) a vykonává pravomoci vnitrostátního dozorového úřadu stanovené v čl. 23 Úmluvy o Europolu (zákon 2605/1998, vládní věstník, řada I, č. 88) a pravomoci vnitrostátního dozorového úřadu stanovené v čl. 17 Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely (zákon 2706/1999, vládní věstník, řada I, č. 77), jakož i úkoly v oblasti dohledu vyplývající z jakékoli jiné mezinárodní dohody.

ASF řeší stížnosti a otázky týkající se uplatňování práva a ochrany práv žadatelů, pokud jsou dotčeny zpracováním údajů a vydáváním rozhodnutí. Zpracovatelům údajů nebo případně jejich zástupcům ukládá rovněž správní sankce za porušení jejich povinností vyplývajících ze zákona č. 2472/97 a jakýchkoli jiných předpisů o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů. Orgán pro pojišťovnictví může příslušným správním a soudním orgánům oznámit porušení právních předpisů.

Κifissias 1–3
115 23 ATÉNY, ŘECKO

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Národní komise pro lidská práva

Odkaz se otevře v novém okně.Řecký úřad pro ochranu osobních údajů

Odkaz se otevře v novém okně.Veřejný ochránce práv


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 27/08/2020