Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grondrechten - Griekenland

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Nationale rechtbanken

De Ombudspersoon

Gespecialiseerde mensenrechteninstanties

Nationale rechtbanken

In Griekenland is er geen bijzondere rechtbank die bevoegd is om een inbreuk op de grondrechten te behandelen. Afhankelijk van de aard van de overtreding of de handeling kan beroep worden ingesteld bij de nationale burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve rechtbanken.

Of een grondrecht is geschonden, wordt bepaald op basis van het nationale materiële recht. De procedure die moet worden gevolgd voor de bevoegde (burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve) rechtbank is voorzien in het nationale procedurele (civiel-, straf- of bestuursrechtelijk) recht.

De betrokken procedure leidt tot een vonnis waarbij de schuldvordering wordt afgewezen of, indien deze definitief is, rechtstreeks uitvoerbaar is.

Nationale mensenrechteninstellingen

Nationale Commissie voor mensenrechten

Neofitou Vava 6
10674 ATHENE, GRIEKENLAND

De Nationale Commissie voor de rechten van de mens (National Commission for Human Rights) is een onafhankelijk adviesorgaan van de staat over de bescherming van de mensenrechten, dat is opgericht in overeenstemming met de beginselen van de Verenigde Naties en de beginselen van Parijs. Het omvat de leden die zijn aangewezen door tweeëndertig organen (onafhankelijke autoriteiten, faculteiten van de universiteiten voor het recht en de wetenschappen van de universiteiten, vakbonden, ngo’s, politieke partijen en ministeries).

Het doel van de NCHS is om voor alle overheidsorganen constante richtsnoeren te bieden over de noodzaak om de mensenrechten van alle personen die op het Griekse grondgebied verblijven, te handhaven.

Overeenkomstig de wet tot vaststelling van de NCHR (Wet nr. 2667/1998, zoals gewijzigd en momenteel van kracht), is de NCHR verantwoordelijk voor de volgende materiële taken:

A) Onderzoeken van mensenrechtenkwesties die door de regering of de Conferentie van voorzitters van het Parlement zijn opgeworpen of door leden of ngo’s zijn voorgesteld;

B) Het doen van aanbevelingen en voorstellen, het opstellen van studies en het indienen van verslagen en adviezen ten behoeve van wetgevende, administratieve of andere maatregelen ter bevordering van de mensenrechten;

C) Het ontwikkelen van initiatieven om het publiek en de media bewuster te maken van mensenrechtenkwesties;

D) Initiatieven te nemen om de eerbiediging van de mensenrechten in het onderwijsstelsel te bevorderen;

E) Permanente contacten onderhouden en samenwerken met internationale organisaties, vergelijkbare instanties in andere landen en nationale en internationale ngo’s;

Het verstrekken van adviezen over nationale verslagen aan internationale organisaties over mensenrechtenkwesties;

G) De positie van NCHR met alle beschikbare middelen bekend te maken;

H) Het opstellen van een jaarverslag over de mensenrechten;

(I) Het organiseren van een centrum voor de bescherming van de rechten van de mens, en

(I) Onderzoeken van de verenigbaarheid van het Griekse en het internationale recht inzake de mensenrechten en het verstrekken van relevante adviezen aan de bevoegde overheidsinstanties.

De Ombudspersoon

De ombudsman is een onafhankelijke instantie die in de grondwet is verankerd. Zij is opgericht bij wet 2477/97 en is op 1 oktober 1998 van start gegaan. Het wetgevingskader voor de werking ervan wordt geregeld door wet nr. 3094/03. De diensten van de ombudsdienst zijn gratis

De Ombudspersoon onderzoekt individuele administratieve handelingen of gevallen van nalatigheid of handelen van overheidsinstanties in strijd met de rechten of rechtmatige belangen van natuurlijke of rechtspersonen.

Iedere burger die een beroep doet op de ombudsman, moet eerst contact hebben opgenomen met de overheidsdienst die bij de zaak betrokken is. Alleen als dit contact niet heeft plaatsgevonden, kan de burger zich wenden tot de ombudsman.

Het mandaat van de ombudsman bestaat erin tussen burgers en openbare diensten te bemiddelen teneinde de burgerrechten te beschermen, wanbeheer te bestrijden en de rechtsstaat te handhaven.

Als bemiddelaar verleent de ombudsman advies en aanbevelingen aan de overheid. De Ombudspersoon legt geen sancties of onwettige administratieve handelingen op.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATHENE, GRIEKENLAND

Gespecialiseerde mensenrechteninstanties

  • Ombudsman voor de rechten van het kind

De ombudsman (zie hierboven) onderzoekt ook acties of gevallen van nalatigheid van overheidsinstanties en particulieren in strijd met de rechten van het kind.

Om de rechten van het kind te beschermen, is de ombudsman ook verantwoordelijk voor het handelen van particulieren, rechtspersonen of natuurlijke personen die de rechten van het kind schenden.

  • Organen die het beginsel van gelijke behandeling bevorderen

I. Wet 3304/2005 tot omzetting van de Richtlijnen 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 en 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot bevordering van het beginsel van gelijke behandeling, de ombudsman, het Comité gelijke behandeling en de arbeidsinspectie (SEPE) en hun respectieve verantwoordelijkheden.

Met name:

  1. De ombudsman is verantwoordelijk voor de handhaving van het beginsel van gelijkheid wanneer dit beginsel door de overheid is geschonden. De openbare diensten zijn bedoeld in artikel 3, eerste alinea, van wet nr. 3094/2003 (Grieks Staatsblad, serie I, nr. 1). 10) „Ombudsman en andere bepalingen”.
  2. De instantie voor gelijke behandeling is verantwoordelijk voor de handhaving van het beginsel van gelijkheid wanneer dit beginsel is geschonden door andere natuurlijke of rechtspersonen dan de bovengenoemde, met uitzondering van kwesties die verband houden met werkgelegenheid en arbeid.
  3. Op het gebied van werkgelegenheid en arbeid is het Arbeidsinspectiekorps (SEPE) verantwoordelijk voor de handhaving van het beginsel van gelijkheid wanneer dit beginsel is geschonden door andere natuurlijke of rechtspersonen dan de in lid 1 genoemde.

II. Bij wet nr. 3896/2010 (Grieks Staatsblad, reeks I, nr. 207/08.12.2010) betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep — Harmonisatie van de geldende wetgeving met Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 en andere daarmee samenhangende bepalingen, is het absolute verbod ingesteld op alle vormen van directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht.

Deze wet beoogt de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep, wat betreft: A) toegang tot arbeid, met inbegrip van beroepsopleiding, en beroepsopleiding, met inbegrip van beroepsopleiding, ook met het oog op tewerkstelling („beroepsopleiding”), en b) arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, met inbegrip van beloning, en c) ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, als bedoeld in Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad;

De ombudsman is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bevordering van de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de werkingssfeer van de bovengenoemde wet (artikel 25 van wet nr. 3896/2010).

  • Griekse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens

De Griekse autoriteit voor gegevensbescherming (ASF) is een onafhankelijke autoriteit die is opgericht bij Wet 2472/1997, waarbij Richtlijn 95/46/EG in Griekse wetgeving is omgezet.

Het orgaan voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de handhaving en handhaving van het recht op privacy in Griekenland, zoals voorzien in de wetten nrs. 2472/1997 en 3471/2006.

Het hoofddoel van het gegevensbeschermingsorgaan is de burgers te beschermen tegen de illegale verwerking van persoonsgegevens en hen te helpen wanneer hun privacy op enigerlei wijze is geschonden.

Het gegevensbeschermingsorgaan heeft ook ten doel ondersteuning en begeleiding te bieden aan de gegevensverwerkers bij het uitvoeren van hun wettelijke verplichtingen, in het licht van de moderne dienstbehoeften in Griekenland en de penetratie van nieuwe digitale communicatie en netwerken.

De Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens handelt op eigen initiatief of op basis van een klacht over administratieve controles in zowel openbare als particuliere archieven. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door ambtenaren van het Department of Auditors, die in belangrijke gevallen worden bijgestaan door leden van het orgaan voor gegevensbescherming. Voor de verwerking verantwoordelijken, als speciale onderzoekers, hebben toegang tot alle gegevens en zijn niet onderworpen aan enige beperking van de vertrouwelijkheid.

Onderzoeken of de onderzochte instanties voldoen aan de wetten nrs. Ν.2472/97 en 3471/2006 (betreffende kennisgeving, informatie, andere verplichtingen, zoals van toepassing, en bewijsmateriaal). Dit wordt gevolgd door een onderzoek van het IT-systeem, met inbegrip van de basiskenmerken van het systeem, de aard van de gegevens en het veiligheidsniveau dat wordt gewaarborgd door de organisatorische en technische gegevensbeschermingsmaatregelen die de verwerker neemt, zoals bepaald in de artikelen 6 en 10 van wet nr. 2472/1997. De conclusies van het onderzoek worden gepresenteerd in een verslag dat aan het orgaan voor gegevensbescherming wordt voorgelegd.

De Autoriteit oefent ook een onafhankelijke controle uit in het nationale deel van het Schengeninformatiesysteem, overeenkomstig artikel 114, lid 1, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen (Wet 2514/1997, Grieks Staatsblad, serie I, nr. 140), en oefent de bevoegdheden uit van de nationale controleautoriteit als bedoeld in artikel 23 van de Europol-Overeenkomst (Wet 2605/1998, Grieks Staatsblad, serie I, nr. 88), en de verantwoordelijkheden van de nationale controleautoriteit als bedoeld in artikel 17 van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Wet 2706/1999, Grieks Staatsblad, serie I, nr. 77), alsmede de verantwoordelijkheden inzake toezicht die voortvloeien uit andere internationale overeenkomsten.

De AVF richt zich op klachten en vragen over de toepassing van de wet en de bescherming van de rechten van aanvragers wanneer deze gevolgen ondervinden van de verwerking van gegevens en het nemen van beslissingen over kwesties. Zij legt ook administratieve sancties op aan de gegevensverwerkers of hun eventuele vertegenwoordigers wegens schending van hun verplichtingen uit hoofde van Wet nr. 2472/97 en van elke andere verordening betreffende de bescherming van personen tegen de verwerking van persoonsgegevens. Ten slotte kan de Autoriteit inbreuken op de rechtsvoorschriften melden aan de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteiten.

Κifiissias 1-3
115 23 ATHENE, GRIEKENLAND

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale Commissie voor mensenrechten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ombudsman


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 27/08/2020