Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturi fundamentale - Grecia

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Instanțele naționale

Ombudsmanul

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Instanțele naționale

În Grecia nu există nicio instanță specială competentă să se pronunțe asupra unei încălcări a drepturilor fundamentale. În funcție de natura infracțiunii sau a faptei în cauză, se pot înainta acțiuni pentru repararea prejudiciului în fața instanțelor civile, penale sau administrative naționale.

Dreptul material național este cel pe baza căruia se stabilește dacă a avut loc sau nu o încălcare a unui drept fundamental. Procedura care trebuie urmată în fața instanței competente (în materie civilă, penală sau administrativă) este prevăzută în dreptul procesual național (civil, penal sau administrativ).

Procedura aplicabilă conduce la pronunțarea unei hotărâri care fie respinge pretențiile, fie, odată devenită definitivă, este direct executorie.

Instituții naționale pentru drepturile omului

Comisia națională pentru drepturile omului

Neofitou Vamva 6
10674 ATENA, GRECIA

Comisia națională pentru drepturile omului (Comisia națională pentru drepturile omului) este un organism consultativ independent al statului cu privire la protecția drepturilor omului, care a fost instituit în conformitate cu Organizația Națiunilor Unite și cu Principiile de la Paris. Aceasta este formată din membri desemnați de treizeci și două de organisme (autorități independente, facultăți de drept și științe, sindicate, ONG-uri, partide politice și ministere).

Scopul comisiei este de a furniza orientare constantă pentru toate organismele guvernamentale cu privire la necesitatea de respectare a drepturilor omului pentru toate persoanele care locuiesc pe teritoriul elen.

Conform legii de instituire a Comisiei naționale pentru drepturile omului (Legea nr. 2667/1998, astfel cum a fost modificată și se află în prezent în vigoare), responsabilitățile comisiei cuprind următoarele sarcini materiale:

(a) Examinarea întrebărilor privind drepturile omului adresate de guvern sau de Conferința președinților de comisii ale Parlamentului sau propuse de membrii acesteia sau de ONG-uri;

(b) Prezentarea de recomandări și propuneri, pregătirea de studii și înaintarea de rapoarte și avize privind acțiuni legislative și de alt tip pentru promovarea drepturilor omului;

(c) Desfășurarea de inițiative pentru sporirea gradului de sensibilizare a publicului și a mass-mediei cu privire la aspecte ținând de drepturile omului;

(D) Luarea de inițiative pentru promovarea respectului pentru drepturile omului în cadrul sistemului de învățământ;

(e) Menținerea contactului și cooperării constante cu organizații internaționale, organisme comparabile din alte țări, precum și ONG-uri naționale și internaționale;

Furnizarea de avize privind rapoartele naționale care urmează a fi înaintate organismelor internaționale privind aspecte referitoare la drepturile omului;

(g) Comunicarea publică a pozițiilor comisiei pe toate căile disponibile;

(h) Elaborarea unui raport anual privind drepturile omului;

(I) Organizarea unui centru de documentare pentru drepturile omului; și

(I) Examinarea compatibilității dreptului elen cu legislația internațională în domeniul drepturilor omului și furnizarea de avize în materie pentru organismele guvernamentale competente.

Ombudsmanul

Ombudsmanul este o autoritate independentă, prevăzută în Constituție. Aceasta a fost instituită prin Legea nr. 2477/97 și și-a început activitatea la 1 octombrie 1998. Cadrul legislativ pentru funcționarea sa este Legea nr. 3094/03. Serviciile Ombudsmanului sunt gratuite.

Ombudsmanul examinează acte administrative individuale sau neîndeplinirea obligațiilor de către furnizorii de servicii publice prin care sunt încălcate drepturile sau interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice.

Orice cetățean care se adresează Ombudsmanului trebuie să fi contactat mai întâi serviciul public în cauză. Doar atunci când nu s-a reușit soluționarea problemei în urma contactării acestuia, cetățeanul se poate adresa Ombudsmanului.

Misiunea Ombudsmanului este de a media între cetățeni și serviciile publice pentru protejarea drepturilor civile, combaterea cazurilor de administrare defectuoasă și susținerea statului de drept.

Ca mediator, Ombudsmanul oferă consiliere și recomandări autorităților administrației publice. Acesta nu impune sancțiuni și nu anulează actele administrative ilegale.

Hatzigini Mexi 5
115 28 ATENA, GRECIA

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

  • Ombudsmanul pentru drepturile copilului

Ombudsmanul (a se vedea mai sus) cercetează, de asemenea, cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de către autoritățile administrației publice sau ale persoanelor private prin care sunt încălcate drepturile copilului.

Pentru protejarea drepturilor copilului, Ombudsmanul este responsabil, de asemenea, de cazurile care au ca obiect fapte ale persoanelor de drept privat, persoane fizice sau juridice, prin care sunt încălcate drepturile copilului.

  • Organisme care promovează principiul egalității de tratament

I. Legea nr. 3304/2005, care transpune Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 și Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 în calitate de promotori ai principiului egalității de tratament, ai Ombudsmanului, ai Comitetului pentru egalitatea de tratament și ai Inspectoratului de Muncă (SEPI), precum și responsabilitățile care le revin.

În special:

  1. Ombudsmanul este responsabil de asigurarea respectării principiului egalității atunci când acest principiu a fost încălcat de autoritățile administrației publice. Serviciile publice sunt cele prevăzute la articolul 3 primul paragraf din Legea nr. 3094/2003 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 1). 10) „Ombudsmanul și alte dispoziții”.
  2. Organismul pentru egalitate este responsabil de asigurarea respectării principiului egalității atunci când acesta a fost încălcat de persoane fizice sau juridice, altele decât cele menționate mai sus, cu excepția aspectelor referitoare la angajare și muncă.
  3. În aspecte referitoare la angajare și muncă, Corpurile de inspecția muncii (SEPE) sunt responsabile de asigurarea respectării principiului egalității atunci când acesta a fost încălcat de persoane fizice sau juridice altele decât cele menționate în alineatul (1).

II. Legea nr. 3896/2010 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 207/08.12.2010) privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă — Armonizarea legislației în vigoare cu Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 și alte dispoziții conexe a introdus interdicția absolută a oricărei forme de discriminare directă sau indirectă pe criterii de sex.

Această lege urmărește să asigure punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, în ceea ce privește: Accesul la un loc de muncă, inclusiv la dezvoltarea profesională și la formarea profesională, inclusiv formarea profesională, inclusiv în scopul ocupării forței de muncă („formare profesională”) și (b) condițiile și condițiile de muncă, inclusiv remunerarea; și (c) regimurile profesionale de securitate socială, astfel cum se prevede în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

Ombudsmanul este responsabil de monitorizarea și promovarea aplicării principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în temeiul legii susmenționate (articolul 25 din Legea nr. 3896/2010).

  • Autoritatea elenă pentru protecția datelor cu caracter personal

Autoritatea elenă pentru protecția datelor (ASF) este o autoritate independentă instituită prin Legea nr. 2472/1997, care transpune Directiva 95/46/CE în legislația elenă.

Organismul pentru protecția datelor este responsabil de asigurarea respectării și punerea în aplicare a dreptului la viață privată în Grecia, astfel cum este prevăzut de Legile nr. 2472/1997 și 3471/2006.

Scopul principal al Organismului pentru protecția datelor este de a proteja cetățenii de prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal și de a îi asista de fiecare dată când dreptul la viață privată le-a fost încălcat în orice mod.

Organismul pentru protecția datelor urmărește, de asemenea, furnizarea de sprijin și orientare pentru prelucrătorii de date cu privire la respectarea obligațiilor lor legale, având în vedere necesitatea funcționării unor servicii moderne în Grecia și pătrunderea noilor comunicații și rețele digitale.

Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal acționează din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri privind controalele administrative în arhive, atât publice, cât și private. Anchetele sunt efectuate de funcționari din cadrul Departamentului Auditori, care sunt asistați în cazurile mai importante de către membri ai Organismului pentru protecția datelor. Controlorii, ca anchetatori speciali, au acces la toate evidențele și nu fac obiectul niciunor restricții privind confidențialitatea.

Anchetele implică verificarea faptului dacă organismele anchetate îndeplinesc cerințele Legilor nr. Ν.2472/97 și 3471/2006 (cu privire la notificare, informare, alte obligații aplicabile și probe). Aceasta se realizează în urma unei examinări a sistemului informatic, incluzând caracteristicile de bază ale sistemului, natura datelor și nivelul de securitate asigurat de măsurile organizaționale și tehnice de protecție a datelor luate de prelucrătorul de date, astfel cum sunt prevăzute la articolele 6 și 10 din Legea nr. 2472/1997. Concluziile anchetei sunt prezentate într-un raport, care este înaintat Organismului pentru protecția datelor.

Autoritatea exercită, de asemenea, un control independent în secțiunea națională a Sistemului de Informații Schengen, în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen (Legea 2514/1997, Monitorul Oficial, seria I, nr. 140), exercită competențele autorității naționale de supraveghere prevăzute la articolul 23 din Convenția Europol (Legea 2605/1998, Monitorul Oficial, seria I, nr. 88) și responsabilitățile autorității naționale de supraveghere prevăzute la articolul 17 din convenție privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (Legea nr. 2706/1999, Monitorul Oficial, seria I, nr. 77), precum și responsabilitățile de supraveghere care decurg din orice alt acord internațional.

ASF soluționează plângerile și întrebările referitoare la aplicarea legii și la protecția drepturilor solicitanților atunci când aceștia sunt afectați de prelucrarea datelor și de luarea deciziilor. De asemenea, acesta impune sancțiuni administrative prelucrătorilor de date sau reprezentanților lor, dacă există, pentru încălcarea obligațiilor acestora rezultate din Legea nr. 2472/97, precum și din orice alte reglementări privind protecția persoanelor private în prelucrarea datelor cu caracter personal. În cele din urmă, Autoritatea poate raporta autorităților administrative și judiciare competente încălcări ale dispozițiilor de drept.

Κfisssias 1-3
115 23 ATENA, GRECIA

Link-uri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia națională pentru drepturile omului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea elenă pentru protecția datelor cu caracter personal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOmbudsmanul


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 27/08/2020