Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grundläggande rättigheter - Grekland

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Nationella domstolar

Ombudsmannen

Specialiserade människorättsorgan

Nationella domstolar

I Grekland finns det ingen särskild domstol som är behörig att behandla brott mot grundläggande rättigheter. Alltefter förseelsens eller gärningens art kan man dock vända sig till olika domstolar i landet: de som handlägger civilmål, brottmål eller förvaltningsmål.

Huruvida en grundläggande rättighet åsidosatts bedöms utifrån den nationella lagstiftningens materiella regler. Förfarandet som sedan följer vid behörig domstol (för civilmål, brottmål eller förvaltningsmål) regleras av landets processrättsliga lagstiftning (om civilmål, brottmål eller förvaltningsmål).

Förfarandet utmynnar i ett avgörande som antingen innebär avslag eller omedelbart kan verkställas, ifall det är slutgiltigt.

Nationella människorättsinstitut

Nationella kommissionen för mänskliga rättigheter

Neofitou Vamva 6
10674 ATEN, GREKLAND

Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (National Commission for Human Rights) är ett oberoende rådgivande organ till staten för skydd av de mänskliga rättigheterna, som inrättades i enlighet med Förenta nationernas och Parisprinciperna. Den består av ledamöter utsedda av 32 organ (oberoende myndigheter, universitetsfakulteter och högskolor, fackföreningar, icke-statliga organisationer, politiska partier och ministerier).

Kommittén har till syfte att ständigt uppmärksamma alla samhällsorgan på behovet av att för dem som bor i Grekland effektivt slå vakt om de mänskliga rättigheterna.

Kommittén inrättades genom lag nr 2667/1998 (i gällande lydelse) som ger den följande faktiska befogenheter:

A) Granska frågor som rör försvaret av mänskliga rättigheter och som tas upp av regeringen, parlamentets ordförandekonferens, respektive ledamöter eller icke-statliga organisationer.

B) Lämna rekommendationer och förslag, genomföra studier, lägga fram rapporter och synpunkter om att lagar och andra författningar eller också åtgärder bör antas som bidrar till att stärka försvaret av de mänskliga rättigheterna.

C) Ta initiativ till att medvetandegöra allmänheten och massmedia om respekten för mänskliga rättigheter.

D) På undervisningsområdet ta initiativ till att respekten för mänskliga rättigheter vårdas.

(e) Upprätthålla ständig kontakt och ständigt samarbete med internationella organisationer, liknande organ i andra länder samt nationella eller internationella icke-statliga organisationer.

Yttra sig om rapporter som landet avser att lägga fram när det gäller försvaret av mänskliga rättigheter.

(g) Offentliggöra kommitténs ståndpunkter på alla lämpliga sätt.

H) Ta fram en årsrapport om försvaret av mänskliga rättigheter.

(I) Organisera ett dokumentationscentrum för mänskliga rättigheter.

(I) Granska hur internationell rätt om mänskliga rättigheter införlivas i grekisk lagstiftning och vid behov underrätta behöriga samhällsorgan om detta.

Ombudsmannen

Ombudsmannen är enligt konstitutionen en självständig myndighet. Den inrättades genom lag 2477/97 och inledde sin verksamhet den 1 oktober 1998. Verksamheten regleras rättsligt av lag nr 3094/03. Dess tjänster är gratis.

Ombudsmannen granskar förvaltningens enskilda regler och föreskrifter eller offentliga myndigheters försummelser eller åtgärder som strider mot fysiska eller juridiska personers rättigheter eller legitima intressen.

Den som vänder sig till myndigheten måste först ha kontaktat den offentliga myndighet som ärendet gäller. Det är bara om denna kontakt inte lett till någon lösning av problemet som man får vända sig till ombudsmannen.

Ombudsmannen har till uppgift att medla mellan medborgare och offentliga myndigheter, försvara medborgarnas rättigheter, bekämpa dålig förvaltning och se till att lagstiftningen efterlevs.

Som medlare lämnar ombudsmannen råd och förslag till offentliga förvaltningsorgan. Ombudsmannen kan inte utfärda påföljder eller inskrida mot olagligheter från den offentliga förvaltningens sida.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATEN, GREKLAND

Specialiserade människorättsorgan

  • Barnombudsmannen

Ombudsmannen (se ovan) granskar också offentlig förvaltnings och individers åtgärder eller försummelser som kränker barns rättigheter.

För skyddet av barns rättigheter är ombudsmannen behörigt organ och även i fall där individer, fysiska eller juridiska personer kränker barns rättigheter.

  • Organ som främjar principen om likabehandling

Lag 3304/2005, som införlivar rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 och 2000/78/EG av den 27 november 2000 som främjare av principen om likabehandling, ombudsmannen, kommittén för likabehandling och yrkesinspektionen (SEPE) och deras respektive ansvarsområden.

Särskilt:

  1. Om offentliga myndigheter bryter mot principen om likabehandling, ska ombudsmannen vara behörigt organ. Offentliga tjänster är de som avses i artikel 3 första stycket i lag nr 3094/2003 (Government Gazette, serie I, nr 1). 10) ”Ombudsmannen och övriga bestämmelser”.
  2. Om andra än ovannämnda fysiska eller juridiska personer bryter mot principen om likabehandling, ska kommittén för likabehandling vara behörigt organ, utom på arbetslivsområdet.
  3. På just arbetslivsområdet ska arbetsinspektionen (SEPE) vara behörigt organ, om andra än ovannämnda fysiska eller juridiska personer (fall 1) bryter mot principen om likabehandling.

II. Genom lag nr 3896/2010 (Greklands officiella tidning, serie I, nr 207/08.12.2010) om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet – Harmonisering av lagstiftning som är i kraft med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 och andra därmed sammanhängande bestämmelser, infördes ett absolut förbud mot alla former av direkt eller indirekt könsdiskriminering.

Denna lag syftar till att säkerställa genomförandet av principen om lika möjligheter för och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet när det gäller A) Tillgång till anställning, inbegripet yrkesutbildning, inklusive yrkesutbildning, även för anställning (yrkesutbildning), och b) arbetsvillkor och arbetsvillkor, inbegripet lön, och c) företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG.

Ombudsmannen ansvarar för att övervaka och främja genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män inom tillämpningsområdet för ovannämnda lag (artikel 25 i lag nr 3896/2010).

  • Myndigheten för skydd av personuppgifter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten är en oberoende myndighet som inrättades genom lag 2472/1997 och som införlivar direktiv 95/46/EG med grekisk lagstiftning.

Dess uppgift är att i Grekland värna om personers rättigheter och rätten till privatlivet i enlighet med lag 2472/1997 och 3471/2006.

Myndighetens främsta syfte är att skydda den enskilde från olaglig behandling av dennes personuppgifter men även att bistå denne i alla situationer då en överträdelse av dennes rättigheter kan konstateras på något verksamhetsområde.

Myndigheten ska också vägleda och hjälpa registeransvariga att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter, med beaktande av behovet av nya tjänster i det grekiska samhället samt den samtida utbredningen av digital kommunikation och digitala nät.

Myndigheten för skydd av personuppgifter ska agera på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål om administrativa kontroller i arkiv, både offentliga och privata. Undersökningarna genomförs av befullmäktigade tjänstemän från granskningsavdelningen, som i betydelsefulla ärenden även bistås av myndighetstjänstemän. Som särskilda granskningstjänstemän har kontrollanterna rätt att få tillgång till alla register, utan att hindras av någon sekretess.

Vid kontrollen granskas i första hand om den granskade uppfyller kraven i lag Ν.2472/97 och 3471/2006 (anmälan, information, i tillämpliga fall andra krav, styrkande underlag). Därefter granskas IT-systemet, då i enlighet med artiklarna 6 och 10 i lag 2472/1997 systemets grundegenskaper ska granskas, liksom uppgifternas natur och säkerheten. den senare ska säkras genom de organisatoriska och tekniska åtgärder som den registeransvarige har vidtagit för att skydda uppgifterna. Slutsatserna av granskningen presenteras i en rapport som överlämnas till organet för uppgiftsskydd.

Myndigheten ska också utöva en oberoende kontroll i den nationella delen av Schengens informationssystem, i enlighet med artikel 114.1 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (lag 2514/1997, regeringens officiella tidning, serie I, nr 140), utöva de befogenheter som föreskrivs för den nationella tillsynsmyndighet som avses i artikel 23 i Europolkonventionen (lag 2605/1998, regeringens officiella tidning, serie I, nr 88), samt den nationella tillsynsmyndighetens ansvar enligt artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (lag 2706/1999, regeringens officiella tidning, serie I, nr 77), samt de tillsynsuppgifter som följer av ett annat internationellt avtal.

ASF tar upp klagomål och frågor om tillämpningen av lagen och skyddet av de sökandes rättigheter när de påverkas av databehandling och beslut. Vidare utfärdar myndigheten administrativa påföljder mot registeransvariga – eller deras företrädare – när dessa bryter mot sina förpliktelser enligt lag 2472/97. detta gäller också varje annan bestämmelse som avser skyddet av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. Slutligen får myndigheten rapportera överträdelser av bestämmelserna i lagen till de behöriga administrativa och rättsliga myndigheterna.

Kifisia 1–3,
115 23 ATEN, GREKLAND

Användbara länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella kommissionen för mänskliga rättigheter

Länken öppnas i ett nytt fönsterMyndigheten för skydd av personuppgifter

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 27/08/2020