Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základní práva - Finsko

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.


Vnitrostátní soudy

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Další

Vnitrostátní soudy

Okresní soudy se zabývají trestními věcmi, občanskými věcmi a petičními věcmi. Rozhodnutí soudu prvního stupně lze obvykle postoupit k přezkumu vyššímu soudu. Proti rozhodnutí okresního soudu lze podat opravný prostředek k odvolacímu soudu. Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, pokud Nejvyšší soud podání opravného prostředku připustí.

Správní soudy projednávají žaloby týkající se rozhodnutí orgánů. Proti rozhodnutí správního soudu lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu.

K zvláštním soudům patří Obchodní soud, Pracovní soud, Pojišťovnický soud a Nejvyšší soud ve věcech velezrady.

Kontaktní údaje soudů jsou k dispozici na těchto internetových stránkách:

Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Počátkem roku 2012 bylo pod záštitou úřadu parlamentního veřejného ochránce práv zřízeno funkčně nezávislé a samostatné Středisko pro lidská práva. Úlohou Střediska pro lidská práva je šíření informací a podpora vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a spolupráce v oblasti základních a lidských práv. Středisko bude vyhotovovat zprávy o uplatňování základních a lidských práv a rovněž přijímat iniciativy a vydávat prohlášení na podporu těchto práv. Středisko pro lidská práva se bude podílet také na mezinárodním úsilí o prosazování základních a lidských práv. Středisko pro lidská práva se nezabývá stížnostmi nebo jinými jednotlivými případy, jež spadají do působnosti nejvyššího dozorového orgánu.

Veřejný ochránce práv

Parlamentní veřejný ochránce práv

Na parlamentního veřejného ochránce práv se lze obrátit v případě podezření, že orgány nebo úředníci nedodrželi právní předpisy nebo nesplnili své povinnosti, například nezákonně porušili základní práva. Podat stížnost veřejnému ochránci práv může kdokoli. Stížnost se může týkat záležitostí stěžovatele, je však rovněž možné stěžovat si jménem jiné osoby nebo společně s jinými. Veřejný ochránce práv stížnost prověří, existují-li důvody se domnívat, že určitý orgán jednal nezákonně. Stížnosti jsou prověřovány bezplatně. Jako součást šetření vyslechne veřejný ochránce práv osobu nebo orgán, jichž se stížnost týká. Mimoto si od různých orgánů vyžádá zprávy a vyjádření a v případě potřeby může inspektorům ze svého úřadu nařídit, aby provedli šetření. Stížnosti jsou prověřovány bezplatně.

Z různých opatření, která má veřejný ochránce práv k dispozici, je nejzávažnějším trestní stíhání v případě protiprávního jednání. Alternativně může veřejný ochránce práv udělit dotyčnému úředníkovi důtku. Ve většině případů veřejný ochránce práv vysloví svůj názor na to, zda byl použitý postup nezákonný či zda se jednalo o nedbalost, a vydá stanovisko popisující správný postup. Veřejný ochránce práv může rovněž předložit návrh na odstranění chyby a upozornit Státní radu na nedostatky, které zjistil v právních nebo správních předpisech.

Office of the Parliamentary Ombudsman (Úřad veřejného ochránce práv)

Návštěvní adresa: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštovní adresa: 00102 Parliament

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Tel.: (09)*4321
Fax: (09) 4322268
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Kancléř spravedlnosti

Na kancléře spravedlnosti se lze obrátit v záležitosti, která se týká přímo stěžovatele, či v jakékoli jiné záležitosti, pokud se stěžovatel domnívá, že orgány, úředníci či jiné osoby nebo subjekty vykonávající veřejné funkce nejednali správně či zanedbali své povinnosti nebo že své povinnosti zanedbal člen advokátní komory. Mimoto se na kancléře spravedlnosti může obrátit každý, kdo se domnívá, že nebylo dodrženo určité základní právo nebo lidské právo zaručené Ústavou. Stížnosti vyřizují pracovníci s právním vzděláním, kteří si případně mohou vyžádat potřebné doplňující informace či dokumenty. Stěžovatel má obvykle možnost reagovat na odpověď subjektu, na který si stěžuje. Stěžovatel poté obdrží písemné rozhodnutí poštou. Úřad kancléře spravedlnosti poskytuje své služby stěžovatelům zdarma.

Jestliže kancléř spravedlnosti zjistí, že určitý postup byl nezákonný či nesprávný, může udělit dotyčnému úředníkovi důtku nebo vydat pokyny, jak náležitě postupovat v budoucnu. V závažnějších případech může nařídit, aby bylo vůči dotyčnému úředníkovi vzneseno obvinění. Považuje-li to za nutné, může kancléř spravedlnosti navrhnout změnu předpisů nebo pokynů, zrušení soudního rozhodnutí nebo podání jiného mimořádného opravného prostředku. Samotné šetření kancléře spravedlnosti může vést k tomu, že dotyčný orgán nebo úředník svou chybu napraví.

Office of the Chancellor of Justice (Úřad kancléře spravedlnosti)

Návštěvní adresa: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Poštovní adresa: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.okv.fi/fi/
Tel.: (09) 16001
Fax: (09) 16023975
Podatelna: (09) 16023950
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kirjaamo@okv.fi
Informace: (09) 16023955
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tiedotus@okv.fi

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv dětí

Zákon stanoví tyto povinnosti veřejného ochránce práv dětí:

 • monitorovat blaho dětí a mladých lidí a uplatňovat jejich práva
 • ovlivňovat osoby s rozhodovací pravomocí z hlediska dítěte
 • udržovat kontakty s dětmi a mladými lidmi a předávat informace, které byly od nich získány, osobám s rozhodovací pravomocí
 • předávat informace týkajících se dětí pracovníkům s dětmi, orgánům a veřejnosti
 • rozvíjet spolupráci mezi subjekty odpovídajícími za politiku týkající se dětí
 • prosazovat Úmluvu OSN o právech dítěte.

Office of the Ombudsman for Children (Úřad veřejného ochránce práv dětí)

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Fax: (014) 3374248
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.lapsiasia.fi/

Úřad pro otázky rovnosti

Ombudsman pro rovnost

Ombudsman pro rovnost odpovídá za dohled nad dodržováním zákona o rovnosti žen a mužů, a zejména zákazu diskriminace a diskriminačního zveřejňování nabídek volných pracovních míst; za prosazování cíle zákona prostřednictvím iniciativ, poradenství a pokynů; za poskytování informací o zákonu o rovnosti a jeho používání a za monitorování, jak jsou uplatňovány zásady rovnosti žen a mužů v různých oblastech společnosti. Ombudsman pro rovnost mimoto dohlíží na ochranu genderových menšin před diskriminací.

Office of the Ombudsman for Equality (Úřad ombudsmana pro rovnost)

Poštovní adresa: PO Box 33, FIN-00023 Government
Návštěvní adresa: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Poradenská linka: (09) 16073248 (pondělí až čtvrtek: 9–11 h a 13–15 h, pátek 9–12 h)
Podatelna: tel. (09) 16074427
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tasa-arvo@stm.fi
Fax: (09) 16074582
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.tasa-arvo.fi

Ombudsman pro menšiny

Základním úkolem ombudsmana pro menšiny je zlepšení postavení, rovnosti a právní ochrany etnických menšin a cizích státních příslušníků a prosazování dobrých etnických vztahů ve Finsku. Ombudsman působí rovněž jako vnitrostátní zpravodaj o obchodu s lidmi. Na ombudsmana pro menšiny se můžete obrátit například tehdy, pokud jste se setkali s etnickou diskriminací nebo pokud jste se stali jejími svědky.

V případě diskriminace může ombudsman pro menšiny:

 • poskytnout pokyny a rady, vydat doporučení nebo přijmout kroky s cílem zajistit, aby diskriminace nepokračovala či se neopakovala
 • přijmout opatření k usmíření dotyčných stran
 • požádat orgán nebo podnikatele podezřelého z diskriminace o vysvětlení
 • uložit pokutu v případě, že orgán nebo osoba, které jsou podezřelé z diskriminace, požadované vysvětlení neposkytnou
 • předat věc finskému Národnímu soudu pro diskriminaci nebo pomoci klientovi při postoupení dané věci tomuto soudu.

Office of the Ombudsman for Minorities (Úřad ombudsmana pro menšiny)

Návštěvní adresa: Mikonkatu 25, Helsinki
Poštovní adresa: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Číslo linky pro klienty: 071 8788666, pracovní dny 10–12 h
Ústředna: 071 8780171
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ofm@ofm.fi
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.syrjinta.fi/

Úřad pro ochranu údajů

Ombudsman pro ochranu údajů

Ombudsman pro ochranu údajů odpovídá za přezkum a řešení případů týkajících se používaní osobních údajů a informací o úvěrech podle ustanovení zákona o osobních údajích a zákona o informacích o úvěrech a za plnění ostatních povinností vyplývajících z výše uvedených zákonů. Ombudsman pro ochranu údajů odpovídá rovněž za sledování obecného vývoje v oblasti používání osobních údajů a informací o úvěrech a v případě potřeby v dané oblasti zasahuje. Ombudsman pro ochranu údajů také informuje veřejnost o záležitostech týkajících se osobních údajů a informací o úvěrech a podílí se na mezinárodní spolupráci týkající se používání osobních údajů (zákon o Radě pro ochranu údajů a ombudsmanovi pro ochranu údajů 27.5.1994/389).

Stanoviska ombudsmana pro ochranu údajů s pokyny a radami ohledně zpracovávání osobních údajů nepředstavují závazná rozhodnutí. Subjektem s rozhodovací pravomocí v těchto záležitostech je Rada pro ochranu údajů, které může ombudsman věc předložit, nezajistí-li správce údajů soulad s pokyny ombudsmana. Ombudsman může rovněž nařídit, aby bylo vzneseno obvinění v určité věci.

Ombudsman pro ochranu údajů vydává rovněž rozhodnutí týkající se uplatňování práv subjektů údajů. Dodržování zákona o osobních údajích se ve značné míře zajišťuje tím, že jednotlivci mohou ověřovat, jaké údaje byly o nich shromážděny a jsou uchovávány, a v případě potřeby ombudsmana požádat, aby prošetřil případné podezření na porušení předpisů. Takto může subjekt údajů rovněž zjistit, zda jsou evidované údaje správné. Co se týká uplatňování práva na ověření správnosti a případnou opravu osobních údajů, rozhodnutí ombudsmana jsou závazná a lze se proti nim odvolat.

Office of the Data Protection Ombudsman (Úřad ombudsmana pro ochranu údajů)

Poštovní adresa: PO Box 315, 00181 Helsinki
Návštěvní adresa: Albertinkatu 25A, 3. patro

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tietosuoja.fi/fi/
Tel.: 010 3666700
Fax: 010 3666735
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tietosuoja@om.fi

Další

Právní pomoc

Účelem právní pomoci je umožnit jednotlivcům získat odbornou právní asistenci, která je zcela nebo částečně hrazena státem. Právní pomoc se vztahuje na veškeré právní záležitosti. Právní pomoc se však obvykle neposkytuje v případě, kdy žadatel má uzavřeno pojištění právních výloh, které pokrývá výdaje v daném případě. V trestních řízeních má stíhaná osoba za určitých podmínek nárok na veřejného obhájce, jehož odměnu hradí stát, a to bez ohledu na finanční situaci. Obětem závažných násilných trestných činů nebo sexuálních trestných činů může být na účet státu poskytnut poradce pro soudní řízení (zmocněnec), a to bez ohledu na jejich příjem. Právní pomoc není dostupná pro společnosti nebo korporace. Ve věcech projednávaných v zahraničí jsou z právní pomoci hrazeny náklady na právní poradenství.

V případě soudního řízení nabízí právní pomoc obhájci, advokáti a jiní právní zástupci poskytující státní právní pomoc; v ostatních případech poskytují právní pomoc obhájci poskytující státní právní pomoc, kteří pracují v úřadech pro státní právní pomoc. Tyto úřady se obvykle nacházejí ve stejných obcích jako okresní soudy. Kontaktní údaje úřadů pro státní právní pomoc jsou k dispozici na internetu na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Poradenské středisko pro uprchlíky

Poradenské středisko pro uprchlíky je nevládní organizace, která poskytuje právní pomoc a poradenství žadatelům o azyl, uprchlíkům a jiným cizím státním příslušníkům ve Finsku. Středisko usiluje rovněž o zlepšení postavení žadatelů o azyl, uprchlíků a jiných přistěhovalců ve Finsku a sleduje politiku Evropské unie týkající se azylu a uprchlíků.

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.pakolaisneuvonta.fi/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/06/2019