Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Põhiõigused - Soome

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Riiklikud kohtud

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Ombudsman

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Muud

Riiklikud kohtud

Piirkonnakohtud menetlevad kriminaal- ja tsiviilasju ning kaebuseid. Esimese astme kohtu otsuse võib tavaliselt esitada ülevaatamiseks kõrgema astme kohtule. Piirkonnakohtu otsuse peale võib apellatsiooni esitada apellatsioonikohtule. Apellatsioonikohtu otsuse võib omakorda edasi kaevata ülemkohtusse, kui ülemkohus selleks loa annab.

Halduskohtud menetlevad ametiasutuste otsuste peale esitatud kaebuseid. Halduskohtu otsuse peale võib apellatsiooni esitada kõrgemale halduskohtule.

Erikohtud on turukohus, töökohus, kindlustuskohus ja umbusalduse avaldamise küsimusi käsitlev kõrgema astme kohus.

Kohtute kontaktandmed on kättesaadavad järgmistel veebisaitidel:

SoomeLingil klikates avaneb uus aken kontaktandmete
Lingil klikates avaneb uus aken kohta inglise keeles

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

2012. aasta alguses loodi parlamentaarse ombudsmani büroo egiidi all autonoomselt ja sõltumatult tegutsev inimõiguste keskus. Inimõiguste keskuse ülesanne on levitada teavet ning edendada hariduse andmist, koolitamist, teadusuuringuid ja koostööd põhi- ja inimõiguste valdkonnas. Keskus koostab aruandeid põhi- ja inimõiguste rakendamise kohta ning samuti teeb algatusi ja avaldab seisukohti nende õiguste edendamiseks. Samuti osaleb inimõiguste keskus põhi- ja inimõiguste edendamiseks võetavates rahvusvahelistes meetmetes.Inimõiguste keskus ei tegele kaebuste ega muude üksikjuhtumitega, mis kuuluvad kõrgeima õigusjärelevalveasutuse pädevusse.

Ombudsman

Soome parlamentaarne ombudsman

Parlamentaarse ombudsmaniga võib ühendust võtta, kui on alust arvata, et ametiasutused või ametnikud ei ole järginud õigusnorme või täitnud oma kohustusi. Näiteks on ebaseaduslik rikkuda põhiõiguseid. Ombudsmanile võivad kaebuse esitada kõik isikud. Kaebuse esitaja võib kaebuses käsitleda tema endaga seotud juhtumit, kuid kaebust on võimalik esitada ka teise isiku nimel või koos teiste isikutega. Ombudsman uurib kaebust, kui on alust arvata, et ametiasutus on toiminud ebaseaduslikult. Kaebuseid menetletakse tasuta. Uurimise käigus kuulab ombudsman ära selle isiku või ametiasutuse, kelle peale kaebus esitati. Lisaks küsib ta erinevatelt ametiasutustelt aruandeid ja avaldusi ning võib vajaduse korral näha ette, et tema büroo inspektorid viiksid läbi uurimise. Kaebuseid menetletakse tasuta.

Ombudsmani käsutuses on erinevaid meetmeid, millest kõige karmim on kriminaalsüüdistuse esitamine ametiseisundi kuritarvitamise eest. Teise võimalusena võib ombudsman teha asjaomasele ametnikule ametliku hoiatuse. Enamikul juhtudel avaldab ta oma arvamust selle kohta, miks oli kasutatud menetlus ebaseaduslik või mil viisil kaasnes sellega hoolimatus, ning väljastab nõuetekohast menetlust käsitleva meeldetuletuse. Ombudsman võib teha ka ettepaneku vea parandamiseks. Juhtida nõukogu tähelepanu puudustele, mida ta on õigusesätetes või määrustes täheldanud.

Parlamentaarse ombudsmani büroo

Külastusaadress: Arkadiankatu 3, Helsinki Postiaadress:
Postiaadress: FIN-00102 Parlament

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: + 358 9 4321
Faks: + 358 9 432 2268

Õiguskantsler

Õiguskantsleriga võib ühendust võtta sellise juhtumi puhul, mis on otseselt seotud kaebuse esitajaga, või mis tahes juhtumi puhul, kui kaebuse esitaja leiab, et ametiasutused, ametnikud või muud isikud või organid on oma ametikohustuste täitmisel toiminud vääralt või jätnud oma kohustused täitmata või et advokatuuri liige on jätnud oma kohustused täitmata. Peale selle võib õiguskantsleriga ühendust võtta igaüks, kes leiab, et ei ole järgitud põhiseadusega tagatud põhi- või inimõiguseid. Õigusvaldkonnas vastava hariduse saanud töötajad vaatavad kaebused läbi ning küsivad mis tahes vajalikke täiendavaid dokumente. Tavaliselt antakse kaebuse esitajale võimalus anda kostjale vastus. Sel juhul edastatakse kirjalik otsus kaebuse esitajale posti teel. Õiguskantsleri büroo teenused on kaebuse esitajale tasuta.

Kui leitakse, et menetlus on ebaseaduslik või ebakorrektne, võib õiguskantsler teha ametnikule noomituse või juhised tulevase referentseerimismenetluse kohta. raskematel juhtudel võib ta nõuda ametniku vastu esitatud süüdistuse esitamist. Kui õiguskantsler peab seda vajalikuks, on tal õigus teha ettepanek õigusnormide või juhiste muutmiseks, kohtuotsuse tühistamiseks või mõne muu erakorralise apellatsiooni esitamiseks. Õiguskantsleri läbi viidud uurimise tulemusel võib ametiasutus või ametnik oma vea parandada.

Õiguskantsleri büroo

Külastusaadress: Snelmaninkatu 1, Helsinki
Postiaadress: PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.okv.fi/
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenkirjaamo@okv.fi
Tel: + 358 295 162 902
Faks: + 358 9 1602 3975
Teatis: Lingil klikates avaneb uus akentiedotus@okv.fi

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Lastevolinik

Seaduse kohaselt on lasteombudsmanil järgmised ülesanded:

 • Teha järelevalvet laste ja noorte heaolu üle ning nende õiguste rakendamise üle;
 • Mõjutada otsuste tegijaid laste vaatenurgast;
 • Hoida ühendust laste ja noortega ning edastada neilt saadud teavet otsuste tegijatele;
 • Edastada lapsi käsitlevat teavet lastega tegelevatele spetsialistidele, ametiasutustele ja üldsusele;
 • Arendada koostööd lapsi käsitleva poliitika kujundajate vahel;
 • Edendada ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid.

Lasteombudsmani büroo

Aadress: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.lapsiasia.fi/
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 850
Faks: + 358 14 337 4248

Võrdõiguslikkusega tegelev asutus

Võrdõiguslikkuse küsimuste ombudsman

Võrdõiguslikkuse eest vastutav ombudsman vastutab: naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse ja diskrimineerimise keelu ning diskrimineerimise keelu üle järelevalve teostamise järelevalve, eelkõige seaduse eesmärgi edendamine algatuste, nõuannete ja suuniste abil, teabe andmine võrdõiguslikkuse seaduse ja selle kohaldamise kohta ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse rakendamise järelevalve erinevates ühiskonnakihtides. Peale selle teeb võrdõiguslikkuse ombudsman järelevalvet selle üle, kuidas kaitstakse soovähemusi diskrimineerimise eest.

Võrdõiguslikkuse ombudsmani büroo

Postiaadress: PL 22, 00023 VALTIONEUVOSTO
Külastusaadress: Hämeenantie 3, Helsingi

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.tasa-arvo.fi/
E-post: Lingil klikates avaneb uus akentasa-arvo@oikeus.fi
Tel: + 358 295 666 840 telefoninõu:
+ 358 295 666 842 (esmaspäevast 9-11 ja 13-15, 9-11)
Faks: + 358 9 1607 4582

Võrdõiguslikkuse ombudsman

Võrdõiguslikkuse ombudsman edendab võrdõiguslikkust ja puudub diskrimineerimine. Delegaat on sõltumatu ja sõltumatu asutus.

Vanuse, päritolu, rahvuse, keele, usutunnistuse või veendumuste, arvamuste, poliitilise tegevuse, ametiühingu, peresuhte, tervisliku seisundi, puude, seksuaalse sättumuse või muu alusel isiku, kes vastutab vanuse, päritolu, kodakondsuse, rahvuse, usutunnistuse, veendumuste, arvamuste, poliitilise tegevuse, liidu, perekondliku seisundi, puude, seksuaalse sättumuse või muu seotud isiku eest. Delegeeritud ülesannete hulka kuulub ka diskrimineerimise ohus olevate rühmade, näiteks välismaalaste tingimuste, õiguste ja staatuse edendamine. Lisaks sellele teeb ombudsman järelevalvet välismaalaste väljasaatmise üle ja tegutseb inimkaubanduse riikliku agentuurina.

Tegelikkuses on diskrimineerimisvastase ombudsmani töö näiteks nõustamine, üksikjuhtude tuvastamine, lepituse edendamine, koolitus, teabe kogumine, õigusaktid ja riigiasutuste kaasamine, samuti õigusabi. Ombudsmani ülesanded ja õigused on sätestatud mittediskrimineerimise Lingil klikates avaneb uus akenseaduses ja Lingil klikates avaneb uus akenvõrdõiguslikkuse ombudsmani seaduses.

Soolise ja soolise identiteediga seotud diskrimineerimist reguleerib võrdõiguslikkuse ombudsman.

Diskrimineerimisvastase ombudsmani büroo

Postiaadress: PL 24, 00023 VALTIONEUVOSTO

Külastusaadress: Soome, Soome, Soome, Soome, Soome, Soome, Soome, Soome,

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.syrjinta.fi/
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenYvv@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 80.
Klienditeenindus: + 358 295 666 817 (tööpäevadel 10-12, suvel)
Faks: + 358 295 666 829
Teatis: + 358 295 666 813 või + 358 295 666 806

Andmekaitseasutus

EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR

 • jälgib andmekaitset käsitlevate õigusaktide ja muude isikuandmete töötlemist käsitlevate õigusaktide järgimist;
 • edendada teadlikkust isikuandmete töötlemisega seotud ohtudest, eeskirjadest, kaitsemeetmetest, kohustustest ja õigustest
 • korraldada uuringuid ja kontrolle;
 • kehtestada andmekaitsemääruse rikkumise eest halduskaristused
 • võtta vastu arvamusi õigus- ja haldusreformide kohta, mis käsitlevad üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset seoses isikuandmete töötlemisega;
 • esitab arvamusi isikuandmete töötlemisega seotud õigusrikkumiste kohta;
 • teostab järelevalvet krediidiandmete ja ettevõtete krediidiandmete käsitlemise üle;
 • tegeleb päringutega, mis käsitlevad andmesubjekti õigusi ja muid isikuandmete töötlemisega seotud isikuandmete töötlemise aspekte;
 • andmekaitseametnike saadetud teated
 • Võtta vastu teateid isikuandmetega seotud rikkumiste kohta;
 • koostab nimekirja, kus on vaja esitada andmekaitsealane mõjuhinnang;
 • hinnata eelkonsulteerimist kõrge riskiga andmete töötlemise üle;
 • võtta vastu käitumisjuhendid ja lepingu tüüptingimused
 • ergutab sertifitseerimisasutust sertifitseerima, sertifitseerima ja välja andma väljastatud sertifikaate;
 • tegema koostööd teiste ELi andmekaitseasutustega ühtse liidese keskkonna raames;
 • võtab osa Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevusest ja otsuste tegemisest ning edastab vajaduse korral küsimused Euroopa Andmekaitsenõukogule.

Soome andmekaitse ombudsmani büroo

Postiaadress: Box 800, FI-00520 Helsinki

Külastusaadress: Soome, Soome, Soome, Soome, Soome, Soome, Soome, Soome,


Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenWww.tietosuoja.fi/
Lingil klikates avaneb uus akenTietosuoja@om.fi

Tel: + 358 2956 66700 telefoninõu:
+ 358 2956 66777 (esmaspäev) (9-16, suvel)

Muud

Õigusabi

Tasuta õigusabi eesmärk on anda üksikisikutele võimalus saada professionaalset õigusnõustamist täielikult või osaliselt riigi kulul. Õigusabi hõlmab kõiki õigusküsimusi. Samas ei anta õigusabi tavaliselt siis, kui abi taotleja on sõlminud õiguskulude kindlustuse, mis katab asjaomase juhtumiga kaasnevad kulud. Kriminaalmenetluses on süüdistataval teatavatel tingimustel õigus kasutada riikliku kaitsja abi riigi kulul olenemata süüdistatava rahalisest olukorrast. Raske vägivaldse kuriteo või seksuaalkuriteo ohvritel on õigus kasutada riigi kulul kohtuadvokaadi abi olenemata kuriteoohvri sissetulekust. Ettevõtjatel või ühingutel ei ole võimalik saada õigusabi. Välismaal arutatavate juhtumite puhul katab õigusabi õigusalase nõustamisega seotud kulud.

Õigusabi pakuvad õigusabi juristid, advokaadid ja muud advokaadid; muudes küsimustes on õigusabi andnud õigusabi juristid, Kes töötavad riigi õigusabibüroodes. Nimetatud bürood asuvad tavaliselt piirkonnakohtutega samades omavalitsusüksustes. Riigi õigusabibüroode kontaktandmed leiate järgmiselt veebisaidilt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Pagulaste nõuandekeskus

Pagulaste nõuandekeskus on valitsusväline organisatsioon, mis annab Soomes õigusabi ja õigusalast nõu varjupaigataotlejatele, pagulastele ja teistele välismaalastele. Keskus teeb samuti tööd selle nimel, et edendada varjupaigataotlejate, pagulaste ja teiste sisserändajate seisundit Soomes ning jälgib Euroopa Liidu varjupaiga- ja pagulaspoliitika arenguid.

Aadress: Kaisaniemenkatu 4 A, 6.korrus, 00100 Helsinki

Koduleht: Lingil klikates avaneb uus akenWww.pakolaisneuvonta.fi/
Lingil klikates avaneb uus akenPan@pakolaisneuvonta.fi

Tel: + 358 9 2313 9300
Faks: + 358 9 2313 9310


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 21/08/2019