Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grundläggande rättigheter - Finland

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Nationella domstolar

Nationella människorättsinstitut

Ombudsmannen

Specialiserade människorättsorgan

Övriga

Nationella domstolar

Tingsrätterna handlägger brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Underrättens avgörande kan i allmänhet underställas en högre domstol för prövning. Tingsrättens avgöranden överklagas i hovrätten. Ändring i hovrättens avgörande kan i sin tur sökas i högsta domstolen, om denna beviljar besvärsrätt.

Förvaltningsdomstolarna behandlar besvär över myndigheternas beslut. Förvaltningsdomstolens beslut överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och riksrätten.

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på följande hemsidor:

På finskaLänken öppnas i ett nytt fönster Kontaktuppgifter
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index.html

Nationella människorättsinstitut

I början av 2012 inrättades ett funktionellt självständigt och oberoende centrum för mänskliga rättigheter under överinseende av den parlamentariska ombudsmannen. Centrumet för mänskliga rättigheter har till uppgift att sprida information och främja utbildning, forskning och samarbete på området för grundläggande och mänskliga rättigheter. Centret utarbetar rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses, tar initiativ och avger utlåtanden för att främja dessa rättigheter. Människorättscentret deltar också i det internationella samarbetet för att främja grundläggande fri- och rättigheter och de mänskliga rättigheterna.Centrumet för mänskliga rättigheter behandlar inte klagomål eller andra enskilda ärenden som faller under det högsta juridiska tillsynsorganets ansvarsområde.

Ombudsmannen

Finska riksdagens ombudsman

Var och en som misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan vända sig till Justitieombudsmannen (JO). Exempel på lagstridigt förfarande är kränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna. Vem som helst kan klaga hos JO. Klagomålet kan gälla ett ärende som berör klaganden själv, men klagomål kan också lämnas in på någon annans vägnar eller tillsammans med andra. Jo prövar ett klagomål om det ger anledning att misstänka att en myndighet har handlat lagstridigt. Prövningen av klagomålet är avgiftsfri. I samband med prövningen hör JO den som klagomålet gäller. Dessutom inhämtar JO utredningar och utlåtanden från myndigheter och kan vid behov ge sina inspektörer i uppdrag att utreda frågan ytterligare. Prövningen av klagomålet är avgiftsfri.

Tjänsteåtal är JO:s strängaste åtgärd mot den som har gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande. Jo kan också ge en tjänsteman en anmärkning. Vanligare är att JO meddelar sin uppfattning att ett förfarande är lagstridigt eller att en uppenbar försummelse har begåtts och gör tjänstemannen uppmärksam på det lagenliga förfarandet. Jo kan också föreslå gottgörelse. Jo kan också göra statsrådet uppmärksamt på fel och brister som observerats i bestämmelser eller föreskrifter.

Riksdagens justitieombudsmans kansli

Besöksadress: Arkadiankatu 3, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen

Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsteroikeusasiamies@eduskunta.fi
Tfn: + 358 9 4321
Fax: + 358 9 432 2268

Justitiekanslern i statsrådet

Till justitiekanslern kan man vända sig antingen i egen sak eller om man anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan person eller sammanslutning som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller om man anser att en advokat har försummat sina skyldigheter. Man kan vända sig till justitiekanslern också då man anser att någon av de grundlagsstadgade grundläggande eller mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts. Juristföredragandena vid justitiekanslersämbetet förbereder alla klagomålsärenden och skaffar vid behov fram tilläggsutredningar på tjänstens vägnar. Klaganden bereds vanligen tillfälle att gå i svaromål. Klagomål besvaras skriftligen per post. Justitiekanslersämbetets tjänster är avgiftsfria för klaganden.

Om det konstateras att ett förfarande är olagligt eller felaktigt kan justitiekanslern utfärda en anmärkning till tjänstemannen eller instruktioner om det korrekta förfarandet i framtiden. i allvarligare fall kan justitiekanslern begära att tjänstemannen ska åtalas. Justitiekanslern kan vid behov göra framställning om ändring av författningar eller anvisningar, återbrytande av dom eller om annat extraordinärt ändringssökande. Det kan också hända att justitiekanslerns prövning i sig leder till att en myndighet eller tjänsteman själv rättar sitt fel.

Justitiekanslersämbetet

Besöksadress: Snellmansgatan 1, Helsingfors
Postadress: Box 20, 00023 FÖRVALTNING

Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.okv.fi/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterkirjaamo@okv.fi
Tfn: + 358 295 162 902
Fax: + 358 9 1602 3975
Kommunikation: Länken öppnas i ett nytt fönstertiedotus@okv.fi

Specialiserade människorättsorgan

Kommissionär för barn

Barnombudsmannen har följande lagstadgade uppgifter:

 • Bevaka hur barns och ungdomars välbefinnande och rättigheter tillgodoses
 • Påverka beslutsfattarna med barnens bästa för ögonen
 • Hålla kontakt med barn och ungdomar och sprida information från dem till beslutsfattarna
 • Sprida information om barn till myndigheter, personer som arbetar med barn och den övriga befolkningen
 • Utveckla samarbetet mellan aktörerna på det barnpolitiska området
 • Främja FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnombudsmannens byrå

Adress: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.lapsiasia.fi/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tfn: + 358 295 666 850
Fax: + 358 14 337 4248

Jämlikhetsorgan

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen har till uppgift att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs, i synnerhet förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering, genom initiativ, råd och anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås, informera om jämställdhetslagen och hur den ska tillämpas samt följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden i samhället. Jämställdhetsombudsmannen övervakar också att skyddet mot diskriminering av sexuella minoriteter fungerar.

Ombudsmannen för jämställdhet

Postadress: Box 22, 00023 FÖRVALTNING
Besöksadress: Hämeenantie 3, Helsingfors

Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.tasa-arvo.fi/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstertasa-arvo@oikeus.fi
Tfn: + 358 295 666 840 telefonrådgivning:
+ 358 295 666 842 (måndag till 9–11 och 13–15, pe 9–11)
Fax: + 358 9 1607 4582

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen främjar jämställdhet och saknar diskriminering. Delegaten är en oberoende och oberoende myndighet.

På grund av ålder, ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, yttrande, politisk verksamhet, fackförening, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller annan, en person som är ansvarig för ålder, ursprung, nationalitet, nationalitet, religion, övertygelse, yttrande, politisk verksamhet, fackförening, familjesituation, funktionshinder, sexuell läggning eller annan närstående person. De delegerade uppgifterna omfattar även främjande av villkor, rättigheter och status för grupper som riskerar att utsättas för diskriminering, t.ex. utländska medborgare. Dessutom övervakar ombudsmannen avlägsnandet av utländska medborgare och agerar som nationellt ombud för människohandel.

I praktiken är diskrimineringsombudsmannens arbete t.ex. rådgivning, identifiering av enskilda fall, främjande av försoning, utbildning, insamling av information, lagstiftning och offentliga myndigheters engagemang samt rättsligt bistånd. Ombudsmannens uppgifter och rättigheter fastställs i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om likabehandling och i lagen Länken öppnas i ett nytt fönsterom Diskrimineringsombudsmannen.

Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannens kontor

Postadress: Box 24, 00023 FÖRVALTNING

Besöksadress: Helsingfors, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland,

Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.syrjinta.fi/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterYvv@oikeus.fi

Tfn: + 358 295 666 80.
Kundservice: + 358 295 666 817 (i arbetsdagar 10–12, under sommaren)
Fax: + 358 295 666 829
Kommunikation: + 358 295 666 813 eller + 358 295 666 806

Organ för skydd av personuppgifter

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

 • övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och andra lagar som rör behandlingen av personuppgifter.
 • främja medvetenhet om risker, regler, skyddsåtgärder, skyldigheter och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter
 • genomföra undersökningar och inspektioner,
 • införa administrativa påföljder för överträdelser av dataskyddsförordningen
 • anta yttranden om rättsliga och administrativa reformer av skyddet av enskilda personers fri- och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter.
 • avge yttranden om brott som rör behandling av personuppgifter,
 • övervaka hanteringen av kredit- och företagsuppgifter,
 • behandlar framställningar om bestämmelser om den registrerades rättigheter och om andra aspekter av behandlingen av personuppgifter i samband med behandling av personuppgifter,
 • ta emot anmälningar från uppgiftsskyddsombud
 • Ta emot anmälningar av personuppgiftsbrott,
 • upprätta en förteckning över när en konsekvensbedömning avseende dataskydd krävs.
 • bedöma förhandssamrådet om behandlingen av högriskuppgifter,
 • anta uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • Europaparlamentet uppmuntrar till certifiering, ackreditering av certifieringsorgan och återkallande av utfärdade intyg.
 • samarbeta med andra dataskyddsmyndigheter inom EU inom ramen för miljön med en enda kontaktpunkt,
 • delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet och beslutsfattande och vid behov hänskjuta ärenden till Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Den finska dataskyddsombudsmannens kansli

Postadress: Box 800, FI-00520 Helsingfors

Besöksadress: Helsingfors, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland,


Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttp:// www.tietosuoja.fi/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterTietosuoja@om.fi

Tfn: + 358 2956 66700 telefonrådgivning:
+ 358 2956 66777 (måndag) (från 9 till 16, sommartid)

Övriga

Rättshjälp

Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter. Rättshjälp beviljas dock vanligen inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som kan användas för att ersätta kostnaderna i saken. Vid rättegång i brottmål får svaranden i vissa fall en försvarare som bekostas med statens medel, oberoende av svarandens ekonomiska ställning. Den som utsatts för allvarliga våldsbrott och sexualbrott kan oberoende av inkomster få ett rättegångsbiträde som bekostas med statens medel. Rättshjälp beviljas inte företag eller organisationer. I angelägenheter som sköts utomlands omfattar rättshjälpen juridisk rådgivning.

I rättegångsärenden erbjuds rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena, advokater och andra jurister och i övriga angelägenheter av de offentliga rättsbiträdena. Dessa arbetar vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Byråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna. Kontaktuppgifter till rättshjälpsbyråerna finns på hemsidan Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Flyktingrådgivning

Flyktingrådgivningen rf är en medborgarorganisation som har till uppgift att ge rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Dessutom arbetar Flyktingrådgivningen för att förbättra ställningen för asylsökande, flyktingar och andra invandrare och följer hur EU genomför sin asyl- och flyktingpolitik.

Adress: Kaisaniemenkatu 4 A, 6 våningen, 00100 Helsingfors

Hemsida: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttp:// www.pakolaisneuvonta.fi/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterPan@pakolaisneuvonta.fi

Tfn: + 358 9 2313
9300 Fax + 358 9 2313 9310


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 21/08/2019