Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drittijiet fundamentali - Finlandja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.


Il-Qrati nazzjonali

L-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Ombudsman

Entitajiet Speċjalizzati tad-Drittijiet tal-Bniedem

Oħrajn

Il-Qrati nazzjonali

Il-Qrati Distrettwali jittrattaw kwistjonijiet kriminali, ċivili u petizzjonarji. Deċiżjoni minn qorti tal-prim'istanza normalment tkun tista' tintbagħat għall-konsiderazzjoni f'qorti superjuri. Deċiżjoni ta' Qorti Distrettwali tiġi appellata fil-Qorti tal-Appell. Deċiżjoni mill-Qorti tal-Appell tista' min-naħa tagħha tiġi appellata fil-Qorti Suprema jekk il-Qorti Suprema tagħti l-kunsens għall-appell.

Il-Qrati Amministrattivi jittrattaw l-appelli li jikkonċernaw id-deċiżjonijiet mill-awtoritajiet. Deċiżjoni mill-Qorti Amministrattiva tiġi appellata lill-Qorti Amministrattiva Suprema.

Il-qrati speċjali jinkludu il-Qorti tas-Suq, il-Qorti tax-Xogħol, il-Qorti tal-Assikurazzjoni u l-Qorti Superjuri tal-Akkuża.

L-informazzjoni ta' kuntatt tal-qrati tinsab fil-websajts li ġejjin:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

L-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Fil-bidu tal-2012, twaqqaf ċentru funzjonalment awtonomu u indipendenti għad-drittijiet tal-bniedem taħt l-awspiċi tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari. Ir-rwol taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem huwa li jxerred l-informazzjoni u jippromwovi l-edukazzjoni, it-taħriġ, ir-riċerka u l-kooperazzjoni fil-qasam tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem. Iċ-Ċentru se jħejji rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem kif ukoll jieħu inizjattivi u joħroġ stqarrijiet biex jippromwovi dawn id-drittijiet. Iċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem se jipparteċipa wkoll fi sforzi internazzjonali għall-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem.  Iċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem ma jittrattax ilmenti jew każijiet individwali oħrajn li huma l-kompetenza tal-ogħla korp superviżorju legali.

Ombudsman

L-Ombudsman Parlamentari

L-Ombudsman Parlamentari jista' jiġi kkuntattjat jekk ikun suspettat li l-awtoritajiet jew l-uffiċjali ma jkunux ikkonformaw mal-liġi jew issodisfaw l-obbligi tagħhom. Pereżempju, huwa illegali li wieħed jikser id-drittijiet fundamentali. Kulħadd jista' jilmenta mal-Ombudsman. L-ilment jista' jirrelata ma' kwistjoni li tikkonċerna l-ilmentatur, imma huwa possibbli wkoll li wieħed jilmenta f'isem ħaddieħor jew flimkien ma' oħrajn. L-Ombudsman jinvestiga l-ilment jekk ikun hemm raġunijiet biex jemmen li awtorità tkun aġixxiet illegalment. L-ilmenti jiġu investigati bla ħlas. Bħala parti mill-investigazzjoni, l-Ombudsman jisma' lill-persuna jew lill-awtorità li tkun is-suġġett tal-ilment. Barra minn hekk, huwa jitlob rapporti u stqarrijiet minn bosta awtoritajiet u jista', jekk ikun hemm bżonn, jordna li spetturi mill-uffiċċju tiegħu jmexxu l-investigazzjonijiet. L-ilmenti jiġu investigati bla ħlas.

Mill-bosta miżuri li jista' jagħżel l-Ombudsman, l-iktar severa hija l-prosekuzzjoni kriminali għal atti illeċiti. Bħala alternattiva għaliha, l-Ombusman jista' joħroġ ċanfira uffiċjali lill-uffiċjal ikkonċernat. F'ħafna każijiet, huwa jesprimi fehmtu dwar kif il-proċedura segwita kienet illegali jew involviet negliġenza u joħroġ tfakkira dwar il-proċedura korretta. L-Ombudsman jista' wkoll jagħmel proposta għall-irranġar tal-iżball u jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill tal-Istat dwar in-nuqqasijiet li jkun osserva fid-dispożizzjonijiet jew ir-regolamenti ġuridiċi.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari

Indirizz stradali: Arkadiankatu 3, Helsinki
Indirizz postali: 00102 Parliament

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefown: (09)*4321
Faks: (09) 432 2268
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaeoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Il-Kanċillier tal-Ġustizzja

Il-Kanċillier tal-Ġustizza jista' jiġi kkuntattjat fi kwistjoni li tikkonċerna direttament lill-ilmentatur jew fi kwalunkwe kwistjoni oħra, jekk l-ilmentatur iħoss li l-awtoritajiet, l-uffiċjali jew persuni jew entitajiet oħra li jaqdu funzjonijiet pubbliċi jkunu aġixxew inkorrettement jew ikunu injoraw l-obbligi tagħhom, jew li membru tal-Kamra tal-Avukati jkun injora l-obbligi tiegħu. Barra minn hekk, kull min jemmen li ma ġiex osservat dritt fundamentali jew dritt tal-bniedem iggarantit mill-Kostituzzjoni jista' jikkuntattja lill-Kanċillier tal-Ġustizzja. Persunal imħarreġ fil-liġi jipproċessa l-ilmenti u jikseb kull dokumentazzjoni supplimentari neċessarja. L-ilmentatur normalment jiġi pprovdut l-opportunità li jressaq tweġiba lill-intimat. L-ilmentatur imbagħad jirċievi deċiżjoni bil-miktub bil-posta. Is-servizzi tal-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja huma bla ħlas għall-ilmentatur.

Jekk jinstab li proċedura kienet illegali jew inkorretta, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jkun jista' joħroġ ċanfira lill-uffiċjal jew istruzzjonijiet dwar il-proċedura t-tajba għal referenza futura. F'każijiet iktar serji, huwa jista' jordna li jinħarġu imputazzjonijiet kontra dak l-uffiċjal. Jekk iħoss li jkun hemm bżonn, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jkollu s-setgħa li jipproponi li d-dispożizzjonijiet jew l-istruzzjonijiet ikunu emendati, deċiżjoni tal-qorti tiġi annullata jew isir xi appell straordinarju ieħor. Investigazzjoni li ssir mill-Kanċillier tal-Ġustizzja tista' fiha nfisha tirriżulta fl-awtorità jew l-uffiċjal jikkoreġu l-iżball tagħhom.

L-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja

Indirizz stradali: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Indirizz postali: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.okv.fi/fi/
Telefown: (09) 16001
Fax (09) 160 23975
Reġistru: (09) 160 23950
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakirjaamo@okv.fi
Informazzjoni: (09) 160 23955
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatiedotus@okv.fi

Entitajiet Speċjalizzati tad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman għat-Tfal

Id-dmirijiet tal-Ombudsman għat-Tfal li ġejjin huma stipulati fil-liġi:

 • Il-monitoraġġ tal-benessri tat-tfal u taż-żgħażagħ u l-implimentazzjoni ta' drittijiethom.
 • L-influwenzar ta' min jieħu d-deċiżjonijiet mill-perspettiva tat-tfal.
 • Iż-żamma ta' kuntatti mat-tfal u ż-żgħażagħ u t-twassil tal-informazzjoni mingħandhom għal għand min jieħu d-deċiżjonijiet
 • It-twassil tal-informazzjoni li tikkonċerna lit-tfal għal għand il-professjonisti li jaħdmu mat-tfal, mal-awtoritajiet u mal-pubbliku
 • L-iżvilupp ta' kooperazzjoni bejn dawk responsabbli għall-politika tat-tfal
 • Il-promozzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għat-Tfal

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Faks: (014) 337 4248
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.lapsiasia.fi/

Entità għall-Ugwaljanza

L-Ombudsman għall-Ugwaljanza

L-Ombudsman għall-Ugwaljanza huwa responsabbli: għas-superviżjoni tal-konformità mal-Att dwar l-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni u reklamar diskriminatorju għall-impjiegi, b'mod partikolari, il-promozzjoni tal-għan tal-Att permezz tal-inizjattivi, il-pariri u l-linji gwida; l-għoti ta' informazzjoni dwar l-Att dwar l-Ugwaljanza u l-applikazzjoni tiegħu; u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f'setturi differenti tas-soċjetà. Barra minn hekk, l-Ombudsman għall-Ugwaljanza jissorvelja l-implimentazzjoni tal-ħarsien tas-sess f'minoranza kontra d-diskriminazzjoni.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-Ugwaljanza

Indirizz postali: PO Box 33, FIN-00023 Government
Indirizz stradali: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Linja għall-konsulenza: (09) 1607 3248 (mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9:00 sal-11:00 u mis-13:00 sat-15:00, il-Ġimgħa mid-9:00 sa 12:00)
Reġistru: Tel. (09)1607 4427
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatasa-arvo@stm.fi
Faks: (09) 1607 4582
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.tasa-arvo.fi

L-Ombudsman għall-Minoranzi

Il-kompitu bażiku tal-Ombudsman għall-Minoranzi huwa li jtejjeb il-pożizzjoni, l-ugwaljanza u l-ħarsien ġuridiku tal-minoritajiet etniċi u l-barranin u l-promozzjoni ta' relazzjonijiet etniċi tajbin fil-Finlandja. L-Ombudsman jaġixxi wkoll bħala r-relatur nazzjonali dwar it-traffikar tal-bnedmin. Tista' tikkuntattja lill-Ombudsman għall-Minoranzi jekk, pereżempju, tkun esperjenzajt jew rajt diskriminazzjoni etnika.

F'każijiet ta' diskriminazzjoni, l-Ombudsman għall-Minoranzi jista'

 • joffri gwida u pariri, jagħmel rakkomandazzjonijiet jew jieħu inizjattivi biex jiġi żgurat li d-diskriminazzjoni ma tkomplix u ma tirrepetix ruħha
 • jieħu miżuri biex jikseb ir-rikonċiljazzjoni bejn il-partijiet involuti
 • jitlob lill-awtorità jew lill-intrapenditur suspettat b'diskriminazzjoni biex jipprovdi kjarifika
 • jimponi ħlas ta' penali jekk l-awtorità jew il-persuna ssuspettata b'diskriminazzjoni ma tipprovdix il-kjarifika mitluba
 • itella' jew jgħin lill-klijent itella' l-każ quddiem it-Tribunal Nazzjonali għad-Diskriminazzjoni tal-Finlandja.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-Minoranzi

Indirizz stradali: Mikonkatu 25, Helsinki
Indirizz postali: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Numru tas-servizz għall-klijenti: 071 878 8666, fost il-ġimgħa mill-10:00 sa 12:00
Tel (standard): 071 878 0171
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaofm@ofm.fi
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.syrjinta.fi/

Entità tal-Protezzjoni tad-Dejta

Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta

L-Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta huwa responsabbli għar-reviżjoni u s-soluzzjoni ta' każijiet li jikkonċernaw l-użu ta' dejta personali u informazzjoni dwar il-kreditu skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Dejta Personali u l-Att dwar l-Informazzjoni dwar il-Kreditu u għall-immaniġġar ta' dmirijiet oħra li jirriżultaw mill-atti msemmija fuq. L-Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta huwa responsabbli wkoll għall-monitoraġġ tal-iżviluppi ġenerali fl-użu tad-dejta personali u l-informazzjoni dwar il-kreditu u biex jintervjeni fejn ikun hemm bżonn. Barra minn hekk, l-Ombudsman dwar il-Protezzjoni tad-Dejta jinforma lill-pubbliku dwar id-dejta personali u l-informazzjoni dwar il-kreditu u jipparteċipa f'kooperazzjoni internazzjonali relatata mal-użu tad-dejta personali. (Att dwar il-Bord tal-Protezzjoni tad-Dejta u l-Ombudman tal-Protezzjoni tad-Dejta 27.5.1994/389)

L-istqarrijiet tal-Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta li jkun fihom gwida u pariri relatati mal-ipproċessar tad-dejta personali mhumiex deċiżjonijiet vinkolanti. Id-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet bħal dawn jittieħdu mill-Bord tal-Protezzjoni tad-Dejta, li l-Ombudman jista' jtella' kawżi quddiemu meta kontrollur ma jsegwix l-istruzzjonijiet tal-Ombudsman. L-Ombudsman jista' jordna wkoll li jinħarġu imputazzjonijiet f'każ.

Barra minn hekk, l-Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta jieħu deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta. Il-konformità mal-Att dwar id-Dejta Personali hija largament żgurata billi l-individwi jitħallew ivverefikaw liema dejta dwarhom tkun inġabret u nħażnet u jekk ikun hemm bżonn billi jkunu jistgħu jitolbu lill-Ombudsman jinvestiga vjolazzjonijiet suspetti. B'dan il-mod is-suġġett tad-dejta jkun jista' jara wkoll li d-dejta rreġistrata tkun preċiża. Fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-verifika u t-tiswija ta' dejta personali, id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman huma vinkolanti u suġġetti għall-appell.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta

Indirizz postali: PO Box 315, 00181 Helsinki
Indirizz stradali: Albertinkatu 25A, 3rd floor

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefown: 010 36 66700
Faks: 010 36 66735
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatietosuoja@om.fi

Oħrajn

Għajnuna Legali

Il-fini tal-għajnuna legali hija li l-individwi jingħataw il-possibilità li jingħataw għajnuna legali professjonali kompletament jew parzjalment imħallsa mill-istat. L-għajnuna legali tkopri l-kwistjonijiet ġuridiċi kollha. Madankollu, l-għajnuna legali normalment ma tingħatax jekk l-applikant ikollu assikurazzjoni għall-ispejjeż legali li tkopri l-ispejjeż tal-każ ikkonċernat. Fil-proċedimenti kriminali, il-konvenut ikun intitolat taħt ċerti ċirkostanzi għal difensur pubbliku mħallas mill-istat, irrispettivament mill-istat finanzjarju tiegħu. Il-vittma ta' delitt vjolenti serju jew delitt sesswali jista' jiġi pprovdut b'avukat għall-kawża imħallas mill-istat, irrispettivament mid-dħul tagħha. L-għajnuna legali mhix disponibbli għall-kumpaniji jew il-korporazzjonijiet. Fi kwistjonijiet pendenti barra l-pajjiż, l-għajnuna legali tkopri l-ispejjeż tal-pariri legali.

Fil-proċedimenti fil-qorti, l-għajnuna legali tkun offruta mill-Avukati Pubbliċi tal-Għajnuna Legali; fi kwistjonijiet oħra, l-għajnuna legali tiġi pprovduta mill-Avukati Pubbliċi tal-Għajnuna Legali li jaħdmu f'Uffiċċji Statali tal-Għajnuna Legali. Dawn l-Uffiċċji normalment jinsabu fl-istess muniċipalitajiet tal-Qrati Distrettwali. L-informazzjoni ta' kuntatt tal-Uffiċċji Statali tal-Għajnuna Legali jinsabu fis-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Ċentru tal-Pariri għar-Refuġjati

Iċ-Ċentru tal-Pariri għar-Refuġjati huwa NGO li tipprovdi għajnuna u pariri legali lil min ifttex ażil, refuġjati jew barranin oħra fil-Finlandja. Iċ-Ċentru jaħdem ukoll biex jippromwovi l-pożizzjoni ta' min ifittex ażil, ir-refuġjati u immigranti oħra fil-Finlandja u jsegwi l-politika ta' ażil u refuġju tal-Unjoni Ewropea.

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.pakolaisneuvonta.fi/


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019