Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Основни права - Финландия

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Национални съдилища

Национални институции по правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи по правата на човека

Други

Национални съдилища

Районните съдилища разглеждат дела по наказателни, граждански и безспорни производства. Решенията на съдилища от първа инстанция обикновено могат да се представят за разглеждане от съд от по-висша инстанция. Решенията на районния съд могат да се обжалват пред апелативния съд. На свой ред решенията на апелативния съд могат да се обжалват пред Върховния съд, ако Върховният съд обяви жалбата за допустима.

Административните съдилища разглеждат жалби относно решенията на публичните органи. Решения на административния съд се обжалват пред Върховния административен съд.

Към специализираните съдилища спадат Пазарният съд, Трудовоправният съд, Съдът по социално осигуряване и Висшият съд по импийчмънт.

Координатите за връзка на съдилищата могат да бъдат намерени на следните уебсайтове:

На английски езикВръзката отваря нов прозорец Contact
Връзката отваря нов прозорец Details (на английски език)

Национални институции по правата на човека

В началото на 2012 г. беше изграден самостоятелно действащ и независим Център за правата на човека към Службата на парламентарния омбудсман. Ролята на Центъра за правата на човека е да разпространява информация и да насърчава образованието, обучението, изследванията и сътрудничеството в областта на основните права и правата на човека. Центърът ще изготвя доклади за спазването на основните права и правата на човека и също така ще предприема инициативи и ще издава становища за укрепване на тези права. Освен това Центърът за правата на човека ще участва в международните усилия за насърчаване на основните права и правата на човека.Центърът за правата на човека не разглежда жалби или други индивидуални случаи, които са от компетентността на висшите съдилища.

Омбудсман

Парламентарен омбудсман на Финландия

Можете да се обърнете към парламентарния омбудсман, ако съществуват подозрения, че органи или длъжностни лица са нарушили закона или не са изпълнили своите задължения. Например незаконно е да се нарушават основните права. Всеки може да подаде жалба до обмудсмана. Жалбата може да е свързана с въпрос, засягащ жалбоподателя, но е възможно да се подаде жалба и от името на друго лице или съвместно с други лица. Омбудсманът разглежда жалбата, ако съществуват основания да се счита, че даден орган е извършил незаконни действия. Разглеждането на жалбите е безплатно. Като част от разглеждането омбудсманът изслушва лицето или органа, срещу когото е подадена жалбата. Освен това той изисква доклади и становища от различни органи и при необходимост може да нареди на инспектори от неговата служба да проведат разследвания. Разглеждането на жалбите е безплатно.

Най-строгата сред мерките, с които разполага омбудсманът, е наказателното преследване на злоупотреби. Като алтернатива на тази мярка омбудсманът може да издаде официална забележка на съответното длъжностно лице. В повечето случаи той изразява своето мнение дали следваната процедура е била незаконна или е включвала небрежност и напомня за правилната процедура. Омбудсманът може също така да направи предложение за поправяне на грешката И да насочи вниманието на Държавния съвет към недостатъците, които той е установил в законови или подзаконови разпоредби.

Служба на парламентарния омбудсман

Адрес за посещение: Arkadiankatu 3, Хелзинки
Пощенски адрес: FIN-00102 Парламент

Начална страница: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецoikeusasiamies@eduskunta.fi
Тел: + 358 9 4321
Факс: + 358 9 432 2268

Канцлер по правосъдието

Към канцлера по правосъдието можете да се обърнете във връзка с въпрос, пряко засягащ жалбоподателя, или във връзка с всеки друг въпрос в случаите, когато жалбоподателят смята, че органи, длъжностни лица или други лица или органи, изпълняващи публични функции, са действали неправомерно или са пренебрегнали своите задължения, или че член на адвокатската колегия е пренебрегнал своите задължения. Освен това всеки, който смята, че е било нарушено някое от основните права или правата на човека, гарантирани от Конституцията, може да се обърне към канцлера по правосъдието. Служители, притежаващи съответното юридическо образование, обработват жалбите и при необходимост изискват допълнителна документация. Обикновено на жалбоподателя се дава възможност да подаде отговор до ответника. След това жалбоподателят получава писмено решение по пощата. Услугите на Службата на канцлера по правосъдието са безплатни за жалбоподателя.

Ако се установи, че дадено производство е незаконно или неправилно, канцлерът по правосъдието може да наложи порицание на длъжностното лице или указания за подходящата процедура за бъдещ reference.При по-сериозни случаи той може да нареди да бъдат повдигнати обвинения срещу длъжностното лице. Ако счете за необходимо, канцлерът по правосъдието има право да предложи промени на разпоредби или инструкции, отменяне на съдебно решение или прилагането на други извънредни способи за обжалване. Разследване, проведено от канцлера по правосъдието, може само по себе си да доведе до това публичният орган или длъжностното лице да поправи своята грешка.

Служба на канцлера по правосъдието

Адрес за посещение: Snellmaninkatu 1, Хелзинки
Пощенски адрес: PO Box 20, 00023 Правителството

Начална страница: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.okv.fi/
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецkirjaamo@okv.fi
Тел: + 358 295 162 902
Факс: + 358 9 1602 3975
Комуникация: Връзката отваря нов прозорецtiedotus@okv.fi

Специализирани органи по правата на човека

Комисар по въпросите на детето

Законът предвижда следните задължения за омбудсмана по правата на детето:

 • Наблюдение на благосъстоянието на децата и младежите и упражняването на техните права
 • Оказване на влияние върху лицата, вземащи решения, от гледна точка интересите на децата
 • Поддържане на контакти с деца и младежи и предаване на получената от тях информация на лицата, вземащи решения
 • Предаване на информация, касаеща децата, на специалисти, работещи с деца, органи и обществеността
 • Изграждане на сътрудничество между лицата, отговарящи за политиката за децата,
 • Подпомагане прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Служба на омбудсмана по правата на детето

Адрес: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Начална страница: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.lapsiasia.fi/
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Тел: + 358 295 666 850
Факс: + 358 14 337 4248

Орган по въпросите на равенството

Омбудсман по въпросите на равнопоставеността

Омбудсманът по въпросите на равенството отговаря за: наблюдението на спазването на Закона за равенството между жените и мъжете и забраната на дискриминацията и дискриминационната реклама на работни места, по-специално насърчаването на целта на закона чрез инициативи, съвети и насоки; предоставяне на информация за Закона за равенството и неговото прилагане; и наблюдение на прилагането на равенството между жените и мъжете в различни сектори на обществото. Освен това омбудсманът по въпросите на равенството следи за прилагането на защитата на половите малцинства от дискриминация.

Служба на омбудсмана за равенство

Пощенски адрес: PO Box 22, 00023 Правителството
Адрес за посещение: Hämeenantie 3, Хелзинки

Начална страница: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.tasa-arvo.fi/
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецtasa-arvo@oikeus.fi
Тел: + 358 295 666 840 телефонни консултации:
+ 358 295 666 842 (от понеделник до 9—11 ч. и 13—15 ч., pe 9—11)
Факс: + 358 9 1607 4582

Омбудсман по въпросите на равенството

Омбудсманът за равенство между половете насърчава равенството и страда от липса на дискриминация. Подизпълнителят е независим и независим орган.

Въз основа на възраст, произход, език, религия или убеждения, мнение, политическа дейност, синдикална организация, семейна връзка, здравословно състояние, увреждане, сексуална ориентация или друго лице, лице, отговарящо за възрастта, произхода, гражданството, гражданството, религията, убежденията, мнение, политическа дейност, съюз, семейно положение, увреждане, сексуална ориентация или друго свързано лице. Делегираните задачи включват също така насърчаване на условията, правата и статута на групите, изложени на риск от дискриминация, като например чужденци. Освен това омбудсманът упражнява надзор върху преместването на чужденци и действа като национален агент по трафика на хора.

На практика работата на омбудсмана, който не се занимава с дискриминацията, е например консултиране, установяване на индивидуални случаи, насърчаване на помирението, обучение, събиране на информация, законодателство и участие на публични органи, както и правна помощ. Задачите и правата на омбудсмана са залегнали в Закона за недискриминация и Връзката отваря нов прозорецЗакона за Връзката отваря нов прозорецомбудсмана по въпросите на равенството.

Дискриминацията, основана на пол или полова идентичност, се разглежда от омбудсмана по въпросите на равенството.

Office of the Non-Discrimination Ombudsman

Пощенски адрес: PO Box 24, 00023 Правителството

Адрес за посещение: Хелзинки, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия,

Начална страница: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.syrjinta.fi/
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецYvv@oikeus.fi

Тел: + 358 295 666 80.
Обслужване на клиенти: + 358 295 666 817 (през работните дни 10—12 г., през лятото)
Факс: + 358 295 666 829
Комуникация: + 358 295 666 813 или + 358 295 666 806

Орган за защита на данните

ЕНОЗД

 • следи за спазването на законодателството в областта на защитата на данните и на други закони, свързани с обработването на лични данни;
 • насърчаване на осведомеността относно рисковете, правилата, гаранциите, задълженията и правата във връзка с обработването на лични данни
 • извършват проучвания и инспекции;
 • налагане на административни санкции за нарушения на Регламента относно защитата на данните
 • приема становища относно законодателни и административни реформи относно защитата на правата и свободите на физическите лица във връзка с обработването на лични данни;
 • да издава становища относно престъпленията, свързани с обработването на лични данни;
 • контролира обработването на кредитни и корпоративни кредитни данни;
 • разглежда искания за разпоредби, свързани с правата на субекта на данните и други аспекти на обработването на лични данни, свързани с обработването на лични данни;
 • получаване на уведомления от длъжностните лица по защита на данните
 • Получава уведомления за нарушения на сигурността на личните данни;
 • да изготви списък на случаите, в които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • прави оценка на предварителната консултация относно обработването на високорискови данни;
 • приемане на кодекси за поведение и стандартни договорни клаузи
 • насърчава въвеждането на сертифициране, акредитиране на сертифициращ орган и оттегляне на издадените сертификати;
 • сътрудничество с други ОЗД от ЕС в рамките на средата за обслужване на едно гише;
 • участва в дейностите и вземането на решения на Европейския комитет по защита на данните и отнася въпроси до Европейския комитет по защита на данните, когато това е целесъобразно.

Office of the Finnish Data Protection Ombudsman (Служба на омбудсмана по въпросите на защитата на личните данни)

Пощенски адрес: PO Box 800, FI-00520 Helsinki

Адрес за посещение: Хелзинки, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия, Финландия,


Начална страница: Връзката отваря нов прозорецWww.tietosuoja.fi/
Електронна поща
: Връзката отваря нов прозорецTietosuoja@om.fi

Тел: + 358 2956 66700 телефонни консултации:
+ 358 2956 66777 (понеделник) (от 9 до 16 ч., през лятото)

Други

Правна помощ

Целта на правната помощ е да предостави на лицата възможност да получат правно съдействие изцяло или отчасти за сметка на държавата. Правната помощ обхваща всички правни въпроси. Въпреки това обикновено не се предоставя правна помощ, ако заявителят има застраховка „Правни разноски“, която покрива разходите по въпросния случай. При определени обстоятелства в рамките на наказателни производства обвиняемият има право на обществен защитник за сметка на държавата, независимо от финансовото му състояние. Жертвите на тежки престъпления или на сексуални престъпления могат да получат адвокат за сметка на държавата, независимо от своите доходи. Правна помощ не се предоставя на дружества или корпорации. Що се отнася до въпроси, за които трябва да се получи решение от друга, правната помощ покрива разходите за правни консултации.

В съдебни производства правна помощ се предоставя от адвокати и адвокати в областта на публичната правна помощ; в други случаи правна помощ се предоставя от адвокати по публична правна помощ (Public Aid Attorneys), Които работят в служби за държавна правна помощ. Тези служби обикновено се намират в общините, в които са районните съдилища. Координатите за връзка на държавните служби за правна помощ могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Център за консултиране на бежанци

Центърът за консултиране на бежанци е неправителствена организация, която предоставя правна помощ и консултации на лица, търсещи убежище, бежанци и други чужденци във Финландия. Центърът също така работи за подобряване на положението на лицата, търсещи убежище, бежанците и други имигранти във Финландия и прилага политиката на Европейския съюз в областта на убежището и бежанците.

Адрес: Kaisanieenkatu 4 A, 6.floor, 00100 Helsinki

Начална страница: Връзката отваря нов прозорецWww.pakolaisneuvonta.fi/
Електронна поща
: Връзката отваря нов прозорецPan@pakolaisneuvonta.fi

Тел: + 358 9 2313
9300 Факс + 358 9 2313 9310


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 21/08/2019