Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základní práva - Finsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Vnitrostátní soudy

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Ostatní

Vnitrostátní soudy

Okresní soudy se zabývají trestními, občanskoprávními a požárními záležitostmi. Rozhodnutí soudu prvního stupně lze obvykle předložit k posouzení soudu vyššího stupně. Proti rozhodnutí okresního soudu lze podat opravný prostředek k odvolacímu soudu. Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, pokud Nejvyšší soud vyhoví kasačnímu opravnému prostředku.

Správní soudy řeší odvolání týkající se rozhodnutí orgánů. Proti rozhodnutí správního soudu se podává opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu.

Mezi zvláštní soudy patří soud pro trh, pracovní soud, Evropský pojišťovací soud a nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby.

Kontaktní údaje soudů jsou k dispozici na těchto internetových stránkách:

Ve finštiněOdkaz se otevře v novém okně. Kontaktní
Odkaz se otevře v novém okně. údaje v angličtině

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Na počátku roku 2012 bylo pod záštitou úřadu parlamentního veřejného ochránce práv zřízeno funkčně nezávislé a nezávislé středisko pro lidská práva. Úlohou Střediska pro lidská práva je šířit informace a podporovat vzdělávání, odbornou přípravu, výzkum a spolupráci v oblasti základních a lidských práv. Středisko vypracuje zprávy o provádění základních a lidských práv, jakož i iniciativy a prohlášení na podporu těchto práv. Centrum pro lidská práva se bude rovněž podílet na mezinárodním úsilí o prosazování základních a lidských práv.Centrum pro lidská práva se nezabývá stížnostmi ani jinými individuálními případy, které spadají do působnosti nejvyššího orgánu dohledu.

Veřejný ochránce práv

Finský parlamentní veřejný ochránce práv

Je možné kontaktovat veřejného ochránce práv, pokud existuje podezření, že orgány nebo úředníci nedodržují právní předpisy nebo plní své povinnosti. Je například nezákonné porušovat základní práva. Stížnost může podat kdokoli. Stížnost se může týkat záležitosti týkající se stěžovatele, ale může rovněž podat stížnost jménem jiné osoby nebo společně s ostatními. Veřejný ochránce práv vyšetřuje stížnost, pokud existují důvody domnívat se, že orgán jednal protiprávně. Stížnosti jsou prošetřeny bezplatně. V rámci vyšetřování vyslechne ochránce práv osobu nebo orgán, na který se stížnost zaměřuje. Dále požaduje zprávy a prohlášení různých orgánů a v případě potřeby může nařídit, aby inspektoři svého úřadu provedli šetření. Stížnosti jsou prošetřeny bezplatně.

Co se týče různých opatření, která má veřejný ochránce práv k dispozici, nejzávažnější je trestní stíhání protiprávního jednání. V této souvislosti může veřejný ochránce práv dotčenému úředníkovi udělit oficiální důtku. Ve většině případů vyjadřuje svůj názor, pokud jde o to, jak byl sledovaný postup protiprávní nebo zahrnoval nedbalost, a uvedl, že je třeba upozornit na správný postup. Veřejný ochránce práv může rovněž podat návrh na nápravu chyby. Upozornit Státní radu na nedostatky, které uvedl v právních předpisech.

Office of the Parliamentary Ombudsman (Úřad veřejného ochránce práv)

Návštěvní adresa: Arkaďankatu 3, Helsinki
Poštovní adresa: FIN-00102 Parlament

Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.oikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv může být kontaktován ve věci, která se přímo týká stěžovatele, nebo v jakékoli jiné záležitosti, pokud se stěžovatel domnívá, že orgány, úředníci nebo jiné osoby či subjekty vykonávající veřejné funkce porušily nebo zanedbaly své povinnosti, nebo že člen advokátní komory zanedbal své povinnosti. Kromě toho může kdokoli, kdo se domnívá, že v ústavě bylo zaručeno základní právo nebo lidské právo zaručené Ústavou, kontaktovat kancléře pro spravedlnost. Pracovníkům, kteří prošli zákonem, zpracovávají stížnosti a získávají veškeré potřebné doplňující dokumenty. Stěžovatel má obvykle příležitost podat odpověď odpůrci. Stěžovatel poté obdrží písemné rozhodnutí poštou. Služby úřadu kancléře pro spravedlnost jsou pro stěžovatele bezplatné.

Pokud se zjistí, že postup byl nezákonný nebo nesprávný, může veřejný ochránce práv udělit úředníkovi důtku nebo instrukce týkající se řádného postupu pro budoucí reference. v závažnějších případech může nařídit, aby byl úředník obžalován. Považuje-li to ministr spravedlnosti za nutné, má pravomoc navrhnout změnu ustanovení nebo pokynů, rozhodnutí soudu zrušit nebo podat další mimořádný opravný prostředek. Vyšetřování provedené kancléřem spravedlnosti může samo o sobě vést k tomu, že orgán nebo úředník opraví vlastní chybu.

Úřadu kancléře pro spravedlnost

Návštěvní adresa: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Poštovní adresa: Po Box 20, 00023 VLÁDA

Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.okv.fi/
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kirjaamo@okv.fi
Tel: +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Sdělení: Odkaz se otevře v novém okně.tiedotus@okv.fi

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Komisařka pro děti

Zákon veřejného ochránce práv pro děti stanoví:

 • Sledování dobrých životních podmínek dětí a mládeže a uplatňování jejich práv
 • Ovlivňovat činitele s rozhodovacími pravomocemi z pohledu dítěte
 • Udržování kontaktů s dětmi a mladými lidmi a předávání informací získaných od těchto osob osobám s rozhodovací pravomocí
 • Předávání informací o dětech odborníkům pracujícím s dětmi, úřady a veřejností
 • Rozvoj spolupráce mezi subjekty odpovědnými za politiku v oblasti dětí
 • Prosazování Úmluvy OSN o právech dítěte.

Úřad veřejného ochránce práv dětí

Adresa: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.lapsiasia.fi/
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel: +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Subjekt pro rovné zacházení

Ombudsman pro rovnoprávnost

Veřejný ochránce práv pro rovnost odpovídá za: dohled nad dodržováním zákona o rovnosti žen a mužů, zákaz diskriminace a diskriminační zveřejňování pracovních míst, zejména prosazování cíle zákona prostřednictvím iniciativ, poradenství a pokynů, poskytování informací o zákonu o rovnosti a jeho uplatňování a sledování uplatňování rovnosti mezi ženami a muži v různých odvětvích společnosti. Kromě toho veřejný ochránce práv pro rovnost dohlíží na provádění ochrany genderových menšin před diskriminací.

Úřad veřejného ochránce práv pro rovnost

Poštovní adresa: Po Box 22, 00023 VLÁDA
Návštěvní adresa: Hämeenantie 3, Helsinki

Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.tasa-arvo.fi/
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tasa-arvo@oikeus.fi
Tel: +358 295 666 840 telefonický poradenství:
+358 295 666 842 (pondělí až 9–11 a 13–15, pe 9–11)
Fax: +358 9 1607 4582

Veřejný ochránce práv v otázkách rovnosti

Ombudsman pro rovnost podporuje rovnost a postrádá diskriminaci. Delegát je nezávislým a nezávislým orgánem.

Na základě věku, původu, státní příslušnosti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, stanoviska, politické činnosti, odborové organizace, rodinného vztahu, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo jiné osoby odpovědné za věk, původ, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání, přesvědčení, názor, politickou činnost, odborovou činnost, rodinný stav, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo jinou osobu ve spojení. Úkoly v přenesené pravomoci zahrnují rovněž prosazování podmínek, práv a postavení skupin, které jsou ohroženy diskriminací, jako jsou cizinci. Kromě toho vykonává dohled nad stěhováním cizích státních příslušníků a jedná se o národní zástupce pro obchodování s lidmi.

V praxi je činnost ombudsmana pro nediskriminaci například poradenství, identifikace jednotlivých případů, podpora usmíření, vzdělávání, shromažďování informací, právní předpisy a zapojení veřejných orgánů, jakož i právní pomoc. Úkoly a práva veřejného ochránce práv jsou zakotveny v zákoně o nediskriminaci a Odkaz se otevře v novém okně.zákoněOdkaz se otevře v novém okně.o veřejném ochránci práv pro rovnost.

Diskriminací na základě pohlaví nebo genderové identity se zabývá veřejný ochránce práv pro rovnost.

Office of the Non-Discrimination Ombudsman (Úřad evropského ochránce práv při nediskriminaci)

Poštovní adresa: Po Box 24, 00023 VLÁDA

Návštěvní adresa: V Helsinkách, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku,

Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.syrjinta.fi/
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Yvv@oikeus.fi

Tel: +358 295 666 80.
Služby zákazníkům: +358 295 666 817 (v pracovních dnech 10–12, během léta)
Fax: +358 295 666 829
Sdělení: +358 295 666 813 nebo +358 295 666 806

Subjekt pro ochranu údajů

EIOÚ

 • sleduje dodržování právních předpisů na ochranu údajů a dalších právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů;
 • podporovat informovanost o rizicích, pravidlech, zárukách, povinnostech a právech v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
 • provádí studie a kontroly;
 • uložit správní sankce za porušení nařízení o ochraně údajů
 • přijmout stanoviska k legislativním a správním reformám zaměřeným na ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů;
 • vydávat stanoviska k trestným činům souvisejícím se zpracováváním osobních údajů;
 • dohlíží na nakládání s úvěrovými a podnikovými údaji;
 • vyřizuje žádosti o ustanovení týkající se práv subjektu údajů a dalších aspektů zpracování osobních údajů týkajících se zpracování osobních údajů;
 • přijímat oznámení od inspektorů ochrany údajů
 • Přijímat oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů;
 • vypracovat seznam případů, kdy je zapotřebí posouzení dopadu na ochranu údajů;
 • posoudí předchozí konzultace týkající se zpracování vysoce rizikových údajů;
 • přijetí kodexů chování a standardních smluvních doložek
 • vybízí k zavedení certifikace, akreditace certifikačního orgánu a odebrání vydaných certifikátů;
 • spolupracovat s orgány pro ochranu údajů z EU v rámci prostředí jednotného portálu;
 • účastní se činností a rozhodování Evropské rady pro ochranu údajů a případně odkazuje na Evropskou radu pro ochranu údajů.

Úřad finského veřejného ochránce práv pro ochranu osobních údajů

Poštovní adresa: Box 800, FI-00520 Helsinki

Návštěvní adresa: V Helsinkách, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku, Finsku,


Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.Www.tietosuoja.fi/ E-mail
: Odkaz se otevře v novém okně.Tietosuoja@om.fi

Tel: +358 2956 66700 telefonický poradenství:
+358 2956 66777 (pondělí) (od 9 do 16, v létě)

Ostatní

Právní pomoc

Účelem právní pomoci je poskytnout jednotlivcům možnost získat odbornou právní pomoc zcela nebo částečně na náklady státu. Právní pomoc zahrnuje všechny právní záležitosti. Právní pomoc se však obvykle neposkytuje, pokud má žadatel pojištění právní ochrany, které kryje náklady daného případu. V trestním řízení je žalovaný za určitých okolností oprávněn k veřejnému ochránci práv vyplacenému státem, a to bez ohledu na jeho finanční postavení. Oběť závažného násilného trestného činu nebo sexuální trestné činnosti může být poskytnuta soudním poradcem na náklady státu bez ohledu na jeho příjem. Právní pomoc není společnostem nebo společnostem k dispozici. V záležitostech projednávaných v zahraničí hradí právní pomoc náklady na právní poradenství.

V soudním řízení jsou právní pomoc poskytována právníky v oblasti právní pomoci v oblasti právní pomoci, advokátech a v jiných advokátů; v jiných oblastech jsou právní pomoc poskytovány právníky státní podpory v oblasti právní pomoci v oblasti veřejné právní pomoci. Kteří pracují ve státním zastupitelství v oblasti právní pomoci. Tyto úřady se obvykle nacházejí ve stejných obcích jako okresní soudy. Kontaktní údaje úřadů pro státní právní pomoc jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Středisko pro poradenství v oblasti poradenství pro uprchlíky

Refugee Adviser Centre je nevládní organizace, která poskytuje právní pomoc a poradenství žadatelům o azyl, uprchlíkům a dalším cizincům ve Finsku. Středisko rovněž pracuje na podpoře postavení žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších přistěhovalců ve Finsku a sleduje azylovou a uprchlickou politiku Evropské unie.

Adresa: Kaisaniemenkatu 4 A, 6.floor, 00100 Helsinki

Úvodní stránka: Odkaz se otevře v novém okně.Www.pakolaisneuvonta.fi/ E-mail
: Odkaz se otevře v novém okně.Pan@pakolaisneuvonta.fi

Tel: +358 9 2313
9300 Fax +358 9 2313 9310


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 21/08/2019