Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pagrindinės teisės - Suomija

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Nacionaliniai teismai

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Ombudsmenas

Specializuotos žmogaus teisių įstaigos

Kiti

Nacionaliniai teismai

Apylinkių teismai nagrinėja baudžiamąsias, civilines ir apeliacines bylas. Paprastai pirmosios instancijos teismo sprendimą galima perduoti svarstyti aukštesnės instancijos teismui. Apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti Apeliaciniam teismui. Atitinkamai, Apeliacinio teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajam teismui, jeigu jis leidžia pateikti apeliacinį skundą.

Administraciniai teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl valdžios institucijų sprendimų. Administracinio teismo sprendimą galima apskųsti Vyriausiajam administraciniam teismui.

Specializuoti teismai, be kitų, yra Ekonominių bylų teismas, Darbo ginčų teismas, Draudimo ginčų teismas, Aukščiausiasis apkaltos teismas.

Teismų kontaktiniai duomenys nurodyti šiose interneto svetainėse:

Suomių kalbaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas kontaktiniai
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas duomenys anglų kalba

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

2012 m. pradžioje buvo įsteigtas funkciniu požiūriu nepriklausomas Žmogaus teisių centras, veikiantis prie Parlamento ombudsmeno tarnybos. Žmogaus teisių centro užduotis – skleisti informaciją ir skatinti švietimą, mokymą, mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą pagrindinių bei žmogaus teisių srityje. Centras rengs pagrindinių ir žmogaus teisių užtikrinimo ataskaitas ir imsis iniciatyvų bei rengs pranešimus, kuriais bus skatinama pagarba šioms teisėms. Žmogaus teisių centras taip pat prisidės prie tarptautinių pastangų skatinti gerbti pagrindines ir žmogaus teises.Žmogaus teisių centras nenagrinėja skundų ar kitų atskirų bylų, kurios priklauso aukščiausiosios teisinės priežiūros institucijos kompetencijai.

Ombudsmenas

Suomijos Parlamento ombudsmenas

Į Parlamento ombudsmeną galima kreiptis kilus įtarimui, kad valdžios institucijos arba pareigūnai pažeidžia teisę ar nevykdo savo pareigų. Pavyzdžiui, pažeisti pagrindines teises yra neteisėta. Skundą ombudsmenui gali pateikti bet kuris asmuo. Skundo dalykas gali būti susijęs su skundo pateikėju, tačiau skundas taip pat gali būti teikiamas kito asmens vardu arba kartu su kitais asmenimis. Ombudsmenas skundą nagrinėja, jeigu yra pagrindo manyti, kad valdžios institucija veikė neteisėtai. Skundai nagrinėjami nemokamai. Atlikdamas tyrimą, Ombudsmenas išklauso asmenį arba valdžios instituciją, dėl kurių pateiktas skundas. Be to, jis prašo įvairių valdžios institucijų pateikti ataskaitas bei pareiškimus ir prireikus gali nurodyti savo tarnybos tyrėjams atlikti tyrimus. Skundai nagrinėjami nemokamai.

Baudžiamoji byla dėl pareiginio nusikaltimo yra griežčiausia iš visų priemonių, kurias gali taikyti ombudsmenas. Ombudsmenas taip pat gali pareikšti oficialų papeikimą atitinkamam pareigūnui. Dažniausiai jis pareiškia savo nuomonę dėl neteisėtų procedūros aspektų arba dėl aplaidumo ją vykdant ir primena teisingą procedūrą. Ombudsmenas taip pat gali pateikti pasiūlymą dėl klaidos ištaisymo. Atkreipia Tarybos dėmesį į trūkumus, kuriuos jis pastebėjo teisinių nuostatų arba reglamentų atžvilgiu.

Parlamento ombudsmeno tarnyba

Adresas: Arkadiankatu 3, Helsinkis
Pašto adresas FIN-00102 Parliament

Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: + 358 9 4321
Faksas: + 358 9 432 2268

Teisingumo kancleris

Į Teisingumo kanclerį galima kreiptis tiesiogiai su skundo pateikėju susijusiu klausimu arba bet kokiu kitu klausimu, jeigu skundo pateikėjas mano, kad valdžios institucijos, pareigūnai arba kiti viešąsias funkcijas vykdantys asmenys ar įstaigos elgiasi neteisingai arba nevykdo savo pareigų, arba jeigu savo pareigų nevykdo advokatūros narys. Be to, į Teisingumo kanclerį gali kreiptis bet kuris asmuo, manantis, kad nebuvo užtikrintos Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės arba žmogaus teisės. Teisininko kvalifikaciją turintys darbuotojai nagrinėja šiuos skundus ir surenka visus būtinus papildomus dokumentus. Skundo pateikėjui paprastai suteikiama galimybė pateikti atsakymą atsakovui. Skundo pateikėjui rašytinis sprendimas atsiunčiamas paštu. Teisingumo kanclerio tarnybos paslaugos skundo pateikėjui teikiamos nemokamai.

Jei nustatoma, kad procedūra buvo neteisėta ar neteisinga, Teisingumo kancleris gali pareikšti papeikimą pareigūnui ar duoti papeikimą dėl tinkamos būsimos referenceos procedūros. rimtesniais atvejais jis gali pareikalauti, kad pareigūnui būtų pareikšti kaltinimai. Jeigu Teisingumo kancleris mano, kad tai būtina, jis yra įgaliotas pasiūlyti iš dalies pakeisti nuostatas arba nurodymus, panaikinti teismo nutartį arba pateikti kasacinį skundą. Valdžios institucija arba pareigūnas, atsižvelgdami į tai, kad Teisingumo kancleris atlieka tyrimą, gali ištaisyti savo klaidą.

Teisingumo kanclerio tarnyba

Adresas: Snellmaninkatu 1, Helsinkis
Pašto adresas Po Box 20, 00023 VYRIAUSYBĖ

Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.okv.fi/
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskirjaamo@okv.fi
Tel: + 358 295 162 902
Faksas: + 358 9 1602 3975
Komunikatas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastiedotus@okv.fi

Specializuotos žmogaus teisių įstaigos

Vaikų reikalų komisaras

Teisėje nustatytos šios Vaiko teisių ombudsmeno pareigos:

 • Stebėti vaikų bei jaunimo gerovę ir užtikrinti jų teises;
 • Siekiant vaiko interesų daryti įtaką sprendimų priėmimo institucijoms;
 • Palaikyti ryšius su vaikais bei jaunimu ir iš jų gautą informaciją perduoti sprendimo priėmimo institucijoms;
 • Su vaikais susijusią informaciją pateikti su vaikais dirbantiems specialistams, institucijoms ir visuomenei;
 • Skatinti subjektų, atsakingų už vaiko teisių politiką, bendradarbiavimą;
 • Skatinti laikytis JT Vaiko teisių konvencijos.

Vaiko teisių ombudsmeno tarnyba

Adresas: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.lapsiasia.fi/
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 850
Faksas: + 358 14 337 4248

Lygybės institucija

Lygiaverčio statuso įgaliotinis

Lygybės ombudsmenas atsakingas už tai, kad būtų prižiūrima, kaip laikomasi Moterų ir vyrų lygybės įstatymo ir diskriminacijos bei diskriminacinės darbo reklamos draudimo, visų pirma, skatinti šio įstatymo tikslų įgyvendinimą pasitelkiant iniciatyvas, patarimus ir gaires, teikti informaciją apie Lygybės aktą ir jo taikymą, stebėti moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą įvairiuose visuomenės sektoriuose. Be to, Lygių galimybių ombudsmenas prižiūri, kaip užtikrinama seksualinių mažumų apsauga nuo diskriminacijos.

Lygybės ombudsmeno tarnyba

Pašto adresas Po Box 22, 00023 VYRIAUSYBĖ
Adresas: Hämeenantie 3, Helsinkis

Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.tasa-arvo.fi/
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastasa-arvo@oikeus.fi
Tel: + 358 295 666 840 patarimai telefonu:
+ 358 295 666 842 (nuo pirmadienio iki 9–11 ir 13–15, pe 9–11)
Faksas: + 358 9 1607 4582

Lygybės ombudsmenas

Lygybės ombudsmenas skatina lygybę ir stokoja diskriminacijos. Atstovas yra nepriklausoma ir nepriklausoma institucija.

Dėl amžiaus, kilmės, tautybės, kalbos, religijos ar tikėjimo, nuomonės, politinės veiklos, profesinės sąjungos, giminystės ryšių, sveikatos būklės, negalios, seksualinės orientacijos ar kito, asmens, atsakingo už amžių, kilmę, pilietybę, pilietybę, religiją, įsitikinimus, nuomonę, politinę veiklą, sąjungą, šeiminę padėtį, negalią, seksualinę orientaciją arba kitą susijusį asmenį. Deleguotosios užduotys taip pat apima grupių, kurioms gresia diskriminacija, pvz., užsieniečių, sąlygų, teisių ir statuso propagavimą. Be to, ombudsmenas prižiūri užsienio piliečių pašalinimą ir veikia kaip nacionalinis prekybos žmonėmis agentas.

Iš esmės nediskriminavimo ombudsmeno darbas yra, pvz., konsultavimas, individualių atvejų nustatymas, susitaikymo skatinimas, mokymas, informacijos rinkimas, teisės aktai ir valdžios institucijų dalyvavimas, taip pat teisinė pagalba. Ombudsmeno uždaviniai ir teisės yra įtvirtinti nediskriminavimo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįstatyme ir Įstatyme Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdėl lygių teisių ombudsmeno.

Lyčių lygybės ombudsmenas nagrinėja diskriminaciją dėl lyties ar lytinės tapatybės.

Kovos su diskriminacija ombudsmeno tarnyba

Pašto adresas Po Box 24, 00023 VYRIAUSYBĖ

Adresas: Helsinkis, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija,

Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.syrjinta.fi/
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasYvv@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 80.
Klientų aptarnavimas: + 358 295 666 817 (10–12 darbo dienomis vasarą)
Faksas: + 358 295 666 829
Komunikatas: + 358 295 666 813 arba + 358 295 666 806

Duomenų apsaugos institucija

EDAPP

 • kontroliuoja, kaip laikomasi duomenų apsaugos įstatymų ir kitų įstatymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu;
 • skatinti informuotumą apie su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką, taisykles, apsaugos priemones, įpareigojimus ir teises
 • atlikti tyrimus ir patikrinimus;
 • skirti administracines sankcijas už Duomenų apsaugos reglamento pažeidimus
 • priimti nuomones dėl teisėkūros ir administracinių reformų, susijusių su asmens teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens duomenis;
 • teikti nuomones dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių nusikaltimų;
 • prižiūri kredito ir įmonių kredito duomenų tvarkymą;
 • nagrinėja prašymus dėl nuostatų, susijusių su duomenų subjekto teisėmis, ir kitų asmens duomenų tvarkymo aspektų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu;
 • gauti duomenų apsaugos pareigūnų pranešimus
 • Gautų pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus;
 • parengti sąrašą, į kurį būtų įtrauktas duomenų apsaugos poveikio vertinimas;
 • įvertina ex ante konsultacijas dėl didelės rizikos duomenų apdorojimo;
 • priimti elgesio kodeksus ir standartines sutarčių sąlygas;
 • ragina pradėti taikyti sertifikavimo sistemą, akredituoti sertifikavimo įstaigą ir panaikinti išduotus sertifikatus;
 • bendradarbiauja su kitomis ES DAI pagal vieno langelio aplinkos sistemą;
 • dalyvauti Europos duomenų apsaugos valdybos veikloje ir priimant sprendimus ir prireikus perduoti klausimus Europos duomenų apsaugos valdybai.

Suomijos duomenų apsaugos ombudsmeno tarnyba

Pašto adresas Box 800, FI-00520 Helsinki

Adresas: Helsinkis, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija, Suomija,


Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHTTP:// www.tietosuoja.fi/
e. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTietosuoja@om.fi

Tel: + 358 2956 66700 patarimai telefonu:
+ 358 2956 66777 (pirmadienis) (9–16 val., vasarą)

Kiti

Teisinė pagalba

Teisine pagalba siekiama užtikrinti, kad asmenys turėtų galimybę gauti profesionalią teisinę pagalbą, su kuria susijusias visas išlaidas arba jų dalį padengia valstybė. Teisinė pagalba teikiama visais teisiniais klausimais. Tačiau teisinė pagalba paprastai neteikiama, jeigu pareiškėjas yra apsidraudęs nuo teisinių išlaidų ir tas draudimas galioja atitinkamos bylos išlaidoms. Baudžiamosiose bylose tam tikrais atvejais atsakovas turi teisę į valstybės skiriamo gynėjo paslaugas, su kuriomis susijusias išlaidas padengia valstybė, neatsižvelgdama į atsakovo finansinę padėtį. Sunkių smurtinių arba seksualinių nusikaltimų aukoms gali būti skiriamas advokatas, su kuriuo susijusias išlaidas padengia valstybė, neatsižvelgdama į aukos pajamas. Įmonėms ar korporacijoms teisinė pagalba neteikiama. Užsienyje nagrinėjamų bylų atveju pagal teisinės pagalbos nuostatas dengiamos su teisinėmis konsultacijomis susijusios išlaidos.

Vykstant teismo procesui teisinę pagalbą teikia valstybės teisinės pagalbos teikėjai, advokatai ir kiti advokatai; kitais atvejais teisinę pagalbą teikia viešosios teisinės pagalbos teikėjai, Kurie dirba valstybės teisinės pagalbos biuruose. Šie biurai paprastai veikia tose pačiose savivaldybėse kaip ir apylinkių teismai. Valstybės skiriamos teisinės pagalbos biurų kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Konsultacijų pabėgėliams centras

Konsultacijų pabėgėliams centras yra nevyriausybinė organizacija, teikianti teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams, kitiems Suomijoje esantiems užsieniečiams ir juos konsultuojanti. Centras taip pat siekia gerinti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir kitų Suomijoje esančių užsieniečių padėtį ir taiko Europos Sąjungos prieglobsčio ir pabėgėlių politiką.

Adresas: Kaisieemenkatu 4 A, 6.Floor, 00100 Helsinki

Pradžios puslapis: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHTTP:// www.pakolaisneuvonta.fi/
e. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPan@pakolaisneuvonta.fi

Tel: Faks. + 358 9 2313 9300
Faks. + 358 9 2313 9310


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 21/08/2019