Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drittijiet fundamentali - Finlandja

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Il-qrati nazzjonali

Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman

Korpi Speċjalizzati tad-Drittijiet tal-Bniedem

Oħrajn

Il-qrati nazzjonali

Il-qrati Distrettwali jittrattaw kwistjonijiet kriminali, ċivili u petizzjonarji. Deċiżjoni minn qorti tal-prim’ istanza normalment tkun tista’ tintbagħat għall-konsiderazzjoni f’qorti superjuri. Deċiżjoni ta’ Qorti Distrettwali tiġi appellata fil-Qorti tal-Appell. Deċiżjoni mill-Qorti tal-Appell tista’ min-naħa tagħha tiġi appellata fil-Qorti Suprema jekk il-Qorti Suprema tagħti l-kunsens għall-appell.

Il-qrati Amministrattivi jittrattaw l-appelli li jikkonċernaw id-deċiżjonijiet mill-awtoritajiet. Deċiżjoni mill-Qorti Amministrattiva tiġi appellata lill-Qorti Amministrattiva Suprema.

Il-qrati speċjali jinkludu il-Qorti tas-Suq, il-Qorti tax-Xogħol, il-Qorti tal-Assikurazzjoni u l-Qorti Superjuri tal-Akkuża.

L-informazzjoni ta’ kuntatt tal-qrati tinsab fil-websajts li ġejjin:


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFid-DettaljiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida ta’ Kuntatt bil-Finlandiż bl-Ingliż

Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Fil-bidu tal-2012, twaqqaf ċentru funzjonalment awtonomu u indipendenti għad-drittijiet tal-bniedem taħt l-awspiċi tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari. Ir-rwol taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem huwa li jxerred l-informazzjoni u jippromwovi l-edukazzjoni, it-taħriġ, ir-riċerka u l-kooperazzjoni fil-qasam tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem. Iċ-Ċentru se jħejji rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem kif ukoll jieħu inizjattivi u joħroġ stqarrijiet biex jippromwovi dawn id-drittijiet. Iċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem se jipparteċipa wkoll fi sforzi internazzjonali għall-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem.Iċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem ma jittrattax ilmenti jew każijiet individwali oħrajn li huma l-kompetenza tal-ogħla korp superviżorju legali.

L-Ombudsman

L-Ombudsman Parlamentari Finlandiż

L-Ombudsman Parlamentari jista’ jiġi kkuntattjat jekk ikun suspettat li l-awtoritajiet jew l-uffiċjali ma jkunux ikkonformaw mal-liġi jew issodisfaw l-obbligi tagħhom. Pereżempju, huwa illegali li wieħed jikser id-drittijiet fundamentali. Kulħadd jista’ jilmenta mal-Ombudsman. L-ilment jista’ jirrelata ma’ kwistjoni li tikkonċerna l-ilmentatur, imma huwa possibbli wkoll li wieħed jilmenta f’isem ħaddieħor jew flimkien ma’ oħrajn. L-Ombudsman jinvestiga l-ilment jekk ikun hemm raġunijiet biex jemmen li awtorità tkun aġixxiet illegalment. L-ilmenti jiġu investigati bla ħlas. Bħala parti mill-investigazzjoni, l-Ombudsman jisma’ lill-persuna jew lill-awtorità li tkun is-suġġett tal-ilment. Barra minn hekk, huwa jitlob rapporti u stqarrijiet minn bosta awtoritajiet u jista’, jekk ikun hemm bżonn, jordna li spetturi mill-uffiċċju tiegħu jmexxu l-investigazzjonijiet. L-ilmenti jiġu investigati bla ħlas.

Mill-bosta miżuri li jista’ jagħżel l-Ombudsman, l-iktar severa hija l-prosekuzzjoni kriminali għal atti illeċiti. Bħala alternattiva għaliha, l-Ombusman jista’ joħroġ ċanfira uffiċjali lill-uffiċjal ikkonċernat. F’ħafna każijiet, huwa jesprimi fehmtu dwar kif il-proċedura segwita kienet illegali jew involviet negliġenza u joħroġ tfakkira dwar il-proċedura korretta. L-Ombudsman jista’ jagħmel ukoll proposta biex jiġi rimedjat l-iżball U jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill tal-Istat għal nuqqasijiet li huwa osserva f’dispożizzjonijiet jew regolamenti legali.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari

Indirizz taż-żjara: Arkadiankatu 3, Helsinki
Indirizz postali: Fin-00102 Parlament

Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: + 358 9 4321
Fax: + 358 9 432 2268

Il-Kanċillier tal-Ġustizzja

Il-Kanċillier tal-Ġustizza jista’ jiġi kkuntattjat fi kwistjoni li tikkonċerna direttament lill-ilmentatur jew fi kwalunkwe kwistjoni oħra, jekk l-ilmentatur iħoss li l-awtoritajiet, l-uffiċjali jew persuni jew entitajiet oħra li jaqdu funzjonijiet pubbliċi jkunu aġixxew inkorrettement jew ikunu injoraw l-obbligi tagħhom, jew li membru tal-Kamra tal-Avukati jkun injora l-obbligi tiegħu. Barra minn hekk, kull min jemmen li ma ġiex osservat dritt fundamentali jew dritt tal-bniedem iggarantit mill-Kostituzzjoni jista’ jikkuntattja lill-Kanċillier tal-Ġustizzja. Persunal imħarreġ fil-liġi jipproċessa l-ilmenti u jikseb kull dokumentazzjoni supplimentari neċessarja. L-ilmentatur normalment jiġi pprovdut l-opportunità li jressaq tweġiba lill-intimat. L-ilmentatur imbagħad jirċievi deċiżjoni bil-miktub bil-posta. Is-servizzi tal-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja huma bla ħlas għall-ilmentatur.

Jekk jinstab li proċedura kienet illegali jew mhux korretta, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jista’ joħroġ twissija lill-uffiċjal jew istruzzjonijiet dwar il-proċedura xierqa għar-reference. f’każijiet aktar serji, huwa jista’ jordna li jitressqu akkużi kontra l-uffiċjal. Jekk iħoss li jkun hemm bżonn, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jkollu s-setgħa li jipproponi li d-dispożizzjonijiet jew l-istruzzjonijiet ikunu emendati, deċiżjoni tal-qorti tiġi annullata jew isir xi appell straordinarju ieħor. Investigazzjoni li ssir mill-Kanċillier tal-Ġustizzja tista’ fiha nfisha tirriżulta fl-awtorità jew l-uffiċjal jikkoreġu l-iżball tagħhom.

L-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja

Indirizz taż-żjara: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Indirizz postali: PO Box 20, 00023 GVERN

Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.okv.fi/
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakirjaamo@okv.fi
Tel: + 358 295 162 902
Fax: + 358 9 1602 3975
Il-Komunikazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatiedotus@okv.fi

Korpi Speċjalizzati tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissarju għat-Tfal

Id-dmirijiet tal-Ombudsman għat-Tfal li ġejjin huma stipulati fil-liġi:

 • Il-monitoraġġ tal-benessri tat-tfal u taż-żgħażagħ u l-implimentazzjoni ta’ drittijiethom.
 • L-influwenzar ta’ min jieħu d-deċiżjonijiet mill-perspettiva tat-tfal.
 • Iż-żamma ta’ kuntatti mat-tfal u ż-żgħażagħ u t-twassil tal-informazzjoni mingħandhom għal għand min jieħu d-deċiżjonijiet
 • It-twassil tal-informazzjoni li tikkonċerna lit-tfal għal għand il-professjonisti li jaħdmu mat-tfal, mal-awtoritajiet u mal-pubbliku
 • L-iżvilupp ta’ kooperazzjoni bejn dawk responsabbli għall-politika tat-tfal
 • Il-promozzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għat-Tfal

Indirizz: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.lapsiasia.fi/
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 850
Fax: + 358 14 337 4248

Korp tal-ugwaljanza

Ombudsman għall-Ugwaljanza

L-Ombudsman għall-Ugwaljanza huwa responsabbli: is-superviżjoni tal-konformità mal-Att dwar l-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel u l-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni u reklamar diskriminatorju għall-impjiegi, b’mod partikolari; il-promozzjoni tal-objettiv tal-Att permezz ta’ inizjattivi, pariri u linji gwida; l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-Att dwar l-Ugwaljanza u l-applikazzjoni tiegħu; u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f’setturi differenti tas-soċjetà. Barra minn hekk, l-Ombudsman għall-Ugwaljanza jissorvelja l-implimentazzjoni tal-ħarsien tas-sess f’minoranza kontra d-diskriminazzjoni.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman għall-Ugwaljanza

Indirizz postali: PO Box 22, 00023 GVERN
Indirizz taż-żjara: Hämeenantie 3, Helsinki

Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.tasa-arvo.fi/
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatasa-arvo@oikeus.fi
Tel: + 358 295 666 840 parir bit-telefon:
+ 358 295 666 842 (nhar ta’ Tnejn sa 9–11 u 13–15, pe 9–11)
Fax: + 358 9 1607 4582

L-Ombudsman għall-Ugwaljanza

L-Ombudsman tal-Ugwaljanza jippromwovi l-ugwaljanza u m’għandux diskriminazzjoni. Id-delegat huwa awtorità indipendenti u indipendenti.

Għal raġunijiet ta’ età, oriġini, nazzjonalità, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni, attività politika, trejdjunjin, relazzjoni familjari, stat tas-saħħa, diżabilità, orjentazzjoni sesswali jew xi persuna responsabbli mill-età, l-oriġini, in-nazzjonalità, in-nazzjonalità, ir-reliġjon, it-twemmin, l-opinjoni, l-attività politika, l-unjoni, l-istatus tal-familja, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali jew persuna relatata oħra. Il-kompiti delegati jinkludu wkoll il-promozzjoni tal-kundizzjonijiet, id-drittijiet u l-istatus ta’ gruppi li huma f’riskju ta’ diskriminazzjoni, bħall-barranin. Barra minn hekk, l-Ombudsman jissorvelja t-tneħħija ta’ ċittadini barranin u jaġixxi bħala aġent nazzjonali tat-traffikar tal-bnedmin.

Fil-prattika, il-ħidma tal-Ombudsman tan-Nondiskriminazzjoni hija pereżempju konsulenza, l-identifikazzjoni ta’ każijiet individwali, il-promozzjoni tar-rikonċiljazzjoni, it-taħriġ, il-ġbir ta’ informazzjoni, il-leġiżlazzjoni u l-involviment tal-awtoritajiet pubbliċi, kif ukoll l-assistenza legali. Il-kompiti u d-drittijiet tal-Ombudsman huma minquxa Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-Att dwar in-Nondiskriminazzjoni u fl-Att Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadwar l-Ombudsman għall-Ugwaljanza.

L-Ombudsman jittratta d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru jew l-identità tal-ġeneru għall-Ugwaljanza.

Uffiċċju tal-Ombudsman tan-Nondiskriminazzjoni

Indirizz postali: PO Box 24, 00023 GVERN

Indirizz taż-żjara: Helsinki, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja

Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.syrjinta.fi/
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaYvv@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 80.
Servizz tal-klijent: + 358 295 666 817 (f’jiem ta’ xogħol 10–12, matul is-sajf)
Fax: + 358 295 666 829
Il-Komunikazzjoni: + 358 295 666 813 jew + 358 295 666 806

Il-korp tal-Protezzjoni tad-Dejta

KEPD

 • jissorvelja l-konformità mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data u liġijiet oħra relatati mal-ipproċessar ta’ data personali;
 • promozzjoni tal-għarfien tar-riskji, tar-regoli, tas-salvagwardji, tal-obbligi u tad-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar tad-dejta personali
 • twettaq studji u spezzjonijiet;
 • jimponu sanzjonijiet amministrattivi għal ksur tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data
 • jadotta opinjonijiet dwar riformi leġislattivi u amministrattivi dwar il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ l-individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data personali;
 • toħroġ opinjonijiet dwar reati li jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ data personali;
 • jissorvelja l-immaniġġjar ta’ data ta’ kreditu u ta’ kreditu korporattiv;
 • jittratta t-talbiet għal dispożizzjonijiet relatati mad-drittijiet tas-suġġett tad-data u aspetti oħra tal-ipproċessar ta’ data personali relatata mal-ipproċessar ta’ data personali;
 • jirċievu notifiki minn uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta
 • Jirċievu notifiki ta’ ksur ta’ data personali;
 • tfassal lista ta’ meta tkun meħtieġa valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data;
 • jivvalutaw il-konsultazzjoni ex ante dwar l-ipproċessar ta’ data ta’ riskju għoli;
 • adozzjoni ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u klawżoli kuntrattwali standard
 • iħeġġeġ l-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni, l-akkreditazzjoni ta’ korp ta’ ċertifikazzjoni u l-irtirar ta’ ċertifikati maħruġa;
 • jikkooperaw ma’ DPAs oħrajn tal-UE fil-qafas tal-Punt Uniku ta’ Kuntatt;
 • jieħu sehem fl-attivitajiet u fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u jirreferi l-kwistjonijiet lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta fejn xieraq.

Uffiċċju tal-Ombudsman tal-Protezzjoni tad-Dejta Finlandiża

Indirizz postali: PO Box 800, FI-00520 Helsinki

Indirizz taż-żjara: Helsinki, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja, Finlandja


Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaWww.tietosuoja.fi/
Posta elettronika
: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTietosuoja@om.fi

Tel: + 358 2956 66700 parir bit-telefon:
+ 358 2956 66777 (it-Tnejn) (mill-9 sas-16, fis-sajf)

Oħrajn

Għajnuna legali

Il-fini tal-għajnuna legali hija li l-individwi jingħataw il-possibilità li jingħataw għajnuna legali professjonali kompletament jew parzjalment imħallsa mill-istat. L-għajnuna legali tkopri l-kwistjonijiet ġuridiċi kollha. Madankollu, l-għajnuna legali normalment ma tingħatax jekk l-applikant ikollu assikurazzjoni għall-ispejjeż legali li tkopri l-ispejjeż tal-każ ikkonċernat. Fil-proċedimenti kriminali, il-konvenut ikun intitolat taħt ċerti ċirkostanzi għal difensur pubbliku mħallas mill-istat, irrispettivament mill-istat finanzjarju tiegħu. Il-vittma ta’ delitt vjolenti serju jew delitt sesswali jista’ jiġi pprovdut b’avukat għall-kawża imħallas mill-istat, irrispettivament mid-dħul tagħha. L-għajnuna legali mhix disponibbli għall-kumpaniji jew il-korporazzjonijiet. Fi kwistjonijiet pendenti barra l-pajjiż, l-għajnuna legali tkopri l-ispejjeż tal-pariri legali.

Fil-proċeduri tal-qorti, l-għajnuna legali hija offruta mill-Avukati Pubbliċi tal-Għajnuna Legali, l-Avukati u avukati oħra; f’materji oħra, l-għajnuna legali tingħata mill-Avukati Pubbliċi tal-Għajnuna Legali, Li jaħdmu fl-Uffiċċji tal-Għajnuna Legali tal-Istat. Dawn l-Uffiċċji normalment jinsabu fl-istess muniċipalitajiet tal-Qrati Distrettwali. L-informazzjoni ta’ kuntatt tal-Uffiċċji Statali tal-Għajnuna Legali jinsabu fis-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Ċentru tal-Pariri għar-Refuġjati

Iċ-Ċentru tal-Pariri għar-Refuġjati huwa NGO li tipprovdi għajnuna u pariri legali lil min ifttex ażil, refuġjati jew barranin oħra fil-Finlandja. Iċ-Ċentru jaħdem ukoll biex jippromwovi l-pożizzjoni ta’ min ifittex ażil, ir-refuġjati u immigranti oħra fil-Finlandja u jsegwi l-politika ta’ ażil u refuġju tal-Unjoni Ewropea.

Indirizz: Kaisaniemenkatu 4 A, 6. sular, 00100 Helsinki

Paġna ewlenija: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaWww.pakolaisneuvonta.fi/
Posta elettronika
: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPan@pakolaisneuvonta.fi

Tel: + 358 9 2313
9300 Fax + 358 9 2313 9310


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 21/08/2019