Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa podstawowe - Finlandia

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Sądy krajowe

Krajowe instytucje ds. praw człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane instytucje ds. praw człowieka

Inne

Sądy krajowe

Sądy rejonowe zajmują się sprawami karnymi, cywilnymi i składającymi petycje. Orzeczenie sądu pierwszej instancji może zazwyczaj zostać przedłożone do rozpatrzenia przez wyższy sąd. Od orzeczenia Sądu Okręgowego przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego może z kolei zostać zaskarżone do Sądu Najwyższego, jeżeli Sąd Najwyższy przyznaje prawo do odwołania.

Sądy administracyjne rozpatrują odwołania dotyczące decyzji podejmowanych przez organy. Od orzeczenia sądu administracyjnego wnosi się odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do sądów szczególnych należą Sąd ds. Rynku, Sąd Pracy, Sąd ds. Ubezpieczeń i Sąd Stanu.

Dane kontaktowe sądów można znaleźć na następujących stronach internetowych:

W języku fińskimLink otworzy się w nowym oknie Dane kontaktowe
Link otworzy się w nowym okniehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index.html w języku angielskim

Krajowe instytucje ds. praw człowieka

Na początku 2012 r. pod auspicjami Biura Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich ustanowiono funkcjonalnie autonomiczne i niezależne centrum praw człowieka. Zadaniem Centrum Praw Człowieka jest rozpowszechnianie informacji i promowanie edukacji, szkoleń, badań i współpracy w dziedzinie praw podstawowych i praw człowieka. Centrum przygotuje sprawozdania z wdrażania praw podstawowych i praw człowieka, a także będzie podejmować inicjatywy i wydawać oświadczenia w celu promowania tych praw. Centrum Praw Człowieka będzie również uczestniczyć w międzynarodowych wysiłkach na rzecz wspierania praw podstawowych i praw człowieka.Centrum Praw Człowieka nie zajmuje się skargami lub innymi indywidualnymi przypadkami, które wchodzą w zakres kompetencji najwyższego organu nadzorczego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Fiński Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik może skontaktować się z parlamentarnym rzecznikiem praw obywatelskich, jeżeli podejrzewa się, że organy lub urzędnicy nie przestrzegali prawa ani nie wypełnili swoich obowiązków. Naruszenie praw podstawowych jest na przykład niezgodne z prawem. Każdy może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga może dotyczyć sprawy skarżącego, ale można również złożyć skargę w imieniu innej osoby lub wspólnie z innymi osobami. Rzecznik bada skargę, jeżeli istnieją powody, by przypuszczać, że dany organ działał niezgodnie z prawem. Skargi są rozpatrywane bezpłatnie. W ramach dochodzenia Rzecznik przesłuchuje osobę lub organ, do którego skierowana jest skarga. Ponadto składający petycję zwraca się do różnych organów o przedstawienie sprawozdań i oświadczeń oraz, w razie konieczności, może nakazać inspektorom ze swojego urzędu prowadzenie dochodzeń. Skargi są rozpatrywane bezpłatnie.

Spośród różnych środków, którymi dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich, najpoważniejsze z nich to postępowanie karne w sprawie nieprawidłowości. Jako rozwiązanie alternatywne Rzecznik może udzielić urzędnikowi oficjalnej nagany. W większości przypadków składający petycję wyraża swoje stanowisko co do tego, w jaki sposób procedura stosowana była w sposób niezgodny z prawem lub wiąże się z niedbalstwem i wydaje przypomnienie o prawidłowej procedurze. Rzecznik może również przedstawić wniosek w sprawie zaradzenia temu błędowi. Zwraca uwagę Rady Stanu na braki stwierdzone w przepisach ustawowych lub wykonawczych.

Biuro parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich

Siedziba: Arkadiankatu 3, Helsinki
Adres pocztowy: FIN-00102 Parlament

Strona główna: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: +358 9 4321
Faks: +358 9 432 2268

Kanclerz Sprawiedliwości

Z Kanclerzem Sprawiedliwości można się skontaktować w sprawie, która bezpośrednio dotyczy skarżącego lub w każdej innej sprawie, jeżeli skarżący uważa, że władze, urzędnicy lub inne osoby lub organy pełniące funkcje publiczne naruszyły lub zaniedbały swoje obowiązki lub że członek izby adwokackiej zaniedbał swoje obowiązki. Ponadto każdy, kto uważa, że nie przestrzegano jednego z praw podstawowych lub praw człowieka zagwarantowanych w konstytucji, może skontaktować się z Kanclerzem Sprawiedliwości. Legalnie wyszkolony personel rozpatruje skargi i otrzymuje niezbędną dokumentację uzupełniającą. Skarżącemu zazwyczaj zapewnia się możliwość złożenia odpowiedzi na skargę. Skarżący otrzyma następnie pisemną decyzję pocztą elektroniczną. Usługi Urzędu Kanclerza Sprawiedliwości są dla skarżącego bezpłatne.

Jeżeli okaże się, że postępowanie było niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, Kanclerz Sprawiedliwości może udzielić urzędnikowi nagany urzędnikowi lub instrukcjom w sprawie prawidłowego przebiegu postępowania w przyszłości. w poważniejszych przypadkach może zasądzić od urzędnika opłaty. Jeżeli uzna to za konieczne, Kanclerz Sprawiedliwości jest uprawniony do zaproponowania zmiany przepisów lub instrukcji, uchylenia orzeczenia sądowego lub wniesienia innego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Dochodzenie prowadzone przez Kanclerza Sprawiedliwości może samo w sobie prowadzić do tego, że organ lub urzędnik korygują swój własny błąd.

Urząd Kanclerza Sprawiedliwości

Siedziba: Snelmaninkkatu 1, Helsinki
Adres pocztowy: Box 20, 00023 RZĄD

Strona główna: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.okv.fi/
E-mail: Link otworzy się w nowym okniekirjaamo@okv.fi
Tel: +358 295 162 902
Faks: +358 9 1602 3975
Komunikacja: Link otworzy się w nowym oknietiedotus@okv.fi

Wyspecjalizowane instytucje ds. praw człowieka

Komisarz ds. dzieci

Następujące obowiązki Rzecznika Praw Dziecka są przewidziane ustawą:

 • Monitorowanie dobrostanu dzieci i młodzieży oraz wdrażanie ich praw
 • Wywieranie wpływu na decydentów z perspektywy dziecka
 • Utrzymywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywanie informacji otrzymanych od decydentów
 • Przekazywanie informacji dotyczących dzieci do specjalistów pracujących z dziećmi, władzami i społeczeństwem
 • Rozwój współpracy między osobami odpowiedzialnymi za politykę w zakresie dzieci
 • Promowanie Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Adres: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Strona główna: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.lapsiasia.fi/
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel: +358 295 666 850
Faks: +358 14 337 4248

Organ ds. równości

Rzecznik ds. równego statusu kobiet i mężczyzn

Rzecznik ds. Równości jest odpowiedzialny za: nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o równości kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji i dyskryminacyjną reklamę miejsc pracy, w szczególności poprzez promowanie celu ustawy poprzez inicjatywy, doradztwo i wytyczne, informowanie o ustawie o równości i jej stosowaniu oraz monitorowanie wdrażania zasady równości kobiet i mężczyzn w różnych sektorach społeczeństwa. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich nadzoruje wdrażanie ochrony mniejszości płciowych przed dyskryminacją.

Biuro rzecznika ds. równości

Adres pocztowy: Box 22, 00023 RZĄD
Siedziba: Hämeenantie 3, Helsinki

Strona główna: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.tasa-arvo.fi/
E-mail: Link otworzy się w nowym oknietasa-arvo@oikeus.fi
Tel: +358 295 666 840 porad telefonicznych:
+358 295 666 842 (od poniedziałku do 9-11 i 13-15, pe 9-11)
Faks: +358 9 1607 4582

Rzecznik ds. Równości

Rzecznik Praw Równości promuje równość i brak dyskryminacji. Delegat jest niezależnym i niezależnym organem.

Ze względu na wiek, pochodzenie, narodowość, język, religię lub światopogląd, opinię, działalność polityczną, związek zawodowy, związek zawodowy, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientację seksualną lub inne, osobę odpowiedzialną za wiek, pochodzenie, obywatelstwo, narodowość, religię, przekonania, opinię, działalność polityczną, związek, stan rodziny, niepełnosprawność, orientację seksualną lub inną osobę powiązaną. Zadania delegowane obejmują również promowanie warunków, praw i statusu grup zagrożonych dyskryminacją, takich jak obcokrajowcy. Ponadto Rzecznik nadzoruje usuwanie cudzoziemców i działa jako krajowy podmiot zajmujący się handlem ludźmi.

W praktyce Rzecznik Praw Obywatelskich ds. niedyskryminacji ma na przykład doradztwo, określanie indywidualnych przypadków, promowanie pojednania, szkolenia, gromadzenie informacji, prawodawstwo i zaangażowanie władz publicznych, jak również pomoc prawną. Zadania i prawa Rzecznika Praw Obywatelskich są zapisane w Link otworzy się w nowym oknieustawie o niedyskryminacji oraz ustawie Link otworzy się w nowym oknieo Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się kwestią dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość płciową.

Urząd Rzecznika Niedyskryminacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres pocztowy: Box 24, 00023 RZĄD

Siedziba: Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia

Strona główna: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.syrjinta.fi/
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieYvv@oikeus.fi

Tel: +358 295 666 80.
Obsługa klienta: +358 295 666 817 (w dniach roboczych 10 – 12, latem)
Faks: +358 295 666 829
Komunikacja: +358 295 666 813 lub +358 295 666 806

Organ ds. ochrony danych

EIOD

 • monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych i innych przepisów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych;
 • upowszechnia wiedzę na temat zagrożeń, zasad, zabezpieczeń, obowiązków i praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • przeprowadzania badań i inspekcji;
 • nakładanie sankcji administracyjnych za naruszenie rozporządzenia o ochronie danych
 • przyjmuje opinie w sprawie reform ustawodawczych i administracyjnych dotyczących ochrony praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;
 • wydawać opinie w sprawie przestępstw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • nadzoruje sposób postępowania z danymi dotyczącymi kredytów i kredytów korporacyjnych;
 • dotyczy wniosków o przepisy dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, i innych aspektów przetwarzania danych osobowych odnoszących się do przetwarzania danych osobowych;
 • otrzymywanie powiadomień od inspektorów ochrony danych
 • Otrzymywania powiadomień o naruszeniach ochrony danych osobowych;
 • sporządza wykaz, w przypadku gdy wymagana jest ocena skutków w zakresie ochrony danych;
 • ocena konsultacji ex ante dotyczących przetwarzania danych wysokiego ryzyka;
 • przyjmowanie kodeksów postępowania i standardowych klauzul umownych
 • zachęca do wprowadzenia certyfikacji, akredytacji jednostki certyfikującej i wycofywania wydanych certyfikatów;
 • współpraca z innymi unijnymi organami ochrony danych w ramach systemu jednego okienka;
 • uczestniczy w działaniach i procesach decyzyjnych Europejskiej Rady Ochrony Danych i w stosownych przypadkach przekazuje sprawy Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Biuro fińskiego Rzecznika Ochrony Danych

Adres pocztowy: Box 800, FI-00520 Helsinki

Siedziba: Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia


Strona główna: Link otworzy się w nowym oknieWww.tietosuoja.fi/ E-mail
: Link otworzy się w nowym oknieTietosuoja@om.fi

Tel: +358 2956 66700 porad telefonicznych:
+358 2956 66777 (poniedziałek) (od 9 do 16, latem)

Inne

Pomoc prawna

Celem pomocy prawnej jest umożliwienie osobom fizycznym uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej w całości lub w części kosztem państwa. Pomoc prawna obejmuje wszystkie kwestie prawne. Jednak zazwyczaj nie przyznaje się pomocy prawnej, jeżeli wnioskodawca posiada ubezpieczenie ochrony prawnej, które pokrywa wydatki związane z daną sprawą. W postępowaniu karnym pozwany, niezależnie od jego sytuacji finansowej, jest w pewnych okolicznościach uprawniony do świadczenia przez państwo pomocy publicznej. Ofiara poważnych przestępstw z użyciem przemocy lub przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności może otrzymać obrońcę na koszt państwa, niezależnie od jego dochodów. Pomoc prawna nie jest dostępna dla przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw. W sprawach toczących się za granicą pomoc prawna pokrywa koszty doradztwa prawnego.

W postępowaniu sądowym oferuje się pomoc prawną przez rzeczników ds. pomocy prawnej, rzeczników generalnych i innych prawników; w innych sprawach udzielanie pomocy prawnej przez rzeczników ds. publicznej pomocy prawnej, Kto pracuje w państwowych urzędach pomocy prawnej. Biura te są zazwyczaj zlokalizowane w tych samych gminach, co sądy rejonowe. Dane kontaktowe krajowych urzędów pomocy prawnej można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Centrum Doradztwa dla Uchodźców

Centrum Doradztwa dla Uchodźców jest organizacją pozarządową, która udziela pomocy prawnej i porad osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom i innym cudzoziemcom w Finlandii. Centrum stara się również promować sytuację osób ubiegających się o azyl, uchodźców i innych imigrantów w Finlandii oraz postępuje zgodnie z polityką azylową i polityką dotyczącą uchodźców w Unii Europejskiej.

Adres: Kaisaniemenkatu 4 A, 6.sparter, 00100 Helsinki

Strona główna: Link otworzy się w nowym oknieWww.pakolaisneuvonta.fi/ E-mail
: Link otworzy się w nowym okniePan@pakolaisneuvonta.fi

Tel: +358 9 2313
9300 faks +358 9 2313 9310


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 21/08/2019