Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základné práva - Fínsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Vnútroštátne súdy

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ostatné

Vnútroštátne súdy

Okresné súdy sa zaoberajú trestnými, občianskymi a petičnými vecami. Rozhodnutie súdu prvého stupňa možno spravidla predložiť na posúdenie vyššiemu súdu. Proti rozhodnutiu okresného súdu sa možno odvolať na odvolacom súde. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa možno zase odvolať na najvyššom súde, ak najvyšší súd povolí odvolanie.

Správne súdy sa zaoberajú odvolaniami týkajúcimi sa rozhodnutí úradov. Proti rozhodnutiu správneho súdu sa možno odvolať na najvyššom správnom súde.

Špeciálne súdy zahŕňajú súd pre hospodársku súťaž, pracovný súd, poisťovací súd a vrchný súd obžaloby verejných činiteľov.

Kontaktné údaje súdov možno nájsť na týchto internetových stránkach

Vo fínčineOdkaz sa zobrazí v novom okne Kontaktné
Odkaz sa zobrazí v novom okne údaje v angličtine

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Začiatkom roka 2012 bolo pod záštitou úradu parlamentného ombudsmana zriadené funkčne autonómne a nezávislé centrum pre ľudské práva. Úlohou centra pre ľudské práva je šíriť informácie a podporovať vzdelávanie, odbornú prípravu, výskum a spoluprácu v oblasti základných a ľudských práv. Centrum bude pripravovať správy o uplatňovaní základných a ľudských práv, konať z vlastného podnetu a vydávať stanoviská na podporu týchto práv. Centrum pre ľudské práva sa bude tiež podieľať na medzinárodnom úsilí na podporu základných a ľudských práv.Centrum pre ľudské práva sa nezaoberá sťažnosťami alebo inými osobitnými prípadmi, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti najvyššieho právneho dozorného orgánu.

Ombudsman

Fínsky parlamentný ombudsman

Na parlamentného ombudsmana sa možno obrátiť v prípade podozrenia, že úrady alebo úradníci nedodržali zákon alebo si neplnili svoje povinnosti. Napríklad je nezákonné porušovať základné práva. Každý sa môže sťažovať ombudsmanovi. Sťažnosť sa môže týkať veci týkajúcej sa sťažovateľa, ale možno sa tiež sťažovať v mene inej osoby alebo spoločne s inými osobami. Ombudsman prešetrí sťažnosť, či existujú dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že úrad konal nezákonne. Sťažnosti sa vyšetrujú bezplatne. V rámci vyšetrovania ombudsman vypočuje osobu alebo úrad, ktorý je predmetom sťažnosti. Okrem toho vyžiada správy a výkazy od rôznych úradov a v prípade potreby môže nariadiť inšpektorom z jeho kancelárie, aby uskutočnili vyšetrovania. Sťažnosti sa vyšetrujú bezplatne.

Ombudsman má k dispozícii rad opatrení, z ktorých najvážnejšie je trestné stíhanie za protiprávne konanie. Ako alternatívu k tomu môže verejný ochranca práv vydať oficiálne napomenutie príslušného úradníka. Vo väčšine prípadov vyjadrí svoj názor, prečo bol uskutočnený postup nezákonný alebo predstavoval nedbanlivosť a upozorní na správny postup. Ombudsman môže tiež predložiť návrh na nápravu chyby Upozorniť Radu na nedostatky v zákonných ustanoveniach alebo právnych predpisoch.

Úrad parlamentného ombudsmana

Sídlo: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštová adresa: FIN-00102 Parlament

Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel.: + 358 9 4321
Fax: + 358 9 432 2268

Kancelár spravodlivosti

Na kancelára spravodlivosti sa možno obrátiť vo veci, ktorá sa priamo týka sťažovateľa alebo v akejkoľvek inej veci, ak sa sťažovateľ domnieva, že úrady, úradníci alebo iné osoby alebo orgány vykonávajúce verejné funkcie konali nesprávne alebo zanedbali svoje povinnosti, alebo sa domnievajú, že člen advokátskej komory zanedbal svoje povinnosti. Okrem toho na kancelára spravodlivosti sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že neboli dodržané základné práva alebo ľudské práva zaručené ústavou. Zamestnanci s právnickým vzdelaním spracujú sťažnosti a zaobstarajú všetku potrebnú doplňujúcu dokumentáciu. Sťažovateľovi sa spravidla poskytne možnosť reagovať na odpoveď odporcu. Písomné rozhodnutie bude potom doručené sťažovateľovi poštou. Služby úradu kancelára spravodlivosti sú pre sťažovateľov bezplatné.

Ak sa zistí, že konanie je nezákonné alebo nesprávne, justičný kancelár môže vydať úradníkovi alebo úradníkovi napomenutie v súvislosti s riadnym postupom v súvislosti s budúcim referendom. v závažnejších prípadoch môže nariadiť, aby sa voči úradníkovi uložil poplatok. Kancelár spravodlivosti má právomoc, ak to považuje za potrebné, navrhnúť zmenu ustanovení alebo inštrukcií, zrušiť rozhodnutia súdu alebo podať iné výnimočné odvolanie. Vyšetrovanie vedené kancelárom spravodlivosti samé o sebe môže viesť k tomu, že úrad alebo osoba napraví svoju vlastnú chybu.

Úrad kancelára spravodlivosti

Sídlo: Snelmaninkatu 1, Helsinki
Poštová adresa: Box 20, 00023 GOVERNMENT

Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.okv.fi/
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekirjaamo@okv.fi
Tel.: + 358 295 162 902
Fax: + 358 9 1602 3975
Komunikácia: Odkaz sa zobrazí v novom oknetiedotus@okv.fi

Špecializované orgány pre ľudské práva

Komisár pre deti

Zákonom sú stanovené tieto povinnosti ombudsmana pre deti:

 • Sledovanie blaha detí a mladých ľudí a uplatňovanie ich práv,
 • Ovplyvňovanie činiteľov s rozhodovacou právomocou, aby prihliadali na perspektívu detí,
 • Udržiavanie kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi a odovzdávanie informácií, ktoré sa od nich získajú činiteľom s rozhodovacou právomocou,
 • Odovzdávanie informácií týkajúcich sa detí profesionálom pracujúcim s deťmi, úradom a verejnosti,
 • Rozvíjanie spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za politiku týkajúcu sa detí,
 • Presadzovanie Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Úrad ombudsmana pre deti

Adresa: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.lapsiasia.fi/
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel.: + 358 295 666 850
Fax: + 358 14 337 4248

Subjekt v oblasti rovnosti

Ombudsman pre rovnaké postavenie

Ombudsman pre rovnosť je zodpovedný: najmä za dozor nad dodržiavaním zákona o rovnosti žien a mužov a zákaz diskriminácie a diskriminačného inzerovania pracovných miest, za presadzovanie cieľa zákona prostredníctvom iniciatív, poradenstva a usmernení, za poskytovanie informácií o zákone o rovnosti a jeho uplatňovaní a monitorovanie uplatňovania rovnosti medzi ženami a mužmi v rôznych oblastiach spoločnosti. Okrem toho ombudsman pre rovnosť dohliada nad vykonávaním ochrany rodových menšín pred diskrimináciou.

Úrad ombudsmana pre rovnosť

Poštová adresa: Box 22, 00023 GOVERNMENT
Sídlo: Hämeanantie 3, Helsinki

Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.tasa-arvo.fi/
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetasa-arvo@oikeus.fi
Tel.: + 358 295 666 840 telefónne poradenstvo:
+ 358 295 666 842 (pondelok až 9 – 11 a 13 – 15, EO 9 – 11)
Fax: + 358 9 1607 4582

Ombudsman pre rovnosť

Ombudsman pre rovnosť podporuje rovnosť a chýba mu diskriminácia. Delegát je nezávislý a nezávislý orgán.

Na základe veku, pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, náboženstva alebo viery, názoru, politickej činnosti, odborového vzťahu, rodinného vzťahu, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo inej osoby, osoby zodpovednej za vek, pôvod, štátnu príslušnosť, štátnu príslušnosť, náboženstvo, vieru, názor, politickú činnosť, odbory, rodinný stav, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo inú príbuznú osobu. Delegované úlohy zahŕňajú aj presadzovanie podmienok, práv a štatútu skupín, ktoré sú ohrozené diskrimináciou, ako napríklad cudzinci. Ombudsman okrem toho dohliada na vyhostenie cudzích štátnych príslušníkov a pôsobí ako národný agent pre obchodovanie s ľuďmi.

V praxi práca ombudsmana pre nediskrimináciu je napríklad poradenstvo, identifikácia jednotlivých prípadov, podpora zmierenia, odborná príprava, zhromažďovanie informácií, právne predpisy a zapojenie verejných orgánov, ako aj právna pomoc. Úlohy a práva ombudsmana sú zakotvené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o nediskriminácii a v zákone Odkaz sa zobrazí v novom okneo ombudsmanovi pre rovnosť.

Diskrimináciu na základe pohlavia alebo rodovej identity rieši ombudsman pre rovnosť.

Úrad ombudsmana, ktorý neuznáva diskrimináciu

Poštová adresa: Box 24, 00023 GOVERNMENT

Sídlo: Helsinki, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko,

Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.syrjinta.fi/
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneYvv@oikeus.fi

Tel.: + 358 295 666 80.
Pre zákazníkov: + 358 295 666 817 (v pracovných dňoch 10 – 12, počas leta)
Fax: + 358 295 666 829
Komunikácia: + 358 295 666 813 alebo + 358 295 666 806

Orgán na ochranu údajov

EDPS

 • monitoruje dodržiavanie zákonov o ochrane údajov a iných právnych predpisov týkajúcich sa spracovania osobných údajov;
 • podporovať informovanosť o rizikách, pravidlách, zárukách, povinnostiach a právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
 • vykonáva štúdie a inšpekcie;
 • uložiť administratívne sankcie za porušenie nariadenia o ochrane údajov
 • prijíma stanoviská k legislatívnym a administratívnym reformám týkajúcim sa ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov;
 • vydáva stanoviská k trestným činom týkajúcim sa spracovania osobných údajov;
 • dohliada na nakladanie s úverovými a podnikovými úverovými údajmi;
 • vybavuje žiadosti o ustanovenia týkajúce sa práv dotknutej osoby a iných aspektov spracúvania osobných údajov týkajúcich sa spracovania osobných údajov;
 • prijímať oznámenia od úradníkov pre ochranu údajov
 • Prijímať oznámenia o porušeniach ochrany osobných údajov;
 • vypracovať zoznam, kedy sa vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov;
 • posúdiť konzultácie ex ante týkajúce sa spracúvania vysoko rizikových údajov;
 • prijať kódexy správania a štandardné zmluvné doložky
 • podporuje zavedenie certifikácie, akreditáciu certifikačného orgánu a odobratie vydaných certifikátov;
 • spolupracovať s ostatnými orgánmi EÚ pre ochranu osobných údajov v rámci prostredia centrálneho elektronického priečinka;
 • zúčastňovať sa na činnostiach a rozhodovaní Európskeho výboru pre ochranu údajov a v prípade potreby postúpiť záležitosti Európskemu výboru pre ochranu údajov.

Úrad fínskeho ombudsmana pre ochranu údajov

Poštová adresa: Box 800, FI-00520 Helsinki

Sídlo: Helsinki, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko, Fínsko,


Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.tietosuoja.fi/ E-mail
: Odkaz sa zobrazí v novom okneTietosuoja@om.fi

Tel.: + 358 2956 66700 telefónne poradenstvo:
+ 358 2956 66777 (pondelok) (od 9 h do 16 h v lete)

Ostatné

Právna pomoc

Cieľom právnej pomoci je umožniť, aby sa jednotlivcom dostalo odbornej právnej pomoci úplne alebo čiastočne hradenej štátom. Právna pomoc sa vzťahuje na všetky právne záležitosti. Právna pomoc sa však zvyčajne neposkytuje, ak žiadateľ má poistenie právnej ochrany, ktorá pokrýva náklady na daný prípad. V trestnoprávnom konaní žalovaný má za určitých okolností nárok na verejného obhajcu plateného štátom bez ohľadu na jeho finančnú situáciu. Obeti závažného násilného trestného činu alebo sexuálne motivovaného trestného činu môže byť pri procese poskytnutý právny zástupca hradený štátom bez ohľadu na jej príjem. Právna pomoc sa neposkytuje podnikom, ani korporáciám. Vo veciach pojednávaných v zahraničí právna pomoc pokrýva náklady na právne poradenstvo.

V súdnych konaniach právnu pomoc poskytujú zástupcovia právnej pomoci vo verejnom sektore, advokáti a iní právnici, v iných veciach právnu pomoc poskytujú zástupcovia právnej pomoci vo verejnom sektore, Práca v štátnych úradoch právnej pomoci. Tieto kancelárie sa obvykle nachádzajú v rovnakých samosprávnych oblastiach ako okresné súdy. Kontaktné informácie štátnych úradov právnej pomoci je možné nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Poradenské centrum pre utečencov

Poradenské centrum pre utečencov je mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc a poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom a iným cudzincom vo Fínsku. Centrum je tiež zamerané na podporu postavenia žiadateľov o azyl, utečencov a iných prisťahovalcov vo Fínsku a riadi sa azylovou a utečeneckou politikou Európskej únie.

Adresa: Kaisaniemenkatu 4 A, 6., 00100 Helsinki

Domovská stránka: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.pakolaisneuvonta.fi/ E-mail
: Odkaz sa zobrazí v novom oknePan@pakolaisneuvonta.fi

Tel.: + 358 9 2313
9300 Fax + 358 9 2313 9310


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 21/08/2019