Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljne pravice - Finska

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Nacionalna sodišča

Nacionalne institucije za človekove pravice

Varuh človekovih pravic

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Drugi

Nacionalna sodišča

Okrožna sodišča obravnavajo kazenske in civilne zadeve ter zadeve v zvezi z zahtevki. Odločbo prvostopenjskega sodišča je običajno mogoče predložiti v presojo višjemu sodišču. Zoper odločbo okrožnega sodišča se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču. Zoper odločbo pritožbenega sodišča pa se je mogoče pritožiti pri vrhovnem sodišču, če to sodišče dovoli možnost pritožbe.

Upravna sodišča obravnavajo pritožbe zoper odločbe organov. Pritožba zoper odločbo upravnega sodišča se vloži pri vrhovnem upravnem sodišču.

Med specializiranimi sodišči so gospodarsko sodišče, delovno sodišče, sodišče za zavarovanja in višje sodišče za obtožbe.

Kontaktne informacije sodišč so na voljo na naslednjih spletiščih:

V finščiniPovezava se odpre v novem oknu Kontaktni
Povezava se odpre v novem oknu podatki v angleščini

Nacionalne institucije za človekove pravice

V začetku leta 2012 je bil pod okriljem urada parlamentarnega varuha človekovih pravic ustanovljen funkcionalno samostojen in neodvisen center za človekove pravice. Vloga centra za človekove pravice je razširjati informacije ter spodbujati izobraževanje, usposabljanje, raziskave in sodelovanje na področju temeljnih in človekovih pravic. Center pripravlja poročila o uresničevanju temeljnih in človekovih pravic ter prevzema pobude in daje izjave za spodbujanje teh pravic. Poleg tega sodeluje tudi pri mednarodnih prizadevanjih za spodbujanje temeljnih in človekovih pravic.Center za človekove pravice ne obravnava pritožb ali drugih posameznih primerov, za katere je pristojen najvišji zakonski nadzorni organ.

Varuh človekovih pravic

Finski parlamentarni varuh človekovih pravic

Na parlamentarnega varuha človekovih pravic se je mogoče obrniti, kadar se sumi, da organi ali uradniki niso ravnali v skladu z zakonom ali izpolnili svojih obveznosti. Nezakonito je na primer kršenje temeljnih pravic. Pri varuhu človekovih pravic se lahko pritoži vsakdo. Pritožba se lahko nanaša na zadevo v zvezi s pritožnikom, mogoče pa se je pritožiti tudi v imenu druge osebe ali skupaj z drugimi. Varuh človekovih pravic pritožbo obravnava, če se upravičeno domneva, da je organ ravnal nezakonito. Pritožbe se obravnavajo brezplačno. Varuh človekovih pravic v okviru obravnave zasliši osebo ali organ, zoper katerega je vložena pritožba. Poleg tega zahteva poročila in izjave različnih organov ter lahko po potrebi inšpektorjem iz svojega urada naroči, naj opravijo preiskave. Pritožbe se obravnavajo brezplačno.

Najstrožji med različnimi ukrepi, ki jih ima na voljo varuh človekovih pravic, je kazenski pregon zaradi nezakonitega ravnanja. Druga možnost je, da varuh človekovih pravic zadevnemu uradniku izreče uradni opomin. V večini primerov izrazi svoje mnenje o tem, zakaj je bil izvedeni postopek nezakonit ali zakaj je vključeval malomarnost, ter izda opozorilo o pravilnem postopku. Varuh človekovih pravic lahko pripravi tudi predlog za odpravo napake. Opozarja Svet na pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil v pravnih določbah ali predpisih.

Urad parlamentarnega varuha človekovih pravic

Naslov za obiske: Arkadadiankatu 3, Helsinki
Poštni naslov: FIN-00102 Parlament

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuoikeusasiamies@eduskunta.fi
Telefon: +358 9 4321
Telefaks: +358 9 432 2268

Pravosodni kancler

Na pravosodnega kanclerja se je mogoče obrniti v zadevi, ki se nanaša neposredno na pritožnika, ali v kateri koli drugi zadevi, če pritožnik meni, da so organi, uradniki ali druge osebe ali organi, ki opravljajo javne funkcije, ravnali nepravilno ali zanemarili svoje obveznosti ali da je član odvetniške zbornice zanemaril svoje obveznosti. Poleg tega se lahko na pravosodnega kanclerja obrne vsakdo, ki meni, da ni bila spoštovana temeljna ali človekova pravica, zagotovljena z ustavo. Pritožbe obravnava pravno usposobljeno osebje, ki priskrbi vso potrebno dodatno dokumentacijo. Pritožniku se običajno omogoči, da vloži repliko toženi stranki. Nato prejme pisno odločbo po pošti. Storitve urada pravosodnega kanclerja so za pritožnika brezplačne.

Če se ugotovi, da je bil postopek nezakonit ali nepravilen, lahko pravosodni kancler izda opomin uradniku ali mu izda navodila o ustreznem postopku za prihodnje sklicevanje. v hujših primerih lahko odredi vložitev obtožnice proti uradniku. Če pravosodni kancler meni, da je to nujno, lahko predlaga spremembo določb ali navodil, razveljavitev sodne odločbe ali vložitev izrednega pravnega sredstva. Že s samo preiskavo, ki jo opravi pravosodni kancler, se lahko doseže, da organ ali uradnik odpravi svojo napako.

Urad pravosodnega kanclerja

Naslov za obiske: Snaelmaninkatu 1, Helsinki
Poštni naslov: P.O.Box 20, 00023 VLADA

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.okv.fi/
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknukirjaamo@okv.fi
Telefon: +358 295 162 902
Telefaks: +358 9 1602 3975
Komunikacija: Povezava se odpre v novem oknutiedotus@okv.fi

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Komisar za otroke

Zakon določa naslednje naloge varuha otrokovih pravic:

 • Spremljanje dobrega počutja otrok in mladostnikov ter uresničevanje njihovih pravic,
 • Vplivanje na nosilce odločanja z vidika otrok,
 • Ohranjanje stikov z otroki in mladostniki ter posredovanje informacij, ki jih prejme od njih, nosilcem odločanja,
 • Posredovanje informacij o otrocih strokovnjakom, ki delajo z otroki, organom in javnosti,
 • Razvijanje sodelovanja med odgovornimi za politiko v zvezi z otroki,
 • Spodbujanje Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

Urad varuha otrokovih pravic

Naslov: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.lapsiasia.fi/
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Telefon: +358 295 666 850
Telefaks: +358 14 337 4248

Organ za enakost

Varuh pravic do enakih možnosti

Varuh človekovih pravic je odgovoren za: nadzor spoštovanja zakona o enakosti med ženskami in moškimi ter prepovedi diskriminacije in diskriminacijskega oglaševanja dela, zlasti s spodbujanjem cilja zakona s pobudami, svetovanjem in smernicami, zagotavljanjem informacij o zakonu o enakosti in njegovi uporabi ter spremljanjem izvajanja enakosti med ženskami in moškimi v različnih družbenih sektorjih. Varuh za enakost nadzira tudi uresničevanje varstva spolnih manjšin pred diskriminacijo.

Urad varuha enakosti

Poštni naslov: P.O.Box 22, 00023 VLADA
Naslov za obiske: Hämeenantie 3, Helsinki

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.tasa-arvo.fi/
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknutasa-arvo@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 840 Telefonsko svetovanje:
+358 295 666 842 (od ponedeljka do 9–11 in od 13 do 15, od 9 do 11)
Telefaks: +358 9 1607 4582

Varuh enakosti

Evropski varuh človekovih pravic spodbuja enakost in nediskriminacijo. Delegat je neodvisen in neodvisen organ.

Zaradi starosti, izvora, državljanstva, jezika, vere ali prepričanja, mnenja, politične dejavnosti, sindikata, družinskega razmerja, zdravstvenega stanja, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali drugega, osebe, odgovorne za starost, izvor, državljanstvo, državljanstvo, vero, prepričanje, mnenje, politično dejavnost, zvezo, družinski status, invalidnost, spolno usmerjenost ali drugo povezano osebo. Prenesene naloge vključujejo tudi spodbujanje pogojev, pravic in statusa skupin, ki jim grozi diskriminacija, kot so tujci. Poleg tega evropski varuh človekovih pravic nadzoruje odstranitev tujih državljanov in deluje kot nacionalni zastopnik za trgovino z ljudmi.

V praksi je delo varuha človekovih pravic za nediskriminacijo na primer svetovanje, prepoznavanje posameznih primerov, spodbujanje sprave, usposabljanje, zbiranje informacij, zakonodaja in sodelovanje javnih organov, pa tudi pravna pomoč. Naloge in pravice varuha človekovih pravic so zapisane v Zakonu o nediskriminaciji in Povezava se odpre v novem oknuZakonuPovezava se odpre v novem oknuo varuhu človekovih pravic za enakost.

Diskriminacijo na podlagi spola ali spolne identitete obravnava varuh človekovih pravic za enakost.

Urad varuha človekovih pravic za nediskriminacijo

Poštni naslov: P.O.Box 24, 00023 VLADA

Naslov za obiske: Helsinki, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska,

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.syrjinta.fi/
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuYvv@oikeus.fi

Telefon: +358 295 666 80.
Storitve za stranke: +358 295 666 817 (v delovnih dneh 10–12, poleti)
Telefaks: +358 295 666 829
Komunikacija: +358 295 666 813 ali +358 295 666 806

Organ za varstvo podatkov

ENVP

 • spremlja skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov in drugimi zakoni, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov;
 • spodbujanje ozaveščenosti o tveganjih, pravilih, zaščitnih ukrepih, obveznostih in pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • izvajati študije in inšpekcijske preglede;
 • nalagati upravne sankcije za kršitve uredbe o varstvu podatkov
 • sprejme mnenja o zakonodajnih in upravnih reformah na področju varstva pravic in svoboščin posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov;
 • izdaja mnenja o kršitvah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • nadzoruje upravljanje podatkov o kreditih in podjetniških kreditih;
 • obravnava zahteve za določbe v zvezi s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in drugimi vidiki obdelave osebnih podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • prejemanje obvestil od uradnikov za varstvo podatkov
 • Prejemanje obvestil o kršitvah varstva osebnih podatkov;
 • sestaviti seznam, kdaj je potrebna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov;
 • oceni predhodno posvetovanje o obdelavi podatkov z visoko stopnjo tveganja;
 • sprejetje kodeksov ravnanja in standardnih pogodbenih klavzul
 • spodbuja uvedbo certificiranja, akreditacijo certifikacijskega organa in preklic izdanih potrdil;
 • sodelujejo z drugimi organi EU za varstvo podatkov v okviru okolja enotnega okenca;
 • sodeluje pri dejavnostih in odločanju v Evropskem odboru za varstvo podatkov in po potrebi predloži zadeve Evropskemu odboru za varstvo podatkov.

Urad finskega varuha pravic za varstvo podatkov

Poštni naslov: P.O. Box 800, FI-00520 Helsinki

Naslov za obiske: Helsinki, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska,


Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuWww.tietosuoja.fi/, e-naslov
: Povezava se odpre v novem oknuTietosuoja@om.fi

Telefon: +358 2956 66700 Telefonsko svetovanje:
+358 2956 66777 (ponedeljek) (od 9 do 16 poleti)

Drugi

Pravna pomoč

Namen pravne pomoči je posameznikom omogočiti, da dobijo strokovno pravno pomoč v celoti ali deloma na stroške države. Pravna pomoč zajema vse pravne zadeve. Vendar se običajno ne dodeli, če ima prosilec sklenjeno zavarovanje stroškov postopka, ki krije stroške obravnavane zadeve. Obdolženec v kazenskem postopku ima ne glede na finančno stanje v nekaterih okoliščinah pravico do zagovornika po uradni dolžnosti, ki ga plača država. Žrtvi hudega nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost se lahko ne glede na njen dohodek na stroške države zagotovi pravni svetovalec. Pravna pomoč ni na voljo gospodarskim družbam ali korporacijam. V zadevah, ki se obravnavajo v tujini, pravna pomoč vključuje stroške pravnega svetovanja.

Pravno pomoč v sodnih postopkih ponujajo odvetniki za javno pravno pomoč, odvetniki in drugi odvetniki; v drugih zadevah je pravna pomoč zagotovljena s strani odvetnikov za državno pravno pomoč, Ki delajo v državnih uradih za pravno pomoč. Ti uradi imajo običajno sedež v istih občinah kot okrožna sodišča. Kontaktni podatki uradov za državno pravno pomoč so na voljo na spletnem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Svetovalni center za begunce

Svetovalni center za begunce je nevladna organizacija, ki zagotavlja pravno pomoč in svetovanje prosilcem za azil, beguncem in drugim tujcem na Finskem. Center si tudi prizadeva za izboljšanje položaja prosilcev za azil, beguncev in drugih priseljencev na Finskem ter sledi azilni in begunski politiki Evropske unije.

Naslov: Kaisaniemenkatu 4 A, 6.nadstropje, 00100 Helsinki

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuWww.pakolaisneuvonta.fi/, e-naslov
: Povezava se odpre v novem oknuPan@pakolaisneuvonta.fi

Telefon: +358 9 2313 9300
Faks: +358 9 2313 9310


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 21/08/2019