Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa podstawowe - Finlandia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: fiński


Sądy krajowe

Krajowe instytucje praw człowieka

Rzecznik praw obywatelskich

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

Inne

Sądy krajowe

Sądy rejonowe rozpoznają sprawy karne, cywilne oraz sprawy petycyjne. Orzeczenie sądu pierwszej instancji można zwykle zaskarżyć do sądu wyższej instancji, orzeczenie sądu rejonowego do sądu apelacyjnego, orzeczenie sądu apelacyjnego z kolei do Sądu Najwyższego, o ile Sąd Najwyższy dopuści taki środek zaskarżenia.

Sady administracyjne rozpoznają odwołania od decyzji organów władz. Orzeczenie sądu administracyjnego podlega zaskarżeniu do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Do sądów szczególnych należą sąd gospodarczy, sąd pracy, sąd ds. ubezpieczeń oraz Trybunał Stanu.

Dane kontaktowe sądów można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Krajowe instytucje praw człowieka

Na początku 2012 r. zostanie utworzone autonomiczne pod względem funkcjonalnym oraz niezależne centrum praw człowieka, pod auspicjami Biura Parlamentarnego Rzecznik Prawa Człowieka. Rola nowego Centrum Praw Człowieka ma polegać na upowszechnianiu informacji oraz propagowaniu działalności edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej, jak również współpracy w sferze praw podstawowych i praw człowieka. Centrum będzie przygotowywać raporty w sprawie wykonywania praw podstawowych i praw człowieka oraz podejmować inicjatywy i wydawać oświadczenia w celu propagowania tych praw. Centrum Praw Człowieka będzie również uczestniczyć w międzynarodowych wysiłkach na rzecz promowania praw podstawowych i praw człowieka.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich

Do Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich można zwrócić się w razie podejrzenia, że organ bądź urzędnik postąpił niezgodnie z prawem lub nie dopełnił swoich obowiązków. Przykładowo bezprawne jest każde naruszenie praw podstawowych. Skargę do rzecznika może skierować każdy. Skarga może dotyczyć sprawy związanej z osobą skarżącego, ale można również złożyć skargę w imieniu innej osoby bądź wespół z inną osobą. Rzecznik bada sprawę, jeżeli istnieją powody, by przypuszczać, że organ publiczny dopuścił się bezprawnego działania. Sprawy są badane nieodpłatnie. W ramach postępowania wyjaśniającego Ombudsman wysłuchuje osobę lub instytucję, przeciwko której skierowana jest skarga. Ponadto żąda przedstawienia sprawozdań i oświadczeń od różnych instytucji, a kiedy zajdzie taka konieczność, może zlecić inspektorom ze swojego biura przeprowadzenie czynności wyjaśniających. Skargi są rozpatrywane nieodpłatnie.

Spośród różnych środków, jakimi dysponuje Ombudsman, najsurowszym jest postępowanie karne w sprawie o nadużycie władzy. Zamiast tego Ombudsman może wystosować do danego urzędnika oficjalne upomnienie. W większości spraw Ombudsman przedstawia swoją opinię co do istoty bezprawności lub zaniedbania w badanym postępowaniu oraz udziela pouczenia o prawidłowym jego przebiegu. Ombudsman może również przedstawić propozycję naprawy błędu oraz zwrócić uwagę Rady Państwa na mankamenty, które dostrzegł w przepisach ustawowych lub wykonawczych.

Biuro Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres:

Arkadiankatu 3, Helsinki
Adres do doręczeń: FIN-00102 Parliament
Strona internetowa: www.oikeusasiamies.fi/
Tel.:  (+358) 9*4321
Faks:  (+358) 9 432 2268
E-mail: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Kanclerz Sprawiedliwości

Do Kanclerza Sprawiedliwości można zwrócić się w sprawie bezpośrednio dotyczącej osoby skarżącego bądź w innej sprawie, w której – zdaniem skarżącego – urzędnik, inna osoba lub organ sprawujący funkcje publiczne dopuścili się nieprawidłowości w działaniu lub nie dopełnili swoich obowiązków, bądź obowiązków nie dopełnił członek Izby Adwokackiej. Ponadto do Kanclerza Sprawiedliwości zwrócić się może każdy, kto uważa, że doszło do naruszenia prawa podstawowego lub prawa osoby zagwarantowanego konstytucją. Skargi rozpatruje personel posiadający przeszkolenie prawne, który pozyskuje ponadto wymagane informacje dodatkowe. Skarżący zwykle ma możność udzielenia odpowiedzi na wyjaśnienia podmiotu, przeciwko któremu skierowana jest skarga. Następnie skarżący otrzymuje pisemną decyzję drogą pocztową. Skarżący korzysta z usług Biura Kanclerza Sprawiedliwości nieodpłatnie.

W razie stwierdzenia, że dane postępowanie było bezprawne lub nieprawidłowe, Kanclerz Sprawiedliwości może wystosować do urzędnika upomnienie lub pouczenie co do prawidłowego przebiegu postępowania w przyszłości. W poważniejszych przypadkach może zdecydować o wniesieniu oskarżenia przeciwko urzędnikowi. O ile uzna to za konieczne, Kanclerz Sprawiedliwości może skorzystać z uprawnienia do wystąpienia z propozycją zmiany przepisów lub instrukcji, o uchylenie orzeczenia sądu lub wniesienie innego rodzaju nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Już samo przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Kanclerza Sprawiedliwości może skutkować naprawieniem popełnionego błędu przez organ publiczny lub urzędnika.

Biuro Kanclerza Sprawiedliwości

Adres: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Adres do doręczeń:P O Box 20, FIN-00023 GOVERNMENT
Strona internetowa: www.okv.fi
Tel.: (+358) 9 16001
Faks: (+358) 9 160 23975
Sekretariat: (+358) 9 160 23950
E-mail:kirjaamo@okv.fi
Informacje: (+358) 9 160 23955
E-mail: tiedotus@okv.fi

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

 • Rzecznik Praw Dziecka

Ustawa przewiduje następujące obowiązki Rzecznika Praw Dziecka:

 • monitorowanie dobra dzieci i młodzieży oraz wykonywania ich praw;
 • wpływanie na decydentów z perspektywy dziecka;
 • utrzymywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywanie uzyskanych od nich informacji decydentom;
 • przekazywanie informacji dotyczących dzieci osobom pracującym zawodowo z dziećmi, organom publicznym i społeczeństwu;
 • rozwijanie współpracy między decydentami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą dzieci;
 • propagowanie zapisów Konwencji ONZ o prawach dziecka.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Vaasankatu 2
FIN-40100 Jyväskylä
E-mail:  lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Faks:  (+358) 14 337 4248
Strona internetowa: www.lapsiasia.fi
 • Organ ds. równości

Pełnomocnik ds. Równości

Pełnomocnik ds. Równości odpowiada za: nadzorowanie przestrzegania ustawy o równości kobiet i mężczyzn, a w szczególności za przestrzegania zakazu dyskryminacji i dyskryminacyjnych ogłoszeń o pracę; za wspieranie realizacji celu ustawy poprzez inicjatywy, porady i zalecenia; udzielanie informacji na temat ustawy o równości i jej stosowaniu; monitorowanie wprowadzania w życie zasady równości między kobietami i mężczyznami w różnych sferach życia społecznego. Ponadto Pełnomocnik ds. Równości nadzoruje stosowanie ochrony mniejszości seksualnych przed dyskryminacją.

Biuro Pełnomocnika ds. Równości

Adres do doręczeń:

P O Box 33, FIN-00023 Government

Adres:

Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki
Poradnia telefoniczna: Tel. (+358) 9 1607 3248 (czynna od pon. do czw. w godz.: 9.00 – 11.00 i 13.00 – 15.00, pt. w godz.: 9.00 – 12.00)
Sekretariat: Tel. (+358) 9 1607 4427
E-mail: tasa-arvo@stm.fi
Faks: (+358) 9 1607 4582
Strona internetowa: www.tasa-arvo.fi

Pełnomocnik ds. Mniejszości

Podstawowym zadaniem Pełnomocnika ds. Mniejszości jest poprawa położenia, zapewnienie równości i ochrony prawnej mniejszości etnicznych i cudzoziemców oraz krzewienie dobrych stosunków etnicznych w Finlandii. Pełnomocnik ds. Mniejszości działa również jako krajowy sprawozdawca ds. problematyki handlu ludźmi. Możesz zwrócić się do Pełnomocnika ds. Mniejszości, jeżeli na przykład doznałeś dyskryminacji na tle etnicznym lub byłeś jej świadkiem.

W przypadkach dyskryminacji Pełnomocnik ds. Mniejszości może:

 • służyć wskazówkami i poradami, formułować zalecenia lub podejmować inicjatywy w celu zaprzestania przejawów dyskryminacji lub zapobiegania ich nawrotom;
 • podejmować środki pojednawcze między stronami;
 • żądać udzielenia wyjaśnień od organów lub przedsiębiorców podejrzanych o dyskryminację;
 • nakładać kary pieniężne w przypadku nieudzielenia żądanych wyjaśnień przez organy lub przedsiębiorców podejrzanych o dyskryminację;
 • kierować sprawy do Krajowego Trybunału ds. Dyskryminacji w Finlandii lub udzielać interesantom pomocy w kierowaniu spraw.

Biuro Pełnomocnika ds. Mniejszości

Adres:

Mikonkatu 25, Helsinki
Adres do doręczeń: P O Box 26, FIN-00023 GOVERNMENT
Tel. biura obsługi interesanta: (+358) 71 878 8666, czynne w dni robocze w godz.: 10-12
Centrala: (+358) 71 878 0171
E-mail:ofm@ofm.fi
Strona internetowa:  www.ofm.fi
 • Organ ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o danych osobowych i ustawy o informacji kredytowej Pełnomocnik ds. Ochrony Danych jest odpowiedzialny za badanie i rozstrzyganie spraw dotyczących korzystania z danych osobowych i informacji kredytowej. Wykonuje również inne obowiązki wynikające z wyżej wymienionych ustaw. Do kompetencji pełnomocnika należy również monitorowanie ogólnego biegu wydarzeń w sferze korzystania z danych osobowych i informacji kredytowej oraz za podejmowanie interwencji, ilekroć zajdzie potrzeba. Ponadto Pełnomocnik ds. Ochrony Danych informuje społeczeństwo o zagadnieniach dotyczących danych osobowych i informacji kredytowej oraz uczestniczy we współpracy międzynarodowej w zakresie korzystania z danych osobowych (ustawa o Radzie ds. Danych Osobowych oraz Pełnomocniku ds. Ochrony Danych 27.5.1994/389)

Komunikaty pełnomocnika zawierające wytyczne i porady związane z przetwarzaniem danych osobowych nie stanowią prawnie wiążących decyzji. Organem decyzyjnym w tych sprawach jest Rada ds. Ochrony Danych, do której pełnomocnik może kierować sprawy obejmujące przypadki niestosowania się do jego instrukcji przez administratorów. Pełnomocnik może również wnosić o postawienie zarzutów w danej sprawie.

Ponadto Pełnomocnik ds. Ochrony Danych podejmuje decyzje w zakresie wykonywania praw podmiotów, których dane dotyczą. W szerszym zakresie, zgodność z ustawą o danych osobowych zapewnia się poprzez umożliwienie osobom sprawdzenia, jakie dane ich dotyczące zostały zebrane i są przechowywane, a jeżeli zajdzie potrzeba, zwrócenia się do pełnomocnika o zbadanie podejrzewanych naruszeń. W ten sposób podmioty, których dotyczą dane, mogą również zobaczyć, czy rejestrowane dane są prawidłowe. Decyzje pełnomocnika w zakresie wykonywania prawa do sprawdzenia i korekty danych osobowych są prawnie wiążące i przysługuje od nich odwołanie.

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Danych

Adres do doręczeń:

P O Box 315, 00181 Helsinki

Adres:

Albertinkatu 25A, 3. piętro
Strona internetowa: www.tietosuoja.fi
Tel.: (+358) 10 36 66700
Faks: (+358) 10 36 66735
E-mail:  tietosuoja@om.fi

Inne

Pomoc prawna

Celem pomocy prawnej jest zapewnienie osobom prywatnym możliwości uzyskania fachowej pomocy prawnej całkowicie lub częściowo na koszt państwa. Zakres pomocy prawnej obejmuje wszystkie sprawy prawne. Zwykle jednak pomoc prawna nie zostaje przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada ubezpieczenie od kosztów prawnych obejmujące koszty danej sprawy. W postępowaniu karnym, w określonych sytuacjach, oskarżonemu przysługuje pomoc obrońcy z urzędu, której koszt pokrywa państwo, niezależnie od sytuacji finansowej oskarżonego. Ofiary poważnych przestępstw z użyciem przemocy mogą otrzymać pomoc pełnomocnika procesowego na koszt państwa, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Pomoc prawna nie przysługuje spółkom i przedsiębiorstwom. W sprawach rozpoznawanych za granicą pomoc prawna obejmuje koszty porady prawnej.

Pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem udzielają państwowi doradcy prawni, adwokaci i inni prawnicy; w pozostałych sprawach pomocy prawnej udzielają państwowi doradcy prawni zatrudnieni w państwowych biurach pomocy prawnej. Zazwyczaj biura te znajdują się na terenie tych samych gmin, co sądy rejonowe. Dane kontaktowe państwowych biur pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej www.oikeus.fi/4313.htm.

Centrum Porad dla Uchodźców

Centrum Porad dla Uchodźców jest organizacją pozarządową udzielającą pomocy prawnej oraz porad osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom i pozostałym cudzoziemcom w Finlandii. Centrum działa również na rzecz poprawy sytuacji osób ubiegających się o azyl, uchodźców i pozostałych imigrantów w Finlandii oraz realizuje politykę Unii Europejskiej w zakresie azylu i uchodźców.

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.pakolaisneuvonta.fi/


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2016