Alapjogok - Finnország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Nemzeti bíróságok

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb intézmények

Nemzeti bíróságok

A körzeti bíróságok foglalkoznak a büntető és polgári ügyekkel, valamint a beadványokkal. Az elsőfokú bíróság határozata felülvizsgálat céljából rendszerint magasabb fokú bíróság elé terjeszthető. A körzeti bíróság határozata ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbviteli bíróság határozata ellen pedig a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni, amennyiben a Legfelsőbb Bíróság engedélyt ad a fellebbezésre.

A közigazgatási bíróságok foglalkoznak a hatóságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekkel. A közigazgatási bíróság határozata ellen a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz lehet fellebbezni.

A szakosított bíróságok közé tartozik a Piaci Ügyekkel Foglalkozó Bíróság, a Munkaügyi Bíróság, a Biztosítási Ügyekkel Foglalkozó Bíróság, valamint a magas rangú köztisztviselők felelősségre vonása esetén eljáró bíróság.

Az elérhetőséggel kapcsolatos információk a következő weblapokon találhatók meg:

A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

2012 elején önállóan működő és független emberi jogi központot hoztak létre a parlamenti ombudsman hivatalának égisze alatt. Az Emberi Jogi Központ szerepe a tájékoztatás, valamint az oktatás, képzés, kutatás és együttműködés előmozdítása az alapvető és emberi jogok területén. A Központ jelentéseket fog készíteni az alapvető és emberi jogok végrehajtásáról, valamint e jogok előmozdítása érdekében kezdeményezéseket és nyilatkozatokat ad ki. Az Emberi Jogi Központ emellett részt vesz majd az alapvető és emberi jogok előmozdítását célzó nemzetközi erőfeszítésekben.  Az Emberi Jogi Központ nem jár el olyan panaszokkal vagy más egyéni ügyekkel kapcsolatban, amelyek a legfelsőbb jogi felülvizsgálati szerv hatáskörébe tartoznak.

Ombudsman

A parlamenti ombudsman

A parlamenti ombudsmanhoz akkor lehet fordulni, ha felmerül annak gyanúja, hogy a hatóságok vagy tisztségviselők nem feleltek meg a jogszabályoknak, vagy nem teljesítették kötelezettségeiket. Például jogellenes az alapvető jogok megsértése. Bárki tehet panaszt az ombudsmannál. A panasz vonatkozhat a panaszost érintő ügyre, de arra is van lehetőség, hogy más személy nevében, vagy más személyekkel együttesen tegyenek panaszt. Az ombudsman megvizsgálja a panaszt, ha okkal feltehető, hogy egy hatóság jogellenesen járt el. A panaszok kivizsgálása ingyenes. A vizsgálat keretében az ombudsman meghallgatja a bepanaszolt személyt vagy hatóságot. Ezenfelül jelentéseket és nyilatkozatokat kér különböző hatóságoktól, továbbá szükség esetén hivatalából vizsgálókat küldhet ki vizsgálatok elvégzése céljából. A panaszok kivizsgálása ingyenes.

Az ombudsman rendelkezésére álló különböző intézkedések közül a legsúlyosabb a büntetőeljárás megindítása hivatali bűncselekmény miatt. Ennek alternatívájaként az ombudsman hivatalos megrovást adhat az érintett tisztségviselőnek. A legtöbb esetben kifejti álláspontját arról, hogy a követett eljárás miért volt jogellenes, vagy miért járt gondatlansággal, és emlékeztetőt ad ki a helyes eljárásról. Az ombudsman továbbá javaslatot tehet a hiba kijavítására, és felhívhatja az Államtanács figyelmét a jogszabályi rendelkezésekben általa tapasztalt hiányosságokra.

A parlamenti ombudsman hivatala

Cím: Arkadiankatu 3, Helsinki
Levelezési cím: 00102 Parliament

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefon: (09)*4321
Fax: (09) 432 2268
E-mail: A link új ablakot nyit megeoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Igazságügyi biztos:

Az igazságügyi biztoshoz olyan ügyben lehet fordulni, amely közvetlenül érinti a panaszost, vagy bármely más ügyben, amennyiben a panaszos úgy véli, hogy a hatóságok, tisztségviselők, vagy más közfeladatot ellátó személyek vagy szervek nem helyesen jártak el, vagy figyelmen kívül hagyták kötelezettségeiket, illetve, ha úgy véli, hogy az ügyvédi kamara egy tagja figyelmen kívül hagyta a kötelezettségeit. Emellett az is az igazságügyi biztoshoz fordulhat, aki úgy véli, hogy az Alkotmányban biztosított alapvető jogot vagy emberi jogot nem tartottak tiszteletben. A panaszokat jogi képzettséggel rendelkező munkatársak dolgozzák fel, továbbá beszerzik az összes szükséges kiegészítő dokumentumot. A panaszosnak rendszerint lehetőséget biztosítanak arra, hogy választ adjon a bepanaszoltnak. A panaszosnak ezt követően levélben megküldik az írásbeli döntést. Az igazságügyi biztos hivatalának szolgáltatásai ingyenesek a panaszos számára.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy eljárás jogellenes vagy helytelen volt, az igazságügyi biztos meginti a tisztségviselőt, vagy utasítást ad a jövőbeli helyes eljárásra. Súlyosabb esetekben elrendelheti a vádemelést a tisztségviselő ellen. Amennyiben szükségesnek tartja, az igazságügyi biztos jogosult javaslatot tenni rendelkezések vagy utasítások módosítására, bírósági ítélet hatályon kívül helyezésére, vagy rendkívüli jogorvoslat megtételére. Az igazságügyi biztos által végzett vizsgálat eredménye az is lehet, hogy a hatóság vagy a tisztségviselő maga kijavítja a hibáját.

Az igazságügyi biztos hivatala

Cím: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Levelezési cím: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.okv.fi/fi/
Telefon: (09) 16001
Fax: (09) 160 23975
Nyilvántartás: (09) 160 23950
E-mail: A link új ablakot nyit megkirjaamo@okv.fi
Tájékoztatás: (09) 160 23955
E-mail: A link új ablakot nyit megtiedotus@okv.fi

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekügyi ombudsman

A törvény a következő feladatokat írja elő a gyermekügyi ombudsman számára:

 • A gyermekek és fiatalok jólétének figyelemmel kísérése, jogaik érvényesítése
 • A döntéshozók befolyásolása a gyermekek szempontjaira figyelemmel
 • Kapcsolatok fenntartása a gyermekekkel és a fiatalokkal, és a tőlük kapott információk továbbítása a döntéshozók számára
 • A gyermekekkel kapcsolatos információk továbbítása a gyermekekkel foglalkozó szakértők, hatóságok, valamint a nyilvánosság számára
 • A gyermekekkel kapcsolatos politika felelősei közötti együttműködés fejlesztése
 • Az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezményének népszerűsítése.

A gyermekügyi ombudsman hivatala

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-mail: A link új ablakot nyit meglapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Fax: (014) 337 4248
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.lapsiasia.fi/

Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek

Esélyegyenlőségi ombudsman

Az esélyegyenlőségi ombudsman a következőkért felelős: a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló törvénynek való megfelelés, valamint a hátrányos megkülönböztetés, és különösen a hátrányos megkülönböztetéssel járó álláshirdetések tilalmának ellenőrzése; a törvény céljának előmozdítása kezdeményezések, tanácsadás és iránymutatások révén; tájékoztatás nyújtása az esélyegyenlőségről szóló törvénnyel, és annak végrehajtásával kapcsolatban; a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség végrehajtásának ellenőrzése a társadalom különböző területein. Ezenfelül az esélyegyenlőségi ombudsman felügyeli a nemi kisebbségek hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét.

Az esélyegyenlőségi ombudsman hivatala

Levelezési cím: PO Box 33, FIN-00023 Government
Cím: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Tanácsadó vonal: (09) 1607 3248 (hétfőtől csütörtökig 9-től 11-ig és 13-tól 15-ig, pénteken 9-től 12-ig).
Nyilvántartás: Tel.: (09)1607 4427
E-mail: A link új ablakot nyit megtasa-arvo@stm.fi
Fax: (09) 1607 4582
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.tasa-arvo.fi

Kisebbségi ombudsman

A kisebbségi ombudsman alapvető feladata az etnikai kisebbségek és külföldiek helyzetének, esélyegyenlőségének és jogi védelmének javítása, valamint a különböző etnikumok közötti jó viszonyok előmozdítása Finnországban. Az ombudsman emellett az emberkereskedelem nemzeti felelőse is. A kisebbségi ombudsmanhoz például akkor fordulhat, ha etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést szenved el, vagy ilyet észlel.

Hátrányos megkülönböztetés esetén a kisebbségi ombudsman

 • iránymutatást és tanácsot nyújthat, ajánlásokat tehet, vagy kezdeményezésekkel élhet annak biztosítása érdekében, hogy a hátrányos megkülönböztetés ne folytatódjon, illetve ne ismétlődjön meg,
 • intézkedéseket hozhat az érintett felek közötti békítés érdekében,
 • a hátrányos megkülönböztetéssel gyanúsított hatóságot vagy vállalkozót felszólíthatja, hogy nyújtson tájékoztatást,
 • bírságot szabhat ki, ha a gyanúsított hatóság vagy személy nem nyújtja a kért tájékoztatást,
 • az ügyet a Finnországi Nemzeti Hátrányos Megkülönböztetési Bíróság elé terjesztheti, vagy segíthet az ügyfélnek az ügy előterjesztésében.

A kisebbségi ombudsman hivatala

Cím: Mikonkatu 25, Helsinki
Levelezési cím: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Ügyfélszolgálati telefonszám: 071 878 8666, hétköznaponként 10-től 12-ig
Központi szám: 071 878 0171
E-mail: A link új ablakot nyit megofm@ofm.fi
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.syrjinta.fi/

Adatvédelmi szerv

Az adatvédelmi ombudsman

Az adatvédelmi ombudsman felelős a személyes adatok védelméről szóló törvény és a hitelinformációkról szóló törvény rendelkezései szerint a személyes adatok és hitelinformációk felhasználásával járó ügyek kivizsgálásáért és eldöntéséért, valamint a fenti törvényekben meghatározott egyéb feladatok ellátásáért. Az adatvédelmi ombudsman emellett figyelemmel kíséri a személyes adatok és a hitelinformációk felhasználásának területén bekövetkező általános fejleményeket, és szükség esetén beavatkozik. Az adatvédelmi ombudsman emellett tájékoztatja a nyilvánosságot a személyes adatokkal és a hitelinformációkkal kapcsolatos kérdésekről, illetve részt vesz a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos nemzetközi együttműködésben. (Az adatvédelmi testületről és az adatvédelmi ombudsmanról szóló, 1994. május 27-i 389. törvény).

Az adatvédelmi ombudsmannak a személyes adatok kezeléséről szóló, iránymutatásokat és tanácsokat tartalmazó nyilatkozatai nem kötelező erejű döntések. Az ilyen ügyekben a döntéshozó az adatvédelmi testület, amely elé az adatvédelmi ombudsman abban az esetben terjesztheti az ügyeket, ha az adatkezelő nem követi az ombudsman utasításait. Az ombudsman emellett vádemelést is elrendelhet egy adott ügyben.

Ezenfelül az adatvédelmi ombudsman határozatokat hoz az érintettek jogainak végrehajtását illetően. A személyes adatok védelméről szóló törvény betartását nagymértékben azáltal biztosítják, hogy lehetővé teszik a magánszemélyek számára, hogy ellenőrizzék, mely adataikat gyűjtik és tárolják, valamint, hogy szükség esetén az adatvédelmi biztos vizsgálatát kérjék feltételezett jogsértés esetében. Ilyen módon az érintett azt is ellenőrizheti, hogy nyilvántartott adatai pontosak-e. Ami az ellenőrzés, illetve a személyes adatok kijavításának jogát illeti, az ombudsman határozatai kötelező erejűek, és azokkal szemben fellebbezni lehet.

Az adatvédelmi ombudsman hivatala

Levelezési cím: PO Box 315, 00181 Helsinki
Cím: Albertinkatu 25A, 3. emelet

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefon: 010 36 66700
Fax: 010 36 66735
E-mail: A link új ablakot nyit megtietosuoja@om.fi

Egyéb intézmények

Költségmentesség

A költségmentesség célja, hogy lehetőséget nyújtson magánszemélyek számára, hogy részben vagy egészben az állam költségén professzionális jogi segítségben részesüljenek. A költségmentesség minden jogi ügyre kiterjed. Ugyanakkor a költségmentességre rendszerint nem kerül sor, ha a kérelmező rendelkezik a jogi költségekre kiterjedő biztosítással, amely fedezi a szóban forgó ügy költségeit. Büntetőeljárásokban a vádlott bizonyos körülmények között jogosult az állam által fizetett közvédőre, anyagi helyzetétől függetlenül. A súlyos, erőszakos bűncselekmények vagy szexuális bűncselekmények áldozatának jövedelmétől függetlenül jogi képviselő biztosítható a tárgyaláson. A költségmentesség nem terjed ki gazdasági társaságokra vagy vállalatokra. A külföldön zajló ügyekben a költségmentesség a jogi tanácsadás költségeit fedezi.

Bíróság előtti eljárások során állami jogi segítségnyújtó ügyvédek, jogvédők és más jogászok nyújtanak jogi segítséget; egyéb ügyekben az állami jogi segítségnyújtó hivataloknál működő állami jogi segítségnyújtó ügyvédek biztosítják azt. Ezek a hivatalok rendszerint ugyanazokon a településeken találhatók, mint a körzeti bíróságok. Az állami jogi segítségnyújtó hivatalok elérhetőséggel kapcsolatos információi a következő weboldalon találhatók: A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Menekültek Tanácsadó Központja

A Menekültek Tanácsadó Központja nem kormányzati szervezet, amely jogi segítséget és tanácsot nyújt a menedékkérőknek, menekülteknek és egyéb külföldieknek Finnországban. A Központ emellett előmozdítja a menedékkérők, menekültek, és egyéb finnországi bevándorlók helyzetét, valamint figyelemmel kíséri az Európai Unió menedék- és menekültügyi politikáját.

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.pakolaisneuvonta.fi/


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 30/06/2019