Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základné práva - Fínsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.


Vnútroštátne súdy

Národné inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Vnútroštátne súdy

Okresné súdy sa zaoberajú trestnými, občianskymi a petičnými vecami. Rozhodnutie súdu prvého stupňa možno spravidla predložiť na posúdenie vyššiemu súdu. Proti rozhodnutiu okresného súdu sa možno odvolať na odvolacom súde. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa možno zase odvolať na najvyššom súde, ak najvyšší súd povolí odvolanie.

Správne súdy sa zaoberajú odvolaniami týkajúcimi sa rozhodnutí úradov. Proti rozhodnutiu správneho súdu sa možno odvolať na najvyššom správnom súde.

Špeciálne súdy zahŕňajú súd pre hospodársku súťaž, pracovný súd, poisťovací súd a vrchný súd obžaloby verejných činiteľov.

Kontaktné údaje súdov možno nájsť na týchto internetových stránkach

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Národné inštitúcie pre ľudské práva

Začiatkom roka 2012 bolo pod záštitou úradu parlamentného ombudsmana zriadené funkčne autonómne a nezávislé centrum pre ľudské práva. Úlohou centra pre ľudské práva je šíriť informácie a podporovať vzdelávanie, odbornú prípravu, výskum a spoluprácu v oblasti základných a ľudských práv. Centrum bude pripravovať správy o uplatňovaní základných a ľudských práv, konať z vlastného podnetu a vydávať stanoviská na podporu týchto práv. Centrum pre ľudské práva sa bude tiež podieľať na medzinárodnom úsilí na podporu základných a ľudských práv. Centrum pre ľudské práva sa nezaoberá sťažnosťami alebo inými osobitnými prípadmi, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti najvyššieho právneho dozorného orgánu.

Ombudsman

Parlamentný ombudsman

Na parlamentného ombudsmana sa možno obrátiť v prípade podozrenia, že úrady alebo úradníci nedodržali zákon alebo si neplnili svoje povinnosti. Napríklad je nezákonné porušovať základné práva. Každý sa môže sťažovať ombudsmanovi. Sťažnosť sa môže týkať veci týkajúcej sa sťažovateľa, ale možno sa tiež sťažovať v mene inej osoby alebo spoločne s inými osobami. Ombudsman prešetrí sťažnosť, či existujú dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že úrad konal nezákonne. Sťažnosti sa vyšetrujú bezplatne. V rámci vyšetrovania ombudsman vypočuje osobu alebo úrad, ktorý je predmetom sťažnosti. Okrem toho vyžiada správy a výkazy od rôznych úradov a v prípade potreby môže nariadiť inšpektorom z jeho kancelárie, aby uskutočnili vyšetrovania. Sťažnosti sa vyšetrujú bezplatne.

Ombudsman má k dispozícii rad opatrení, z ktorých najvážnejšie je trestné stíhanie za protiprávne konanie. Ako alternatívu k tomu môže verejný ochranca práv vydať oficiálne napomenutie príslušného úradníka. Vo väčšine prípadov vyjadrí svoj názor, prečo bol uskutočnený postup nezákonný alebo predstavoval nedbanlivosť a upozorní na správny postup. Ombudsman môže tiež podať návrh na nápravu chyby a upozorniť štátnu radu na nedostatky, ktoré zistil v právnych ustanoveniach alebo nariadeniach.

Úrad parlamentného ombudsmana

Adresa: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštová adresa: 00102 Parliament

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefón: (09)*4321
Fax: (09) 432 2268
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneeoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Kancelár spravodlivosti

Na kancelára spravodlivosti sa možno obrátiť vo veci, ktorá sa priamo týka sťažovateľa alebo v akejkoľvek inej veci, ak sa sťažovateľ domnieva, že úrady, úradníci alebo iné osoby alebo orgány vykonávajúce verejné funkcie konali nesprávne alebo zanedbali svoje povinnosti, alebo sa domnievajú, že člen advokátskej komory zanedbal svoje povinnosti. Okrem toho na kancelára spravodlivosti sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že neboli dodržané základné práva alebo ľudské práva zaručené ústavou. Zamestnanci s právnickým vzdelaním spracujú sťažnosti a zaobstarajú všetku potrebnú doplňujúcu dokumentáciu. Sťažovateľovi sa spravidla poskytne možnosť reagovať na odpoveď odporcu. Písomné rozhodnutie bude potom doručené sťažovateľovi poštou. Služby úradu kancelára spravodlivosti sú pre sťažovateľov bezplatné.

Ak sa zistí, že postup bol nezákonný alebo nesprávny, kancelár spravodlivosti môže úradníka písomne napomenúť alebo vydať inštrukcie o správnom postupe pre použitie v budúcnosti. V závažnejších prípadoch môže podať žalobu proti úradníkovi. Kancelár spravodlivosti má právomoc, ak to považuje za potrebné, navrhnúť zmenu ustanovení alebo inštrukcií, zrušiť rozhodnutia súdu alebo podať iné výnimočné odvolanie. Vyšetrovanie vedené kancelárom spravodlivosti samé o sebe môže viesť k tomu, že úrad alebo osoba napraví svoju vlastnú chybu.

Úrad kancelára spravodlivosti

Adresa: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Poštová adresa: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.okv.fi/fi/
Telefón: (09) 16001
Fax (09) 160 23975
Register: (09) 160 23950
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekirjaamo@okv.fi
Informácie: (09) 160 23955
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetiedotus@okv.fi

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre deti

Zákonom sú stanovené tieto povinnosti ombudsmana pre deti:

 • sledovanie blaha detí a mladých ľudí a uplatňovanie ich práv,
 • ovplyvňovanie činiteľov s rozhodovacou právomocou, aby prihliadali na perspektívu detí,
 • udržiavanie kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi a odovzdávanie informácií, ktoré sa od nich získajú činiteľom s rozhodovacou právomocou,
 • odovzdávanie informácií týkajúcich sa detí profesionálom pracujúcim s deťmi, úradom a verejnosti,
 • rozvíjanie spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za politiku týkajúcu sa detí,
 • presadzovanie Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Úrad ombudsmana pre deti

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknelapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Fax: (014) 337 4248
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.lapsiasia.fi/

Orgán pre rovnosť

Ombudsman pre rovnosť

Ombudsman pre rovnosť je zodpovedný: najmä za dozor nad dodržiavaním zákona o rovnosti žien a mužov a zákaz diskriminácie a diskriminačného inzerovania pracovných miest, za presadzovanie cieľa zákona prostredníctvom iniciatív, poradenstva a usmernení, za poskytovanie informácií o zákone o rovnosti a jeho uplatňovaní a monitorovanie uplatňovania rovnosti medzi ženami a mužmi v rôznych oblastiach spoločnosti. Okrem toho ombudsman pre rovnosť dohliada nad vykonávaním ochrany rodových menšín pred diskrimináciou.

Úrad ombudsmana pre rovnosť

Poštová adresa: P.O. Box 33, FIN-00023 Government
Adresa: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Poradenská linka: (09) 1607 3248 (Pon. – Ut. 9 – 11 a 13 – 15, Pia. 9 – 12)
Register: Tel. (09)1607 4427
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetasa-arvo@stm.fi
Fax: (09) 1607 4582
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.tasa-arvo.fi

Ombudsman pre menšiny

Základnou úlohou ombudsmana pre menšiny je zlepšiť postavenie, uplatňovanie rovnosti a právnej ochrany etnických menšín a cudzincov a podporovať dobré etnické vzťahy vo Fínsku. Ombudsman pôsobí tiež ako národný spravodajca pre problematiku obchodovania s ľuďmi. Na ombudsmana pre menšiny sa môžete obrátiť, ak ste napríklad mali skúsenosti s etnickou diskrimináciou alebo ste boli jej svedkami.

V prípadoch diskriminácie ombudsman pre menšiny môže

 • poskytnúť usmernenie a poradenstvo, odporúčania alebo podniknúť kroky na zastavenie diskriminácie alebo zabránenie jej opakovaniu,
 • prijať opatrenia na dosiahnutie zmierenia medzi zúčastnenými stranami,
 • požiadať príslušnú inštitúciu alebo podnikateľa podozrivých z diskriminácie, aby poskytli vysvetlenie,
 • uložiť finančnú sankciu, ak inštitúcia alebo osoba podozrivá z diskriminácie neposkytne požadované vysvetlenie,
 • predložiť alebo pomôcť klientovi predložiť prípad fínskemu národnému súdu pre diskrimináciu.

Úrad ombudsmana pre menšiny

Adresa: Mikonkatu 25, Helsinki
Poštová adresa: P.O. Box 26, 00023 GOVERNMENT

Služby klientom: 071 878 8666, v pracovné dni 10 – 12
Ústredňa: 071 878 0171
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneofm@ofm.fi
Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.syrjinta.fi/

Orgán pre ochranu údajov

Ombudsman pre ochranu údajov

Ombudsman pre ochranu údajov je zodpovedný za posúdenie a riešenie prípadov týkajúcich sa používania osobných údajov a kreditných informácií v súlade s ustanoveniami zákona o osobných údajoch a zákona o kreditných informáciách a za riešenie iných úloh vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov. Ombudsman pre ochranu údajov je zodpovedný aj za monitorovanie všeobecného vývoja v oblasti používania osobných údajov a kreditných informácií a je povinný zasiahnuť v prípade potreby. Ombudsman pre ochranu údajov okrem toho informuje verejnosť o záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov a kreditných informácií a podieľa sa na medzinárodnej spolupráci týkajúcej sa použitia osobných údajov. (zákon o rade pre ochranu osobných údajov a ombudsmanovi pre ochranu údajov 27. 5. 1994/389)

Vyhlásenia ombudsmana pre ochranu údajov obsahujúce usmernenia a rady týkajúce sa spracovania osobných údajov nie sú záväznými rozhodnutiami. Činiteľom prijímajúcim rozhodnutia v týchto veciach je rada pre ochranu údajov, ktorej ombudsman môže predkladať prípady, v ktorých prevádzkovateľ nedodržiava pokyny ombudsmana. Ombudsman môže tiež nariadiť predloženie žalôb vo veci.

Ombudsman pre ochranu údajov vydáva okrem toho rozhodnutia o uplatňovaní práv dotknutých osôb. Dodržiavanie zákona o osobných údajoch je do značnej miery zaistené tým, že jednotlivci si môžu overiť, aké údaje boli o nich zhromaždené a uložené, a v prípade potreby môžu požiadať ombudsmana, aby vyšetril akékoľvek podozrenie z nedodržiavania tohto zákona. Týmto spôsobom si dotknutý subjekt môže overiť, či registrované údaje sú presné. Čo sa týka uplatňovania práva týkajúceho sa overovania a opravovania osobných údajov, rozhodnutia ombudsmana sú záväzné a možno sa proti nim odvolať.

Úrad ombudsmana pre ochranu údajov

Poštová adresa: P.O. Box 315, 00181 Helsinki
Adresa: Albertinkatu 25A, 3. posch.

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefón: 010 36 66700
Fax: 010 36 66735
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetietosuoja@om.fi

Iné

Právna pomoc

Cieľom právnej pomoci je umožniť, aby sa jednotlivcom dostalo odbornej právnej pomoci úplne alebo čiastočne hradenej štátom. Právna pomoc sa vzťahuje na všetky právne záležitosti. Právna pomoc sa však zvyčajne neposkytuje, ak žiadateľ má poistenie právnej ochrany, ktorá pokrýva náklady na daný prípad. V trestnoprávnom konaní žalovaný má za určitých okolností nárok na verejného obhajcu plateného štátom bez ohľadu na jeho finančnú situáciu. Obeti závažného násilného trestného činu alebo sexuálne motivovaného trestného činu môže byť pri procese poskytnutý právny zástupca hradený štátom bez ohľadu na jej príjem. Právna pomoc sa neposkytuje podnikom, ani korporáciám. Vo veciach pojednávaných v zahraničí právna pomoc pokrýva náklady na právne poradenstvo.

V súdnych konaniach právnu pomoc poskytujú verejní právni zástupcovia pre poskytovanie právnej pomoci, advokáti a iní právnici, v iných veciach právnu pomoc poskytujú verejní právni zástupcovia pre poskytovanie právnej pomoci, ktorí pracujú v štátnych úradoch právnej pomoci. Tieto kancelárie sa obvykle nachádzajú v rovnakých samosprávnych oblastiach ako okresné súdy. Kontaktné informácie štátnych úradov právnej pomoci je možné nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Poradenské centrum pre utečencov

Poradenské centrum pre utečencov je mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc a poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom a iným cudzincom vo Fínsku. Centrum je tiež zamerané na podporu postavenia žiadateľov o azyl, utečencov a iných prisťahovalcov vo Fínsku a riadi sa azylovou a utečeneckou politikou Európskej únie.

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pakolaisneuvonta.fi/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019