Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základné práva - Chorvátsko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Vnútroštátne súdy

Ombudsmana

Osobitní ombudsmani

Ochrana osobných údajov

Bezplatná právna pomoc

Vnútroštátne súdy

Osobitnú úlohu pri ochrane ľudských práv majú súdy zriadené zákonom, ktoré ústava zaručuje autonómiu a nezávislosť. Aby sa zaručilo požívanie ústavných slobôd a práv, osobitný mechanizmus – ústavná žaloba podaná občanom, ak sa domnieva, že individuálny akt štátneho orgánu, orgánu miestnej a regionálnej samosprávy alebo právnickej osoby s verejnou mocou, ktorá rozhodovala o jeho právach a povinnostiach alebo o podozrení zo spáchania trestného činu, porušuje ľudské právo alebo základnú slobodu zaručenú ústavou. Žaloba sa má podať až po vyčerpaní všetkých dostupných opravných prostriedkov.

Ústavný súd Chorvátskej republiky
Trg St Marka 4
10000 Zagreb
tel: + 385 1 6400 251
fax: + 385 1 4551 055
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.usud.hr/

Najvyšší súd Chorvátskej republiky
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
fax: + 385 1 481 00 35
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneVsrh@vsrh.hr http
Odkaz sa zobrazí v novom okne:///

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresné súdyOdkaz sa zobrazí v novom okne
Općinski sud

Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky Berislavićeva
11, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 489 68 88
fax: + 385 1 487 23 29
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.vtsrh.hr/ Obchodné
súdy Chorvátskej republikyPDF(192 Kb)SK

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné súdy

 

Vyšší správny súd Chorvátskej republiky Frankopanska
16, 10 000, Záhreb
tel: + 385 1 480 78 00
fax: + 385 1 480 7928
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.upravnisudrh.hr/

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdministratívne súdy

High Misdemeanour Court of the Partici Augusta
Šenoe 30, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 480 75 10
fax: + 385 1 461 12 91
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknePredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Odkaz sa zobrazí v novom okne/VPSRH/

Ombudsman (ombudsman)

Štvorec Chorvátska, 6
10 000 Záhrebskej
republiky
Tel.: + 385 1 4851 855, + 385 1 4851 853
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneInfo@ombudsman.hr
fax: + 385 1 6431 628

Ombudsmanovi v súlade s článkom 93. Chorvátska ústava je splnomocneným zástupcom chorvátskeho parlamentu na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd stanovených v ústave, zákonoch a medzinárodných právnych aktoch o ľudských právach a slobodách, ktoré Chorvátska republika akceptuje.

Ombudsmana a zástupcov volí parlament na osem rokov. Jeho cieľom je chrániť občanov pred porušovaním ľudských práv spôsobeným správaním orgánov štátnej správy a právnických osôb s verejnými právomocami, je ústredným antidiskriminačným orgánom a plní úlohy národného preventívneho mechanizmu na zabránenie mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Vo svojej práci je nezávislý a nezávislý.

Právomoci:

Ochrana ľudských práv

Občania majú právo predkladať ombudsmanovi sťažnosti v prípadoch, keď sa domnievajú, že verejný orgán porušil ich právo. Na základe sťažnosti a poskytnutej dokumentácie ombudsman vedie vyšetrovanie. Všetky verejné orgány, subjekty s verejnou mocou a miestne a regionálne (regionálne) orgány – t. j. všetky verejnoprávne inštitúcie – sú povinné poskytnúť požadované informácie.

Ombudsman môže na základe zistených skutočností vydávať stanoviská, odporúčania a varovania príslušným orgánom nadriadených orgánov a v prípade potreby o tom informovať chorvátsky parlament.

Ombudsman okrem toho monitoruje dodržiavanie chorvátskej ústavy a medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv a môže upozorniť chorvátsku vládu na potrebu zmeniť a doplniť alebo prijať právne predpisy v oblasti ľudských práv. Môže tiež upozorniť chorvátsky parlament na potrebu zosúladiť nariadenia s ústavou a zákonmi, ako aj na právo začať konanie pred Ústavným súdom Chorvátskej republiky s cieľom preskúmať zlučiteľnosť zákonov a iných nariadení s ústavou Chorvátskej republiky.

Podpora ľudských práv

Podpora ľudských práv zahŕňa výskumné a analytické činnosti, vývoj a údržbu databáz a dokumentácie, včasné a pravidelné informovanie verejnosti a zainteresovaných strán, aktívnu podporu a udržiavanie spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti, medzinárodnými organizáciami a vedeckými výskumnými inštitúciami a podporu aproximácie a vykonávania právnych predpisov s medzinárodnými a európskymi normami.

Ústredný antidiskriminačný orgán

Ombudsman dostáva správy od všetkých fyzických a právnických osôb, poskytuje potrebné informácie o právach a povinnostiach a možnostiach súdnej a inej ochrany, skúma individuálne sťažnosti a prijíma potrebné opatrenia v rámci svojej právomoci na odstránenie diskriminácie a ochranu práv diskriminovanej osoby, ak ešte prebieha súdne konanie, vedie mediačné konanie s možnosťou uzavrieť mimosúdne urovnanie so súhlasom strán a podáva trestné sťažnosti týkajúce sa prípadov diskriminácie na príslušnej prokuratúre.

Národný preventívny mechanizmus

Ombudsman vykonáva úlohy národného preventívneho mechanizmu na zabránenie mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na miestach, kde sa nachádzajú osoby pozbavené osobnej slobody, ako aj osoby, ktorým bolo nariadené, aby boli zadržiavané, uväznené alebo umiestnené na mieste pod verejnou kontrolou a ktorým sa neumožňuje opustiť miesto svojho závetu.

To znamená, že v tejto funkcii zástupcovia úradu ombudsmana navštevujú väznice, väzenské zariadenia, väzenské zariadenia, väzenské jednotky, ale aj mnohé zariadenia, v ktorých sa nachádzajú osoby s duševnými poruchami, s cieľom prijať preventívne opatrenia na ochranu osôb, ktoré sú pozbavené osobnej slobody alebo sú obmedzené.

Národná inštitúcia pre ľudské práva (NHRI)

Od roku 2009 je ombudsman jedinou vnútroštátnou inštitúciou na ochranu a podporu ľudských práv v Chorvátskej republike so štatútom A podľa parížskych zásad OSN, v ktorých sa vymedzujú parametre nezávislosti vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva.

Tento najvyšší stupeň nezávislosti štúdie bol opätovne potvrdený úradu ombudsmana v júli 2013 po tom, ako OSN medzitým monitorovala vykonávanie svojich odporúčaní týkajúcich sa zachovania a posilnenia nezávislého postavenia.

Osobitní ombudsmani

Ombudsman pre deti;

Teslina 10
10 000 Záhreb
Chorvátsko
e-mailom: Odkaz sa zobrazí v novom okne Info@dijete.hr
tel.: 01/4929 669
fax: 01/4921 277
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dijete.hr

Rozsah prác

Monitoruje súlad zákonov a iných právnych predpisov v Chorvátskej republike týkajúcich sa ochrany práv a záujmov detí s ustanoveniami Ústavy Chorvátskej republiky, Dohovoru o právach dieťaťa a iných medzinárodných dokumentov týkajúcich sa ochrany práv a záujmov detí; monitorovať porušovanie individuálnych práv detí a skúmať všeobecné javy a prostriedky porušovania práv a záujmov detí; zasadzuje sa za ochranu a podporu práv a záujmov detí s osobitnými potrebami; navrhuje, aby sa prijali opatrenia na vybudovanie komplexného systému ochrany a podpory práv detí a na predchádzanie škodám poškodzujúcim ich záujmy; informuje deti a poskytuje im poradenstvo o tom, ako uplatňovať a chrániť svoje práva a záujmy, spolupracuje s deťmi, nabáda ich, aby ich názory vypočuli, iniciovali verejné činnosti zamerané na zlepšenie situácie detí a zúčastňovali sa na nich, a navrhuje opatrenia na zvýšenie ich vplyvu v spoločnosti; má prístup ku všetkým údajom, informáciám a aktom týkajúcim sa práv a ochrany detí bez ohľadu na ich stupeň utajenia a má právo na prístup a kontrolu všetkých inštitúcií, orgánov verejnej správy, právnických a fyzických osôb určených osobitnými predpismi pre starostlivosť o deti a náboženské spoločenstvá, v ktorých deti bývajú alebo sú dočasne alebo trvalo ubytované.

Ak zistí, že dieťa bolo vystavené fyzickému alebo duševnému násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, zneužívaniu alebo vykorisťovaniu, zanedbávaniu alebo pochybeniu, bezodkladne to oznámi príslušnej prokuratúre a upozorní príslušné centrum sociálneho zabezpečenia a navrhne opatrenia na ochranu práv a záujmov dieťaťa; môže požiadať o odbornú pomoc vedecké a odborné osoby a inštitúcie, ktorých poslaním je ochrana, starostlivosť, rozvoj a práva detí, a je povinná poskytnúť takúto pomoc v primeranej lehote.

Ombudsman pre rodovú rovnosť

Preobraženska 4/1
10 000 Záhreb
tel.: + 385 1 48 48 100
fax: + 385 1 48 44 600
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okne Ravnopravnost@prs.hr http
Odkaz sa zobrazí v novom okne:///

Rozsah prác

Vybavovať sťažnosti týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia, manželského alebo rodinného stavu a sexuálnej orientácie; posúdi prípady porušenia zásady rodovej rovnosti, diskriminácie jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov alebo jednotlivcov, ktorých sa dopustili orgány verejnej moci, miestne a regionálne samosprávne jednotky a iné verejné orgány zamestnané týmito subjektmi a inými právnickými a fyzickými osobami.

Ombudsman je pri výkone svojich povinností oprávnený varovať, navrhovať a vydávať odporúčania.

Ak sa ombudsman domnieva, že bola porušená zásada rodovej rovnosti, má právo predložiť návrh na preskúmanie ústavnosti zákona, t. j. ústavnosti a zákonnosti iných nariadení.

Ombudsman pre osoby so zdravotným postihnutím

Savska cesta 41/3
10 000 Záhreb
tel.: + 385 1 6102 170
fax: + 385 1 6177 901
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneured@posi.hr

Rozsah prác

Úrad ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím je nezávislá štátna inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je monitorovať a presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím podľa chorvátskej ústavy, medzinárodných zmlúv a zákonov. V prípade porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím má ombudsman právo varovať, navrhovať opatrenia, vydávať odporúčania, informovať a požadovať správy o prijatých opatreniach.

Ak ombudsman uzná, že právne riešenie je na úkor osôb so zdravotným postihnutím alebo detí so zdravotným postihnutím, že je im odňaté alebo im znevýhodňuje osoby bez zdravotného postihnutia, ombudsman predloží návrh na zmenu tohto právneho riešenia.

Úrad ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím (Ombudsman pre osoby so zdravotným postihnutím) prijíma individuálne sťažnosti od osôb so zdravotným postihnutím a tých, ktorí pracujú v ich prospech, zvažuje prípady porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím a v kontakte s inštitúciami zodpovednými za riešenie týchto otázok sa snaží nájsť čo najpriaznivejšie riešenie. Ombudsman pre osoby so zdravotným postihnutím poskytuje osobám so zdravotným postihnutím poradenstvo o tom, ako uplatňovať a chrániť svoje práva a záujmy.

Ochrana osobných údajov

Agentúra na ochranu osobných údajov

Martićeva 14
10 000 Záhreb

Tel.: + 385 460 90 00
fax: + 385 4609 – 099
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okne Azop@azop.hr http
Odkaz sa zobrazí v novom okne:///

Agentúra na ochranu osobných údajov je právnická osoba s verejnými právomocami, ktorá vykonáva úlohy nezávisle a nezávisle v rámci svojich právomocí a kompetencií. Úlohou agentúry je vykonávať administratívne a odborné úlohy súvisiace s ochranou osobných údajov. Agentúra v rámci svojich verejných právomocí monitoruje vykonávanie ochrany osobných údajov, poukazuje na vnímané zneužívanie zberu osobných údajov, zostavuje zoznam štátov a medzinárodných organizácií, ktoré majú primeranú reguláciu ochrany osobných údajov, zaoberá sa žiadosťami o zistenie porušenia práv zaručených zákonom o ochrane osobných údajov a vedie centrálny register zberu osobných údajov.

Bezplatná právna pomoc

Prijatím zákona o bezplatnej právnej pomoci začalo ministerstvo spravodlivosti vykonávať rozsiahlu a náročnú úlohu vytvoriť systém bezplatnej právnej pomoci.

Systém právnej pomoci umožňuje znevýhodneným občanom obrátiť sa na advokáta a získať právnu pomoc na jednotlivé právne úkony a rovnaký prístup k súdnym a správnym konaniam.

 

Príjemcovia bezplatnej právnej pomoci

Príjemcami právnej pomoci v zmysle zákona o bezplatnej právnej pomoci sú:

 • občania Chorvátska
 • dieťa, ktoré nie je chorvátskym občanom a je v Chorvátskej republike bez sprievodu dospelej osoby zodpovednej podľa zákona
 • cudzinci s dočasným pobytom na základe reciprocity a cudzinci s trvalým pobytom
 • cudzinci pod dočasnou ochranou
 • neoprávnene sa zdržiavajúci cudzinci a cudzinci pri krátkodobých pobytoch v konaní o vydanie rozhodnutia o vyhostení alebo rozhodnutia o návrate
 • žiadatelia o azyl, žiadatelia o azyl a cudzinci pod doplnkovou ochranou a ich rodinní príslušníci s oprávneným pobytom v Chorvátskej republike v konaní, v ktorom im osobitný zákon neposkytuje právnu pomoc.

Poskytovatelia bezplatnej právnej pomoci

Zákon o bezplatnej právnej pomoci ako poskytovateľ bezplatnej právnej pomoci stanovuje:

 • právnikov,
 • oprávnené združenia
 • právne kliniky
 • Úrady štátnej správy v krajoch

Druhy bezplatnej právnej pomoci

Druhy bezplatnej právnej pomoci sú primárna právna pomoc a sekundárna právna pomoc.

 

Primárna právna pomoc

Formy primárnej právnej pomoci sú:

 • všeobecné právne informácie
 • právne poradenstvo
 • predkladanie návrhov subjektom, ktoré sa spravujú verejným právom, Európskemu súdu pre ľudské práva a medzinárodným organizáciám v súlade s medzinárodnými zmluvami a pravidlami fungovania takýchto orgánov;
 • zastupovanie v konaní pred orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom
 • právna pomoc pri mimosúdnom urovnaní sporu zmierom.

Primárnu právnu pomoc poskytujú úrady štátnej správy v okresoch, autorizovaných združeniach a právnych klinikách. Pri poskytovaní primárnej právnej pomoci sú
úrady oprávnené poskytovať všeobecné právne informácie, právne poradenstvo a podania.

Žiadatelia žiadajúci o primárnu právnu pomoc by mali kontaktovať priamo poskytovateľa primárnej právnej pomoci.

 

Sekundárna právna pomoc

Formy sekundárnej právnej pomoci sú:

 • právne poradenstvo
 • predkladanie pripomienok v rámci procesu ochrany práv pracovníkov zamestnávateľovi
 • predkladanie podaní v súdnom konaní
 • zastupovanie v súdnom konaní
 • právna pomoc na urovnanie sporu zmierom
 • oslobodenie od platenia trov súdneho konania
 • oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Sekundárnu právnu pomoc poskytujú právnici.

Vzhľadom na druh konania možno sekundárnu právnu pomoc poskytnúť v týchto konaniach:

 • týkajúce sa vecných práv okrem katastrálnych postupov
 • z pracovnoprávnych vzťahov
 • z rodinných vzťahov s výnimkou rozvodového konania na základe vzájomnej dohody, ak manželia nemajú maloleté, spoločné alebo osvojené deti alebo deti, nad ktorými vykonávajú rodičovské práva a povinnosti po dosiahnutí plnoletosti;
 • exekučné a zaisťovacie konania v súvislosti s vymáhaním alebo zabezpečením pohľadávky vyplývajúcej z konaní, na ktoré možno poskytnúť právnu pomoc v súlade s ustanoveniami tohto zákona;
 • urovnanie sporu zmierom
 • výnimočne vo všetkých ostatných správnych a občianskoprávnych súdnych konaniach, ak takáto potreba vyplýva z osobitných životných podmienok žiadateľa a členov domácnosti, v súlade so základným účelom zákona o právnej pomoci.

Postup poskytnutia sekundárnej právnej pomoci sa začína podaním žiadosti príslušnému úradu štátnej správy v okrese alebo príslušnému správnemu orgánu mesta Záhreb.

V súlade s ustanoveniami zákona o bezplatnej právnej pomoci predloží osoba, ktorá chce využiť právnu pomoc, vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci na úrade štátnej správy v kraji podľa miesta bydliska žiadateľa. K žiadosti sa pripojí aj písomný výslovný súhlas žiadateľa a dospelých členov jeho domácnosti s povolením nahliadnuť do akýchkoľvek informácií o majetku a prijať materiálnu a trestnú zodpovednosť žiadateľa za pravdivosť uplatnených nárokov.

Formulár žiadosti je možné stiahnuť z webového sídla ministerstva spravodlivosti, úradov štátnej správy v okresoch, na obecných súdoch alebo v priestoroch stredísk sociálnej starostlivosti počas ich riadnych úradných hodín.

Žiadosť sa podáva osobne alebo doporučenou poštou a za jej podanie sa neplatí žiadny správny poplatok.

Poskytnutie právnej pomoci sa vzťahuje na úplné alebo čiastočné zaplatenie nákladov na právnu pomoc v závislosti od finančnej situácie žiadateľa. Predpokladá sa, že príjemca právnej pomoci môže v závislosti od jeho vecnej situácie prispieť určitou percentuálnou sadzbou na trovy konania.

Ak sa právna pomoc poskytuje v zmenšenom rozsahu, rozdiel do plnej výšky ceny a náhrada nákladov, ktoré vznikli advokátovi, uhradí používateľ do zostávajúcej časti podľa hodnoty vykonaných úkonov, ako je stanovené v sadzobníku odmien advokátov a náhrady odmien.

Ministerstvo spravodlivosti prejednáva odvolania od žiadateľov o právnu pomoc druhej inštancie, v prvom stupni sa zaoberá registráciou združení a právnych kliník v registri poskytovateľov primárnej právnej pomoci, spravuje register a vykonáva administratívny dohľad a odborný dohľad nad prácou primárnych poskytovateľov právnej pomoci.

Informácie o bezplatnej právnej pomoci sa nachádzajú Odkaz sa zobrazí v novom oknena webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky alebo e-mailom: Odkaz sa zobrazí v novom oknemailto:besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr Besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr a očakávajte odpoveď čo najskôr.

Akékoľvek otázky môžete adresovať aj priamo úradom štátnej správy v okresoch.

Cezhraničný spor

Cezhraničný spor je spor, v ktorom má žiadateľ o právnu pomoc bydlisko alebo bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát, v ktorom súd koná alebo v ktorom sa má rozsudok vykonať.

Právna pomoc v cezhraničných sporoch sa poskytuje v občianskych a obchodných veciach, mediačných konaniach, mimosúdnych zmieroch, vymáhaní verejných listín a právnom poradenstve v týchto konaniach, zatiaľ čo ustanovenia o cezhraničných sporoch sa neuplatňujú v daňových a iných správnych konaniach.

Navrhovateľ, ktorý má bydlisko alebo bydlisko v Chorvátskej republike a ktorý žiada o právnu pomoc v cezhraničnom spore pred súdom iného členského štátu Európskej únie, predloží žiadosť úradu v mieste svojho bydliska alebo bydliska. Príslušný úrad postúpi žiadosť ministerstvu spravodlivosti do ôsmich dní od doručenia žiadosti. Ministerstvo spravodlivosti preloží žiadosť a priložené dokumenty do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu Európskej únie a príslušného prijímajúceho orgánu a zašle ich príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, v ktorom súd koná alebo v ktorom sa žiada o výkon rozsudku (prijímajúci orgán) do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak sa právna pomoc neposkytne, žiadateľ je povinný uhradiť náklady na preklad.

Navrhovateľ sa môže tiež obrátiť priamo na orgán príslušný na prijímanie žiadosti v členskom štáte Európskej únie, v ktorom súd zasadá alebo v ktorom sa má rozsudok vykonať.

Žiadateľ, ktorý má bydlisko alebo bydlisko v členskom štáte EÚ a ktorý žiada o právnu pomoc v cezhraničnom spore pred súdom v Chorvátskej republike, má nárok na právnu pomoc v súlade s ustanoveniami zákona o bezplatnej právnej pomoci. Žiadateľ alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo pobyt (prepravný orgán), požiada o právnu pomoc v Chorvátskej republike ministerstvo spravodlivosti (prijímajúci orgán). Formuláre a podporné dokumenty sa musia predložiť v chorvátčine, v opačnom prípade sa žiadosť zamietne.

Žiadosť sa podáva na tlačive ustanovenom v rozhodnutí Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa ustanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice 2003/8/ES s cieľom zlepšiť prístup k súdom pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch.

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/11/2020