Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základní práva - Lucembursko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Vnitrostátní

Základní práva jsou zakotvena v mezinárodních textech, jako je Evropská úmluva o lidských právech a úmluvy OSN, ale také lucemburská ústava a Listina základních práv Evropské unie s ohledem na evropské právo.

Před jakýmkoli vnitrostátním soudem, ať už se jedná o trestní, občanskoprávní, obchodní nebo správní soudy, lze uplatnit základní práva zakotvená v těchto právních textech.

Je třeba zdůraznit, že každé porušení základního práva může být sankcionováno v rozsudcích vydaných vnitrostátními soudy, ať již trestními či občanskoprávními, nebo případně v rámci obchodních nebo správních rozhodnutí.

Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.public.lu/fr.html

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institucionální veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv je spojen s Poslaneckou sněmovnou a není při výkonu svých povinností pověřen žádným jiným orgánem.

Úkolem veřejného ochránce práv je vyslechnout stížnosti fyzických nebo právnických osob, které se řídí soukromým právem, podané ve věci, která se jich týká, týkající se fungování státu a místních orgánů a veřejných institucí státu a obcí, s vyloučením jejich průmyslové, finanční a obchodní činnosti. V této souvislosti mohou být předmětem stížností, které se přímo nebo nepřímo týkají lidských práv.

Každá fyzická nebo právnická osoba soukromého práva, která v případě, který se ho týká, se domnívá, že orgán uvedený v předchozím odstavci nepracoval v souladu s povinnostmi, které má k dispozici nebo je v rozporu s úmluvami, právními předpisy platnými, může prostřednictvím písemného podnětu nebo prostřednictvím ústního prohlášení podaného k jejímu sekretariátu požádat, aby byla věc předložena veřejnému ochránci práv.

Stížnost musí předcházet vhodná správní opatření k získání spokojenosti zúčastněných orgánů.

Stížnosti podané veřejnému ochránci práv nepřerušují lhůty pro podání žaloby, zejména před příslušnými soudy.

Veřejný ochránce práv nesmí zasahovat do žádného soudního řízení ani zpochybňovat důvodnost soudního rozhodnutí. Může však v případě nevyhovění rozsudku, který byl pravomocně odsouzen, uložit dotčenému orgánu, aby mu vyhověl ve lhůtě, kterou stanoví.

Stížnost se musí týkat konkrétního případu týkajícího se autora stížnosti. Stížnosti by neměly souviset s fungováním veřejné správy obecně.

Ukáže-li se, že stížnost je odůvodněná, uvědomí veřejný ochránce práv žalující stranu a správní orgán a navrhne všechna doporučení v místě dotčené služby a stěžovatele, která by mu podle jeho názoru umožnila smírné urovnání stížnosti, která mu byla předložena. Doporučení mohou obsahovat zejména návrhy na zlepšení fungování cílené služby.

V případě, že veřejný ochránce práv ve stížnosti, která mu byla předložena, dospěje k závěru, že uplatnění napadeného rozhodnutí má za následek nespravedlnost, může v souladu s právními a správními předpisy doporučit řešení umožňující zabývat se situací stěžovatele spravedlivě a navrhnout změny, které považuje za vhodné k provedení legislativních nebo regulačních textů, které jsou základem rozhodnutí.

Proti rozhodnutí veřejného ochránce práv nerozhodovat o stížnosti nelze podat opravný prostředek k soudu.

Veřejný ochránce práv

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Tel:(+352) 26 27 01 01 Fax:
(+352) 26 27 01 02

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.Www.ombudsman.lu E-mail
: Odkaz se otevře v novém okně.Info@ombudsman.lu

Specializované subjekty na ochranu lidských práv

Poradní komise pro lidská práva

Poradní komise pro lidská práva je poradní orgán vlády, jehož úkolem je prosazovat a chránit lidská práva v Lucemburském velkovévodství. Za tímto účelem zašle stanoviska, studie, postoje a doporučení vlády, které vypracuje zcela nezávisle ve všech záležitostech obecného rozsahu týkajících se lidských práv v Lucemburském velkovévodství. Ve svých stanoviscích upozorňuje vládu na opatření, která považuje za vhodná pro podporu ochrany a prosazování lidských práv. Předseda vlády zašle Poslanecké sněmovně stanoviska, studie, stanoviska a doporučení.

Jedná se o čistě poradní orgán vlády, který nemá rozhodovací pravomoc.

CCDH nemá pravomoc zabývat se jednotlivými případy.

V rámci své operace CCDH:

 • může posuzovat jakoukoli otázku spadající do jeho působnosti, ať již ze strany vlády, nebo na návrh svých členů nebo od jakékoli osoby či organizace;
 • vyslechli jakoukoli osobu, která v případě potřeby obdržela veškeré informace a dokumenty nezbytné pro posouzení situací spadajících do jeho pravomoci;
 • přímo oslovovat veřejnost nebo jakoukoli mediální organizaci, zejména zveřejňovat svá stanoviska a doporučení;
 • udržuje konzultace s jinými subjekty bez ohledu na to, zda je příslušný, či nikoli, jehož účelem je prosazovat a chránit lidská práva.

Poradní komise pro lidská práva

71–73, rue Adolphe
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 20 28 52 fax.
: (+352) 26 20 28 55

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.Https://ccdh.as-public.lu
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Info@ccdh.public.lu

Lucemburský výbor pro práva dítěte, nazvaný Ombus-Comité jedle vum Kand (ORK)

Členové ORK plní své úkoly neutrálním a nezávislým způsobem.

Při plnění svých úkolů může ORK zejména:

 • analyzovat opatření zavedená za účelem ochrany a prosazování práv dítěte, s cílem případně doporučit příslušným orgánům, aby provedly nezbytné úpravy;
 • vydává své stanovisko k právním a správním předpisům a projektům týkajícím se práv dítěte;
 • informovat o situaci dětí a zajistit uplatňování Úmluvy o právech dítěte; předkládá vládě a Poslanecké sněmovně výroční zprávu o stavu práv dítěte a o jeho vlastních činnostech;
 • podporovat rozvoj svobodného vyjádření dítěte a jeho aktivní účast v otázkách týkajících se dítěte;
 • řešit situace, v nichž nejsou dodržována práva dítěte, a vydávat doporučení k jejich řešení;
 • dostávat informace a stížnosti týkající se porušování práv dítěte a za tímto účelem vyslechnout v souladu s pravidly, která určí, každé dítě, které o to požádá;
 • vydává doporučení nebo doporučení na základě informací a stížností nebo ve zvláštních případech, které učinil, s cílem zajistit lepší ochranu práv a zájmů dítěte.

Při plnění svých úkolů podléhají informace týkající se jednotlivých případů nebo případů profesnímu tajemství. Toto profesní tajemství nebrání tomu, aby příslušné soudní orgány sdělovaly veškeré informace, které by mohly poškodit nejlepší zájem dítěte.

Členové orK vykonávají své funkce bez jakéhokoli zapojení do probíhajícího soudního řízení.

Při plnění svých povinností a v mezích stanovených právními a správními předpisy mohou mít členové ORK volný přístup ke všem veřejným a soukromým budovám, které se podílejí na hostování, včetně ubytování, poradenství, pomoci, vedení, odborné přípravy nebo bez nich.

Členové ORK jsou oprávněni požádat o informace, dokument nebo dokument, s výjimkou těch, které jsou předmětem lékařského tajemství nebo jiného profesního tajemství.

Ombus-Comité jedle vum Ka {ORK)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.:(+352) 26 123 124 Fax:
(+352) 26 123 125

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://ork.lu/index.php/en/

Centrum pro rovné zacházení

Centrum pro rovné zacházení, které plní své úkoly nezávisle, má za cíl podporovat, analyzovat a sledovat rovné zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení a věku.

Při plnění svých úkolů může středisko zejména:

 • zveřejňovat zprávy, vydávat stanoviska a doporučení a vypracovávat studie o všech otázkách týkajících se výše uvedené diskriminace;
 • vyrábí a poskytuje veškeré informace a užitečnou dokumentaci v rámci svých povinností;
 • poskytnout pomoc těm, kteří se považují za oběti diskriminace, jak je uvedeno v čl. 1 zákona o rovném zacházení ze dne 28. listopadu 2006, a poskytnout obětem poradenství a poradenské služby v oblasti jejich individuálních práv, právních předpisů, judikatury a prostředků k prosazování jejich práv.

Na informace týkající se jednotlivých situací nebo případů, které jsou členům oznámeny při výkonu jejich povinností, se vztahují podmínky služebního tajemství. Služební tajemství nebrání tomu, aby příslušné soudní orgány sdělovaly veškeré informace, které mohou představovat diskriminaci ve smyslu čl. 1 zákona o rovném zacházení ze dne 28. listopadu 2006.

Členové střediska vykonávají své povinnosti bez zapojení do probíhajícího soudního řízení.

Členové střediska mají právo požadovat veškeré informace, dokumenty nebo dokumenty, s výjimkou těch, které jsou chráněny lékařským tajemstvím nebo jiným profesním tajemstvím, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností.

Centrum pro rovné zacházení

B.P. 2026
L-1020 Lucemburk

Tel.: (+352) 26 48 30 33 Fax:
(+352) 26 48 38 73

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.Cet.lu/fr/ E-mail
: Odkaz se otevře v novém okně.Info@cet.lu

Národní komise pro ochranu údajů

National Data Protection Commission (Národní komise pro ochranu údajů) je orgán veřejné moci, který je zřízen jako veřejný subjekt. Národní komise pro ochranu údajů vykonává úkoly, které jí byly svěřeny, v plném rozsahu.

Členové vlády podávají členům vlády písemnou zprávu o plnění svých úkolů v písemné zprávě.

Úlohou Národní komise pro ochranu údajů je:

 • Přezkoumávat a ověřovat zákonnost shromažďování a využívání údajů, které jsou předmětem zpracování, a informovat správce o jejich povinnostech;
 • Zajištění dodržování základních práv a svobod jednotlivců, včetně soukromí, a informování veřejnosti o právech subjektů údajů;
 • Přijímat a přezkoumávat stížnosti a žádosti o ověření zákonnosti zpracování;
 • Na žádost vlády nebo z vlastního podnětu poskytuje vládě poradenství ohledně důsledků vývoje technologií pro zpracování informací s ohledem na dodržování základních práv a svobod jednotlivců; za tímto účelem může zadávat studie, průzkumy nebo studie.

Národní komise je rovněž odpovědná za zajištění uplatňování ustanovení pozměněného zákona ze dne 30. května 2005 o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a jeho prováděcích předpisů.

Národní komise může být zabavena jakoukoli osobou jednající buď prostřednictvím svého obhájce, nebo jinou řádně pověřenou fyzickou nebo právnickou osobou, aby zajistila dodržování jeho základních práv a svobod v oblasti léčby. Dotčená osoba je o výsledku své žádosti informována.

Vnitrostátní komisi může zejména podat žádost o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů příslušná osoba v případě odmítnutí nebo omezení výkonu práva subjektu údajů na přístup.

Kritizuje justiční orgány za protiprávní jednání, která mu jsou známa.

Národní komise pro ochranu údajů

1, avenue du Rock R’ Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10 60 —
1 Fax: (+352) 26 10 60–29

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Národní úřad pro příjem

Národní úřad pro příjem byl zřízen Odkaz se otevře v novém okně.zákonem ze dne 4. prosince 2019. Ustanovení nového hostitelského zákona vstoupila v platnost dne 1. ledna 2020.

NEB nahrazuje lucemburský přijímací a integrační úřad (OLAI) zřízený novelizovaným zákonem ze dne 16. prosince 2008 o přijímání a integraci cizinců v Lucemburském velkovévodství. Odkaz se otevře v novém okně.http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Úlohou NEB je:

Organizovat přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu ve smyslu Odkaz se otevře v novém okně.zákona ze dne 18. prosince 2015 o mezinárodní ochraně a o dočasné ochraně;
Spravovat ubytovací zařízení vyhrazená pro dočasné ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků a osob, které mají nárok na podpůrnou ochranu podle Odkaz se otevře v novém okně.výše uvedeného zákona ze dne 18. prosince 2015;
spolupracovat s jinými subjekty při zřizování a správě ubytovacích zařízení pro dočasné ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků a osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu;

podpořit u příslušných orgánů výstavbu a úpravu ubytovacích zařízení vyhrazených pro dočasné ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků a osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu.

Při plnění tohoto úkolu vnitrostátní subjekt odpovědný za prosazování spolupracuje s evropskými a mezinárodními subjekty.

Ve výjimečných případech řádně odůvodněných důvody týkajícími se rodinné, humanitární nebo zdravotní situace může vnitrostátní subjekt odpovědný za prosazování nařízení poskytnout podporu ad hoc státním příslušníkům třetích zemí, jako jsou státní příslušníci tohoto státu, podle čl. Odkaz se otevře v novém okně.3 písm. c) pozměněného zákona ze dne 29. srpna 2008 o volném pohybu osob a přistěhovalectví, který nemá nárok na existující podporu a příspěvky.

Národní úřad pro příjem

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+352) 247–85700

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.Www.olai.public.lu/fr/index.html E-mail
: Odkaz se otevře v novém okně.Info@olai.public.lu

Přístup ke spravedlnosti

Service d’ accueil et d’ information juridique

Tato služba založená u soudu je podřízená státnímu zastupitelství. Jejím úkolem je přivítat jednotlivce a poskytnout jim obecné informace o rozsahu jejich práv a o prostředcích a prostředcích, které mají být použity k jejich ochraně.

Posláním oddělení pro právní přijímání a poskytování informací je:

 • přijímání osob a jejich směrování na příslušné služby, poskytování potřebných informací a technických prostředků;
 • informování jednotlivců o rozsahu jejich práv v souvislosti s problémy a způsoby jejich dosažení;
 • vyslechnout si své stížnosti na obtíže, které se vyskytly při uplatňování jejich práv, a navrhnout jim prostředky.

Přijímací a právní informační služba poskytuje pouze ústní informace, s výjimkou písemných konzultací.

Právní informace a uvítací služba – Lucemburk

Citováno v rozsudku justičního orgánu
Building BC

L-2080 – Lucemburk

Tel.: (+352) 22 18 46

Právní informace a služby přijímání – Diekirch

Justice of Peace
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Telefon: (+352) 80 23 15

Právní pomoc

Pokud jde o právní pomoc, může jí být na žádost nebo na obranu udělena právní, mimosoudní, nesporná a soudní řízení. Aby bylo možné využít právní pomoci, musí být zdroje osoby, která podává žádost, nedostatečné, což odpovídá příjmům sociálního začlenění (REVIS). Nedostatek zdrojů se posuzuje ve vztahu k příjmu a majetku osoby, která potřebuje pomoc, a osob, které s ní žijí v domácím společenství.

Právní pomoc se odepře osobám, které podaly žalobu, jež se jeví jako zjevně nepřípustná, nedůvodné nebo nedůvodné nebo jejichž cíl se zdá být nepřiměřený ve vztahu k potenciálním nákladům.

Právní pomoc je zamítnuta, pokud má žadatel z jakéhokoli důvodu nárok na náhradu částek, které mají být vyplaceny prostřednictvím právní pomoci, třetí osobou.

Příjemci právní pomoci mají nárok na pomoc obhájce a jakéhokoli právního úředníka, jehož spolupráce je nutná v důsledku podnětu, jednání nebo jeho výkonu.

Předseda advokátní komory nebo člen rady advokátní komory, kteří byli za tímto účelem jmenováni pro účely příslušnosti žadatele, rozhoduje o přidělení právní pomoci. Pro nerezidenty přijímá rozhodnutí předseda lucemburské advokátní komory nebo člen advokátní rady jmenované pro tento účel.

Osoby, jejichž zdroje jsou nedostatečné, se obracejí na předsedu advokátní komory, a to buď na předsedovi nebo na slyšeních či písemně.

Je-li osoba zadržená policií nárok na právní pomoc a požádá o ni, obhájce, který je žadateli nápomocen v průběhu jejich zajištění, podá žádost předsedovi advokátní komory.

Internetové stránky:Odkaz se otevře v novém okně. http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Pro soudní okrsek Lucemburska

Předseda lucemburské advokátní komory,
B.P. 361
L-2013 Lucemburk

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Za soudní okrsek Diekirch

Předseda advokátní komory Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 20/03/2020