Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Perusoikeudet - Luxemburg

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Kansallinen

Perusoikeudet on vahvistettu kansainvälisissä teksteissä, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksissa, mutta myös Luxemburgin perustuslaissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa unionin oikeuden osalta.

Näissä säädöksissä vahvistettuihin perusoikeuksiin voidaan vedota missä tahansa kansallisessa tuomioistuimessa, olipa kyse rikos-, siviili-, kauppa- tai hallinto-oikeudesta.

On todettava, että perusoikeuden loukkaamisesta voidaan määrätä seuraamuksia kansallisten tuomioistuinten tuomioissa joko rikos- tai siviilituomioistuimissa tai tarvittaessa kaupallisella tai hallinnollisella tavalla.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justice.public.lu/fr.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institutionaalinen oikeusasiamies

Oikeusasiamies

Oikeusasiamies sijoitetaan edustajainhuoneeseen, eikä hän saa tehtäviään hoitaessaan saada ohjeita miltään muulta viranomaiselta.

Oikeusasiamiehen tehtävänä on käsitellä yksityisoikeudellisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden valituksia, jotka on tehty näitä henkilöitä koskevassa asiassa ja jotka koskevat valtion ja paikallisviranomaisten sekä valtion ja kuntien toimintaa, lukuun ottamatta niiden teollista, taloudellista ja kaupallista toimintaa. Tässä yhteydessä heidän käsiteltäväkseen voidaan saattaa kanteluita, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti ihmisoikeuksiin.

Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka katsoo itseään koskevassa asiassa, että edellisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen ei ole hoitanut sille kuuluvia tehtäviä tai rikkoo voimassa olevia yleissopimuksia, lakeja ja asetuksia, voi kirjallisella valituksella tai sen sihteeristölle annetulla suullisella lausunnolla pyytää asian saattamista oikeusasiamiehen tietoon.

Ennen valitusta on toteutettava asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet, jotta asianomaiset elimet olisivat tyytyväisiä valitukseen.

Oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä kanteen nostamisen määräaikoja etenkään toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

Oikeusasiamies ei voi osallistua asian käsittelyyn tuomioistuimessa eikä asettaa oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi. Se voi kuitenkin siinä tapauksessa, että lainvoimaista tuomiota ei ole pantu täytäntöön, määrätä toimielimen, jota asia koskee, panemaan sen täytäntöön asettamassaan määräajassa.

Kantelun on koskettava tiettyä asiaa, joka koskee valituksen tekijää. Valitukset eivät saisi koskea hallinnon toimintaa yleensä.

Jos oikeusasiamies katsoo, että kantelu on perusteltu, hän neuvoo valituksen tehnyttä osapuolta ja hallintoa sekä esittää kaikki kyseisen yksikön ja kantelijan sijaintipaikassa annetut suositukset, joiden avulla hän katsoo voivansa päästä sovintoratkaisuun käsiteltäväkseen saatetussa kantelussa. Suosituksiin voi erityisesti sisältyä ehdotuksia kohdennetun palvelun toiminnan parantamiseksi.

Jos oikeusasiamies katsoo sille tekemässään kantelussa, että riidanalaisen päätöksen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen, se voi lakeja ja asetuksia noudattaen suositella mitä tahansa ratkaisua, joka mahdollistaa kantelijan tilanteen oikeudenmukaisen käsittelyn, ja ehdottaa aiheellisiksi katsomiaan muutoksia päätöksen perustana oleviin lakeihin tai asetuksiin.

Oikeusasiamiehen päätöksestä olla ryhtymättä toimiin kantelun johdosta ei voi valittaa tuomioistuimeen.

Oikeusasiamies

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Puhelin:(+ 352) 26 27 01 01 Faksi:
(+ 352) 26 27 01 02

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// www.ombudsman.lu
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@ombudsman.lu

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Neuvoa-antava ihmisoikeustoimikunta

Neuvoa-antava ihmisoikeustoimikunta (CCDH) on hallituksen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on edistää ja suojella ihmisoikeuksia Luxemburgin suurherttuakunnassa. Tätä varten se toimittaa hallituksen lausunnot, tutkimukset, kannat ja suositukset, jotka se laatii täysin itsenäisesti kaikista Luxemburgin suurherttuakunnan ihmisoikeuskysymyksistä. Se kiinnittää lausunnoissaan hallituksen huomion toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen edistämiseksi. Pääministeri lähettää komission lausunnot, tutkimukset, lausunnot ja suositukset edustajainhuoneelle.

Se on puhtaasti neuvoa-antava hallituksen elin, jolla ei ole päätösvaltaa.

CCDH:lla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Osana toimintaansa CCDH:

 • voivat vapaasti tarkastella kaikkia toimivaltaansa kuuluvia kysymyksiä joko hallituksen toimesta tai omasta aloitteestaan jäsentensä tai kenen tahansa henkilön tai järjestön ehdotuksesta;
 • kuuli kenen tahansa henkilön tarvittaessa saavan kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen hänen toimivaltaansa kuuluvien tilanteiden arvioimiseksi;
 • osoittaa suoraan yleisölle tai minkä tahansa mediaorganisaation välityksellä, erityisesti julkistaakseen lausuntonsa ja suosituksensa;
 • jatkaa neuvotteluja muiden sellaisten elinten kanssa, joiden tarkoituksena on edistää ja suojella ihmisoikeuksia, riippumatta siitä, onko niillä lainkäyttövaltaa.

Neuvoa-antava ihmisoikeustoimikunta

71–73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Faksi.
: (+ 352) 26 20 28 55

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttps://ccdh.public.lu
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@ccdh.public.lu

Luxemburgin lapsen oikeuksien komitea, Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

ORK:n jäsenet hoitavat tehtäviään puolueettomasti ja riippumattomasti.

Tehtäviään suorittaessaan ORK voi erityisesti:

 • analysoida lapsen oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi käyttöön otettuja järjestelyjä ja tarvittaessa suositella toimivaltaisille viranomaisille tarvittavien mukautusten tekemistä;
 • antaa lausuntonsa lapsen oikeuksia koskevista laeista ja asetuksista sekä hankkeista;
 • tiedottaa lasten tilanteesta ja varmistaa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen soveltaminen; toimittaa hallitukselle ja edustajainhuoneelle vuosikertomuksen lapsen oikeuksien tilanteesta ja sen omasta toiminnasta;
 • edistää lapsen sananvapauden kehittämistä ja hänen aktiivista osallistumistaan lasta koskeviin kysymyksiin;
 • puuttua tilanteisiin, joissa lapsen oikeuksia ei kunnioiteta, ja antaa suosituksia niihin puuttumiseksi;
 • saada tietoja ja valituksia lapsen oikeuksien loukkauksista ja kuunnella tätä varten määrittämiensä järjestelyjen mukaisesti mitä tahansa lasta, joka sitä pyytää;
 • antaa suosituksia tai neuvoja tietojen ja valitusten perusteella tai tekemiensä erityistapausten perusteella, jotta voidaan varmistaa lapsen oikeuksien ja etujen parempi suojelu.

Tehtäviään suorittaessaan yksittäisiin tilanteisiin tai tapauksiin liittyviä tietoja koskee salassapitovelvollisuus. Tämä salassapitovelvollisuus ei estä toimittamasta toimivaltaisille oikeusviranomaisille tietoja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti lapsen etuun.

ORK:n jäsenet hoitavat tehtäviään ilman, että he osallistuvat vireillä oleviin oikeudenkäynteihin.

ORK:n jäsenillä on tehtäviään suorittaessaan ja lakien ja asetusten asettamissa rajoissa vapaa pääsy kaikkiin julkisiin ja yksityisiin rakennuksiin, jotka liittyvät majoitukseen, konsultointiin, avustamiseen, ohjaukseen, koulutukseen tai lasten vastaanottoon.

ORK:n jäsenillä on oikeus pyytää tietoja, asiakirjoja tai muita asiakirjoja, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat vaitiolovelvollisuuden tai muun salassapitovelvollisuuden piiriin.

Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand {ORK)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.:Puhelin (+ 352) 26 123 124
(+ 352) 26 123 125

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://ork.lu/index.php/en/

Tasa-arvokeskus

Tasa-arvokeskuksen tehtävänä on edistää, analysoida ja valvoa kaikkien henkilöiden yhdenvertaista kohtelua ilman rotuun, etniseen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai ikään perustuvaa syrjintää.

Tehtäviään suorittaessaan keskus voi erityisesti:

 • julkaisee raportteja, antaa lausuntoja ja suosituksia ja toteuttaa tutkimuksia kaikista edellä mainittuun syrjintään liittyvistä kysymyksistä;
 • tuottaa ja toimittaa tehtäviensä yhteydessä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat;
 • antaa apua niille, jotka katsovat joutuneensa yhdenvertaisesta kohtelusta 28. marraskuuta 2006 annetun lain 1 artiklassa tarkoitetun syrjinnän uhreiksi, tarjoamalla uhreille neuvontaa ja ohjausta heidän oikeuksistaan, lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja keinoista käyttää oikeuksiaan.

Jäsenten tietoon heidän tehtäviään suorittaessaan saatettuja yksittäisiä tilanteita tai tapauksia koskevia tietoja koskee salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus ei estä toimittamasta toimivaltaisille oikeusviranomaisille tietoja, jotka voivat olla uhrin kannalta syrjintää, sellaisena kuin se määritellään 28. marraskuuta 2006 annetun yhdenvertaista kohtelua koskevan lain 1 artiklassa.

Seurantakeskuksen jäsenten on hoidettava tehtävänsä ilman, että he osallistuvat vireillä oleviin oikeudenkäynteihin.

Seurantakeskuksen jäsenillä on oikeus pyytää kaikkia tietoja, asiakirjoja tai muita asiakirjoja, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat vaitiolovelvollisuuden tai muun salassapitovelvollisuuden piiriin.

Tasa-arvokeskus

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Faksi:
(+ 352) 26 48 38 73

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// cet.lu/fr/
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@cet.lu

Kansallinen tietosuojakomissio

Kansallinen tietosuojakomissio on julkinen viranomainen, joka on perustettu julkiseksi elimeksi. Kansallinen tietosuojakomissio hoitaa sille uskotut tehtävät täysin riippumattomasti.

Se antaa valtioneuvoston jäsenille kirjallisen selvityksen tehtäviensä suorittamisesta valtioneuvoston jäsenille.

Kansallisen tietosuojakomission tehtävänä on

 • Tarkistaa ja todentaa käsiteltävien tietojen keruun ja käytön laillisuus ja tiedottaa rekisterinpitäjille näiden velvollisuuksista;
 • Varmistetaan yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen, yksityisyys mukaan lukien, ja tiedotetaan yleisölle rekisteröityjen oikeuksista;
 • Vastaanottaa ja tutkia valituksia ja pyyntöjä, jotka koskevat käsittelyn lainmukaisuuden tarkistamista;
 • Antaa hallitukselle tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan neuvoja teknologian kehityksen seurauksista tietojenkäsittelyssä yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamiseksi; tätä varten se voi teettää tutkimuksia tai selvityksiä.

Kansallisen komission tehtävänä on myös varmistaa yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 30. toukokuuta 2005 annetun muutetun lain ja sen täytäntöönpanoasetusten säännösten soveltaminen.

Kansalliseen komissioon voi ottaa yhteyttä kuka tahansa henkilö, joka toimii asianajajansa tai muun asianmukaisesti valtuutetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä, sen varmistamiseksi, että hänen perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan kunnioitetaan kohtelun osalta. Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava hänen pyyntönsä lopputuloksesta.

Kuka tahansa asianomainen henkilö voi erityisesti esittää kansalliselle komissiolle pyynnön tarkistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, jos rekisteröidyn tiedonsaantioikeuden käyttö evätään tai sitä rajoitetaan.

Se arvostelee oikeusviranomaisia niistä rikkomisista, joista se on tietoinen.

Kansallinen tietosuojakomissio

1, avenue du Rock ’Rn’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+ 352) 26 10
60–1 Faksi: (+ 352) 26 10 60–29

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Kansallinen vastaanottotoimisto (NAO)

Kansallinen vastaanottovirasto perustettiin Linkki avautuu uuteen ikkunaan4. joulukuuta 2019 annetulla lailla. Uuden isäntävaltion lain säännökset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2020.

Kansallinen täytäntöönpanoelin korvaa Luxemburgin vastaanotto- ja kotouttamisviraston (OLAI), joka perustettiin ulkomaalaisten vastaanotosta ja kotouttamisesta Luxemburgin suurherttuakunnassa 16. joulukuuta 2008 annetulla muutetulla lailla. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Kansallisten valvontaelinten tehtävänä on

Järjestää kansainvälisestä suojelusta ja tilapäisestä suojelusta Linkki avautuu uuteen ikkunaan18. joulukuuta 2015 annetussa laissa määriteltyjen kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotto;
Hallinnoida majoitustiloja, jotka on varattu kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada Linkki avautuu uuteen ikkunaanedellä mainitussa 18. joulukuuta 2015 annetussa laissa määriteltyä toissijaista suojelua, tilapäiseen majoitukseen;
tehtävä yhteistyötä muiden elinten kanssa kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, tilapäiseen majoitukseen tarkoitettujen majoitustilojen perustamiseksi ja hallinnoimiseksi;

edistää toimivaltaisten elinten kanssa sellaisten majoitustilojen rakentamista ja kunnostamista, jotka on varattu kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, pakolaisten ja toissijaiseen suojeluun oikeutettujen henkilöiden tilapäiseen majoitukseen.

Tätä tehtävää suorittaessaan kansallinen valvontaelin tekee yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten kanssa.

Poikkeustapauksissa, jotka perustellaan asianmukaisesti perhetilanteeseen, humanitaariseen tilanteeseen tai terveystilanteeseen liittyvillä syillä, kansallinen valvontaelin voi myöntää tapauskohtaista tukea kolmansien maiden kansalaisille, jotka on määritelty henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja maahanmuutosta Linkki avautuu uuteen ikkunaan29. elokuuta 2008 annetun muutetun lain 3 artiklan c alakohdassa ja joilla ei ole oikeutta voimassa olevaan tukeen ja avustuksiin.

Kansallinen vastaanottotoimisto (NAO)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247–85700

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// www.olai.public.lu/fr/index.html
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@olai.public.lu

Oikeussuojan saatavuus

Service d’accueil et d’information juridique

Tämä tuomioistuinlaitos toimii syyttäjänviraston alaisuudessa. Sen tehtävänä on ottaa vastaan yksittäisiä henkilöitä ja antaa heille yleistä tietoa heidän oikeuksiensa laajuudesta sekä keinoista ja keinoista niiden turvaamiseksi.

Oikeudellisen vastaanotto- ja tiedotuspalvelun tehtävänä on

 • henkilöiden vastaanottaminen ja heidän ohjaamisensa toimivaltaisiin yksiköihin sekä tarvittavien tietojen ja teknisten välineiden antaminen heille;
 • tiedotetaan yleisesti yksityishenkilöille heidän oikeuksiensa laajuudesta suhteessa ongelmiin sekä tavoista ja keinoista niiden saavuttamiseksi;
 • kuullaan kanteluita, jotka koskevat heidän oikeuksiensa täytäntöönpanossa kohtaamiaan vaikeuksia, ja ehdotetaan keinoja oikeuksien käyttämiseksi.

Vastaanotosta ja oikeudellisista tiedoista vastaava yksikkö antaa vain suullisia tietoja, kirjallisia kuulemisia lukuun ottamatta.

Oikeudellinen tiedotus ja vastaanottopalvelu – Luxemburg

Lainattu oikeusviranomaisen
rakennuksessa BC L-2080

— Luxemburg

Tel.: (+ 352) 22 18 46

Oikeudellinen tiedotus- ja vastaanottopalvelu – Diekirch

Rauhanoikeus Joseph
Bech L-9211

— Diekirch

Puhelin: (+ 352) 80 23 15

Oikeusapu

Oikeusapua voidaan myöntää pyynnöstä tai vastineessa oikeudellisissa menettelyissä, muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä, muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä ja muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä. Oikeusavun saaminen edellyttää, että pyynnön esittäjän resurssit ovat riittämättömät eli että ne vastaavat sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tuloja (REVIS). Varojen puutetta arvioidaan apua tarvitsevan henkilön ja hänen kanssaan kotiyhteisössä asuvien henkilöiden tulojen ja varallisuuden perusteella.

Jos oikeusriita ei selvästikään täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä tai jos se vaikuttaa perusteettomalta, kohtuuttomalta tai sisällöltään vähäpätöiseltä kustannuksiin nähden, hakija ei voi saada oikeusapua.

Oikeusapua ei myönnetä, jos kantajalla on mahdollisuus saada muualta korvaus kuluista, joiden kattamiseen hän hakee oikeusapua.

Oikeusavun saajalla on oikeus käyttää asianajajaa ja kaikkia muita viranomaisia, joiden apua hän tarvitsee asian valmistelussa, oikeudenkäynnissä tai tuomion täytäntöönpanossa.

Oikeusavun myöntämisestä päättää sen tuomiopiirin asianajajayhdistyksen puheenjohtaja tai hänen tähän tehtävään valtuuttamansa jäsen, jossa hakijan kotipaikka sijaitsee. Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa, oikeusapupäätöksen tekee Luxemburgin asianajajayhdistyksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa hallituksen jäsen.

Henkilöt, joiden resurssit ovat riittämättömät, osoitetaan asianajajaliiton puheenjohtajalle joko puheenjohtajan luona tai kuulemistilaisuuksissa taikka kirjallisesti.

Jos tutkintavankeudessa oleva henkilö katsoo olevansa oikeutettu oikeusapuun ja haluaa hakea sitä, hänelle tutkintavankeuden aikana osoitettu asianajaja välittää hakemuksen puheenjohtajalle.

Verkkosivusto:Linkki avautuu uuteen ikkunaan http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luxemburgin tuomiopiirin puolesta

Luxemburgin asianajajaliiton puheenjohtaja
B.P. 361 L-2013
Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Diekirchin tuomiopiirin puolesta

Diekirchin asianajajaliiton puheenjohtaja
B.P. 68 L-9201
Diekirch


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2020