Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pamattiesības - Luksemburga

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Valsts

Pamattiesības ir nostiprinātas starptautiskos dokumentos, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijās, kā arī Luksemburgas konstitūcijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā attiecībā uz Eiropas tiesībām.

Uz pamattiesībām, kas nostiprinātas šajos juridiskajos tekstos, var atsaukties jebkurā valsts tiesā, neatkarīgi no tā, vai tā ir krimināltiesa, civiltiesa, komerctiesa vai administratīvā tiesa.

Ir jānorāda, ka par jebkuru pamattiesību pārkāpumu var sodīt ar spriedumiem, kas jāpieņem valsts tiesām – vai nu krimināltiesām, vai civiltiesām, vai, attiecīgā gadījumā, komerciālā vai administratīvā veidā.

Saite atveras jaunā logāhttps://justice.public.lu/fr.html

Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institucionālais ombuds

Ombuds

Ombuds ir piesaistīts Deputātu palātai, un, pildot savus pienākumus, viņu nepilnvaro neviena cita iestāde.

Ombuda uzdevums ir uzklausīt sūdzības, ko iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, uz kurām attiecas privāttiesības, saistībā ar valsts, pašvaldību un valsts un pašvaldību iestāžu darbību, izņemot to rūpniecisko, finansiālo un komerciālo darbību. Šajā sakarā viņiem var iesniegt sūdzības, kas tieši vai netieši attiecas uz cilvēktiesībām.

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir privāttiesību subjekts un kas lietā, kura uz viņu attiecas, uzskata, ka iepriekšējā punktā minētā iestāde nav strādājusi saskaņā ar pienākumiem, kuri tai jāpilda, vai pārkāpj spēkā esošās konvencijas, normatīvos aktus, ar rakstisku sūdzību vai mutisku paziņojumu tās sekretariātam var lūgt, lai par šo jautājumu tiktu informēts ombuds.

Pirms sūdzības iesniegšanas ir jāveic atbilstoši administratīvie pasākumi, lai panāktu, ka iesaistītās iestādes to apmierina.

Sūdzības ombudam nepārtrauc termiņus prasības celšanai, jo īpaši kompetentajās tiesās.

Ombuds nevar iejaukties lietās, ko izskata tiesas, vai apšaubīt tiesas nolēmumu pamatotību. Tomēr, ja spriedums, kam ir res judicata spēks, nav izpildīts, tā var likt attiecīgajai iestādei to izpildīt tās noteiktā termiņā.

Sūdzībai jāattiecas uz konkrētu gadījumu, kas skar sūdzības iesniedzēju. Sūdzības nedrīkst attiekties uz administrācijas darbību kopumā.

Ja ombudam sūdzība šķiet pamatota, ombuds par to informē sūdzības iesniedzēju un administrāciju un iesaka visus ieteikumus attiecīgā dienesta un sūdzības iesniedzēja atrašanās vietā, kas, viņaprāt, ļautu viņam panākt viņam iesniegtās sūdzības izlīgumu. Jo īpaši ieteikumos var iekļaut priekšlikumus, kā uzlabot mērķpakalpojuma darbību.

Ja ombudam iesniegtā sūdzībā šķiet, ka apstrīdētā lēmuma piemērošana rada negodīgumu, tas, pienācīgi ņemot vērā normatīvos aktus, var ieteikt jebkādu risinājumu, kas ļautu taisnīgi izskatīt sūdzības iesniedzēja situāciju, un ierosināt jebkādus grozījumus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, lai iekļautu normatīvos vai normatīvos aktos, kas ir lēmuma pamatā.

Ombuda lēmumu nerīkoties saistībā ar sūdzību nevar pārsūdzēt tiesā.

Ombuds

36, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

Tālr.:(+ 352) 26 27 01 01 Fakss:
(+ 352) 26 27 01 02

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāHttp://www.ombudsman.lu E-pasts:
Info@ombudsman.luSaite atveras jaunā logāmailto:info@ombudsman.lu

Specializētās cilvēktiesību iestādes

Cilvēktiesību konsultatīvā komisija

Cilvēktiesību konsultatīvā komisija (CCDH) ir valdības padomdevēja struktūra, kuras uzdevums ir veicināt un aizsargāt cilvēktiesības Luksemburgas Lielhercogistē. Šajā nolūkā tā nosūta valdībai atzinumus, pētījumus, nostājas un ieteikumus, ko tā izstrādā pilnīgi neatkarīgi par visiem vispārējiem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām Luksemburgas Lielhercogistē. Savos atzinumos tā vērš valdības uzmanību uz pasākumiem, kurus tā uzskata par piemērotiem, lai veicinātu cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu. Ministru prezidents nosūta Deputātu palātai Komisijas atzinumus, pētījumus, atzinumus un ieteikumus.

Tā ir tikai konsultatīva valdības struktūra, kurai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru.

CCDH kompetencē nav izskatīt atsevišķus gadījumus.

Savā darbībā CCDH:

 • var brīvi izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir valdības kompetencē, vai nu pēc valdības locekļu vai jebkuras personas vai organizācijas priekšlikuma, vai arī pēc savas iniciatīvas;
 • uzklausīja jebkuru personu, kura vajadzības gadījumā saņēma visu informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi tās kompetencē esošo situāciju novērtēšanai;
 • vēršas tieši pie sabiedrības vai ar jebkuras plašsaziņas līdzekļu organizācijas starpniecību, jo īpaši, lai publiskotu tās atzinumus un ieteikumus;
 • turpina konsultācijas ar citām struktūrām neatkarīgi no tā, vai tām ir jurisdikcija, kuru mērķis ir veicināt un aizsargāt cilvēktiesības.

Cilvēktiesību konsultatīvā komisija

71-73, rue Adolphe Fischer L-1520
Luxembourg

Tālr.: (+ 352) 26 20 28 52 Fakss.
: (+ 352) 26 20 28 55

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logā Https://ccdh.public.lu E-pasts:
Info@ccdh.public.luSaite atveras jaunā logāmailto:info@ccdh.public.lu

Luksemburgas Bērnu tiesību komiteja ar nosaukumu Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

ORK locekļi savus pienākumus veic neitrāli un neatkarīgi.

Veicot savus pienākumus, ORK jo īpaši var:

 • analizēt pasākumus, kas ieviesti, lai aizsargātu un veicinātu bērna tiesības, lai vajadzības gadījumā ieteiktu kompetentajām iestādēm veikt vajadzīgos pielāgojumus;
 • sniedz atzinumu par normatīvajiem aktiem un projektiem, kas saistīti ar bērna tiesībām;
 • informēt par bērnu stāvokli un nodrošināt Konvencijas par bērna tiesībām piemērošanu; iesniedz valdībai un Deputātu palātai gada ziņojumu par bērna tiesību stāvokli un viņa darbību;
 • veicināt bērna vārda brīvības attīstību un viņa aktīvu līdzdalību jautājumos, kas attiecas uz bērnu;
 • risināt situācijas, kad netiek ievērotas bērna tiesības, un sniegt ieteikumus to risināšanai;
 • saņemt informāciju un sūdzības par bērna tiesību pārkāpumiem un šajā nolūkā saskaņā ar kārtību, kas viņam jānosaka, uzklausīt jebkuru bērnu, kurš to pieprasa;
 • sniegt ieteikumus vai konsultācijas, pamatojoties uz informāciju un sūdzībām vai īpašiem gadījumiem, ko viņš iesniedzis, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu labāku aizsardzību.

Veicot savus pienākumus, uz informāciju, kas attiecas uz atsevišķām situācijām vai gadījumiem, attiecas dienesta noslēpuma nosacījumi. Šis dienesta noslēpums neliedz kompetentajām tiesu iestādēm paziņot jebkādu informāciju, kas varētu kaitēt bērna interesēm.

ORK locekļi pilda savus pienākumus, neiesaistoties notiekošā tiesvedībā.

Veicot savus pienākumus un normatīvajos aktos noteiktajās robežās, ORK locekļi var brīvi piekļūt visām sabiedriskajām un privātajām ēkām, kas saistītas ar mitināšanu, konsultēšanu, palīdzību, konsultācijām, apmācību vai bērniem vai bez tiem.

ORK locekļiem ir tiesības lūgt informāciju, dokumentus vai dokumentus, izņemot tos, uz kuriem attiecas medicīniskais noslēpums vai cits dienesta noslēpums.

Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand ГORK)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tālr.:(+ 352) 26 123 124 Fakss:
(+ 352) 26 123 125

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://ork.lu/index.php/en/

Vienlīdzīgas attieksmes centrs

Vienlīdzīgas attieksmes centra, kas savus uzdevumus veic neatkarīgi, mērķis ir veicināt, analizēt un uzraudzīt vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām bez diskriminācijas rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes un vecuma dēļ.

Pildot savus uzdevumus, Centrs jo īpaši var:

 • publicēt ziņojumus, izdot atzinumus un ieteikumus un veikt pētījumus par visiem jautājumiem, kas saistīti ar iepriekš minēto diskrimināciju;
 • savu pienākumu ietvaros sagatavo un iesniedz visu informāciju un noderīgu dokumentāciju;
 • sniegt palīdzību personām, kuras uzskata sevi par diskriminācijas upuriem, kā minēts 2006. gada 28. novembra Vienlīdzīgas attieksmes likuma 1. pantā, sniedzot konsultāciju un konsultāciju pakalpojumus cietušajiem par viņu individuālajām tiesībām, tiesību aktiem, judikatūru un līdzekļiem viņu tiesību īstenošanai.

Uz informāciju, kas attiecas uz atsevišķām situācijām vai gadījumiem, par kuriem locekļi ir informēti, pildot savus pienākumus, attiecas dienesta noslēpuma nosacījumi. Dienesta noslēpums neliedz paziņot kompetentajām tiesu iestādēm jebkādu informāciju, kas cietušajam var radīt diskrimināciju 2006. gada 28. novembra Likuma par vienlīdzīgu attieksmi 1. panta izpratnē.

Centra locekļi pilda savus pienākumus, nekādi neiesaistoties notiekošā tiesvedībā.

Centra locekļiem ir tiesības pieprasīt jebkādu informāciju, dokumentus vai dokumentus, izņemot tos, uz kuriem attiecas medicīniskais noslēpums vai cits dienesta noslēpums un kuri ir nepieciešami viņu pienākumu izpildei.

Vienlīdzīgas attieksmes centrs

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tālr.: (+ 352) 26 48 30 33 Fakss:
(+ 352) 26 48 38 73

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāHttp://cet.lu/fr/ E-pasts:
Info@cet.luSaite atveras jaunā logāmailto:info@cet.lu

Valsts datu aizsardzības komisija

Valsts datu aizsardzības komisija ir publiska iestāde, kas izveidota kā valsts iestāde. Valsts datu aizsardzības komisija pilnīgi neatkarīgi pilda tai uzticētos uzdevumus.

Tā ziņo valdības locekļiem par savu uzdevumu izpildi rakstiskā ziņojumā valdības locekļiem.

Valsts datu aizsardzības komisijas uzdevums ir:

 • Pārskatīt un pārbaudīt to datu vākšanas un izmantošanas likumību, uz kuriem attiecas apstrāde, un informēt pārziņus par viņu pienākumiem;
 • Nodrošināt personu pamattiesību un brīvību, tostarp privātuma, ievērošanu un informēt sabiedrību par datu subjektu tiesībām;
 • Saņem un izskata sūdzības un pieprasījumus pārbaudīt apstrādes likumību;
 • Pēc valdības lūguma vai pēc savas iniciatīvas konsultēt valdību par informācijas apstrādes tehnoloģiju attīstības sekām, lai ievērotu personu pamattiesības un brīvības; šajā nolūkā tā var pasūtīt pētījumus, apsekojumus vai pētījumus.

Valsts komisija ir atbildīga arī par 2005. gada 30. maija grozītā likuma par privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un tā īstenošanas noteikumu piemērošanu.

Jebkura persona, kas rīkojas ar sava advokāta vai jebkuras citas pienācīgi pilnvarotas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, var vērsties valsts Komisijā, lai nodrošinātu šīs personas pamattiesību un brīvību ievērošanu attiecībā uz attieksmi. Attiecīgo personu informē par šīs personas pieprasījuma iznākumu.

Jebkura attiecīgā persona jo īpaši var vērsties valsts Komisijā ar lūgumu pārbaudīt personas datu apstrādes likumību, ja datu subjektam tiek atteikta vai ierobežota piekļuves tiesību izmantošana.

Tā kritizē tiesu iestādes par tai zināmajiem pārkāpumiem.

Valsts datu aizsardzības komisija

1, avenue du Rock“Rn”Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tālr.: (+ 352) 26 10 60-1
Fakss: (+ 352) 26 10 60-29

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Valsts uzņemšanas birojs (NAO)

Valsts uzņemšanas birojs (NAO) tika izveidots ar 2019. Saite atveras jaunā logāgada 4. decembra likumu. Jaunā uzņēmējas valsts likuma noteikumi stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī.

NEB aizstāj Luksemburgas Uzņemšanas un integrācijas biroju (OLAI), kas izveidots ar 2008. gada 16. decembra grozīto Likumu par ārvalstnieku uzņemšanu un integrāciju Luksemburgas Lielhercogistē. Saite atveras jaunā logāhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

VII uzdevums ir:

Organizēt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanu, kā noteikts 2015. gada Saite atveras jaunā logā18. decembra Likumā par starptautisko aizsardzību un pagaidu aizsardzību;
Pārvaldīt izmitināšanas vietas, kas rezervētas starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, bēgļu un personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, pagaidu izmitināšanai, kā noteikts iepriekš minētajā Saite atveras jaunā logā2015. gada 18. decembra aktā;
sadarboties ar citām struktūrām, lai izveidotu un pārvaldītu izmitināšanas vietas starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, bēgļu un personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, pagaidu izmitināšanai;

sadarbībā ar kompetentajām iestādēm veicināt tādu izmitināšanas vietu celtniecību un iekārtošanu, kas rezervētas starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, bēgļu un personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, pagaidu izmitināšanai.

Veicot šo uzdevumu, VII sadarbojas ar Eiropas un starptautiskajām struktūrām.

Izņēmuma gadījumos, kas pienācīgi pamatoti ar iemesliem, kas saistīti ar ģimenes, humanitāro vai veselības stāvokli, VII var piešķirt ad hoc atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem, piemēram, šiem valstspiederīgajiem, kā noteikts grozītā 2008. gada 29. augusta Likuma par Saite atveras jaunā logāpersonu brīvu pārvietošanos un imigrāciju, kuriem nav tiesību uz esošo palīdzību un pabalstiem, 3. panta c) punktā.

Valsts uzņemšanas birojs (NAO)

5, rue Carlo Hemmer L-1734
Luxembourg

Tālr.: (+ 352) 247-85700

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logā Http://www.olai.public.lu/fr/index.html E-pasts:
Info@olai.public.luSaite atveras jaunā logāmailto:info@olai.public.lu

Tiesu iestāžu pieejamība

Juridique d’accueil et d’information

Šis dienests, kas izveidots tiesās, ir pakļauts Valsts prokuratūrai. Tās uzdevums ir uzņemt personas un sniegt tām vispārīgu informāciju par viņu tiesību apjomu un par līdzekļiem un līdzekļiem, kas jāizmanto, lai tās aizsargātu.

Juridiskās uzņemšanas un informācijas dienesta uzdevums ir:

 • uzņem personas un nosūta tās uz kompetentajiem dienestiem, sniedzot tām nepieciešamo informāciju un tehniskos līdzekļus;
 • informējot personas kopumā par viņu tiesību apjomu saistībā ar problēmām un to sasniegšanas veidiem un līdzekļiem;
 • uzklausiet viņu sūdzības par grūtībām, ar kādām viņi saskārušies, īstenojot savas tiesības, un piedāvājiet viņiem līdzekļus.

Uzņemšanas un juridiskās informācijas dienests sniedz tikai mutisku informāciju, izņemot rakstiskas konsultācijas.

Juridiskā informācija un uzņemšana Luksemburgā

Citēts tiesu iestādes ēkā BC
L-2080 – Luksemburgā.

Tālr.: (+ 352) 22 18 46

Juridiskās informācijas un uzņemšanas dienests – Diekirch

Miera telpa
Joseph Bech L-9211 —
Diekirch

Tālr.: (+ 352) 80 23 15

Juridiskā palīdzība

Ciktāl tas attiecas uz juridisko palīdzību, to var piešķirt juridiskai, ārpustiesas, bezstrīdus un tiesvedībai, pēc pieprasījuma vai aizstāvībai. Lai saņemtu juridisko palīdzību, pieprasījuma iesniedzējas personas līdzekļiem jābūt nepietiekamiem, t. i., līdzvērtīgiem sociālās iekļaušanas ienākumiem (REVIS). Līdzekļu trūkumu novērtē saistībā ar tās personas ienākumiem un bagātību, kurai vajadzīga palīdzība, un personām, kas dzīvo kopā ar viņu mājsaimniecībā.

Juridiskā palīdzība tiek atteikta personai, kuras prasība ir acīmredzami nepieņemama, nepamatota, ļaunprātīga, vai tiesāšanās izdevumi ir nesamērīgi attiecībā pret prasības priekšmetu.

Juridiskā palīdzība tiek atteikta, ja tās pieprasītājam uz jebkāda pamata ir tiesības saņemt šādu juridiskās palīdzības izdevumu apmaksu no trešās personas.

Juridiskās palīdzības saņēmējam ir tiesības saņemt advokāta un citu tiesu sistēmas amatpersonu palīdzību, kuru piedalīšanās ir nepieciešama saistībā ar lietu, procesu vai izpildi.

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs vai tā īpaši pilnvarots Kolēģijas padomes loceklis no palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas rajona pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu. Ja personas dzīvesvieta nav Luksemburgā, šo jautājumu izlemj Luksemburgas Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs vai tā īpaši pilnvarots Kolēģijas padomes loceklis.

Tos, kuru resursi nav pietiekami, adresē Advokātu kolēģijas priekšsēdētājam vai nu priekšsēdētāja priekšsēdētājam, vai uzklausīšanām, vai rakstiski.

Ja aizturētā persona apgalvo, ka tai ir tiesības uz juridisko palīdzību un to lūdz, aizturēšanā klātesošais advokāts šo pieprasījumu nodod Advokātu kolēģijas priekšsēdētājam.

Tīmekļa vietne: http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentationSaite atveras jaunā logāhttp://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luksemburgas tiesu apgabala vārdā —

Luksemburgas Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs B.P.
361 L-2013
Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Diekirch tiesas apgabala vārdā —

Diekirch Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs B.P.
68 L-9201
Diekirch


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 20/03/2020