Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa podstawowe - Luksemburg

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Krajowe

Prawa podstawowe są zapisane w tekstach międzynarodowych, takich jak europejska konwencja praw człowieka i konwencje ONZ, ale również w konstytucji luksemburskiej i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa europejskiego.

Na prawa podstawowe zapisane w tych tekstach prawnych można się powoływać przed sądem krajowym, niezależnie od tego, czy są to sądy karne, cywilne, handlowe czy administracyjne.

Należy podkreślić, że każde naruszenie prawa podstawowego może zostać ukarane w wyrokach wydawanych przez sądy krajowe, przez sądy karne lub cywilne lub, w stosownych przypadkach, w sposób handlowy lub administracyjny.

Link otworzy się w nowym okniehttps://justice.public.lu/fr.html

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest mocowany do Izby Deputowanych i w ramach wykonywania mandatu nie otrzymuje instrukcji od żadnego innego organu.

Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest rozpatrywanie skarg wnoszonych przez osoby fizyczne lub prawne, które są podmiotami prawa prywatnego, w odniesieniu do funkcjonowania państwa i władz lokalnych oraz instytucji publicznych państwa i gmin, z wyłączeniem ich działalności przemysłowej, finansowej i handlowej. W tym kontekście można zgłaszać do nich skargi dotyczące bezpośrednio lub pośrednio praw człowieka.

Każda osoba fizyczna lub prawna podlegająca prawu prywatnemu, która uzna, w odniesieniu do jej sprawy, że organ, o którym mowa w poprzednim ustępie, nie pracowała zgodnie z obowiązkami, które jest zobowiązana wykonywać lub narusza obowiązujące konwencje, przepisy ustawowe i wykonawcze, może, w drodze pisemnej skargi lub ustnej deklaracji złożonej do swojego sekretariatu, zwrócić się o przekazanie sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarga musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami administracyjnymi mającymi na celu zaspokojenie potrzeb zainteresowanych organów.

Skargi do Rzecznika nie przerywają biegu terminów do wniesienia skargi, w szczególności przed właściwymi sądami.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może brać udziału w postępowaniach sądowych ani kwestionować zasadności orzeczeń sądowych. Jednakże w przypadku niewykonania wyroku wydanego w trybie res iudicata organ ten może nakazać danemu podmiotowi zastosowanie się do niego w ustalonym przez nie terminie.

Skarga musi dotyczyć konkretnej sprawy dotyczącej autora skargi. Skargi nie powinny dotyczyć ogólnie funkcjonowania administracji.

W przypadku gdy skarga wydaje się jej uzasadniona, Rzecznik doradza stronie skarżącej i organom administracyjnym oraz proponuje wszystkie zalecenia w miejscu danej usługi i skarżącego, które jego zdaniem pozwoliłyby mu na polubowne zakończenie postępowania w sprawie złożonej do niego skargi. W szczególności zalecenia mogą zawierać propozycje poprawy funkcjonowania objętych nią usług.

W przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich, w złożonej do niej skardze, stwierdzi, że stosowanie zaskarżonej decyzji prowadzi do niesprawiedliwości, może ona, z należytym uwzględnieniem przepisów ustawowych i wykonawczych, zalecić każdemu rozwiązaniu, które będzie mogło zostać rozpatrzone w sposób rzetelny, oraz zaproponować wszelkie zmiany, jakie uzna za stosowne w celu dostosowania się do tekstów ustawodawczych lub regulacyjnych, które są podstawą decyzji.

Od decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich o niepodejmowaniu działań w związku ze skargą nie przysługuje odwołanie do sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luksemburg

Tel:(+352) 26 27 01 01 Faks:
(+352) 26 27 01 02

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieWww.ombudsman.lu E-mail
: Link otworzy się w nowym oknieInfo@ombudsman.lu

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

Komisja Konsultacyjna ds. Praw Człowieka

Komisja Konsultacyjna ds. Praw Człowieka jest organem doradczym rządu, którego zadaniem jest promowanie i ochrona praw człowieka w Wielkim Księstwie Luksemburga. W tym celu przesyła Rządowe opinie, badania, stanowiska i zalecenia, które opracowuje z zachowaniem pełnej niezależności we wszystkich kwestiach o ogólnym zakresie przestrzegania praw człowieka w Wielkim Księstwie Luksemburga. W swoich opiniach zwraca uwagę rządu na środki, które uważa za stosowne w celu wspierania ochrony i promowania praw człowieka. Premier wysyła opinie, badania, opinie i zalecenia Komisji do Izby Deputowanych.

Jest to organ czysto doradczy rządu, który nie posiada uprawnień decyzyjnych.

Zadaniem CCDH nie jest zajmowanie się indywidualnymi przypadkami.

W ramach swojej operacji CCDH:

 • prawo do badania wszelkich kwestii wchodzących w zakres jej kompetencji, przez rząd lub przez własne skierowanie na wniosek swoich członków lub przez jakąkolwiek osobę lub organizację;
 • wysłuchało każdej osoby, która w razie potrzeby otrzyma wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do oceny sytuacji wchodzących w zakres jej kompetencji;
 • bezpośrednio zwracać się bezpośrednio do opinii publicznej lub za pośrednictwem jakiejkolwiek organizacji medialnej, w szczególności do podawania swoich opinii i zaleceń do wiadomości publicznej;
 • prowadzi konsultacje z innymi organami, niezależnie od tego, czy mają one jurysdykcję, a ich celem jest promowanie i ochrona praw człowieka.

Komisja Konsultacyjna ds. Praw Człowieka

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 20 28 52 Faks:
: (+352) 26 20 28 55

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieHttps: ccdh.publis.lu
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieInfo@ccdh.public.lu

Luksemburska Komisja Praw Dziecka, zwana „Ombu-Comité fir d’Rechter vum Kand” (ORK)

Członkowie ORK wypełniają swoje obowiązki w sposób neutralny i niezależny.

Pełniąc swoje obowiązki, w szczególności w ramach tego urzędu można:

 • przeanalizowanie rozwiązań wprowadzonych w celu ochrony i promowania praw dziecka w celu zalecenia, w stosownych przypadkach, właściwych organów w celu dokonania niezbędnych korekt;
 • wydawać opinie w sprawie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz projektów dotyczących praw dziecka;
 • informowanie o sytuacji dzieci i zapewnienie stosowania Konwencji o prawach dziecka; przedkłada rządowi i Izbie Deputowanych roczne sprawozdanie dotyczące sytuacji praw dziecka i jego własnej działalności;
 • wspieranie rozwoju wolnego wyrażenia dziecka i jego czynnego udziału w sprawach dotyczących dziecka;
 • zająć się sytuacjami, w których prawa dziecka nie są przestrzegane, i wydać zalecenia w celu ich rozwiązania;
 • otrzymywania informacji i skarg dotyczących naruszeń praw dziecka i słuchania, w tym celu, zgodnie z ustaleniami, które mają zostać przez niego określone, każde dziecko, które o to wnioskuje;
 • wydawanie zaleceń lub porad na podstawie informacji i skarg lub konkretnych przypadków, które osoba ta wydała, w celu zapewnienia lepszej ochrony praw i interesów dziecka.

Podczas wykonywania swoich obowiązków informacje dotyczące indywidualnych sytuacji lub przypadków podlegają warunkom zachowania tajemnicy służbowej. Ta tajemnica zawodowa nie stoi na przeszkodzie informowaniu właściwych organów sądowych o wszelkich informacjach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na dobro dziecka.

Członkowie ORK wykonują swoje obowiązki bez udziału w toczących się postępowaniach sądowych.

Wykonując swoje obowiązki i w granicach określonych w ustawach i przepisach, członkowie Komitetu mogą mieć swobodny dostęp do wszystkich publicznych i prywatnych budynków, które zajmują się przyjmowaniem, zakwaterowaniem lub bez zakwaterowania, konsultacjami, pomocą, poradnictwem, szkoleniem lub dziećmi.

Członkowie Komitetu mają prawo żądać wszelkich informacji, dokumentów lub dokumentów, z wyjątkiem informacji, dokumentów lub dokumentów objętych tajemnicą medyczną lub inną tajemnicą zawodową.

Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand {ORK)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luksemburg

Tel.:(+352) 26 123 124 Faks:
(+352) 26 123 125

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://ork.lu/index.php/en/

Centrum ds. Równego Traktowania

Centrum ds. Równego Traktowania, które wykonuje swoje zadania w sposób niezależny, ma na celu promowanie, analizowanie i monitorowanie równego traktowania wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub światopogląd, niepełnosprawność i wiek.

W ramach wykonywania swoich zadań Centrum może w szczególności:

 • publikowanie sprawozdań, wydawanie opinii i zaleceń oraz przeprowadzanie badań we wszystkich kwestiach związanych z wyżej wymienioną dyskryminacją;
 • produkować i dostarczać wszelkie informacje i przydatną dokumentację w ramach swoich obowiązków;
 • udzielanie pomocy tym, którzy uważają się za ofiary dyskryminacji, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2006 r. o równym traktowaniu, przez świadczenie usług w zakresie doradztwa i poradnictwa dla ofiar w sprawie ich praw indywidualnych, ustawodawstwa, orzecznictwa oraz środków służących egzekwowaniu ich praw.

Informacje dotyczące sytuacji indywidualnych lub spraw wniesionych do wiadomości członków na temat ich obowiązków podlegają warunkom zachowania tajemnicy służbowej. Tajemnica zawodowa nie sprzeciwia się przekazywaniu właściwym organom sądowym wszelkich informacji, które mogą stanowić dla ofiary dyskryminację zdefiniowaną w art. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2006 r. o równości traktowania.

Członkowie Centrum wykonują swoje obowiązki bez udziału w toczących się postępowaniach sądowych.

Członkowie Centrum mają prawo żądać wszelkich informacji, dokumentów lub dokumentów, z wyjątkiem informacji, dokumentów lub dokumentów objętych tajemnicą lekarską lub tajemnicą zawodową, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Centrum ds. Równego Traktowania

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 30 33 Faks:
(+352) 26 48 38 73

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieCet.lu/fr/ E-mail
: Link otworzy się w nowym oknieInfo@cet.lu

Krajowa Komisja Ochrony Danych

Krajowa Komisja Ochrony Danych jest organem publicznym ustanowionym jako organ publiczny. Krajowa Komisja Ochrony Danych wykonuje powierzone jej zadania w pełni niezależnie.

Składa członkom rządu pisemne sprawozdanie z wykonania swoich zadań w pisemnym sprawozdaniu dla członków rządu.

Zadaniem Krajowej Komisji Ochrony Danych jest:

 • Przegląd i weryfikacja legalności gromadzenia i wykorzystywania danych podlegających przetwarzaniu i informowanie kontrolerów o ich obowiązkach;
 • Zapewnienie poszanowania podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w tym prywatności, oraz informowanie społeczeństwa o prawach osób, których dane dotyczą;
 • Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków o weryfikację zgodności przetwarzania z prawem;
 • Doradzanie rządowi, na jego wniosek lub z własnej inicjatywy, w odniesieniu do wpływu rozwoju technologii na przetwarzanie informacji w celu poszanowania podstawowych praw i wolności osób fizycznych; w tym celu Komisja może zlecić badania, sondaże lub badania.

Komisja Krajowa jest również odpowiedzialna za zapewnienie stosowania przepisów zmienionej ustawy z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzeń wykonawczych do niej.

Komisja krajowa może zostać zatrzymana przez każdą osobę działającą za pośrednictwem swojego adwokata lub jakiejkolwiek innej należycie upoważnionej osoby fizycznej lub prawnej w celu zapewnienia poszanowania jego podstawowych praw i wolności w leczeniu. Zainteresowany zostaje poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

W szczególności Komisja, w przypadku odmowy lub ograniczenia w korzystaniu z prawa dostępu do danych, może wnieść do Komisji, w szczególności, wniosek o weryfikację zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Zarzuca ona organom sądowym naruszenia, o których jest poinformowana.

Krajowa Komisja Ochrony Danych

1, avenue du Rock’Rn’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10
60-1 Faks: (+352) 26 10 60 – 29

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Krajowy Urząd ds. Przyjmowania (NAO)

Krajowy Urząd ds. Przyjmowania został ustanowiony na mocy Link otworzy się w nowym oknieustawy z dnia 4 grudnia 2019 r. Przepisy nowej ustawy zasadniczej weszły w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.

Krajowy organ wykonawczy zastępuje luksemburski Urząd ds. Przyjmowania i Integracji Obywateli Państw Trzecich ustanowiony na mocy zmienionej ustawy z dnia 16 grudnia 2008 r. o przyjmowaniu i integracji cudzoziemców w Wielkim Księstwie Luksemburga. Link otworzy się w nowym okniehttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Zadaniem KOW jest:

Organizuje przyjmowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w rozumieniu Link otworzy się w nowym oknieustawy z dnia 18 grudnia 2015 r. o ochronie międzynarodowej i o tymczasowej ochronie;
Zarządzanie obiektami noclegowymi zarezerwowanymi dla tymczasowego zakwaterowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i osób kwalifikujących się do objęcia ich ochroną uzupełniającą, zgodnie z definicją zawartą w Link otworzy się w nowym okniewyżej wymienionej ustawie z dnia 18 grudnia 2015 r.;
współpracują z innymi organami w tworzeniu i zarządzaniu obiektami noclegowymi dla tymczasowego zakwaterowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej;

wspieranie właściwych organów w zakresie budowy i wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na tymczasowe zakwaterowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej.

Wykonując to zadanie, krajowy organ wykonawczy współpracuje z organami europejskimi i międzynarodowymi.

W wyjątkowych przypadkach, należycie uzasadnionych względami związanymi z sytuacją rodzinną, humanitarną lub zdrowotną, krajowy organ wykonawczy może udzielić wsparcia ad hoc obywatelom państw trzecich, takim jak obywatele tych państw, na mocy art. 3 Link otworzy się w nowym oknielit. c) zmienionej ustawy z dnia 29 sierpnia 2008 r. o swobodnym przepływie osób i imigracji, którzy nie są uprawnieni do istniejącej pomocy i dodatków.

Krajowy Urząd ds. Przyjmowania (NAO)

Rue Carlo Hemmer L-1734
Luksemburg 5

Tel.: (+352) 247 – 85700

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieWww.olai.public.lu/fr/index.html E-mail
: Link otworzy się w nowym oknieInfo@olai.public.lu

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Service d’accueil et d’information juridique

Usługa ta, mająca siedzibę w sądach, podlega Prokuraturze Krajowej. Jej zadaniem jest przyjmowanie osób fizycznych i dostarczanie im ogólnych informacji na temat zakresu przysługujących im praw oraz na temat środków i środków, które należy wykorzystać do ich ochrony.

Misją Wydziału Prawnego i informacji jest:

 • przyjmowanie osób fizycznych i kierowanie ich do właściwych służb, zapewniając im niezbędne informacje i środki techniczne;
 • ogólne informowanie obywateli o zakresie przysługujących im praw w odniesieniu do problemów i sposobów ich realizacji;
 • wysłuchać ich skarg na trudności napotkane podczas wykonywania przysługujących im praw i zaproponować dla nich środki.

Służba ds. Przyjmowania i Informacji Prawnej dostarcza jedynie informacje ustne, z wyłączeniem pisemnych konsultacji.

Informacje prawne i usługi powitalne – Luksemburg

Przywołany przez organ sądowy
Building BC

L-2080 – Luksemburg

Tel.: (+352) 22 18 46

Informacje prawne i usługi w zakresie przyjmowania – Diekirch

Justice of Peace
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tel. (+352) 80 23 15

Pomoc prawna

Jeżeli chodzi o pomoc prawną, może być ona przyznawana w związku z postępowaniem sądowym, pozasądowym, nieprocesowym i sądowym, na wniosek lub w obronie. Aby skorzystać z pomocy prawnej, zasoby osoby składającej wniosek muszą być niewystarczające, tj. równoważne z dochodem z tytułu włączenia społecznego (REVIS). Brak zasobów jest oceniany w odniesieniu do dochodów i majątku osoby, która wymaga pomocy, oraz osób żyjących z nim w społeczności krajowej.

Pomoc prawna nie zostanie przyznana osobie, której roszczenie w sposób oczywisty jest niedopuszczalne, bezpodstawne, stanowi nadużycie prawa lub jest niewspółmierne do kosztów, które powstaną.

Pomoc prawna nie zostanie przyznana, jeżeli wnioskodawca na podstawie jakiegokolwiek tytułu może domagać się od osoby trzeciej zwrotu kosztów, które miałyby zostać pokryte w wyniku przyznania pomocy sądowej.

Osoba, która uzyskała pomoc prawną, ma prawo do pomocy adwokata oraz wszystkich urzędników ministerialnych, których pomoc jest niezbędna w toku postępowania przed sądami wszystkich instancji bądź w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do wykonania zapadłego orzeczenia.

Decyzję o przyznaniu pomocy prawnej podejmuje dziekan rady adwokackiej (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) lub delegowany przez niego do wykonywania tych czynności jeden z członków rady z siedzibą w okręgu, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania, organem właściwym do wydania tej decyzji jest dziekan rady adwokackiej lub jeden z członków rady delegowany przez niego do wykonywania tych czynności.

Środki, których zasoby są niewystarczające, należy skierować do prezesa izby adwokackiej, albo na jego przewodniczącego, albo na rozprawie albo na piśmie.

Jeżeli osoba zatrzymana przez policję utrzymuje, że przysługuje jej prawo do pomocy prawnej i składa taki wniosek, towarzyszący jej w trakcie zatrzymania adwokat przekazuje ten wniosek dziekanowi.

Strona internetowa:Link otworzy się w nowym oknie http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Dla okręgu sądowego w Luksemburgu

Prezes izby adwokackiej w Luksemburgu
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Dla okręgu sądowego Diekirch

Prezes izby adwokackiej Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2020