Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturi fundamentale - Luxemburg

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Naționale

Drepturile fundamentale sunt înscrise în texte internaționale precum Convenția europeană a drepturilor omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite, dar și Constituția Luxemburgului și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în ceea ce privește dreptul european.

Drepturile fundamentale consacrate în aceste texte juridice pot fi invocate în fața oricărei instanțe naționale, fie că este vorba de o instanță penală, civilă, comercială sau administrativă.

Trebuie subliniat că orice încălcare a unui drept fundamental poate fi sancționată în hotărârile care urmează să fie pronunțate de instanțele naționale, fie de o instanță penală, fie de o instanță civilă, fie, dacă este cazul, în sens comercial sau administrativ.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.public.lu/fr.html

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ombudsmanul instituțional

Ombudsmanul

Ombudsmanul este subordonat Camerei Deputaților și, în exercitarea atribuțiilor sale, nu primește instrucțiuni din partea altei autorități.

Sarcina Ombudsmanului este de a audia plângerile persoanelor fizice sau juridice de drept privat formulate într-o cauză care îi privește, referitoare la funcționarea statului și a autorităților locale și a instituțiilor publice ale statului și municipalităților, la excluderea activităților lor industriale, financiare și comerciale. În acest context, plângerile legate direct sau indirect de drepturile omului pot fi aduse în atenția lor.

Orice persoană fizică sau juridică de drept privat care consideră, într-o cauză care îl privește, că o autoritate menționată la alineatul anterior nu a lucrat în conformitate cu atribuțiile pe care trebuie să o îndeplinească sau care contravine convențiilor, actelor cu putere de lege și normelor administrative în vigoare poate, prin intermediul unei plângeri scrise sau al unei declarații verbale adresate secretariatului său, să solicite aducerea chestiunii în atenția Ombudsmanului.

Plângerea trebuie să fie precedată de demersurile administrative corespunzătoare pentru a obține satisfacția față de organismele implicate.

Plângerile adresate Ombudsmanului nu întrerup termenele de introducere a acțiunii, în special în fața instanțelor competente.

Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare. Cu toate acestea, în cazul nerespectării unei hotărâri care a dobândit autoritate de lucru judecat, aceasta poate să oblige organismul respectiv să se conformeze acesteia într -un termen pe care îl stabilește.

Plângerea trebuie să privească un caz particular referitor la autorul plângerii. Plângerile nu ar trebui să se refere la funcționarea administrației în general.

În cazul în care se dovedește că o plângere este justificată, Ombudsmanul informează partea reclamantă și administrația și propune toate recomandările de la locul serviciului în cauză și ale reclamantului, care, în opinia sa, i-ar permite să facă o soluționare amiabilă a plângerii cu care este sesizată. În special, recomandările pot include propuneri de îmbunătățire a funcționării serviciului vizat.

În cazul în care Ombudsmanul constată, într-o plângere care îi este adresată, că aplicarea deciziei atacate are un caracter abuziv, poate, cu respectarea actelor cu putere de lege și normelor administrative, să recomande soluționarea echitabilă a situației reclamantului și să propună orice modificări pe care le consideră necesare pentru a aduce textele legislative sau de reglementare care stau la baza deciziei.

Decizia Ombudsmanului de a nu da curs unei plângeri nu poate fi atacată în fața unei instanțe.

Ombudsmanul

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxemburg

Tel:(+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Site: Linkul se deschide într-o fereastră nouăHTTP:// www.ombudsman.lu
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăInfo@ombudsman.lu

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Comisia consultativă pentru drepturile omului

Comisia consultativă pentru drepturile omului (CCDH) este un organism consultativ al guvernului, a cărui sarcină este de a promova și proteja drepturile omului în Marele Ducat al Luxemburgului. În acest scop, Comisia trimite avizele, studiile, pozițiile și recomandările guvernamentale pe care le elaborează în deplină independență, cu privire la toate aspectele de interes general legate de drepturile omului în Marele Ducat al Luxemburgului. În avizele sale, acesta atrage atenția guvernului asupra măsurilor pe care le consideră adecvate pentru promovarea protecției și promovării drepturilor omului. Prim-ministrul trimite Camerei Deputaților avizele, studiile, avizele și recomandările Comisiei.

Este un organ pur consultativ al guvernului, care nu are putere de decizie.

CCDH nu are competența de a trata cazuri individuale.

Ca parte a funcționării sale, CCDH:

 • este liberă să examineze orice chestiune care ține de competența sa, fie de guvern, fie de autosesizare, la propunerea membrilor săi sau a oricărei persoane sau organizații;
 • a ascultat intervenția oricărei persoane, dacă este necesar, care primește informațiile și documentele necesare pentru evaluarea situațiilor care intră în sfera sa de competență;
 • să se adreseze direct publicului sau prin orice organism mass-media, în special pentru a face publice avizele și recomandările sale;
 • menține consultările cu alte organisme, indiferent dacă sunt sau nu competente, al căror scop este să promoveze și să protejeze drepturile omului.

Comisia consultativă pentru drepturile omului

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxemburg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55

Site: Linkul se deschide într-o fereastră nouăPublicare://ccdh.public.lu
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăInfo@ccdh.public.lu

Comitetul luxemburghez pentru drepturile copilului, numit Ombus-Comité brad d’Rechter Num Kand (ORK)

Membrii ORK își îndeplinesc sarcinile într-un mod neutru și independent.

În îndeplinirea sarcinilor sale, ORK poate, în special:

 • să analizeze modalitățile introduse pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului, pentru a recomanda, după caz, autorităților competente să efectueze ajustările necesare;
 • să emită un aviz cu privire la actele cu putere de lege și normele administrative, precum și cu privire la proiectele referitoare la drepturile copilului;
 • să informeze cu privire la situația copiilor și să asigure aplicarea Convenției cu privire la drepturile copilului; prezintă un raport anual guvernului și Camerei Deputaților cu privire la situația drepturilor copilului și a propriilor sale activități;
 • să promoveze dezvoltarea libertății de exprimare a copilului și participarea sa activă la întrebările privind copilul;
 • să abordeze situațiile în care drepturile copilului nu sunt respectate și să formuleze recomandări pentru a le aborda;
 • să primească informații și reclamații cu privire la încălcarea drepturilor copilului și să asculte, în acest scop, în conformitate cu modalitățile stabilite de acesta, orice copil care solicită acest lucru;
 • să emită recomandări sau recomandări pe baza informațiilor și a plângerilor sau pe cazuri specifice formulate de acesta, în vederea asigurării unei mai bune protecții a drepturilor și intereselor copilului.

În exercitarea atribuțiilor lor, informațiile referitoare la situații sau la cauze individuale fac obiectul condițiilor privind secretul profesional. Acest secret profesional nu împiedică comunicarea către autoritățile judiciare competente a oricărei informații care ar putea aduce atingere interesului superior al copilului.

Membrii ORK își îndeplinesc îndatoririle fără a fi implicați în proceduri judiciare în curs.

În îndeplinirea atribuțiilor lor și în limitele stabilite prin acte cu putere de lege și acte administrative, membrii ORGK pot avea acces gratuit la toate clădirile publice și private implicate în găzduire, cu sau fără cazare, consultare, asistență, orientare, formare sau copii.

Membrii ORGK au dreptul să solicite informații, documente sau documente, cu excepția celor care intră sub incidența secretului medical sau a altor secret profesional.

Comitetul Ombuer-Comité de Rechter Num Kand {ORK

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxemburg

Tel.:(+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Site: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://ork.lu/index.php/en/

Centrul pentru egalitatea de tratament

Centrul pentru egalitatea de tratament, care își îndeplinește sarcinile în mod independent, urmărește să promoveze, să analizeze și să monitorizeze egalitatea de tratament a tuturor persoanelor, fără discriminare pe motive de rasă, origine etnică, sex, religie sau convingeri, handicap și vârstă.

În îndeplinirea sarcinilor sale, centrul poate, în special:

 • să publice rapoarte, să emită avize și recomandări și să efectueze studii privind toate aspectele legate de discriminarea menționată anterior;
 • să prezinte și să furnizeze toate informațiile și documentele utile ca parte a atribuțiilor sale;
 • acordarea de asistență celor care se consideră victime ale discriminării, astfel cum se menționează la articolul 1 din Legea privind egalitatea de tratament din 28 noiembrie 2006, prin furnizarea unui serviciu de consiliere și orientare pentru victime cu privire la drepturile individuale, legislația, jurisprudența și mijloacele de asigurare a respectării drepturilor acestora.

Informațiile referitoare la situații individuale sau la cazurile aduse în atenția membrilor în exercitarea atribuțiilor lor fac obiectul condițiilor privind secretul profesional. Secretul profesional nu împiedică comunicarea către autoritățile judiciare competente a oricărei informații care poate constitui, pentru victimă, o discriminare, astfel cum este definită la articolul 1 din Legea privind egalitatea de tratament din 28 noiembrie 2006.

Membrii centrului își îndeplinesc sarcinile fără a fi implicați în proceduri judiciare în curs.

Membrii Centrului au dreptul de a solicita orice informații, documente sau documente, cu excepția celor care fac obiectul secretului medical sau al altor secret profesional, care sunt necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.

Centrul pentru egalitatea de tratament

2026
L-1020 Luxemburg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Site: Linkul se deschide într-o fereastră nouăHTTP:// cet.lu/fr/
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăInfo@cet.lu

Comisia națională pentru protecția datelor

Comisia națională pentru protecția datelor este o autoritate publică înființată ca organism public. Comisia națională pentru protecția datelor exercită în condiții de independență deplină sarcinile care îi sunt încredințate.

Acesta prezintă membrilor guvernului, într-un raport scris adresat membrilor guvernului, un raport scris cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale.

Rolul Comisiei naționale pentru protecția datelor este de a:

 • Revizuirea și verificarea legalității colectării și utilizării datelor care fac obiectul prelucrării și informarea controlorilor cu privire la obligațiile care le revin;
 • Asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, inclusiv a vieții private, și informarea publicului cu privire la drepturile persoanelor vizate;
 • Primirea și examinarea plângerilor și a cererilor de verificare a legalității prelucrării;
 • Consiliază guvernul, fie la cererea acestuia, fie din proprie inițiativă, cu privire la consecințele evoluției tehnologiilor pentru prelucrarea informațiilor în vederea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor; în acest scop, Comisia poate dispune efectuarea unor studii, studii sau studii.

Comisia Națională este responsabilă, de asemenea, de asigurarea aplicării dispozițiilor Legii modificate din 30 mai 2005 privind protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și a regulamentelor de punere în aplicare a acestuia.

Comisia națională poate fi sesizată de orice persoană, care acționează fie prin intermediul avocatului său, fie de orice altă persoană fizică sau juridică mandatată în mod corespunzător, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale în ceea ce privește tratamentul. Persoana în cauză este informată cu privire la rezultatul cererii sale.

Comisia națională poate fi, în special, sesizată de orice persoană relevantă cu privire la o cerere de verificare a legalității prelucrării datelor cu caracter personal în cazul unui refuz sau al unei restricții privind exercitarea dreptului de acces al persoanei vizate.

Aceasta critică autoritățile judiciare pentru încălcările pe care le cunoaște.

Comisia națională pentru protecția datelor

1, avenue du Rock” Rn’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+ 352) 26 10
60-1 Fax: (+ 352) 26 10 60-29

Site: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Biroul național de primire (RNAF)

Biroul național de primire (RNAF) a fost înființat prin Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea din 4 decembrie 2019. Dispozițiile noii legi privind găzduirea au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.

ONPA înlocuiește Biroul de primire și integrare din Luxemburg (OLAI) instituit prin Legea modificată din 16 decembrie 2008 privind primirea și integrarea străinilor în Marele Ducat al Luxemburgului. Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Rolul organismelor naționale este de:

Să organizeze primirea solicitanților de protecție internațională, astfel cum sunt definiți în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 18 decembrie 2015 privind protecția internațională și protecția temporară;
Să administreze structuri de cazare rezervate pentru cazarea temporară a solicitanților de protecție internațională, a refugiaților și a persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară, astfel cum sunt definite în Linkul se deschide într-o fereastră nouăActul din 18 decembrie 2015 menționat anterior;
colaborarea cu alte organisme în vederea creării și a gestionării facilităților de cazare temporară pentru cazarea solicitanților de protecție internațională, a refugiaților și a persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară;

promovarea, împreună cu organismele competente, a structurilor de construcție și amenajare a spațiilor rezervate pentru cazarea temporară a solicitanților de protecție internațională, a refugiaților și a persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară.

În îndeplinirea acestei sarcini, ONA lucrează cu organisme europene și internaționale.

În cazuri excepționale, motivate în mod corespunzător de motive legate de familie, de situația umanitară sau de starea de sănătate, ONA poate acorda sprijin ad-hoc resortisanților țărilor terțe, cum ar fi acești resortisanți, în conformitate cu articolul 3 Linkul se deschide într-o fereastră nouălitera c) din Legea modificată din 29 august 2008 privind libera circulație a persoanelor și imigrația care nu au dreptul la ajutoare și indemnizații existente.

Biroul național de primire (RNAF)

Rue Carlo Hemmer L-1734
Luxemburg 5

Tel.: (+ 352) 247-85700

Site: Linkul se deschide într-o fereastră nouăHTTP:// www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăInfo@olai.public.lu

Accesul la justiție

Service d’accueil et d’information juridique

Acest serviciu, stabilit în instanță, se află sub autoritatea Parchetului. Sarcina sa este de a primi persoane și de a le oferi informații generale cu privire la sfera drepturilor lor și la mijloacele și mijloacele care trebuie utilizate pentru a le proteja.

Misiunea Serviciului juridic de primire și informare este:

 • să găzduiască persoane și să le orienteze către serviciile competente, oferindu-le informațiile și mijloacele tehnice necesare;
 • informarea cetățenilor în general cu privire la întinderea drepturilor lor în raport cu problemele și căile și mijloacele de realizare a acestora;
 • să consulte plângerile acestora cu privire la dificultățile întâmpinate în punerea în aplicare a drepturilor lor și să propună mijloacele pentru acestea.

Serviciul de primire și informare juridică furnizează doar informații verbale, cu excepția consultărilor scrise.

Asistență juridică și servicii de întâmpinare — Luxemburg

(citată de autoritatea judiciară)
Clădirea BC

L-2080 — Luxemburg

Tel.: (+ 352) 22 18 46

Asistență juridică și servicii de primire — Diekirch

Judecător de pace
Place Joseph Bech
L-9211 — Diekirch

Telefon: (+ 352) 80 23 15

Asistența judiciară

În ceea ce privește asistența juridică, aceasta poate fi acordată pentru proceduri judiciare, extrajudiciare, necontencioase și judiciare, la cerere sau în apărare. Pentru a beneficia de asistență judiciară, resursele persoanei care formulează cererea trebuie să fie insuficiente, adică echivalente cu veniturile din contribuții sociale (REVIS). Lipsa resurselor este evaluată în raport cu venitul și averea persoanei care necesită asistență și cu persoanele care locuiesc împreună cu acesta în cadrul comunității naționale.

Asistența judiciară este refuzată persoanelor care formulează o acțiune care pare a fi în mod vădit inadmisibilă, fără a fi justificată sau nerezonabilă sau al cărei obiectiv pare disproporționat în raport cu costurile potențiale.

Asistența judiciară este refuzată în cazul în care solicitantul are dreptul, indiferent de motiv, la rambursarea de către un terț a sumelor care trebuie plătite cu titlu de asistență judiciară.

Beneficiarii asistenței judiciare au dreptul la asistență din partea unui avocat și a oricărui funcționar de drept a cărui colaborare este impusă de cauza, acțiunea sau punerea sa în aplicare.

Președintele baroului sau un membru al Consiliului Baroului desemnat de fostul membru al Baroului din districtul de rezidență al solicitantului decide cu privire la acordarea de asistență judiciară. Pentru nerezidenți, decizia este luată de președintele Baroului din Luxemburg sau de un membru al Consiliului Baroului desemnat de acesta în acest scop.

Cele ale căror resurse sunt insuficiente se adresează președintelui Baroului, fie la audiere, fie la audieri sau în scris.

În cazul în care o persoană deținută de poliție pretinde că are dreptul la asistență judiciară și solicită acest lucru, avocatul care îl asistă pe solicitant în timpul detenției sale depune cererea la președintele Baroului.

Site internet:Linkul se deschide într-o fereastră nouă http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Pentru districtul judiciar Luxemburg

Președinte al Asociației Baroului din Luxemburg,
B.P. 361
L-2013 Luxemburg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Pentru districtul judiciar Diekirch

Președinte al Baroului Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 20/03/2020