Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Θεμελιώδη δικαιώματα - Λουξεµβούργο

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Εθνικό

Τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται σε διεθνή κείμενα όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το Σύνταγμα του Λουξεμβούργου και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα εν λόγω νομικά κείμενα μπορούν να προβάλλονται ενώπιον οποιουδήποτε εθνικού δικαστηρίου, είτε πρόκειται για τα ποινικά, αστικά, εμπορικά ή διοικητικά δικαστήρια.

Επισημαίνεται ότι κάθε προσβολή θεμελιώδους δικαιώματος μπορεί να τιμωρείται με αποφάσεις που εκδίδονται από τα εθνικά δικαστήρια, είτε από ποινικά ή αστικά δικαστήρια είτε, κατά περίπτωση, κατά τρόπο εμπορικό ή διοικητικό.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://justice.public.lu/fr.html

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Θεσμικός Διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής

Ο Διαμεσολαβητής υπάγεται στο Κοινοβούλιο και, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν λαμβάνει εντολή από οποιαδήποτε άλλη αρχή.

Καθήκον του Διαμεσολαβητή είναι να εξετάζει καταγγελίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε μια υπόθεση που τους αφορά, σχετικά με τη λειτουργία του κράτους και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων φορέων του κράτους και των δήμων, με εξαίρεση τις βιομηχανικές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατόν να υποβληθούν ενώπιόν τους καταγγελίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο, σε υπόθεση που το αφορά, θεωρεί ότι μια αρχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν έχει εργασθεί σύμφωνα με τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή την παραβίαση των εν ισχύι νόμων και κανονισμών, μπορεί, με γραπτή καταγγελία ή με προφορική δήλωση προς τη γραμματεία της, να ζητήσει να ενημερωθεί σχετικά ο Διαμεσολαβητής.

Της καταγγελίας πρέπει να προηγούνται τα κατάλληλα διοικητικά διαβήματα για την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι καταγγελίες προς τον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτουν τις προθεσμίες προσφυγής, ιδίως ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον δικαστικής αρχής, ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο μιας δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, μπορεί να διατάξει τον εν λόγω οργανισμό να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή εντός προθεσμίας την οποία τάσσει.

Η καταγγελία πρέπει να αφορά συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά τον συντάκτη της καταγγελίας. Οι καταγγελίες δεν θα πρέπει να αφορούν τη λειτουργία της διοίκησης εν γένει.

Όταν η καταγγελία φαίνεται δικαιολογημένη, ο Διαμεσολαβητής ειδοποιεί τον καταγγέλλοντα και τη διοίκηση και προτείνει όλες τις συστάσεις στον τόπο παροχής της σχετικής υπηρεσίας και του καταγγέλλοντος, οι οποίες, κατά την άποψή του, θα του επιτρέψουν να προβεί σε φιλικό διακανονισμό της καταγγελίας που του υποβλήθηκε. Ειδικότερα, οι συστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της στοχευμένης υπηρεσίας.

Όταν ο Διαμεσολαβητής, με καταγγελία που του έχει υποβληθεί, κρίνει ότι η εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης οδηγεί σε άδικη μεταχείριση, δύναται, τηρώντας τους νόμους και τους κανονισμούς, να συστήσει κάθε λύση που να επιτρέπει τη δίκαιη αντιμετώπιση της κατάστασης του καταγγέλλοντος και να προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις που κρίνει σκόπιμες για την έκδοση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων τα οποία αποτελούν τη βάση της απόφασης.

Η απόφαση του Διαμεσολαβητή να μην δώσει συνέχεια σε μια καταγγελία δεν μπορεί να προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Διαμεσολαβητής

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Τηλ: (+ 352) 26 27 01 01 Φαξ:
(+ 352) 26 27 01 02

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHTTP:// www.ombudsman.lu
E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@ombudsman.lu

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (CCDH) είναι συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης που έχει ως αποστολή την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλει τις γνώμες, τις μελέτες, τις θέσεις και τις συστάσεις της κυβέρνησης που συντάσσει με πλήρη ανεξαρτησία επί όλων των θεμάτων γενικής φύσεως που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Στις γνωμοδοτήσεις της εφιστά την προσοχή της κυβέρνησης στα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα για την προώθηση της προστασίας και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός αποστέλλει τις γνωμοδοτήσεις, τις μελέτες, τις γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πρόκειται για ένα αμιγώς συμβουλευτικό όργανο της κυβερνήσεως, το οποίο δεν έχει εξουσία λήψεως αποφάσεων.

Το ΚΑΣΥ δεν είναι αρμόδιο να εξετάζει μεμονωμένες περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το ΔΔΣ:

 • είναι ελεύθερο να εξετάζει κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, είτε από την κυβέρνηση είτε κατόπιν προτάσεως των μελών της, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό·
 • ακούει κάθε πρόσωπο, εάν χρειάζεται, να λαμβάνει πληροφορίες και έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των καταστάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του·
 • να απευθύνεται απευθείας στο κοινό ή μέσω οποιουδήποτε οργανισμού μέσων ενημέρωσης, ιδίως για να δημοσιοποιεί τις γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις του·
 • διατηρεί διαβουλεύσεις με άλλους φορείς, με ή χωρίς δικαιοδοσία, σκοπός των οποίων είναι η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Τηλ.: (+ 352) 26 20 28 52 Φαξ.
: (+ 352) 26 20 28 55 Φαξ.
: (+ 352) 26 20 28 55

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHttps:
// Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροInfo@ccdh.public.lu

Διαμεσολαβητής ελάτης Kannner Jugendlher (OKaJu)

Οι αρμοδιότητες του OKAaju

Ο νόμος της 1 Απριλίου 2020 για τη θέσπιση του θεσμού του Διαμεσολαβητή, κ. ελάτης της Καμπάνης, καθορίζει τα καθήκοντα της εταιρείας OKaJu:

 1. διερευνά καταγγελίες για παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Διατυπώνει συστάσεις για την ανάκτηση της κατάστασης που αναφέρθηκε.
 2. αναλύει τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να συστήσει, κατά περίπτωση, τα αρμόδια όργανα για τις προσαρμογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού με βιώσιμο τρόπο.
 3. αναφέρει στις αρμόδιες αρχές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα του παιδιού.
 4. ενημερώνει τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού.
 5. προάγει τα δικαιώματα του παιδιού και το κοινό για τα δικαιώματα του παιδιού.
 6. εκπονεί γνωμοδοτήσεις σχετικά με όλα τα νομοσχέδια, τους λογαριασμούς και τα σχέδια κανονισμών του Μεγάλου Δουκάτου που έχουν αντίκτυπο στον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού.
 7. διατυπώνει γνώμη κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης ή της Βουλής των Αντιπροσώπων για κάθε ζήτημα σχετικό με τα δικαιώματα του παιδιού.

Τα μέλη της OPLJU εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να εμπλέκονται σε εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτή ή προφορική αίτηση στον ελάτη ελάτης του Διαμεσολαβητή για συμβουλές σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η απάντηση του ελάτης του Διαμεσολαβητή και της Jugendamt μπορεί να λάβει μια μορφή γραπτώς ή προφορικώς, ανάλογα με τη μορφή της αίτησης.

Διαμεσολαβητής ελάτης Kannner Jugendlher (OKaJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Τηλ.: (+ 352) 26 123 124 Φαξ:
(+ 352) 26 123 125

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://ork.lu/index.php/en/

Κέντρο για Θέματα Ίσης Μεταχείρισης

Το Κέντρο Ίσης Μεταχείρισης, το οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο, έχει ως στόχο την προώθηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας και ηλικίας.

Το Κέντρο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, μπορεί ειδικότερα:

 • δημοσιεύει εκθέσεις, εκδίδει γνωμοδοτήσεις και συστάσεις και εκπονεί μελέτες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες διακρίσεις·
 • υποβάλλει και παρέχει κάθε πληροφορία και χρήσιμη τεκμηρίωση στο πλαίσιο των καθηκόντων της·
 • παροχή βοήθειας σε όσους θεωρούν ότι πέφτουν θύματα διακρίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου περί ίσης μεταχείρισης, της 28 Νοεμβρίου 2006, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης για τα θύματα σχετικά με τα ατομικά τους δικαιώματα, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τα μέσα για την επιβολή των δικαιωμάτων τους.

Οι πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες καταστάσεις ή περιπτώσεις που γνωστοποιούνται στα μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο. Το επαγγελματικό απόρρητο δεν εμποδίζει την κοινοποίηση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές κάθε πληροφορίας που μπορεί να συνιστά διάκριση για το θύμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου περί ίσης μεταχείρισης της 28 Νοεμβρίου 2006.

Τα μέλη του Κέντρου ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς συμμετοχή σε εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες.

Τα μέλη του Κέντρου έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε πληροφορία, έγγραφο ή έγγραφο, εκτός εκείνων που καλύπτονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο επαγγελματικό απόρρητο, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κέντρο για Θέματα Ίσης Μεταχείρισης

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Τηλ.: (+ 352) 26 48 30 33 Φαξ:
(+ 352) 26 48 38 73

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHTTP:// cet.lu/fr/
E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροInfo@cet.lu

Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων

Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων είναι δημόσια αρχή η οποία έχει συσταθεί ως δημόσιος οργανισμός. Η εθνική επιτροπή προστασίας δεδομένων ασκεί με πλήρη ανεξαρτησία τα καθήκοντα που της ανατίθενται.

Αναφέρεται σε γραπτή έκθεση προς τα μέλη της κυβέρνησης σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της σε γραπτή έκθεση προς τα μέλη της κυβέρνησης.

Ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων είναι:

 • Επανεξέταση και επαλήθευση της νομιμότητας της συλλογής και χρήσης των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία και ενημέρωση των ελεγκτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους·
 • Διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και ενημέρωση του κοινού για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων·
 • Λαμβάνει και εξετάζει τις καταγγελίες και τις αιτήσεις εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας·
 • Συμβουλεύει την κυβέρνηση, είτε κατόπιν αιτήματος του τελευταίου είτε με δική της πρωτοβουλία, σχετικά με τις συνέπειες των εξελίξεων στις τεχνολογίες για την επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων· για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αναθέτει μελέτες, έρευνες ή μελέτες.

Η Εθνική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του τροποποιημένου νόμου της 30 Μαΐου 2005 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανονισμών εφαρμογής του.

Η εθνική επιτροπή μπορεί να κατασχεθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί είτε μέσω του δικηγόρου του είτε από οποιοδήποτε άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του όσον αφορά την περίθαλψη. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του.

Η εθνική επιτροπή μπορεί ιδίως να επιληφθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο της αίτησης για επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση άρνησης ή περιορισμού της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων.

Επικρίνει τις δικαστικές αρχές για τις παραβιάσεις που γνωρίζει.

Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Τηλ.: (+ 352) 26 10
60-1 Φαξ: (+ 352) 26 10 60-29

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Εθνικό Γραφείο Υποδοχής (ΕΕΥ)

Το Εθνικό Γραφείο Υποδοχής ιδρύθηκε με τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο της 4 Δεκεμβρίου 2019. Οι διατάξεις του νέου νόμου περί υποδοχής τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020.

Ο ΕΦΕ αντικαθιστά το Γραφείο Υποδοχής και Ενσωμάτωσης του Λουξεμβούργου (OLAI) που ιδρύθηκε με τον τροποποιημένο νόμο της 16 Δεκεμβρίου 2008 για την υποδοχή και την ένταξη των αλλοδαπών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Ρόλος του ΕΦΕ είναι:

Οργανώνει την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, όπως ορίζεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο της 18 Δεκεμβρίου 2015 για τη διεθνή προστασία και την προσωρινή προστασία·
Να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας που προορίζονται για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία, όπως ορίζεται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπροαναφερθείσα πράξη της 18 Δεκεμβρίου 2015 ·
συνεργάζονται με άλλους φορείς για τη σύσταση και τη διαχείριση καταλυμάτων για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία·

να προωθήσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την κατασκευή και τη διαρρύθμιση των χώρων στέγασης που προορίζονται για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία.

Κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, ο ΕΦΕ εργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες από λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια, την ανθρωπιστική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας, ο ΕΦΕ μπορεί να χορηγεί ad hoc στήριξη σε υπηκόους τρίτων χωρών όπως οι εν λόγω υπήκοοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστοιχείο γ) του τροποποιημένου νόμου της 29 Αυγούστου 2008 για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και τη μετανάστευση, οι οποίοι δεν δικαιούνται υφιστάμενες ενισχύσεις και επιδόματα.

Εθνικό Γραφείο Υποδοχής (ΕΕΥ)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Τηλ.: (+ 352) 247-85700
Φαξ: (+ 352) 247-85720

Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHTTP:// www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροInfo@olai.public.lu

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Service d’accueil et d’information juridique

Η υπηρεσία αυτή, η οποία είναι εγκατεστημένη στα δικαστήρια, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας. Καθήκον του είναι να υποδέχεται τους ιδιώτες και να τους παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την έκταση των δικαιωμάτων τους και σχετικά με τα μέσα και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία τους.

Αποστολή της Νομικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ενημέρωσης είναι:

 • υποδοχή ατόμων και καθοδήγηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικά μέσα·
 • η ενημέρωση των ατόμων εν γένει σχετικά με την έκταση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα προβλήματα και τους τρόπους επίτευξής τους·
 • ακούστε τις καταγγελίες τους σχετικά με τις δυσκολίες που συναντώνται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και προτείνει τα μέσα για την άσκησή τους.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Πληροφοριών παρέχει μόνο προφορικές πληροφορίες, με εξαίρεση τις γραπτές διαβουλεύσεις.

Υπηρεσία νομικών πληροφοριών και υποδοχής — Λουξεμβούργο

Παραπομπή από τη δικαστική αρχή
Building BC
L-2080 — Luxembourg

Τηλέφωνο: (+ 352) 475981-345/325/600

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpgsin@justice.etat.lu

Νομικές πληροφορίες και υπηρεσίες υποδοχής — Diekirch

«Δικαιοσύνη της ειρήνης»

Joseph Bech,
L-9211 — Diekirch

Τηλ.: (+ 352) 80 23 15

Νομική αρωγή

Όσον αφορά τη νομική συνδρομή, αυτό μπορεί να ανατεθεί σε νομικές, μη δικαστικές, εξωδικαστικές και δικαστικές διαδικασίες, κατόπιν αιτήματος ή υπεράσπισης. Για να τύχουν νομικής συνδρομής, οι πόροι του ατόμου που υποβάλλει το αίτημα πρέπει να είναι ανεπαρκείς, δηλαδή να είναι ισοδύναμες με το εισόδημα κοινωνικής ένταξης (REVIS). Η έλλειψη πόρων αξιολογείται σε σχέση με το εισόδημα και την περιουσία του προσώπου που απαιτεί τη συνδρομή και τα πρόσωπα που ζουν μαζί του στην εγχώρια κοινότητα.

Η νομική συνδρομή δεν χορηγείται στα πρόσωπα που ασκούν προσφυγή, η οποία φαίνεται να είναι προδήλως απαράδεκτη, μη εύλογη ή αδικαιολόγητη ή της οποίας ο σκοπός φαίνεται δυσανάλογη σε σχέση με τις ενδεχόμενες δαπάνες.

Το ευεργέτημα πενίας απορρίπτεται εάν ο αιτών δικαιούται, για οποιοδήποτε λόγο, την επιστροφή από τρίτο του ποσού που πρέπει να του καταβληθεί από το ευεργέτημα πενίας.

Οι δικαιούχοι νομικής συνδρομής δικαιούνται να επικουρούνται από δικηγόρο και από οποιονδήποτε νομικό υπάλληλο του οποίου η συνεργασία είναι αναγκαία λόγω της αιτίας, της ενέργειας ή της εκτέλεσής της.

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ή ένα μέλος του συμβουλίου δικηγόρων που διορίζεται από τον πρώτο για τον σκοπό στην περιφέρεια κατοικίας του αιτούντος αποφασίζει να χορηγήσει νομική συνδρομή. Για τους μη μόνιμους κατοίκους, η απόφαση λαμβάνεται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λουξεμβούργου ή από μέλος του συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου που έχει ορίσει το πρώτο για τον σκοπό αυτό.

Οι ανεπαρκείς πόροι απευθύνονται στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, είτε στο προεδρείο του προέδρου είτε στις ακροάσεις ή γραπτώς.

Εάν το πρόσωπο που κρατείται από την αστυνομία ζητήσει δικαστική αρωγή και το ζητήσει, ο δικηγόρος που παρέχει συνδρομή στον αιτούντα κατά τη διάρκεια της κράτησής του υποβάλλει την αίτηση στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου.

Ιστοσελίδα:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Για τη δικαστική περιφέρεια του Λουξεμβούργου

Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου του Λουξεμβούργου Service
Legal Assistance Service
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Τηλ: (+ 352) 467272-1

Για τη δικαστική περιφέρεια Diekirch

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2020