Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Põhiõigused - Luksemburg

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Riiklik

Põhiõigused on sätestatud rahvusvahelistes tekstides, nagu Euroopa inimõiguste konventsioon ja ÜRO konventsioonid, aga ka Luksemburgi põhiseaduses ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas seoses Euroopa õigusega.

Kõnealustes õigusaktides sätestatud põhiõigustele võib tugineda igas siseriiklikus kohtus, olgu see siis kriminaal-, tsiviil-, kaubandus- või halduskohus.

Tuleb märkida, et mis tahes põhiõiguse rikkumist võib karistada siseriiklike kohtute, kas kriminaalkohtute või tsiviilkohtute otsustega või vajaduse korral äri- või haldusotsustega.

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://justice.public.lu/fr.html

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institutsionaalne ombudsman

Ombudsman

Ombudsman kuulub Saadikutekoja juurde ega saa oma ülesannete täitmisel juhtnööre üheltki teiselt asutuselt.

Ombudsmani ülesanne on menetleda eraõigusega reguleeritud füüsiliste või juriidiliste isikute kaebusi, mis on esitatud neid puudutavas asjas, mis on seotud riigi ja kohalike omavalitsuste ning riigi ja kohalike omavalitsuste avalik-õiguslike asutuste toimimisega, välja arvatud nende tööstus-, finants- ja kaubandustegevus. Sellega seoses võib neile esitada kaebusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimõigustega.

Iga eraõiguslik füüsiline või juriidiline isik, kes leiab teda puudutavas asjas, et eelmises lõikes nimetatud asutus ei ole täitnud ülesandeid, mida ta on kohustatud täitma, või on rikkunud kehtivaid konventsioone, õigusnorme, võib kirjaliku kaebuse või oma sekretariaadile esitatud suulise avaldusega taotleda ombudsmani teavitamist.

Kaebusele peavad eelnema asjakohased haldustoimingud, et asjaomased asutused oleksid kaebusega rahul.

Kaebuse esitamine ombudsmanile ei tohi katkestada hagi esitamise tähtaega, eelkõige pädevates kohtutes.

Ombudsman ei või sekkuda pooleliolevasse kohtumenetlusse ega seada kahtluse alla kohtuotsuse õigsust. Kohus võib siiski res judicata jõudu omava kohtuotsuse täitmata jätmise korral kohustada asjaomast organit seda täitma määratud tähtaja jooksul.

Kaebus peab puudutama konkreetset juhtumit, mis puudutab kaebuse esitajat. Kaebused ei tohiks olla seotud halduse toimimisega üldiselt.

Kui ombudsman leiab, et kaebus on põhjendatud, nõustab ta kaebuse esitajat ja haldusasutust ning esitab asjaomase teenistuse ja kaebuse esitaja asukohas kõik soovitused, mis tema arvates võimaldaksid tal lahendada talle esitatud kaebuse rahumeelselt. Eelkõige võivad soovitused sisaldada ettepanekuid suunatud teenuse toimimise parandamiseks.

Kui ombudsmanile esitatud kaebuses ilmneb, et vaidlustatud otsuse kohaldamine toob kaasa ebaõigluse, võib ta õigus- ja haldusnorme nõuetekohaselt arvesse võttes soovitada mis tahes lahendust, mis võimaldab kaebuse esitaja olukorda õiglaselt käsitleda, ning teha ettepanekuid muudatuste kohta, mida ta peab vajalikuks teha otsuse aluseks olevatesse õigus- või haldusnormidesse.

Ombudsmani otsust kaebuse kohta mitte tegutseda ei saa kohtus edasi kaevata.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

Tel: (+ 352) 26 27 01 01 Faks:
(+ 352) 26 27

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenHttp://www.ombudsman.lu E-post:
Lingil klikates avaneb uus akeninfo@ombudsman.lu

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Inimõiguste nõuandekomisjon

Inimõiguste nõuandekomisjon on valitsuse nõuandev organ, mille ülesanne on edendada ja kaitsta inimõigusi Luksemburgi Suurhertsogiriigis. Selleks saadab ta valitsuse arvamused, uuringud, seisukohad ja soovitused, mille ta koostab täiesti sõltumatult kõigis üldistes küsimustes, mis on seotud inimõigustega Luksemburgi Suurhertsogiriigis. Komitee juhib oma arvamustes valitsuse tähelepanu meetmetele, mida ta peab asjakohaseks, et edendada inimõiguste kaitset ja edendamist. Peaminister saadab komisjoni arvamused, uuringud, arvamused ja soovitused saadikutekojale.

Tegemist on valitsuse puhtalt nõuandva organiga, kellel ei ole otsustusõigust.

CCDH ei ole pädev tegelema üksikjuhtumitega.

Osana käitamisest peab CCDH:

 • on vaba läbi vaatama kõiki tema pädevusse kuuluvaid küsimusi, olenemata sellest, kas need on esitanud valitsus või on need esitatud tema liikmete või mis tahes isiku või organisatsiooni ettepanekul;
 • kuulasid vajaduse korral ära kõik isikud, kes said mis tahes teavet ja dokumente, mis olid vajalikud tema pädevusse kuuluvate olukordade hindamiseks;
 • pöörduda otse üldsuse või mis tahes meediaorganisatsiooni poole, eelkõige oma arvamuste ja soovituste avalikustamiseks;
 • peab konsultatsioone teiste organitega, olenemata sellest, kas neil on jurisdiktsioon või mitte, kelle eesmärk on edendada ja kaitsta inimõigusi.

Inimõiguste nõuandekomisjon

71-73, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg

Tel: (+ 352) 26 20 28 52 Faks:
: (+ 352) 26 20 28 55 Faks:
: (+ 352) 26 20

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenHttps://ccdh.public.lu E-post:
Lingil klikates avaneb uus aken Info@ccdh.public.lu

Ombudsman Kanner a Jugendlher (OKaJu)

Okaaju ülesanded

1. aprilli 2020. aasta seaduses, millega asutati ombudsman Kanner a Jgendlher, on määratletud OKaJu ülesanded:

 1. ta uurib kaebusi lapse õiguste rikkumise kohta. Selles esitatakse soovitused teatatud olukorra taastamiseks.
 2. komisjon analüüsib kehtestatud korda, et soovitada vajaduse korral pädevaid asutusi kohanduste tegemiseks, et tagada lapse õiguste parem kaitse ja edendamine jätkusuutlikul viisil.
 3. ta teatab pädevatele asutustele lapse õiguste rikkumise juhtudest.
 4. ta nõustab füüsilisi või juriidilisi isikuid seoses lapse õiguste rakendamisega.
 5. ta edendab laste ja üldsuse õigusi lapse õigustele.
 6. komitee koostab arvamusi kõigi seaduseelnõude, seaduseelnõude ja suurhertsogi määruste eelnõude kohta, mis mõjutavad lapse õiguste austamist.
 7. ta koostab valitsuse või esindajatekoja taotlusel arvamusi mis tahes küsimuses, mis on seotud lapse õigustega.

OFJU liikmed täidavad oma ülesandeid ilma igasuguse osalemiseta pooleliolevates kohtumenetlustes.

Iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada ombudsmanile fir Kanner a Jugendlher’ile kirjaliku või suulise taotluse nõu saamiseks lapse õiguste praktilise rakendamise kohta.

Ombudsmani Fir Kanner a Jugendlecheri vastus võib olla kirjalik või suuline, sõltuvalt taotluse vormist.

Ombudsman Kanner a Jugendlher (OKaJu)

2, rue Fort Wallis, L-2714 Luxembourg

Tel: Fax:
(+ 352) 26 123 125

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://ork.lu/index.php/en/

Võrdse kohtlemise keskus

Võrdse kohtlemise keskus, mis täidab oma ülesandeid sõltumatult, püüab edendada, analüüsida ja jälgida kõikide isikute võrdset kohtlemist ilma diskrimineerimiseta rassi, etnilise päritolu, soo, usutunnistuse või veendumuste, puude või vanuse alusel.

Oma ülesannete täitmisel võib keskus eelkõige:

 • avaldada aruandeid, esitada arvamusi ja soovitusi ning viia läbi uuringuid kõigis eespool nimetatud diskrimineerimisega seotud küsimustes;
 • oma ülesannete raames teabe ja kasuliku dokumentatsiooni koostamine ja esitamine;
 • osutada abi neile, kes leiavad, et nad on diskrimineerimise ohvrid, nagu on osutatud 28. novembri 2006. aasta võrdse kohtlemise seaduse artiklis 1, pakkudes ohvritele nõustamis- ja juhendamisteenust seoses nende isiklike õiguste, õigusaktide, kohtupraktika ja nende õiguste jõustamise vahenditega.

Teabe suhtes, mis on seotud konkreetsete olukordade või juhtumitega, millele liikmed on oma kohustuste täitmisel tähelepanu juhtinud, kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus. Ametisaladus ei välista mis tahes teabe edastamist pädevatele õigusasutustele, mis võib ohvri jaoks kujutada endast diskrimineerimist 28. novembri 2006. aasta võrdse kohtlemise seaduse artikli 1 tähenduses.

Keskuse liikmed täidavad oma kohustusi käimasolevasse kohtumenetlusse kaasamata.

Keskuse liikmetel on õigus nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, dokumente või dokumente, välja arvatud need, mis kuuluvad arstisaladuse või muu ametisaladuse alla.

Võrdse kohtlemise keskus

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel: (+ 352) 26 48 30 33 Faks:
(+ 352) 26 48

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenHttp://cet.lu/fr/ E-post:
Lingil klikates avaneb uus aken Info@cet.lu

Riiklik andmekaitsekomisjon

Riiklik andmekaitsekomisjon on avaliku sektori asutus, mis on loodud avaliku sektori asutusena. Riiklik andmekaitsekomisjon täidab talle usaldatud ülesandeid täiesti sõltumatult.

Ta esitab valitsuse liikmetele kirjaliku aruande oma ülesannete täitmise kohta.

Riikliku andmekaitsekomisjoni ülesanne on:

 • Vaadata läbi ja kontrollida töötlemisele kuuluva andmesubjekti andmete kogumise ja kasutamise seaduslikkust ning teavitada vastutavaid töötlejaid nende kohustustest;
 • Tagada üksikisikute põhiõiguste ja -vabaduste, sealhulgas eraelu puutumatuse austamine ning teavitada üldsust andmesubjektide õigustest;
 • Võtab vastu ja vaatab läbi kaebusi ja taotlusi töötlemise seaduslikkuse kontrollimiseks;
 • Nõustab valitsust kas viimase taotlusel või omal algatusel teabe töötlemise tehnoloogia arengu tagajärgede osas, pidades silmas üksikisikute põhiõiguste ja -vabaduste austamist; selleks võib ta tellida uuringuid, vaatlusi või uuringuid.

Riiklik komisjon vastutab ka 30. mai 2005. aasta muudetud seaduse eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris ja selle rakendusmääruste sätete kohaldamise tagamise eest.

Siseriikliku komisjoni poole võib pöörduda iga isik, kes tegutseb oma advokaadi kaudu või muu nõuetekohaselt volitatud füüsiline või juriidiline isik, et tagada tema põhiõiguste ja -vabaduste austamine seoses kohtlemisega. Asjaomast isikut teavitatakse tema taotluse tulemusest.

Andmesubjekti juurdepääsuõiguse kasutamisest keeldumise või selle piiramise korral võib iga asjaomane isik eelkõige pöörduda siseriikliku komisjoni poole taotlusega kontrollida isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Ta kritiseerib kohtuid talle teadaolevate rikkumiste eest.

Riiklik andmekaitsekomisjon

15, Boulevard du Jazz L-4370
Belvaux

Tel: (+ 352) 26 10 60-1 Faks:
(+ 352) 26 10 60-29

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Riiklik vastuvõtuamet (NAO)

Riiklik vastuvõtuamet (NAO) asutati 4. detsembri 2019. Lingil klikates avaneb uus akenaasta seadusega. Uue vastuvõtva riigi seaduse sätted jõustusid 1. jaanuaril 2020.

Riigi täitevasutus asendab Luksemburgi vastuvõtu- ja integratsiooniametit (OLAI), mis asutati 16. detsembri 2008. aasta muudetud seadusega välismaalaste vastuvõtmise ja integreerimise kohta Luksemburgi Suurhertsogiriigis. Lingil klikates avaneb uus akenhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Riiklike täitevasutuste ülesanne on:

Korraldada 18. Lingil klikates avaneb uus akendetsembri 2015. aasta rahvusvahelise kaitse ja ajutise kaitse seaduses määratletud rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtmist;
Hallata majutusvõimalusi, mis on ette nähtud rahvusvahelise kaitse taotlejate, pagulaste ja eespool nimetatud Lingil klikates avaneb uus aken18. detsembri 2015. aasta seaduses määratletud täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ajutiseks majutamiseks;
teha koostööd teiste asutustega rahvusvahelise kaitse taotlejate, pagulaste ja täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ajutiseks majutamiseks vajalike majutusvõimaluste loomisel ja haldamisel;

edendada koos pädevate asutustega rahvusvahelise kaitse taotlejate, pagulaste ja täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ajutiseks majutamiseks ette nähtud majutusasutuste ehitamist ja sisustamist.

Selle ülesande täitmisel teevad riiklikud täitevasutused koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste organitega.

Erandjuhtudel, mis on nõuetekohaselt põhjendatud perekondliku, humanitaar- või terviseolukorraga, võib riiklik täitevasutus anda sihtotstarbelist toetust sellistele kolmandate riikide kodanikele nagu need kodanikud, kes on määratletud 29. augusti 2008. aasta muudetud Lingil klikates avaneb uus akenseaduse (isikute vaba liikumise ja sisserände kohta) artikli 3 punktis c ja kellel ei ole õigust olemasolevale abile ja toetustele.

Riiklik vastuvõtuamet (NAO)

5, rue Carlo Hemmer L-1734
Luxembourg

Tel: (+ 352) 247-85700 Faks: (+ 352) 247-85720

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenHttp://www.olai.public.lu/fr/index.html E-post:
Lingil klikates avaneb uus aken Info@olai.public.lu

Õiguskaitse kättesaadavus

Service d’accueil et d’information juridique

See kohtutes asuv teenistus allub prokuratuurile. Selle ülesanne on võtta üksikisikuid vastu ja anda neile üldist teavet nende õiguste ulatuse ning nende kaitsmiseks kasutatavate vahendite ja vahendite kohta.

Seadusliku vastuvõtu ja teabe teenistuse ülesanne on:

 • üksikisikute vastuvõtmine ja suunamine pädevatesse teenistustesse, andes neile vajalikku teavet ja tehnilisi vahendeid;
 • üksikisikute üldine teavitamine nende õiguste ulatusest seoses probleemide ning nende saavutamise viiside ja vahenditega;
 • kuulavad ära nende kaebused nende õiguste rakendamisel tekkinud raskuste kohta ja teevad ettepanekuid nende jaoks vajalike vahendite kohta.

Vastuvõtu- ja õigusteabe teenistus annab ainult suulist teavet, välja arvatud kirjalikud konsultatsioonid.

Õigusteave ja tervitusteenus – Luxembourg

Tsiteeritud kohtuasutuse
hoones BC
L-2080 – Luxembourg

Tel: (+ 352) 475981-345/325/600

Lingil klikates avaneb uus akenpgsin@justice.etat.lu

Õigusteabe- ja vastuvõtuteenistus – Diekirch

Rahumõistmine

Joseph Bech, L-9211
- Diekirch

Tel: (+ 352) 80 23 15

Õigusabi

Õigusabi võib taotluse korral või kaitse korral anda kohtu-, kohtuvälisteks, hagita ja kohtumenetlusteks. Tasuta õigusabi saamiseks peavad taotleva isiku vahendid olema ebapiisavad, st samaväärsed sotsiaalse kaasamise tuluga (REVIS). Vahendite puudumist hinnatakse abi vajava isiku ja temaga koos koduriigis elavate isikute sissetuleku ja jõukuse alusel.

Tasuta õigusabi andmisest keeldutakse isikutele, kes esitavad hagi, mis näib olevat ilmselgelt vastuvõetamatu, põhjendamatu või ebamõistlik või mille eesmärk näib olevat ebaproportsionaalne võrreldes võimalike kuludega.

Tasuta õigusabi andmisest keeldutakse, kui taotlejal on mis tahes põhjusel õigus sellele, et kolmas isik hüvitab tasuta õigusabina makstavad summad.

Tasuta õigusabi saajatel on õigus saada abi advokaadilt ja mis tahes õigusametnikult, kelle koostöö on vajalik põhjuse, hagi või selle täitmise tõttu.

Advokatuuri esimees või advokatuuri liige, kelle nimetab ametisse advokatuur hageja elukoha piirkonnas, otsustab õigusabi määramise üle. Mitteresidentide puhul teeb otsuse Luksemburgi advokatuuri esimees või advokatuuri liige, kelle nimetab selleks ametisse Luksemburgi advokatuur.

Need, mille vahendid ei ole piisavad, suunatakse advokatuuri esimehele kas esimehele või ärakuulamisel või kirjalikult.

Kui politsei poolt kinni peetud isik taotleb õigust tasuta õigusabile, esitab taotlejat kinnipidamise ajal abistav advokaat taotluse advokatuuri esimehele.

Veebisait: http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentationLingil klikates avaneb uus akenhttp://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luksemburgi kohturingkonna nimel

Luksemburgi
õigusabiteenistuse advokatuuri esimees

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg L-2013 Luxembourg

Tel: (+ 352) 467272-1

Diekirchi kohturingkonna nimel

Diekirchi advokatuuri esimees, B.P. 68
L-9201
Diekirch


Diekirchi advokatuuri esimees, B.P. 68
L-9201
Diekirch


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 31/07/2020