Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljna prava - Luksemburg

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?


Nacionalni

Temeljna prava sadržana su u međunarodnim tekstovima kao što su Europska konvencija o ljudskim pravima i konvencije Ujedinjenih naroda, ali i luksemburški Ustav i Povelja Europske unije o temeljnim pravima u pogledu europskog prava.

Na temeljna prava sadržana u tim pravnim tekstovima može se pozivati pred bilo kojim nacionalnim sudom, bez obzira na to radi li se o kaznenom, građanskom, trgovačkom ili upravnom sudu.

Valja istaknuti da svaka povreda temeljnog prava može biti sankcionirana presudama koje donose nacionalni sudovi, bilo kazneni ili građanski ili, ovisno o slučaju, trgovački ili upravni.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justice.public.lu/fr.html

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institucijski ombudsman

Ombudsman

Europski ombudsman pridružuje se Zastupničkom domu i u obavljanju svojih dužnosti ne daje mu upute nijedno drugo tijelo.

Zadaća je pučkog pravobranitelja da razmatra pritužbe fizičkih ili pravnih osoba privatnog prava podnesene u predmetu koji se na njih odnosi, a koji se odnosi na funkcioniranje državnih i lokalnih vlasti te javnih institucija države i općina, isključujući njihove industrijske, financijske i trgovačke aktivnosti. U tom kontekstu njima se mogu podnijeti pritužbe koje se izravno ili neizravno odnose na ljudska prava.

Svaka fizička ili pravna osoba privatnog prava koja smatra, u predmetu koji se na nju odnosi, da tijelo iz prethodnog stavka nije radilo u skladu s dužnostima koje je dužno izvršavati ili krši važeće konvencije, zakone i propise, može pisanim putem ili usmenom izjavom upućenom svojem tajništvu zatražiti da se o predmetu obavijesti Ombudsmana.

Pritužbi moraju prethoditi odgovarajući administrativni koraci za dobivanje zadovoljstva od uključenih tijela.

Prigovori Europskom ombudsmanu ne prekidaju rokove za pokretanje postupka, posebno pred nadležnim sudovima.

Europski ombudsman ne smije intervenirati u postupcima pred sudovima ili dovoditi u pitanje osnovanost odluka suda. Međutim, u slučaju neizvršenja pravomoćne presude može dotičnom tijelu naložiti da postupi u skladu s njom u određenom roku.

Pritužba se mora odnositi na konkretan slučaj koji se odnosi na podnositelja pritužbe. Pritužbe se ne bi trebale odnositi na funkcioniranje uprave općenito.

Ako mu se pritužba čini opravdanom, Europski ombudsman savjetuje podnositelja pritužbe i administraciju te predlaže sve preporuke u mjestu dotične službe i podnositelja pritužbe koje bi mu, prema njegovu mišljenju, omogućile mirno rješavanje pritužbe koja mu je podnesena. Konkretno, preporuke mogu uključivati prijedloge za poboljšanje funkcioniranja ciljane usluge.

Ako Ombudsman u pritužbi koja mu je podnesena čini da primjena pobijane odluke dovodi do nepoštenosti, on može, uzimajući u obzir zakone i propise, preporučiti svako rješenje kojim bi se omogućilo pravedno postupanje sa situacijom podnositelja pritužbe te predložiti eventualne izmjene koje smatra prikladnima za donošenje zakonodavnih ili regulatornih tekstova na kojima se odluka temelji.

Protiv odluke Ombudsmana da ne postupi po pritužbi ne može se podnijeti žalba sudu.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Tel: (+ 352) 26 27 01 01 Telefaks:
(+ 352) 26 27 01 02

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruHttp:// www.ombudsman.lu Adresa
e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@ombudsman.lu

Specijalizirana tijela za ljudska prava

Savjetodavno povjerenstvo za ljudska prava

Savjetodavno povjerenstvo za ljudska prava (CCDH) savjetodavno je tijelo vlade čija je zadaća promicanje i zaštita ljudskih prava u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. U tu svrhu dostavlja vladina mišljenja, studije, stajališta i preporuke koje sastavlja potpuno neovisno o svim pitanjima opće primjene koja se odnose na ljudska prava u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. U svojim mišljenjima skreće pozornost vlade na mjere koje smatra prikladnima za promicanje zaštite i promicanja ljudskih prava. Premijer šalje mišljenja, studije, mišljenja i preporuke Komisije Zastupničkom domu.

To je isključivo savjetodavno tijelo vlade koje nema ovlasti odlučivanja.

CCDH nije nadležan za rješavanje pojedinačnih slučajeva.

U okviru svojeg rada CCDH:

 • slobodno razmatra sva pitanja koja su u njezinoj nadležnosti, bilo od strane vlade ili samostalnog upućivanja na prijedlog svojih članova ili bilo koje osobe ili organizacije;
 • saslušali svaku osobu, ako je potrebno, koja prima sve informacije i dokumente potrebne za procjenu situacija koje su u njegovoj nadležnosti;
 • izravno se obraćati javnosti ili putem bilo koje medijske organizacije, posebno kako bi objavila svoja mišljenja i preporuke;
 • održava savjetovanja s drugim tijelima, neovisno o tome ima li nadležnost ili ne, čija je svrha promicanje i zaštita ljudskih prava.

Savjetodavno povjerenstvo za ljudska prava

71 – 73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Telefon: (+ 352) 26 20 28 52 Telefaks.
: (+ 352) 26 20 28 55 Telefaks.
: (+ 352) 26 20 28 55

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruHttps://cdh.public.lu
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruInfo@ccdh.public.lu

Pučki pravobranitelj Kanner a Jugendlher (OKaJu)

Zadaće Okaju

Zakonom od 1. travnja 2020. o osnivanju pučkog pravobranitelja Kannera a Jgendlhera definiraju se zadaće OKaJua:

 1. istražuje pritužbe o kršenju prava djeteta. U njemu se navode preporuke za povrat prijavljene situacije.
 2. ona analizira mjere uspostavljene kako bi se, prema potrebi, preporučila nadležna tijela za prilagodbe kako bi se osigurala bolja zaštita i promicanje prava djeteta na održiv način.
 3. prijavljuje nadležnim tijelima slučajeve nepoštovanja prava djeteta.
 4. on ili ona savjetuje fizičke ili pravne osobe o ostvarivanju prava djeteta.
 5. promiče prava djece i javnost u pogledu prava djeteta.
 6. sastavlja mišljenja o svim nacrtima zakona, zakona i nacrta propisa velikog vojvode koji utječu na poštovanje prava djeteta.
 7. na zahtjev Vlade ili Zastupničkog doma sastavlja mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na prava djeteta.

Članovi OFJU-a obavljaju svoje dužnosti bez sudjelovanja u sudskim postupcima koji su u tijeku.

Svaka fizička ili pravna osoba može podnijeti pisani ili usmeni zahtjev Ombudsmanu, fir Kanner a Jugendlher, radi dobivanja savjeta o praktičnoj provedbi prava djeteta.

Odgovor pučkog pravobranitelja Kanner a Jugendlecher može biti u pisanom ili usmenom obliku, ovisno o obliku zahtjeva.

Pučki pravobranitelj Kanner a Jugendlher (OKaJu)

2, Rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Telefon: (+ 352) 26 123 124 Telefaks:
(+ 352) 26 123 125

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://ork.lu/index.php/en/

Centar za jednako postupanje

Centar za jednako postupanje, koji svoje zadaće obavlja neovisno, ima za cilj promicati, analizirati i pratiti jednako postupanje prema svim osobama bez diskriminacije na temelju rase, etničkog podrijetla, spola, vjere ili uvjerenja, invaliditeta i dobi.

Pri obavljanju svojih zadaća Centar posebno može:

 • objavljuje izvješća, izdaje mišljenja i preporuke te provodi studije o svim pitanjima povezanima s navedenom diskriminacijom;
 • u okviru svojih dužnosti izrađuje i dostavlja sve informacije i korisnu dokumentaciju;
 • pružiti pomoć onima koji se smatraju žrtvama diskriminacije iz članka 1. Zakona o jednakom postupanju iz pružanjem usluge savjetovanja i usmjeravanja žrtava u vezi s njihovim individualnim pravima, zakonodavstvom, sudskom praksom i sredstvima za ostvarivanje njihovih prava.

Informacije koje se odnose na pojedinačne situacije ili predmete na koje su članovi upozoreni pri obavljanju svojih dužnosti podliježu uvjetima čuvanja poslovne tajne. Poslovna tajna ne isključuje priopćavanje nadležnim pravosudnim tijelima svih informacija koje za žrtvu mogu predstavljati diskriminaciju kako je definirana u članku 1. Zakona o jednakom postupanju.

Članovi Centra izvršavaju svoje dužnosti bez ikakvog sudjelovanja u sudskim postupcima koji su u tijeku.

Članovi Centra imaju pravo zatražiti sve informacije, dokumente ili dokumente, osim onih koji su obuhvaćeni liječničkom tajnom ili drugom poslovnom tajnom, koji su potrebni za obavljanje njihovih dužnosti.

Centar za jednako postupanje

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Telefon: (+ 352) 26 48 30 33 Telefaks:
(+ 352) 26 48 38 73

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruHttp:// cet.lu/fr/ Adresa
e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruInfo@cet.lu

Nacionalna komisija za zaštitu podataka

Nacionalno povjerenstvo za zaštitu podataka javno je tijelo osnovano kao javno tijelo. Nacionalna komisija za zaštitu podataka potpuno neovisno izvršava zadaće koje su joj povjerene.

Članovima Vlade podnosi pisano izvješće o obavljanju svojih zadaća u pisanom izvješću članovima Vlade.

Uloga je Nacionalne komisije za zaštitu podataka:

 • Preispitivanje i provjera zakonitosti prikupljanja i uporabe ispitanika u svrhu obrade te obavješćivanje voditelja obrade o njihovim obvezama;
 • Osiguravanje poštovanja temeljnih prava i sloboda pojedinaca, uključujući privatnost, i informiranje javnosti o pravima osoba čiji se podaci obrađuju;
 • Zaprimanje i razmatranje pritužbi i zahtjeva za provjeru zakonitosti obrade;
 • Savjetovati Vladu, bilo na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu, o posljedicama razvoja tehnologija za obradu informacija s ciljem poštovanja temeljnih prava i sloboda pojedinaca; u tu svrhu može naručiti studije, ankete ili studije.

Nacionalna komisija odgovorna je i za primjenu odredaba izmijenjenog Zakona od 30. svibnja 2005. o zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija i njegovih provedbenih propisa.

Nacionalnu komisiju može zaplijeniti bilo koja osoba koja djeluje putem svojeg odvjetnika ili bilo koje druge propisno ovlaštene fizičke ili pravne osobe kako bi se osiguralo poštovanje njezinih temeljnih prava i sloboda u pogledu postupanja. Dotična osoba obavješćuje se o ishodu njezina zahtjeva.

Svakoj relevantnoj osobi posebno može uputiti zahtjev za provjeru zakonitosti obrade osobnih podataka u slučaju odbijanja ili ograničavanja ostvarivanja prava na pristup ispitaniku.

Kritizira pravosudna tijela zbog povreda s kojima je upoznata.

Nacionalna komisija za zaštitu podataka

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Telefon: (+ 352) 26 10 60 —
1 Telefaks: (+ 352) 26 10 60 – 29

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nacionalni ured za prihvat (NAO)

Nacionalni ured za prihvat (NAO) osnovan je Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom od 4. prosinca 2019. Odredbe novog zakona o državi domaćinu stupile su na snagu 1. siječnja 2020.

NEB zamjenjuje luksemburški Ured za prihvat i integraciju (OLAI) osnovan izmijenjenim Zakonom od 16. prosinca 2008. o prihvatu i integraciji stranaca u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Uloga NEB -a je:

Organizirati prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako je definirano Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom od 18. prosinca 2015. o međunarodnoj zaštiti i privremenoj zaštiti;
Upravljanje smještajnim objektima rezerviranim za privremeni smještaj podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, izbjeglica i osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu kako je definirano u Poveznica se otvara u novom prozorugore navedenom Aktu od 18. prosinca 2015.;
surađivati s drugim tijelima u uspostavi i upravljanju smještajnim objektima za privremeni smještaj podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, izbjeglica i osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu;

s nadležnim tijelima promicati izgradnju i opremanje smještajnih objekata namijenjenih za privremeni smještaj podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, izbjeglica i osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu.

U izvršavanju tog zadatka NEB surađuje s europskim i međunarodnim tijelima.

U iznimnim slučajevima, koji su opravdani razlozima povezanima s obiteljskom, humanitarnom ili zdravstvenom situacijom, NEB može odobriti ad hoc potporu državljanima trećih zemalja, kao što su ti državljani, koji su definirani člankom 3. Poveznica se otvara u novom prozorutočkom (c) izmijenjenog Zakona od 29. kolovoza 2008. o slobodnom kretanju osoba i useljavanju koji nemaju pravo na postojeću pomoć i naknade.

Nacionalni ured za prihvat (NAO)

5, Rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Telefon: (+ 352) 247 – 85700
Faks: (+ 352) 247 – 85720

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruHttp:// www.olai.public.lu/fr/index.html Adresa
e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruInfo@olai.public.lu

Pristup pravosuđu

Service d’accueil et d’information juridique (Service d’accueil et d’information juridique)

Ta je služba, uspostavljena pred sudovima, pod nadležnošću Ureda državnog odvjetnika. Njegova je zadaća pozdraviti pojedince i pružiti im opće informacije o opsegu njihovih prava te o sredstvima i sredstvima koja će se koristiti za njihovu zaštitu.

Misija je Službe za pravne prijem i informiranje:

 • udomljavanje pojedinaca i njihovo usmjeravanje prema nadležnim službama, pružajući im potrebne informacije i tehnička sredstva;
 • informiranje pojedinaca o opsegu njihovih prava u odnosu na probleme, načine i sredstva za njihovo postizanje;
 • saslušati njihove pritužbe o poteškoćama s kojima se susreću u provedbi njihovih prava i predložiti načine za njihovo ostvarivanje.

Služba za prihvat i pravne informacije pruža samo usmene informacije, osim pisanih savjetovanja.

Pravne informacije i služba za dobrodošlicu – Luxembourg

Navodi pravosudno tijelo
Building BC
L-2080 – Luxembourg

Tel.: (+ 352) 475981 – 345/325/600

Poveznica se otvara u novom prozorupgsin@justice.etat.lu

Služba za pravne informacije i prijem – Diekirch

Mirovna pravda

Joseph Bech,
L-9211 – Diekirch

Tel,: (+ 352) 80 23 15

Pravna pomoć

Pravna pomoć može se dodijeliti za pravne, izvansudske, izvanparnične i sudske postupke, na zahtjev ili u obranu. Kako bi se iskoristila pravna pomoć, sredstva podnositelja zahtjeva moraju biti nedostatna, tj. jednaka dohotku od socijalne uključenosti (REVIS). Nedostatak sredstava procjenjuje se u odnosu na dohodak i bogatstvo osobe kojoj je potrebna pomoć i osoba koje s njim žive u tuzemstvu.

Pravna pomoć odbija se osobama koje podnose tužbu koja se čini očito nedopuštenom, neosnovanom ili nerazumnom ili čiji se cilj čini neproporcionalnim u odnosu na moguće troškove.

Besplatna pravna pomoć odbija se ako podnositelj zahtjeva iz bilo kojeg razloga ima pravo na povrat iznosa koje treba platiti treća osoba.

Korisnici pravne pomoći imaju pravo na pomoć odvjetnika i bilo kojeg pravnika čija je suradnja potrebna zbog razloga, tužbe ili njezina izvršenja.

Predsjednik odvjetničke komore ili član odvjetničke komore kojeg je imenovao član odvjetničke komore za potrebe u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva ima boravište odlučuje hoće li dodijeliti pravnu pomoć. Za nerezidente odluku donosi predsjednik luksemburške odvjetničke komore ili član Vijeća odvjetničke komore kojeg imenuje predsjednik u tu svrhu.

Oni čija su sredstva nedostatna upućuju se predsjedniku Odvjetničke komore, predsjedniku ili saslušanjima ili pisanim putem.

Ako osoba koju je policija zadržala zatraži pravo na besplatnu pravnu pomoć, odvjetnik koji pomaže podnositelju zahtjeva tijekom pritvora podnosi zahtjev predsjedniku odvjetničke komore.

Internetska stranica:Poveznica se otvara u novom prozoru http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Za sudski okrug Luxembourg

Predsjednica luksemburške službe za
pravnu pomoć L-45,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tel: (+ 352) 467272 – 1

Za sudski okrug Diekirch

Predsjednik Odvjetničke komore Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Predsjednik Odvjetničke komore Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 31/07/2020