Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljne pravice - Luksemburg

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Nacionalni

Temeljne pravice so zapisane v mednarodnih besedilih, kot sta Evropska konvencija o človekovih pravicah in konvencije Združenih narodov, pa tudi luksemburška ustava in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v zvezi z evropsko zakonodajo.

Temeljne pravice, zapisane v teh pravnih besedilih, se lahko uveljavljajo pred vsakim nacionalnim sodiščem, ne glede na to, da gre za kazenska, civilna, gospodarska ali upravna sodišča.

Poudariti je treba, da je lahko vsaka kršitev temeljne pravice kaznovana s sodbami, ki jih izdajo nacionalna sodišča, ne glede na to, ali so jih izdala kazenska ali civilna sodišča ali, kadar je to primerno, na poslovni ali upravni način.

Povezava se odpre v novem oknuhttps://justice.public.lu/fr.html

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institucionalni varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic je član poslanske zbornice in ga pri opravljanju svojih nalog ne daje navodila kateremu koli drugemu organu.

Naloga varuha človekovih pravic je obravnavanje pritožb fizičnih ali pravnih oseb, ki jih ureja zasebno pravo in ki se nanašajo na njihovo delovanje, v zvezi z delovanjem države in lokalnih organov ter javnih institucij države in občin, z izključitvijo njihovih industrijskih, finančnih in trgovinskih dejavnosti. V zvezi s tem se lahko vložijo pritožbe, ki se neposredno ali posredno nanašajo na človekove pravice.

Vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki v zadevi, ki jo zadeva, meni, da organ iz prejšnjega odstavka ni deloval v skladu z dolžnostmi, ki jih mora izvajati ali je v nasprotju s konvencijami, zakoni in predpisi, lahko s pisno pritožbo ali ustno izjavo, naslovljeno na njegov sekretariat, zahteva, da se o zadevi obvesti varuha človekovih pravic.

Pred pritožbo je treba izvesti ustrezne upravne ukrepe, da se zagotovi zadovoljstvo zadevnih organov.

Pritožbe, naslovljene na varuha človekovih pravic, ne prekinjajo časovnih omejitev, zlasti pred pristojnimi sodišči.

Varuh človekovih pravic ne sme posredovati v primerih pred sodišči ali postavljati pod vprašaj pravilnosti odločitve sodišča. Vendar lahko zadevni organ v primeru neizvršitve sodbe, ki je pravnomočna, v roku, ki ga določi, odredi njegovo izvršitev.

Pritožba se mora nanašati na avtorja pritožbe. Pritožbe se ne bi smele nanašati na delovanje uprave na splošno.

Če se mu zdi, da je pritožba upravičena, varuh človekovih pravic svetuje pritožniku in upravi ter predlaga vsa priporočila na kraju zadevne službe in pritožnika, ki bi mu po njegovem mnenju omogočila mirno rešitev pritožbe, ki mu je bila predložena. Priporočila lahko vključujejo zlasti predloge za izboljšanje delovanja ciljne storitve.

Če evropski varuh človekovih pravic v pritožbi, ki ji je bila predložena, meni, da uporaba izpodbijanega sklepa vodi k nepravičnosti, lahko ob ustreznem upoštevanju zakonov in drugih predpisov priporoči kakršno koli rešitev, ki bi omogočila pravično obravnavo položaja pritožnika, in predlaga morebitne spremembe, za katere meni, da so primerne za zakonodajna ali regulativna besedila, ki so podlaga za sklep.

Zoper odločitev varuha človekovih pravic, da ne odloča o pritožbi, se ni mogoče pritožiti na sodišče.

Varuh človekovih pravic

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 27 01 01 Telefaks:
(+352) 26 27 01 02

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuWww.ombudsman.lu, e-naslov
: Povezava se odpre v novem oknuinfo@ombudsman.lu

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Posvetovalna komisija za človekove pravice

Posvetovalna komisija za človekove pravice (CCDH) je svetovalni organ vlade, katere naloga je spodbujati in varovati človekove pravice v Velikem vojvodstvu Luksemburg. V ta namen pošlje vladna mnenja, študije, stališča in priporočila, ki jih pripravi popolnoma neodvisno od vseh vprašanj splošnega obsega v zvezi s človekovimi pravicami v Velikem vojvodstvu Luksemburg. V svojih mnenjih opozarja vlado na ukrepe, za katere meni, da so primerni za spodbujanje varstva in spodbujanja človekovih pravic. Predsednik vlade plenarni zbornici pošlje mnenja, študije, mnenja in priporočila.

Gre za izključno posvetovalno telo vlade, ki nima pristojnosti odločanja.

CCDH nima pristojnosti za obravnavo posameznih primerov.

CCDH kot del svojega delovanja:

 • prosto preuči katero koli vprašanje, ki spada v njegovo pristojnost, bodisi s strani vlade bodisi samonapotitev na predlog svojih članov ali katere koli osebe ali organizacije;
 • je poslušala vsako osebo, ki je po potrebi prejela vse informacije in dokumente, ki so potrebni za oceno situacij, ki spadajo v njegovo pristojnost;
 • neposredno nasloviti na javnost ali prek katere koli medijske organizacije, zlasti da svoja mnenja in priporočila objavijo;
 • ohranja posvetovanja z drugimi organi, ne glede na to, ali je pristojna za spodbujanje in varstvo človekovih pravic ali ne.

Posvetovalna komisija za človekove pravice

71–73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 20 28 52 Faks:
: (+352) 26 20 28 55 Faks:
: (+352) 26 20 28 55

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuHttps: ccdh.publi.lu
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuInfo@ccdh.public.lu

Varuhinja človekovih pravic Kner Jugendher (OKaJu)

Naloge Okaaju

Z zakonom z dne 1. aprila 2020, s katerim je bila ustanovljena varuhinja človekovih pravic Kner Jorgenher, so opredeljene naloge OKaJu:

 1. preiskuje pritožbe v zvezi s kršenjem otrokovih pravic. V njem so določena priporočila za izterjavo prijavljenih razmer.
 2. preuči vzpostavljene ureditve, da pristojnim organom po potrebi priporoči prilagoditve, da se zagotovi boljša zaščita in spodbujanje otrokovih pravic na trajnosten način.
 3. poroča pristojnim organom o primerih nespoštovanja otrokovih pravic.
 4. fizičnim ali pravnim osebam svetuje o uveljavljanju otrokovih pravic v praksi.
 5. spodbuja pravice otrok in javnosti do otrokovih pravic.
 6. pripravlja mnenja o vseh osnutkih zakonov, zakonov in osnutkih predpisov Velikega vojvodstva, ki vplivajo na spoštovanje otrokovih pravic.
 7. na zahtevo vlade ali poslanske zbornice pripravi mnenje o kateri koli zadevi v zvezi s pravicami otroka.

Člani OFJU opravljajo svoje naloge brez sodelovanja v tekočih sodnih postopkih.

Vsaka fizična ali pravna oseba lahko Evropskemu varuhu človekovih pravic predloži pisno ali ustno zahtevo za svetovanje glede praktičnega izvajanja otrokovih pravic.

Odgovor urada evropskega varuha človekovih pravic za mlade (Jugendlecher) je lahko v pisni ali ustni obliki, odvisno od oblike prošnje.

Varuhinja človekovih pravic Kner Jugendher (OKaJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 123 124 Telefaks:
(+352) 26 123 125

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuhttp://ork.lu/index.php/en/

Center za enako obravnavanje

Center za enako obravnavanje, ki svoje naloge opravlja neodvisno, si prizadeva za spodbujanje, analizo in spremljanje enake obravnave vseh oseb brez diskriminacije na podlagi rase, etničnega porekla, spola, vere ali prepričanja, invalidnosti in starosti.

Pri izvajanju svojih nalog lahko Center zlasti:

 • objavlja poročila, izdaja mnenja in priporočila ter izvaja študije o vseh vprašanjih, povezanih z navedeno diskriminacijo;
 • pripravi in zagotovi vse informacije in uporabno dokumentacijo v okviru svojih nalog;
 • zagotavlja pomoč osebam, ki menijo, da so žrtve diskriminacije, kot je navedeno v členu 1 Zakona o enakem obravnavanju z dne 28. novembra 2006, tako da žrtvam zagotavlja storitve svetovanja in usmerjanja v zvezi z njihovimi individualnimi pravicami, zakonodajo, sodno prakso in sredstvi za uveljavljanje njihovih pravic.

Za podatke v zvezi s posameznimi primeri ali primeri, na katere so člani pozorni pri opravljanju svojih nalog, veljajo pogoji poslovne skrivnosti. Poslovna skrivnost ne nasprotuje temu, da se pristojnim pravosodnim organom sporočijo vse informacije, ki bi lahko bile za žrtev diskriminacijo, kot je opredeljena v členu 1 zakona o enakem obravnavanju z dne 28. novembra 2006.

Člani Centra opravljajo svoje naloge brez sodelovanja v tekočih sodnih postopkih.

Člani Centra imajo pravico zahtevati vse informacije, dokumente ali dokumente, razen tistih, za katere velja zdravniška zaupnost ali drugo poslovno skrivnost, ki so potrebni za opravljanje njihovih nalog.

Center za enako obravnavanje

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 48 30 33 Telefaks:
(+352) 26 48 38 73

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuCet.lu/fr/, e-naslov
: Povezava se odpre v novem oknuInfo@cet.lu

Nacionalna komisija za varstvo podatkov

Nacionalna komisija za varstvo podatkov je javni organ, ki je ustanovljen kot javni organ. Nacionalna komisija za varstvo podatkov v celoti izvaja naloge, za katere je pooblaščena.

Članom vlade v pisnem poročilu poroča o izvajanju svojih nalog v pisnem poročilu članom vlade.

Vloga nacionalne komisije za varstvo podatkov je:

 • Pregledovanje in preverjanje zakonitosti zbiranja in uporabe podatkov, ki so predmet obdelave, ter obveščanje upravljavcev o njihovih obveznostih;
 • Zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, vključno z zasebnostjo, in obveščanja javnosti o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • Sprejema in preučuje pritožbe in zahteve za preverjanje zakonitosti obdelave;
 • Na zahtevo vlade ali na lastno pobudo svetuje vladi glede posledic razvoja tehnologij za obdelavo podatkov zaradi spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin posameznikov; v ta namen lahko naroči študije, raziskave ali študije.

Nacionalna komisija je odgovorna tudi za zagotavljanje uporabe določb spremenjenega zakona z dne 30. maja 2005 o varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in njegovih izvedbenih predpisov.

Nacionalno komisijo lahko zaseže katera koli oseba, ki deluje bodisi po svojem odvetniku bodisi kateri koli drugi fizični ali pravni osebi, ki ima za to ustrezno pooblastilo, da se zagotovi spoštovanje njegovih temeljnih pravic in pravic v zvezi z zdravljenjem. Zadevna oseba je obveščena o rezultatu njene zahteve.

Za nacionalno komisijo lahko zlasti vsaka zadevna oseba vloži zahtevek za preverjanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov v primeru zavrnitve ali omejitve uresničevanja pravice do dostopa za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Sodišču očita kršitve, ki jih pozna.

Nacionalna komisija za varstvo podatkov

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Telefon: (+352) 26 10 60 —
1 Telefaks: +352/26 10 60, +29

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nacionalni urad za sprejem

Nacionalni urad za sprejem je bil ustanovljen z Povezava se odpre v novem oknuzakonom z dne 4. decembra 2019. Določbe novega zakona o gostovanju so začele veljati 1. januarja 2020.

Organ NEB nadomešča luksemburški urad za sprejem in integracijo (OLAI), ustanovljen s spremenjenim zakonom z dne 16. decembra 2008 o sprejemu in integraciji tujcev v Velikem vojvodstvu Luksemburg. Povezava se odpre v novem oknuhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Vloga nacionalnega izvršilnega organa:

Organizacija sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, kot je opredeljeno v Povezava se odpre v novem oknuzakonu z dne 18. decembra 2015 o mednarodni zaščiti in začasni zaščiti;
Upravljanje nastanitvenih objektov, ki so rezervirani za začasno nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, kot je opredeljeno v Povezava se odpre v novem oknuzgoraj omenjenem aktu z dne 18. decembra 2015;
sodelujejo z drugimi organi pri vzpostavljanju in upravljanju nastanitvenih zmogljivosti za začasno nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite;

s pristojnimi organi spodbujati gradnjo in opremljanje nastanitvenih objektov, rezerviranih za začasno nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev in oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite.

Pri izvajanju te naloge sodeluje z evropskimi in mednarodnimi organi.

V izjemnih primerih, ki so ustrezno utemeljeni z razlogi, povezanimi z družinskimi, humanitarnimi ali zdravstvenimi razmerami, lahko nacionalni izvršilni organ dodeli ad hoc pomoč državljanom tretjih držav, kot so ti državljani, v skladu s členom 3(c) Povezava se odpre v novem oknuspremenjenega zakona z dne 29. avgusta 2008 o prostem gibanju oseb in priseljevanju, ki niso upravičeni do obstoječe pomoči in nadomestil.

Nacionalni urad za sprejem

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Telefon: (+352) 247–85700
Telefaks: (+352) 247–85720

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuWww.olai.public.lu/fr/index.html, e-naslov
: Povezava se odpre v novem oknuInfo@olai.public.lu

Dostop do pravnega varstva

Service d’accueil et d’information juridique

Ta služba, ki je ustanovljena na sodiščih, je pod pristojnostjo državnega tožilstva. Njena naloga je pozdraviti posameznike in jim zagotoviti splošne informacije o obsegu njihovih pravic ter sredstvih in sredstvih, ki jih je treba uporabiti za njihovo zaščito.

Naloga pravne službe za sprejem in informiranje je:

 • gostijo posameznike in jih usmerjajo v pristojne službe ter jim zagotavljajo potrebne informacije in tehnična sredstva;
 • obveščanje posameznikov na splošno o obsegu njihovih pravic v zvezi s težavami ter načinih in sredstvih za njihovo uresničevanje;
 • obravnavati njihove pritožbe v zvezi s težavami pri uveljavljanju svojih pravic in predlagati sredstva zanje.

Služba za sprejem in pravne informacije zagotavljata samo ustne informacije, razen pisnih posvetovanj.

Pravna informacija in sprejem – Luksemburg

Za
stavbo C – 2080 – Luksemburg, ki jo
je navedel sodni organ

Tel.: (+352) 475981–345/325/600

Povezava se odpre v novem oknupgsin@justice.etat.lu

Pravna služba za informiranje in sprejem – Diekirch

Pravosodje miru

Joseph Bech,
L-9211 – Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15.

Pravna pomoč

Kar zadeva pravno pomoč, se lahko dodeli za pravne, nesodne, nepravdne in sodne postopke, na zahtevo ali v obrambo. Da bi bila upravičena do brezplačne pravne pomoči, morajo biti sredstva osebe, ki vloži zahtevo, nezadostna, tj. enakovredna dohodku iz socialnega vključevanja (REVIS). Pomanjkanje sredstev se ocenjuje glede na dohodek in premoženje osebe, ki potrebuje pomoč, in oseb, ki živijo z njim v domači skupnosti.

Pravna pomoč se zavrne osebi, katere delovanje se zdi očitno nedopustno, neutemeljeno, nerazumno ali nesorazmerno z njenim ciljem glede na predvidene stroške.

Pravna pomoč se zavrne, če ima prosilec na osnovi katerega koli razloga pravico, da od tretje osebe pridobi povrnjene stroške, ki bi jih krila pravna pomoč.

Prejemnik pravne pomoči ima pravico do pomoči odvetnika in vseh uradnikov, kjer primer, organ ali izvršba zahtevajo njihovo pomoč.

Predsednik odvetniške zbornice ali član Sveta zbornice, ki ga prvi za ta namen pooblasti v okrožju prebivališča prosilca, odloči glede dodelitve pravne pomoči prosilcu. Če prosilec nima stalnega prebivališča, je za to pristojen predsednik odvetniške zbornice Luksemburga ali član Sveta zbornice, ki ga prvi ustrezno pooblasti.

Tisti, katerih sredstva ne zadostujejo, so namenjena predsedniku odvetniške zbornice, in sicer na predsednikovem predsedniku ali na obravnavah ali v pisni obliki.

Če oseba, ki jo zadrži policija, trdi, da ima pravico do koriščenja pravne pomoči, in jo tudi zahteva, odvetnik, ki ji med priprtjem pomaga, prenese zahtevo predsedniku odvetniške zbornice.

Spletna stran:Povezava se odpre v novem oknu http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Za sodno okrožje Luksemburga

Predsednik odvetniške zbornice Luksemburga
pravne pomoči Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Telefon: +352/467272, +1

Za sodno okrožje Diekirch

Predsednik odvetniške zbornice Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Predsednik odvetniške zbornice Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 31/07/2020