Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Perusoikeudet - Luxemburg

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kansallinen

Perusoikeudet on vahvistettu kansainvälisissä teksteissä, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksissa, mutta myös Luxemburgin perustuslaissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa unionin oikeuden osalta.

Näissä säädöksissä vahvistettuihin perusoikeuksiin voidaan vedota missä tahansa kansallisessa tuomioistuimessa, olipa kyse rikos-, siviili-, kauppa- tai hallinto-oikeudesta.

On todettava, että perusoikeuden loukkaamisesta voidaan määrätä seuraamuksia kansallisten tuomioistuinten tuomioissa joko rikos- tai siviilituomioistuimissa tai tarvittaessa kaupallisella tai hallinnollisella tavalla.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justice.public.lu/fr.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institutionaalinen oikeusasiamies

Oikeusasiamies

Oikeusasiamies sijoitetaan edustajainhuoneeseen, eikä hän saa tehtäviään hoitaessaan saada ohjeita miltään muulta viranomaiselta.

Oikeusasiamiehen tehtävänä on käsitellä yksityisoikeudellisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden valituksia, jotka on tehty näitä henkilöitä koskevassa asiassa ja jotka koskevat valtion ja paikallisviranomaisten sekä valtion ja kuntien toimintaa, lukuun ottamatta niiden teollista, taloudellista ja kaupallista toimintaa. Tässä yhteydessä heidän käsiteltäväkseen voidaan saattaa kanteluita, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti ihmisoikeuksiin.

Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka katsoo itseään koskevassa asiassa, että edellisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen ei ole hoitanut sille kuuluvia tehtäviä tai rikkoo voimassa olevia yleissopimuksia, lakeja ja asetuksia, voi kirjallisella valituksella tai sen sihteeristölle annetulla suullisella lausunnolla pyytää asian saattamista oikeusasiamiehen tietoon.

Ennen valitusta on toteutettava asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet, jotta asianomaiset elimet olisivat tyytyväisiä valitukseen.

Oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä kanteen nostamisen määräaikoja etenkään toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

Oikeusasiamies ei voi osallistua asian käsittelyyn tuomioistuimessa eikä asettaa oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi. Se voi kuitenkin siinä tapauksessa, että lainvoimaista tuomiota ei ole pantu täytäntöön, määrätä toimielimen, jota asia koskee, panemaan sen täytäntöön asettamassaan määräajassa.

Kantelun on koskettava tiettyä asiaa, joka koskee valituksen tekijää. Valitukset eivät saisi koskea hallinnon toimintaa yleensä.

Jos oikeusasiamies katsoo, että kantelu on perusteltu, hän neuvoo valituksen tehnyttä osapuolta ja hallintoa sekä esittää kaikki kyseisen yksikön ja kantelijan sijaintipaikassa annetut suositukset, joiden avulla hän katsoo voivansa päästä sovintoratkaisuun käsiteltäväkseen saatetussa kantelussa. Suosituksiin voi erityisesti sisältyä ehdotuksia kohdennetun palvelun toiminnan parantamiseksi.

Jos oikeusasiamies katsoo sille tekemässään kantelussa, että riidanalaisen päätöksen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen, se voi lakeja ja asetuksia noudattaen suositella mitä tahansa ratkaisua, joka mahdollistaa kantelijan tilanteen oikeudenmukaisen käsittelyn, ja ehdottaa aiheellisiksi katsomiaan muutoksia päätöksen perustana oleviin lakeihin tai asetuksiin.

Oikeusasiamiehen päätöksestä olla ryhtymättä toimiin kantelun johdosta ei voi valittaa tuomioistuimeen.

Oikeusasiamies

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Puhelin: (+ 352) 26 27 01 01 Faksi:
(+ 352) 26 27 01 02

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// www.ombudsman.lu
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@ombudsman.lu

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Neuvoa-antava ihmisoikeustoimikunta

Neuvoa-antava ihmisoikeustoimikunta (CCDH) on hallituksen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on edistää ja suojella ihmisoikeuksia Luxemburgin suurherttuakunnassa. Tätä varten se toimittaa hallituksen lausunnot, tutkimukset, kannat ja suositukset, jotka se laatii täysin itsenäisesti kaikista Luxemburgin suurherttuakunnan ihmisoikeuskysymyksistä. Se kiinnittää lausunnoissaan hallituksen huomion toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen edistämiseksi. Pääministeri lähettää komission lausunnot, tutkimukset, lausunnot ja suositukset edustajainhuoneelle.

Se on puhtaasti neuvoa-antava hallituksen elin, jolla ei ole päätösvaltaa.

CCDH:lla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Osana toimintaansa CCDH:

 • voivat vapaasti tarkastella kaikkia toimivaltaansa kuuluvia kysymyksiä joko hallituksen toimesta tai omasta aloitteestaan jäsentensä tai kenen tahansa henkilön tai järjestön ehdotuksesta;
 • kuuli kenen tahansa henkilön tarvittaessa saavan kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen hänen toimivaltaansa kuuluvien tilanteiden arvioimiseksi;
 • osoittaa suoraan yleisölle tai minkä tahansa mediaorganisaation välityksellä, erityisesti julkistaakseen lausuntonsa ja suosituksensa;
 • jatkaa neuvotteluja muiden sellaisten elinten kanssa, joiden tarkoituksena on edistää ja suojella ihmisoikeuksia, riippumatta siitä, onko niillä lainkäyttövaltaa.

Neuvoa-antava ihmisoikeustoimikunta

71–73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Faksi.
: (+ 352) 26 20 28 55 Faksi.
: (+ 352) 26 20 28 55

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttps://ccdh.public.lu
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@ccdh.public.lu

Oikeusasiamies Kanner a Jugendlher (OKaJu)

Okaajun tehtävät

Oikeusasiamiehen perustamisesta 1. huhtikuuta 2020 annetussa laissa Kanner a Jgendlher määritellään OKaJun tehtävät:

 1. se tutkii valitukset, jotka koskevat lapsen oikeuksien loukkaamista. Siinä annetaan suosituksia raportoidun tilanteen korjaamiseksi.
 2. se analysoi järjestelyt, jotka on otettu käyttöön, jotta voidaan tarvittaessa suositella toimivaltaisille elimille mukautuksia, joilla varmistetaan lapsen oikeuksien parempi suojelu ja edistäminen kestävällä tavalla.
 3. hän ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille tapauksista, joissa lapsen oikeuksia ei ole noudatettu.
 4. hänen on annettava luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille neuvoja lapsen oikeuksien toteuttamisesta.
 5. hän edistää lasten oikeuksia ja yleisön oikeuksia.
 6. se laatii lausuntoja kaikista lakiesityksistä, lakiesityksistä ja suurherttuan asetuksista, jotka vaikuttavat lapsen oikeuksien kunnioittamiseen.
 7. hän antaa hallituksen tai edustajainhuoneen pyynnöstä lausuntoja kaikista lapsen oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.

OFJU:n jäsenet hoitavat tehtäviään ilman, että he osallistuvat vireillä oleviin oikeudenkäynteihin.

Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi esittää oikeusasiamiehelle Kanner a Jugendlherille kirjallisen tai suullisen pyynnön neuvoa lapsen oikeuksien toteuttamisessa käytännössä.

Oikeusasiamies Kanner a Jugendlecher voi vastata kirjallisesti tai suullisesti pyynnön muodosta riippuen.

Oikeusasiamies Kanner a Jugendlher (OKaJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.: Puhelin (+ 352) 26 123 124
(+ 352) 26 123 125

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://ork.lu/index.php/en/

Tasa-arvokeskus

Tasa-arvokeskuksen tehtävänä on edistää, analysoida ja valvoa kaikkien henkilöiden yhdenvertaista kohtelua ilman rotuun, etniseen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai ikään perustuvaa syrjintää.

Tehtäviään suorittaessaan keskus voi erityisesti:

 • julkaisee raportteja, antaa lausuntoja ja suosituksia ja toteuttaa tutkimuksia kaikista edellä mainittuun syrjintään liittyvistä kysymyksistä;
 • tuottaa ja toimittaa tehtäviensä yhteydessä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat;
 • antaa apua niille, jotka katsovat joutuneensa yhdenvertaisesta kohtelusta 28. marraskuuta 2006 annetun lain 1 artiklassa tarkoitetun syrjinnän uhreiksi, tarjoamalla uhreille neuvontaa ja ohjausta heidän oikeuksistaan, lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja keinoista käyttää oikeuksiaan.

Jäsenten tietoon heidän tehtäviään suorittaessaan saatettuja yksittäisiä tilanteita tai tapauksia koskevia tietoja koskee salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus ei estä toimittamasta toimivaltaisille oikeusviranomaisille tietoja, jotka voivat olla uhrin kannalta syrjintää, sellaisena kuin se määritellään 28. marraskuuta 2006 annetun yhdenvertaista kohtelua koskevan lain 1 artiklassa.

Seurantakeskuksen jäsenten on hoidettava tehtävänsä ilman, että he osallistuvat vireillä oleviin oikeudenkäynteihin.

Seurantakeskuksen jäsenillä on oikeus pyytää kaikkia tietoja, asiakirjoja tai muita asiakirjoja, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat vaitiolovelvollisuuden tai muun salassapitovelvollisuuden piiriin.

Tasa-arvokeskus

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Faksi:
(+ 352) 26 48 38 73

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// cet.lu/fr/
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@cet.lu

Kansallinen tietosuojakomissio

Kansallinen tietosuojakomissio on julkinen viranomainen, joka on perustettu julkiseksi elimeksi. Kansallinen tietosuojakomissio hoitaa sille uskotut tehtävät täysin riippumattomasti.

Se antaa valtioneuvoston jäsenille kirjallisen selvityksen tehtäviensä suorittamisesta valtioneuvoston jäsenille.

Kansallisen tietosuojakomission tehtävänä on

 • Tarkistaa ja todentaa käsiteltävien tietojen keruun ja käytön laillisuus ja tiedottaa rekisterinpitäjille näiden velvollisuuksista;
 • Varmistetaan yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen, yksityisyys mukaan lukien, ja tiedotetaan yleisölle rekisteröityjen oikeuksista;
 • Vastaanottaa ja tutkia valituksia ja pyyntöjä, jotka koskevat käsittelyn lainmukaisuuden tarkistamista;
 • Antaa hallitukselle tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan neuvoja teknologian kehityksen seurauksista tietojenkäsittelyssä yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamiseksi; tätä varten se voi teettää tutkimuksia tai selvityksiä.

Kansallisen komission tehtävänä on myös varmistaa yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 30. toukokuuta 2005 annetun muutetun lain ja sen täytäntöönpanoasetusten säännösten soveltaminen.

Kansalliseen komissioon voi ottaa yhteyttä kuka tahansa henkilö, joka toimii asianajajansa tai muun asianmukaisesti valtuutetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä, sen varmistamiseksi, että hänen perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan kunnioitetaan kohtelun osalta. Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava hänen pyyntönsä lopputuloksesta.

Kuka tahansa asianomainen henkilö voi erityisesti esittää kansalliselle komissiolle pyynnön tarkistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, jos rekisteröidyn tiedonsaantioikeuden käyttö evätään tai sitä rajoitetaan.

Se arvostelee oikeusviranomaisia niistä rikkomisista, joista se on tietoinen.

Kansallinen tietosuojakomissio

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: (+ 352) 26 10
60–1 Faksi: (+ 352) 26 10 60–29

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Kansallinen vastaanottotoimisto (NAO)

Kansallinen vastaanottovirasto perustettiin Linkki avautuu uuteen ikkunaan4. joulukuuta 2019 annetulla lailla. Uuden isäntävaltion lain säännökset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2020.

Kansallinen täytäntöönpanoelin korvaa Luxemburgin vastaanotto- ja kotouttamisviraston (OLAI), joka perustettiin ulkomaalaisten vastaanotosta ja kotouttamisesta Luxemburgin suurherttuakunnassa 16. joulukuuta 2008 annetulla muutetulla lailla. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Kansallisten valvontaelinten tehtävänä on

Järjestää kansainvälisestä suojelusta ja tilapäisestä suojelusta Linkki avautuu uuteen ikkunaan18. joulukuuta 2015 annetussa laissa määriteltyjen kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotto;
Hallinnoida majoitustiloja, jotka on varattu kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada Linkki avautuu uuteen ikkunaanedellä mainitussa 18. joulukuuta 2015 annetussa laissa määriteltyä toissijaista suojelua, tilapäiseen majoitukseen;
tehtävä yhteistyötä muiden elinten kanssa kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, tilapäiseen majoitukseen tarkoitettujen majoitustilojen perustamiseksi ja hallinnoimiseksi;

edistää toimivaltaisten elinten kanssa sellaisten majoitustilojen rakentamista ja kunnostamista, jotka on varattu kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, pakolaisten ja toissijaiseen suojeluun oikeutettujen henkilöiden tilapäiseen majoitukseen.

Tätä tehtävää suorittaessaan kansallinen valvontaelin tekee yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten kanssa.

Poikkeustapauksissa, jotka perustellaan asianmukaisesti perhetilanteeseen, humanitaariseen tilanteeseen tai terveystilanteeseen liittyvillä syillä, kansallinen valvontaelin voi myöntää tapauskohtaista tukea kolmansien maiden kansalaisille, jotka on määritelty henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja maahanmuutosta Linkki avautuu uuteen ikkunaan29. elokuuta 2008 annetun muutetun lain 3 artiklan c alakohdassa ja joilla ei ole oikeutta voimassa olevaan tukeen ja avustuksiin.

Kansallinen vastaanottotoimisto (NAO)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247–85700
Faksi: (+ 352) 247–85720

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// www.olai.public.lu/fr/index.html
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@olai.public.lu

Oikeussuojan saatavuus

Service d’accueil et d’information juridique

Tämä tuomioistuinlaitos toimii syyttäjänviraston alaisuudessa. Sen tehtävänä on ottaa vastaan yksittäisiä henkilöitä ja antaa heille yleistä tietoa heidän oikeuksiensa laajuudesta sekä keinoista ja keinoista niiden turvaamiseksi.

Oikeudellisen vastaanotto- ja tiedotuspalvelun tehtävänä on

 • henkilöiden vastaanottaminen ja heidän ohjaamisensa toimivaltaisiin yksiköihin sekä tarvittavien tietojen ja teknisten välineiden antaminen heille;
 • tiedotetaan yleisesti yksityishenkilöille heidän oikeuksiensa laajuudesta suhteessa ongelmiin sekä tavoista ja keinoista niiden saavuttamiseksi;
 • kuullaan kanteluita, jotka koskevat heidän oikeuksiensa täytäntöönpanossa kohtaamiaan vaikeuksia, ja ehdotetaan keinoja oikeuksien käyttämiseksi.

Vastaanotosta ja oikeudellisista tiedoista vastaava yksikkö antaa vain suullisia tietoja, kirjallisia kuulemisia lukuun ottamatta.

Oikeudellinen tiedotus ja vastaanottopalvelu – Luxemburg

Lainattu oikeusviranomaisen
rakennuksessa BC L-2080
— Luxemburg

Puhelin: (+ 352) 475981–345/325/600

Linkki avautuu uuteen ikkunaanpgsin@justice.etat.lu

Oikeudellinen tiedotus- ja vastaanottopalvelu – Diekirch

Rauhanoikeus

Joseph Bech,
L-9211 – Diekirch

Puhelin: (+ 352) 80 23 15

Oikeusapu

Oikeusapua voidaan myöntää pyynnöstä tai vastineessa oikeudellisissa menettelyissä, muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä, muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä ja muissa kuin oikeudellisissa menettelyissä. Oikeusavun saaminen edellyttää, että pyynnön esittäjän resurssit ovat riittämättömät eli että ne vastaavat sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tuloja (REVIS). Varojen puutetta arvioidaan apua tarvitsevan henkilön ja hänen kanssaan kotiyhteisössä asuvien henkilöiden tulojen ja varallisuuden perusteella.

Jos oikeusriita ei selvästikään täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä tai jos se vaikuttaa perusteettomalta, kohtuuttomalta tai sisällöltään vähäpätöiseltä kustannuksiin nähden, hakija ei voi saada oikeusapua.

Oikeusapua ei myönnetä, jos kantajalla on mahdollisuus saada muualta korvaus kuluista, joiden kattamiseen hän hakee oikeusapua.

Oikeusavun saajalla on oikeus käyttää asianajajaa ja kaikkia muita viranomaisia, joiden apua hän tarvitsee asian valmistelussa, oikeudenkäynnissä tai tuomion täytäntöönpanossa.

Oikeusavun myöntämisestä päättää sen tuomiopiirin asianajajayhdistyksen puheenjohtaja tai hänen tähän tehtävään valtuuttamansa jäsen, jossa hakijan kotipaikka sijaitsee. Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa, oikeusapupäätöksen tekee Luxemburgin asianajajayhdistyksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa hallituksen jäsen.

Henkilöt, joiden resurssit ovat riittämättömät, osoitetaan asianajajaliiton puheenjohtajalle joko puheenjohtajan luona tai kuulemistilaisuuksissa taikka kirjallisesti.

Jos tutkintavankeudessa oleva henkilö katsoo olevansa oikeutettu oikeusapuun ja haluaa hakea sitä, hänelle tutkintavankeuden aikana osoitettu asianajaja välittää hakemuksen puheenjohtajalle.

Verkkosivusto:Linkki avautuu uuteen ikkunaan http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luxemburgin tuomiopiirin puolesta

Luxemburgin oikeusapupalvelun asianajajaliiton puheenjohtaja
45
, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Puhelin: (+ 352) 467272–1

Diekirchin tuomiopiirin puolesta

Diekirchin asianajajaliiton puheenjohtaja
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Diekirchin asianajajaliiton puheenjohtaja
B.P. 68 L-9201
Diekirch


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 31/07/2020