Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Основни права - Люксембург

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Национални

Основните права са залегнали в международни текстове като Европейската конвенция за защита на правата на човека и конвенциите на ООН, но също и в Конституцията на Люксембург и Хартата на основните права на Европейския съюз по отношение на европейското право.

Основните права, залегнали в тези правни текстове, могат да бъдат използвани като основание пред всеки национален съд, независимо дали става въпрос за съдилища в областта на наказателното, гражданското, търговското или административното производство.

Следва да се подчертае, че всяко нарушение на основно право може да бъде санкционирано в съдебни решения, които следва да бъдат постановени от националните юрисдикции, от наказателни или граждански съдилища, или евентуално от търговски или административни съображения.

Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.public.lu/fr.html

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Институционален омбудсман

Омбудсман

Омбудсманът е прикрепен към Камарата на депутатите и не може при изпълнението на своите функции да бъде инструктиран от всеки друг орган.

Задачата на омбудсмана е да разглежда жалби от физически или юридически лица на частното право, подадени по дело, което ги засяга, във връзка с функционирането на държавата и местните органи и публичните институции на държавата и общините, с изключение на техните промишлени, финансови и търговски дейности. В този контекст жалбите, свързани пряко или непряко с правата на човека, могат да бъдат отнесени до тях.

Всяко частноправно или юридическо лице, което по отношение на него счита, че даден орган, посочен в предходната алинея, не е работил в съответствие със задълженията, които е длъжен да изпълнява или наруши действащите конвенции, законови и подзаконови актове, може чрез писмена жалба или устно изявление да бъде отправено до неговия секретариат, да поиска въпросът да бъде представен на вниманието на омбудсмана.

Жалбата трябва да бъде предшествана от подходящите административни мерки, за да се получи удовлетворение от съответните органи.

Жалбите до омбудсмана не прекъсват сроковете за обжалване, по-специално пред компетентните съдилища.

Омбудсманът не може да встъпва в дела пред съд или да поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение. При неспазване на влязло в сила съдебно решение той може да разпореди на съответния орган да се съобрази с него в определен от него срок.

Жалбата трябва да се отнася до конкретен случай, отнасящ се до подателя на жалбата. Жалбите не следва да са свързани с функционирането на администрацията като цяло.

Когато жалбата изглежда обоснована, Омбудсманът информира жалбоподателя и администрацията и предлага всички препоръки на мястото на съответната служба и на жалбоподателя, които според него биха му позволили да постигне споразумение по взаимно съгласие с подадената пред него жалба. По-специално препоръките могат да включват предложения за подобряване на функционирането на целевата услуга.

Когато в подадена до нея жалба се окаже, че прилагането на обжалваното решение води до несправедливост, тя може, при спазване на законовите и подзаконови актове, да препоръча каквото и да е решение, което да позволи положението на жалбоподателя да бъде третирано по справедлив начин и да предложи изменения, които счита за подходящи за привеждане в съответствие със законодателните или регулаторните текстове, които са в основата на решението.

Решението на омбудсмана да не се произнася по жалби не подлежи на обжалване пред съда.

Омбудсман

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Тел: (+ 352) 26 27 01 01 Факс:
(+ 352) 26 27 01 02

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецWww.ombudsman.lu
Електронна поща
: Връзката отваря нов прозорецinfo@ombudsman.lu

Специализирани органи за защита на правата на човека

Консултативна комисия по правата на човека

Консултативната комисия по правата на човека е консултативен орган към правителството, чиято задача е да насърчава и защитава правата на човека във Великото херцогство Люксембург. За тази цел той изпраща на правителството на Великото херцогство Люксембург становища, проучвания, становища и препоръки, които той изготвя изцяло независимо по всички въпроси от общ характер, свързани с правата на човека във Великото херцогство Люксембург. В своите становища правителството насочва вниманието на правителството към мерките, които счита за подходящи за насърчаване на защитата и утвърждаването на правата на човека. Министър-председателят изпраща становищата, проучванията, становищата и препоръките на Комисията до Камарата на депутатите.

Това е чисто консултативен орган на правителството, който не разполага с правомощия за вземане на решения.

CCDH няма правомощия да разглежда отделни случаи.

Като част от действието на CCDH:

 • е свободен да разглежда всеки въпрос от неговата компетентност, независимо дали е от правителството или от самосезиране по предложение на неговите членове или на друго лице или организация;
 • изслушва всяко лице, което при необходимост получава информация и документи, необходими за оценката на положенията, попадащи в неговата компетентност;
 • да се обръща пряко към обществеността или чрез която и да било медийна организация, и по-специално да публикува своите становища и препоръки;
 • поддържа консултации с други органи, независимо дали той е компетентен или не, чиято цел е да насърчава и защитава правата на човека.

Консултативна комисия по правата на човека

71—73, rue Adolphe Fischer,
L-1520, Люксембург

Тел.: (+ 352) 26 20 28 52 Факс:
: (+ 352) 26 20 28 55 Факс:
: (+ 352) 26 20 28 55

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецHttps://ccd.public.lu Електронна
поща: Връзката отваря нов прозорецInfo@ccdh.public.lu

Омбудсмана по въпросите на младежта Kanner a Jugendlher (OKJu)

Задачи на Okaaju

Законът от 1 април 2020 г. за създаване на кариерата на омбудсмана Kanner a Jendlle определя задачите на OKJu:

 1. тя разследва жалби относно нарушаването на правата на детето. В него се формулират препоръки за възстановяване на докладваното положение.
 2. тя анализира договореностите, създадени с цел да препоръча, по целесъобразност, компетентните органи на адаптациите, за да се осигури по-добра защита и насърчаване на правата на детето по устойчив начин.
 3. той съобщава на компетентните органи за случаи на неспазване на правата на детето.
 4. той съобщава на физическите или юридическите лица относно прилагането на практика на правата на детето.
 5. той насърчава правата на децата и обществеността по отношение на правата на детето.
 6. той изготвя становища по всички законопроекти, менителници и подзаконови нормативни актове на Великото херцогство, които оказват влияние върху зачитането на правата на детето.
 7. той изготвя становища по искане на правителството или на Камарата на депутатите по всички въпроси, свързани с правата на детето.

Членовете на OFJU изпълняват своите задължения, без да участват в текущи съдебни производства.

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде писмено или устно искане до омбудсмана на ела Kanner за консултация относно практическото прилагане на правата на детето.

Отговорът на службата на омбудсмана за младежта Kanner a Jugendlets може да бъде под формата на писмена или устна форма, в зависимост от формата на искането.

Омбудсмана по въпросите на младежта Kanner a Jugendlher (OKJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Люксембург

Тел.: (+ 352) 26 123 124 Факс:
(+ 352) 26 123 125

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://ork.lu/index.php/en/

Център за равно третиране

Центърът за равно третиране, който изпълнява задачите си независимо, има за цел да насърчава, анализира и наблюдава равното третиране на всички лица без дискриминация, основана на раса, етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане и възраст.

При изпълнението на своите задачи Центърът може по-специално:

 • да публикува доклади, да издава становища и препоръки и да извършва проучвания по всички въпроси, свързани с горепосочената дискриминация;
 • произвежда и предоставя всяка информация и полезна документация като част от своите задължения;
 • да предоставят помощ на онези, които се считат за жертви на дискриминация, както е посочено в член 1 от Закона за равно третиране от 28 ноември 2006 г., като предоставят услуги, свързани с консултиране и ориентиране на жертвите, относно техните индивидуални права, законодателство, съдебна практика и средствата за упражняване на техните права.

Информацията, свързана с конкретни ситуации или случаи, представени на вниманието на членовете при изпълнението на техните задължения, е предмет на изискванията за опазване на професионална тайна. Професионалната тайна не изключва предаването на компетентните съдебни органи на всякаква информация, която може да представлява за жертвата дискриминация, както е определена в член 1 от Закона за равно третиране от 28 ноември 2006 г.

Членовете на Центъра изпълняват задълженията си без всякакво участие в текущи съдебни производства.

Членовете на Центъра имат право да изискват всяка информация, документ или документ, с изключение на тези, които са предмет на лекарската тайна или на друга професионална тайна, които са необходими за изпълнението на техните задължения.

Център за равно третиране

B.P. 2026 L-1020
, Люксембург

Тел.: (+ 352) 26 48 30 33 Факс:
(+ 352) 26 48 38 73

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецCet.lu/fr/
Електронна поща
: Връзката отваря нов прозорецInfo@cet.lu

Национална комисия за защита на данните

Националната комисия за защита на данните е публичен орган, създаден като публичен орган. Националната комисия за защита на данните упражнява при пълна независимост възложените ѝ задачи.

Той докладва в писмен доклад на членовете на правителството за изпълнението на своите задачи в писмен доклад до членовете на правителството.

Ролята на Националната комисия за защита на данните е:

 • Извършване на преглед и проверка на законосъобразността на събирането и използването на данни, подлежащи на обработване, и информиране на администраторите за техните задължения;
 • Гарантиране на зачитането на основните права и свободи на физическите лица, включително неприкосновеност на личния живот, и информиране на обществеността за правата на субектите на данни;
 • Получава и разглежда жалби и искания за проверка на законосъобразността на обработването;
 • Съветва правителството, по негово искане или по собствена инициатива, относно последиците от развитието на технологиите за обработване на информация с оглед зачитане на основните права и свободи на лицата; за тази цел тя може да възлага проучвания, проучвания или изследвания.

Националната комисия също така отговаря за гарантиране на прилагането на разпоредбите на изменения Закон от 30 май 2005 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения и регламентите за неговото прилагане.

Националната комисия може да бъде сезирана от всяко лице, което действа или чрез своя адвокат, или чрез друго надлежно упълномощено от него физическо или юридическо лице, за да гарантира зачитането на неговите основни права и свободи по отношение на лечението. Засегнатото лице се информира за резултата от своето искане.

По-специално, националната комисия може да бъде сезирана от всяко заинтересовано лице с искане за проверка на законосъобразността на обработването на лични данни в случай на отказ или ограничаване на упражняването на правото на достъп на субекта на данните.

Той упреква съдебните органи, че са му известни нарушенията.

Национална комисия за защита на данните

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Bevaux

Тел.: (+ 352) 26 10 60 —
1 Факс: (+ 352) 26 10 60—29

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Национална служба за прием (NAO)

Националната служба за прием (NAO) е създадена със Връзката отваря нов прозорецЗакона от 4 декември 2019 г. Разпоредбите на новия основен закон влязоха в сила на 1 януари 2020 г.

Националният правоприлагащ орган заменя службата за прием и интеграция в Люксембург (OLAI), създадена със Закона от 16 декември 2008 г. относно приемането и интеграцията на чужденците във Великото херцогство Люксембург. Връзката отваря нов прозорецhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Ролята на НПО е:

Да организира приемането на кандидати за международна закрила, както е определено в Връзката отваря нов прозорецЗакона от 18 декември 2015 г. за международната закрила и за временната закрила;
Да управлява местата за настаняване, запазени за временно настаняване на кандидати за международна закрила, бежанци и лица, които отговарят на условията за субсидиарна закрила съгласно определението в Връзката отваря нов прозорецгореспоменатия закон от 18 декември 2015 г.;
сътрудничество с други органи за създаване и управление на помещения за временно настаняване на кандидати за международна закрила, бежанци и лица, които отговарят на условията за субсидиарна закрила;

да насърчава съвместно с компетентните органи изграждането и оборудването на съоръженията за настаняване, предназначени за временно настаняване на кандидатите за международна закрила, бежанците и лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила.

При изпълнението на тази задача НПО работи с европейски и международни органи.

В изключителни случаи, надлежно обосновани от съображения, свързани със семейното, хуманитарното или здравното положение, НПО могат да предоставят ad hoc помощи на граждани на трети държави, като тези граждани са определени в член 3, буква Връзката отваря нов прозорецв) от изменения Закон от 29 август 2008 г. относно свободното движение на хора и имиграция, които нямат право на съществуващи помощи и надбавки.

Национална служба за прием (NAO)

5, rue Carlo Hemmer L-1734
, Люксембург

Тел.: (+ 352) 247—85700
Факс: (+ 352) 247—85720

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецWww.olai.public.lu/fr/index.html
Електронна поща
: Връзката отваря нов прозорецInfo@olai.public.lu

Достъп до правосъдие

Accueil et d’information juridique (Service d’accueil et d’information juridique)

Тази служба, установена в съдилищата, се намира под ръководството на държавната прокуратура. Неговата задача е да посреща лицата и да им предоставя обща информация относно обхвата на техните права и относно средствата и средствата, които да бъдат използвани за тяхното опазване.

Мисията на Правната служба за прием и информация е:

 • приемащи лица и насочването им към компетентните служби, като им предоставя необходимата информация и технически средства;
 • информиране на лицата като цяло относно обхвата на техните права във връзка с проблемите и начините и средствата за тяхното постигане;
 • да изслушва техните жалби относно трудностите, срещани при прилагането на техните права, и да им предлага средствата за тях.

Службата за прием и правна информация предоставя само устна информация, с изключение на писмени консултации.

Правна информация и услуга за посрещане — Люксембург

Цитиран от съдебния орган
„Building BC L-2080
— Люксембург“

Тел.: (+ 352) 475981—345/325/600

Връзката отваря нов прозорецpgsin@justice.etat.lu

Правна информация и услуги по приемане — Дикирх

Мировия съдия

Joseph Bech,
L-9211 — Diekirch

Тел. (+ 352) 80 23 15

Правна помощ

Що се отнася до правната помощ, тя може да бъде присъдена за правни, извънсъдебни, охранителни и съдебни производства, при поискване или в защита. За да могат да се ползват от правна помощ, ресурсите на лицето, което прави искането, трябва да са недостатъчни, т.е. равностойни на дохода за социално приобщаване (REVIS). Липсата на ресурси се оценява във връзка с доходите и имуществото на лицето, което се нуждае от помощта, и от лицата, които живеят с него във вътрешната общност.

Правна помощ се отказва на лица, които предявяват искове, които изглеждат явно недопустими, неоснователни или необосновани, или чиято цел изглежда несъразмерна спрямо потенциалните разходи.

Правна помощ се отказва, ако молителят има право по каквато и да било причина на възстановяването от трето лице на суми, които трябва да бъдат изплатени от правна помощ.

Бенефициерите на правната помощ имат право на помощ от адвокат и всеки правен служител, чието сътрудничество се налага поради причината, действието или неговото изпълнение.

Председателят на колегията или член на адвокатския съвет, назначен от бившия за целта в района на пребиваване на кандидата, решава дали да предостави правна помощ. За лицата, които не са постоянно пребиваващи, решението се взема от председателя на адвокатската колегия в Люксембург или от член на колегията на колегията, назначен от първия за целта.

Тези, чиито ресурси са недостатъчни, се насочват към председателя на колегията, независимо дали е председател на председателя, или по време на изслушванията, или в писмен вид.

Ако задържано от полицията лице претендира право на правна помощ и го поиска, адвокатът, който го подпомага по време на задържането му, подава молбата до председателя на адвокатската колегия.

Уебсайт:Връзката отваря нов прозорец http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

За съдебния район на Люксембург

Председател на Адвокатската колегия на Люксембург за
правна помощ в Люксембург
през
45 г., Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Тел: (+ 352) 467272—1

За съдебния район Diekirch

Председател на адвокатска колегия на Дикирх
B.P. 68
L-9201 Дикирх


Председател на адвокатска колегия на Дикирх
B.P. 68
L-9201 Дикирх


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 31/07/2020