Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grundlæggende rettigheder - Luxembourg

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


National

De grundlæggende rettigheder er nedfældet i internationale tekster såsom den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's konventioner, men også af den luxembourgske forfatning og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder med hensyn til europæisk ret.

De grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i disse retsakter, kan påberåbes ved de nationale domstole, det være sig strafferetlige, civilretlige, kommercielle eller forvaltningsretlige domstole.

Det bemærkes, at enhver krænkelse af en grundlæggende rettighed kan sanktioneres ved domme afsagt af de nationale domstole, enten af en strafferetlig eller en civil domstol eller i givet fald af en handelsmæssig eller administrativ form.

Link åbner i nyt vinduehttps://justice.public.lu/fr.html

Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institutionel ombudsmand

Ombudsmanden

Ombudsmanden tilknyttes Deputeretkammeret og må ikke i udøvelsen af sit hverv være bemyndiget af nogen anden myndighed.

Ombudsmandens opgave er at behandle klager fra fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af privatretlige regler, der er indgivet i en sag, der vedrører dem, og som vedrører statens og de lokale myndigheders og de offentlige institutioners funktion og udelukker deres industrielle, finansielle og kommercielle aktiviteter. I denne forbindelse kan klager, der direkte eller indirekte vedrører menneskerettigheder, indbringes for dem.

Enhver fysisk eller juridisk person, som er omfattet af privatretten, og som i en sag, der vedrører ham, mener, at en af de i stk. 1 nævnte myndigheder ikke har arbejdet i overensstemmelse med de pligter, der påhviler ham eller er i strid med gældende konventioner, administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, ved skriftlig klage eller ved mundtlig fremstilling til sit sekretariat kan anmode ombudsmanden om at gøre sagen opmærksom på sagen.

Forud for klagen skal der træffes passende administrative foranstaltninger med henblik på at opnå tilfredshed med de pågældende organer.

Klager til Ombudsmanden afbryder ikke søgsmålsfristerne, navnlig ved de kompetente domstole.

Ombudsmanden kan ikke gribe ind i en sag, der er anlagt ved en domstol, eller anfægte, at en retsafgørelse er begrundet. Den kan dog pålægge det pågældende organ at bringe den i overensstemmelse med en dom, der har retskraft, inden for en frist, som den fastsætter.

Klagen skal vedrøre en konkret sag vedrørende klagens ophavsmand. Klager bør ikke vedrøre administrationens generelle funktion.

Hvis klagen synes berettiget, rådgiver Ombudsmanden den klagende part og administrationen og fremsætter forslag til afgørelse på stedet for den pågældende tjenestegren og klageren, som efter hans opfattelse ville gøre det muligt for ham at nå frem til en mindelig løsning af den klage, der er indbragt for ham. Henstillinger kan navnlig indeholde forslag til forbedring af den målrettede tjenestes arbejde.

Når Ombudsmanden i en klage, som forelægges den, finder, at anvendelsen af den anfægtede afgørelse medfører en urimelig behandling, kan den under behørig hensyntagen til love og administrative bestemmelser anbefale en løsning, der giver et rimeligt grundlag for klagerens situation, og foreslå de ændringer, som den finder hensigtsmæssige med henblik på at forelægge de love og administrative bestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen.

Ombudsmandens afgørelse om ikke at behandle en klage kan ikke indbringes for en domstol.

Ombudsmanden

36, rue du
Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

Tlf: (+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Websted: Link åbner i nyt vindueWww.ombudsman.lu E-mail
: Link åbner i nyt vindueinfo@ombudsman.lu

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Den Rådgivende Kommission for Menneskerettigheder

Den Rådgivende Kommission for Menneskerettigheder (CCDH) er et rådgivende organ for regeringen, der har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne i Storhertugdømmet Luxembourg. Med henblik herpå sender den regeringen udtalelser, undersøgelser, holdninger og henstillinger, som den udarbejder i fuld uafhængighed om alle spørgsmål af generel betydning for så vidt angår menneskerettighederne i Storhertugdømmet Luxembourg. I sine udtalelser henleder den regeringens opmærksomhed på de foranstaltninger, som den finder hensigtsmæssige med henblik på at fremme beskyttelse og fremme af menneskerettighederne. Premierministeren sender Kommissionen udtalelser, undersøgelser, udtalelser og henstillinger til Deputeretkammeret.

Det er et rent rådgivende organ under regeringen, som ikke har beslutningsbeføjelser.

CCDH har ikke kompetence til at behandle individuelle sager.

Som led i sin virksomhed skal CCDH:

 • har ret til at undersøge ethvert spørgsmål, der henhører under dens kompetence, hvad enten det er af regeringen eller af en henvisning på forslag af dens medlemmer eller af en person eller organisation
 • hørte en person om nødvendigt modtage alle de oplysninger og dokumenter, der var nødvendige for at kunne vurdere de situationer, der henhører under hans kompetence;
 • direkte at henvende sig til offentligheden eller gennem enhver medieorganisation, navnlig for at offentliggøre sine udtalelser og henstillinger
 • fører samråd med andre organer, uanset om det er kompetent eller ej, hvis formål er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Den Rådgivende Kommission for Menneskerettigheder

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tlf.: (+ 352) 26 20 28 52 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55

Websted: Link åbner i nyt vindueHttps://ccdh.public.lu
E-mail: Link åbner i nyt vindueInfo@ccdh.public.lu

Rolf Kanner a Jugend (OKAJu)

Okaaju

Loven af 1. april 2020 om oprettelse af en ombudsmandsfunktion for ombudsmanden definerer OKAJU's opgaver:

 1. den undersøger klager over krænkelse af barnets rettigheder. Den indeholder anbefalinger til genopretning af den indberettede situation.
 2. den analyserer de ordninger, der er indført for i givet fald at anbefale de kompetente organer at foretage tilpasninger for at sikre en bedre beskyttelse og fremme af børns rettigheder på en bæredygtig måde.
 3. han indberetter tilfælde af manglende overholdelse af barnets rettigheder til de kompetente myndigheder.
 4. vedkommende rådgiver de fysiske eller juridiske personer om udøvelsen af barnets rettigheder.
 5. han fremmer børns rettigheder og offentligheden børns rettigheder.
 6. den udarbejder udtalelser om alle lovforslag, lovforslag og forslag til storhertugelige anordninger, der har indvirkning på respekten for barnets rettigheder.
 7. han afgiver udtalelse efter anmodning fra regeringen eller Deputeretkammeret om ethvert spørgsmål vedrørende barnets rettigheder.

Medlemmerne af OFJU udfører deres hverv uden indblanding i verserende retssager.

Enhver fysisk eller juridisk person kan indgive en skriftlig eller mundtlig anmodning til ombudsmanden, som sørger for rådgivning om den praktiske gennemførelse af barnets rettigheder.

Ombudsmanden kan vælge at tage en skriftlig eller mundtlig anmodning fra ombudsmanden, afhængigt af anmodningens form.

Rolf Kanner a Jugend (OKAJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tlf.: (+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://ork.lu/index.php/en/

Center for ligestilling

Ligebehandlingscentret, som udfører sine opgaver uafhængigt, har til formål at fremme, analysere og overvåge ligebehandling af alle personer uden forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse, køn, religion eller tro, handicap og alder.

Centret kan ved udførelsen af sine opgaver navnlig:

 • offentliggøre rapporter, afgive udtalelser og henstillinger og gennemføre undersøgelser af alle spørgsmål i forbindelse med ovennævnte forskelsbehandling
 • fremstiller og leverer enhver form for information og nyttig dokumentation som led i sine opgaver
 • yde bistand til dem, der mener, at de er ofre for forskelsbehandling som omhandlet i artikel 1 i lov om ligebehandling af 28. november 2006, ved at yde rådgivning og vejledning til ofre om deres individuelle rettigheder, lovgivning, retspraksis og midlerne til at håndhæve deres rettigheder.

Oplysninger vedrørende individuelle situationer eller sager, som meddeles medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, er undergivet tavshedspligt. Tavshedspligten udelukker ikke, at der kan meddeles de kompetente retslige myndigheder oplysninger, der for offeret udgør forskelsbehandling som defineret i artikel 1 i lov om ligebehandling af 28. november 2006.

Medlemmerne af centret udfører deres hverv uden indblanding i verserende retssager.

Centrets medlemmer har ret til at anmode om alle oplysninger, dokumenter eller dokumenter, med undtagelse af oplysninger, dokumenter eller dokumenter, der er nødvendige for udøvelsen af deres hverv.

Center for ligestilling

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tlf.: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Websted: Link åbner i nyt vindueCet.lu/fr/ E-mail
: Link åbner i nyt vindueInfo@cet.lu

Den nationale databeskyttelseskommission

Den nationale databeskyttelseskommission er en offentlig myndighed, der oprettes som et offentligt organ. Den nationale databeskyttelseskommission udfører de opgaver, den har fået overdraget, i fuld uafhængighed.

Den aflægger skriftlig rapport til medlemmerne af regeringen om udførelsen af sine opgaver i en skriftlig rapport.

Den nationale databeskyttelseskommissions rolle er at:

 • Revision og verifikation af lovligheden af indsamling og anvendelse af oplysninger, der er genstand for behandling, og underretning af de registeransvarlige om deres forpligtelser
 • At sikre respekt for fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred, og oplyse offentligheden om de registreredes rettigheder
 • Modtage og behandle klager og anmodninger om kontrol af behandlingens lovlighed
 • At rådgive regeringen, enten på dennes anmodning eller på eget initiativ, om konsekvenserne af ny teknologi for behandling af oplysninger med henblik på at respektere fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder med henblik herpå kan den bestille studier, undersøgelser eller studier.

Den nationale kommission er også ansvarlig for at sikre anvendelsen af bestemmelserne i den ændrede lov af 30. maj 2005 om beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og dens gennemførelsesbestemmelser.

Den nationale kommission kan af enhver person, der handler enten gennem sin advokat eller af enhver anden fysisk eller juridisk person, som er behørigt bemyndiget hertil, beslaglægges for at sikre overholdelse af hans grundlæggende rettigheder og friheder i forbindelse med behandlingen. Den pågældende person underrettes om resultatet af vedkommendes anmodning.

Enhver relevant person kan navnlig anmode den nationale kommission om at kontrollere, at behandlingen af personoplysninger er lovlig, i tilfælde af afslag på eller begrænsning af den registreredes udøvelse af sin ret til indsigt.

Sagsøgeren har kritiseret de retslige myndigheder for de overtrædelser, som den har kendskab til.

Den nationale databeskyttelseskommission

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tlf.: (+ 352) 26
10-1 Fax: + 352-26 10 60, + 29

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Det nationale kontor for modtagelse

Det nationale kontor for modtagelse blev oprettet ved Link åbner i nyt vinduelov af 4. december 2019. Bestemmelserne i den nye værtslov trådte i kraft den 1. januar 2020.

Det nationale håndhævelsesorgan erstatter kontoret for modtagelse og integration af udlændinge i Storhertugdømmet Luxembourg af den ændrede lov af 16. december 2008 om modtagelse og integration af udlændinge. Link åbner i nyt vinduehttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Det nationale håndhævelsesorgans rolle er at:

Tilrettelægge modtagelsen af ansøgere om international beskyttelse som defineret i Link åbner i nyt vinduelov af 18. december 2015 om international beskyttelse og om midlertidig beskyttelse
At forvalte faciliteter til indkvartering, der er forbeholdt midlertidig indkvartering af ansøgere om international beskyttelse, flygtninge og personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse som defineret i Link åbner i nyt vindueovennævnte lov af 18. december 2015
samarbejde med andre organer om oprettelse og forvaltning af indkvarteringsfaciliteter til midlertidig indkvartering af ansøgere om international beskyttelse, flygtninge og personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse

i samarbejde med de kompetente organer at fremme opførelse og indretning af indkvarteringsfaciliteter, der er forbeholdt midlertidig indkvartering af ansøgere om international beskyttelse, flygtninge og personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse.

I udførelsen af denne opgave samarbejder det nationale håndhævelsesorgan med europæiske og internationale organer.

I undtagelsestilfælde, der er behørigt begrundet i familiemæssige, humanitære eller sundhedsmæssige forhold, kan det nationale håndhævelsesorgan yde ad hoc-støtte til tredjelandsstatsborgere, såsom disse statsborgere er defineret i artikel 3, litra c)Link åbner i nyt vindue, i den ændrede lov af 29. august 2008 om fri bevægelighed for personer og indvandring, som ikke har ret til eksisterende støtte og godtgørelser.

Det nationale kontor for modtagelse

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tlf.: (+ 352) 247-85700
Fax: (+ 352) 247-85720

Websted: Link åbner i nyt vindueWww.olai.public.lu/fr/index.html E-mail
: Link åbner i nyt vindueInfo@olai.public.lu

Adgang til domstolene

Service d'accueil et d'information juridique

Denne tjeneste, der er etableret ved domstolene, er underlagt den offentlige anklagers myndighed. Dens opgave er at tage imod enkeltpersoner og give dem generelle oplysninger om omfanget af deres rettigheder og om de midler og midler, der skal anvendes til at sikre dem.

Kontoret for Retsmodtagelses- og Informationstjeneste har til opgave:

 • at være vært for enkeltpersoner og lede dem over for de kompetente tjenester, give dem de nødvendige oplysninger og tekniske midler
 • at oplyse borgerne generelt om omfanget af deres rettigheder i forbindelse med problemer og midler til at opnå dem
 • påhører deres klager over de vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af deres rettigheder, og foreslår de midler, der er til rådighed for dem.

Modtagelses- og Juridisk Informationstjeneste giver kun mundtlige oplysninger, dog ikke skriftlige høringer.

Juridisk information og velkomsttale — Luxembourg

Citeret af Domstolens
bygning BC
L-2080 — Luxembourg

Tlf.: (+ 352) 475981-345/325/600

Link åbner i nyt vinduepgsin@justice.etat.lu

Juridisk information og modtagelse — Diekirch

Fredsdommer

Joseph Bech,
L-9211 — Diekirch

Tlf.: (+ 352) 80 23 15

Retshjælp

For så vidt angår retshjælp, kan den efter anmodning eller til forsvar tildeles retslige, udenretslige, ikke-kontradiktoriske og retslige procedurer. For at kunne modtage retshjælp skal den person, der fremsætter anmodningen, have tilstrækkelige midler til rådighed, dvs. svarende til indtægterne fra social inklusion (REVIS). Manglen på ressourcer vurderes i forhold til indkomst og formue for den person, der har behov for hjælp, og personer, der bor hos ham i det indenlandske samfund.

Der gives afslag på retshjælp til personer, der anlægger sag, som åbenbart ikke kan antages til realitetsbehandling, er uberettigede eller urimelige, eller hvis formål ikke står i et rimeligt forhold til de potentielle omkostninger.

Retshjælp afslås, hvis ansøgeren af en eller anden grund har ret til tilbagebetaling fra tredjemand af beløb, der skal betales som retshjælp.

Modtagere af retshjælp har ret til advokatbistand og enhver juridisk medarbejder, hvis samarbejde er påkrævet på grund af årsagen, handlingen eller fuldbyrdelsen.

Formanden for advokatsamfundet eller et medlem af advokatrådet, der udpeges af førstnævnte til dette formål i ansøgerens retskreds, træffer afgørelse om tildeling af retshjælp. For personer, der ikke har bopæl i landet, træffes afgørelsen af formanden for det luxembourgske advokatsamfund eller af et medlem af advokatrådet, der udpeges af førstnævnte til formålet.

De midler, der ikke råder over tilstrækkelige midler, er forbeholdt formanden for advokatsamfundet, enten på formandens formand eller under høringerne eller skriftligt.

Hvis en person, der er tilbageholdt af politiet, påberåber sig retten til retshjælp og anmoder om det, indgiver den advokat, der bistår ansøgeren under tilbageholdelsen, ansøgningen til formanden for advokatsamfundet.

Websted:Link åbner i nyt vindue http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

For domstolsdistriktet i Luxembourg

Formand for advokatforeningen i Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tlf: + 352-467272, + 1

Retskredse i Diekirch

Formand for advokatsammenslutningen Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Formand for advokatsammenslutningen Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 31/07/2020