Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pagrindinės teisės - Liuksemburgas

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Nacionalinės

Pagrindinės teisės įtvirtintos tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Jungtinių Tautų konvencijose, taip pat Liuksemburgo Konstitucijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kiek tai susiję su Europos teise.

Šiuose teisės aktuose įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis galima remtis bet kuriame nacionaliniame teisme – baudžiamajame, civiliniame, komerciniame ar administraciniame teisme.

Reikia pažymėti, kad už bet kokį pagrindinės teisės pažeidimą gali būti baudžiama nacionalinių teismų sprendimais, nesvarbu, ar tai būtų baudžiamasis, ar civilinis teismas, ar, jei reikia, komerciniu ar administraciniu būdu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.public.lu/fr.html

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institucinis ombudsmenas

Ombudsmenas

Ombudsmenas paskiriamas į Deputatų Rūmus ir eidamas savo pareigas neduoda nurodymų jokiai kitai institucijai.

Ombudsmeno užduotis – nagrinėti fizinių ar juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, skundus, pateiktus dėl su jais susijusios bylos, susijusios su valstybės ir vietos valdžios institucijų bei valstybės ir savivaldybių viešųjų institucijų veikimu, išskyrus jų pramoninę, finansinę ir komercinę veiklą. Šiomis aplinkybėmis jiems gali būti pateikti skundai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su žmogaus teisėmis.

Bet kuris privatinės teisės reglamentuojamas fizinis ar juridinis asmuo, kuris su juo susijusioje byloje mano, kad ankstesnėje dalyje nurodyta institucija nevykdė pareigų, kurias ji turi atlikti, arba kurios prieštarauja galiojančioms konvencijoms, įstatymams ir kitiems teisės aktams, gali rašytiniu skundu arba žodiniu pareiškimu savo sekretoriatui prašyti atkreipti ombudsmeno dėmesį į šį klausimą.

Prieš pateikiant skundą turi būti imtasi atitinkamų administracinių veiksmų, kad susijusios įstaigos jį patenkintų.

Skundai ombudsmenui nenutraukia ieškinio pareiškimo terminų, visų pirma kompetentinguose teismuose.

Ombudsmenas negali kištis į teismų bylas ar ginčyti teismo sprendimo teisingumą. Tačiau, neįvykdžius res judicata galią turinčio teismo sprendimo, jis gali įpareigoti atitinkamą instituciją jį įvykdyti per jos nustatytą terminą.

Skundas turi būti susijęs su konkrečiu skundo autoriaus atveju. Skundai neturėtų būti susiję su administracijos veikimu apskritai.

Jei ombudsmenas mano, kad skundas yra pagrįstas, jis apie tai informuoja šalį ieškovę ir administraciją bei pasiūlo visas rekomendacijas atitinkamos tarnybos ir skundo pateikėjo vietoje, kurios, jo nuomone, leistų jam draugiškai išspręsti jam pateiktą skundą. Visų pirma į rekomendacijas gali būti įtraukti pasiūlymai, kaip pagerinti tikslinės tarnybos veikimą.

Jeigu Ombudsmenas, nagrinėdamas jam pateiktą skundą, mano, kad ginčijamo sprendimo taikymas lemia nesąžiningumą, jis, atsižvelgdamas į įstatymus ir kitus teisės aktus, gali rekomenduoti bet kokį sprendimą, leidžiantį teisingai išnagrinėti skundą pateikusio asmens padėtį, ir pasiūlyti bet kokius, jo nuomone, tinkamus teisės aktų ar kitų teisės aktų, kuriais grindžiamas sprendimas, pakeitimus.

Ombudsmeno sprendimas nesiimti veiksmų dėl skundo negali būti apskųstas teismui.

Ombudsmenas

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Tel: Tel. (+ 352) 26 27 01 01
(+ 352) 26 27 01 02

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHttp://
www.ombudsman.lu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@ombudsman.lu

Specializuotos žmogaus teisių institucijos

Žmogaus teisių konsultacinė komisija

Žmogaus teisių konsultacinė komisija (CCDH) yra vyriausybės patariamasis organas, kurio užduotis – propaguoti ir ginti žmogaus teises Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. Tuo tikslu jis siunčia Vyriausybei nuomones, tyrimus, pozicijas ir rekomendacijas, kurias jis rengia visiškai nepriklausomai visais bendro pobūdžio klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. Savo nuomonėse Komitetas atkreipia Vyriausybės dėmesį į priemones, kurias jis laiko tinkamomis žmogaus teisių apsaugai ir propagavimui skatinti. Ministras pirmininkas siunčia Komisijos nuomones, tyrimus, nuomones ir rekomendacijas Deputatų rūmams.

Tai yra visiškai konsultacinis vyriausybės organas, kuris neturi sprendimų priėmimo galios.

CCDH neturi kompetencijos nagrinėti atskirų bylų.

Veikdamas CCDH:

 • gali laisvai nagrinėti bet kurį jos kompetencijai priklausantį klausimą, nesvarbu, ar tai būtų vyriausybės, ar jos narių arba bet kurio asmens ar organizacijos siūlymu klausimas;
 • išklausė bet kurį asmenį, kuris prireikus gavo visą informaciją ir dokumentus, reikalingus jo kompetencijai priklausančioms situacijoms įvertinti;
 • tiesiogiai kreiptis į visuomenę arba per žiniasklaidos organizacijas, visų pirma viešai skelbti savo nuomones ir rekomendacijas;
 • toliau konsultuojasi su kitomis institucijomis, nepriklausomai nuo to, ar jos jurisdikcijai priklauso, ar ne, kurių tikslas – propaguoti ir ginti žmogaus teises.

Žmogaus teisių konsultacinė komisija

71–73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: Tel. (+ 352) 26 20 28 52
: Tel. (+ 352) 26 20 28 55
: (+ 352) 26 20 28 55

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHttps://ccdh.public.lu E.
paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInfo@ccdh.public.lu

Ombudsmenas Kanner a Jugendlher (OKaJu)

Okaaju uždaviniai

2020 m. balandžio 1 d. įstatyme, kuriuo įsteigiamas ombudsmenas Kanner a Jgendlher, nustatytos OKaJu užduotys:

 1. ji tiria skundus dėl vaiko teisių pažeidimo. Jame pateikiamos rekomendacijos dėl padėties, apie kurią pranešta, atkūrimo.
 2. ji išanalizuoja nustatytas priemones, kad prireikus rekomenduotų kompetentingas adaptacijų institucijas, kad būtų užtikrinta geresnė ir tvari vaiko teisių apsauga ir propagavimas.
 3. apie vaiko teisių nesilaikymo atvejus jis praneša kompetentingoms institucijoms.
 4. jis konsultuoja fizinius ar juridinius asmenis dėl vaiko teisių įgyvendinimo praktikoje.
 5. jis propaguoja vaikų teises, o visuomenė – vaiko teises.
 6. jis rengia nuomones dėl visų įstatymų, įstatymų ir Didžiosios Hercogystės reglamentų projektų, turinčių įtakos vaiko teisių laikymuisi.
 7. vyriausybės arba Deputatų Rūmų prašymu jis rengia nuomones visais su vaiko teisėmis susijusiais klausimais.

OFBĮ nariai savo pareigas vykdo visiškai nedalyvaudami vykstančiuose teismo procesuose.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti ombudsmenui iš Kanner a Jugendlher rašytinį ar žodinį prašymą patarti dėl praktinio vaiko teisių įgyvendinimo.

Ombudsmenas gali pateikti atsakymą raštu arba žodžiu, priklausomai nuo prašymo formos.

Ombudsmenas Kanner a Jugendlher (OKaJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.: Tel. (+ 352) 26 123 124
(+ 352) 26 123 125

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://ork.lu/index.php/en/

Lygių galimybių centras

Vienodo požiūrio centro, kuris savo užduotis vykdo nepriklausomai, tikslas – skatinti, analizuoti ir stebėti vienodą požiūrį į visus asmenis nediskriminuojant jų dėl rasės, etninės kilmės, lyties, religijos ar tikėjimo, negalios ir amžiaus.

Vykdydamas savo užduotis Centras visų pirma gali:

 • skelbti ataskaitas, nuomones ir rekomendacijas ir atlikti tyrimus visais su pirmiau minėta diskriminacija susijusiais klausimais;
 • vykdydamas savo pareigas rengti ir teikti bet kokią informaciją ir naudingus dokumentus;
 • teikti pagalbą tiems, kurie mano esą diskriminacijos aukomis, kaip nurodyta 2006 m. lapkričio 28 d. Vienodo požiūrio įstatymo 1 straipsnyje, teikiant aukoms konsultavimo ir orientavimo paslaugas, susijusias su jų asmeninėmis teisėmis, teisės aktais, teismų praktika ir jų teisių įgyvendinimo priemonėmis.

Informacijai, susijusiai su individualiomis situacijomis ar atvejais, apie kuriuos nariai sužino atlikdami savo pareigas, taikomos profesinės paslapties sąlygos. Profesinė paslaptis neužkerta kelio perduoti kompetentingoms teisminėms institucijoms bet kokią informaciją, kuri aukai gali būti laikoma diskriminacija, kaip apibrėžta 2006 m. lapkričio 28 d. Vienodo požiūrio įstatymo 1 straipsnyje.

Centro nariai savo pareigas vykdo visiškai nedalyvaudami vykstančiuose teismo procesuose.

Centro nariai turi teisę prašyti bet kokios informacijos, dokumentų ar dokumentų, išskyrus tuos, kuriems taikomas medicininis konfidencialumas ar kita profesinė paslaptis, kurie yra būtini jų pareigoms atlikti.

Lygių galimybių centras

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: Tel. (+ 352) 26 48 30 33
(+ 352) 26 48 38 73

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHttp://
cet.lu/fr/ Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInfo@cet.lu

Nacionalinė duomenų apsaugos komisija.

Nacionalinė duomenų apsaugos komisija yra valdžios institucija, įsteigta kaip viešoji įstaiga. Nacionalinė duomenų apsaugos komisija jai pavestas užduotis vykdo visiškai nepriklausomai.

Rašytinėje ataskaitoje Vyriausybės nariams ji praneša apie savo užduočių vykdymą rašytinėje ataskaitoje Vyriausybės nariams.

Nacionalinės duomenų apsaugos komisijos vaidmuo yra:

 • Peržiūrėti ir patikrinti duomenų, kuriuos reikia tvarkyti, rinkimo ir naudojimo teisėtumą ir informuoti duomenų valdytojus apie jų pareigas;
 • Užtikrinti pagarbą asmenų pagrindinėms teisėms ir laisvėms, įskaitant privatumą, ir informuoti visuomenę apie duomenų subjektų teises;
 • Gauti ir nagrinėti skundus ir prašymus patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą;
 • Vyriausybės prašymu arba savo iniciatyva konsultuoja vyriausybę dėl technologijų raidos pasekmių informacijos tvarkymui, siekiant gerbti pagrindines asmenų teises ir laisves; tuo tikslu ji gali užsakyti studijas, apklausas ar tyrimus.

Nacionalinė komisija taip pat yra atsakinga už iš dalies pakeisto 2005 m. gegužės 30 d. Įstatymo dėl privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir jo įgyvendinimo nuostatų taikymą.

Nacionalinę komisiją gali areštuoti bet kuris asmuo, veikdamas per savo advokatą arba bet kurį kitą tinkamai įgaliotą fizinį ar juridinį asmenį, siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos jo pagrindinės teisės ir laisvės, susijusios su elgesiu. Atitinkamas asmuo informuojamas apie jo prašymo rezultatus.

Visų pirma bet kuris susijęs asmuo gali kreiptis į nacionalinę Komisiją su prašymu patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą tuo atveju, kai duomenų subjektas atsisako arba apriboja naudojimąsi teise susipažinti su duomenimis.

Ji kritikuoja teismines institucijas dėl jai žinomų pažeidimų.

Nacionalinė duomenų apsaugos komisija.

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: Tel. (+ 352) 26 10
60–1 (+ 352) 26 10 60–29

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nacionalinė priėmimo tarnyba (VK)

Nacionalinė priėmimo tarnyba (VK) buvo įsteigta 2019 Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasm. gruodžio 4 d. įstatymu. Naujojo Priėmimo įstatymo nuostatos įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

NVUI pakeičia Liuksemburgo priėmimo ir integracijos biurą (OLAI), įsteigtą iš dalies pakeistu 2008 m. gruodžio 16 d. Įstatymu dėl užsieniečių priėmimo ir integracijos Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos vaidmuo yra:

Organizuoti tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimą, kaip apibrėžta 2015 Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasm. gruodžio 18 d. Įstatyme dėl tarptautinės apsaugos ir dėl laikinos apsaugos;
Valdyti apgyvendinimo patalpas, skirtas laikinai apgyvendinti tarptautinės apsaugos prašytojus, pabėgėlius ir papildomą apsaugą galinčius gauti asmenis, kaip apibrėžta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspirmiau minėtame 2015 m. gruodžio 18 d. akte;
bendradarbiauti su kitomis įstaigomis kuriant ir valdant laikino tarptautinės apsaugos prašytojų, pabėgėlių ir papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų apgyvendinimo patalpas;

kartu su kompetentingomis institucijomis skatinti apgyvendinimo patalpų, skirtų tarptautinės apsaugos prašytojų, pabėgėlių ir papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų laikinam apgyvendinimui, statybą ir įrengimą.

Vykdydama šią užduotį, NVUI bendradarbiauja su Europos ir tarptautinėmis organizacijomis.

Išimtiniais atvejais, tinkamai pagrįstais priežastimis, susijusiomis su šeimos, humanitarine ar sveikatos padėtimi, NVUI gali teikti ad hoc paramą trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra apibrėžti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasiš dalies pakeisto 2008 m. rugpjūčio 29 d. Įstatymo dėl laisvo asmenų judėjimo ir imigracijos 3 straipsnio c punkte ir kurie neturi teisės į esamą pagalbą ir išmokas.

Nacionalinė priėmimo tarnyba (VK)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247
– 85700 Faks. (+ 352) 247–85720

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHttp://
www.olai.public.lu/fr/index.html Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInfo@olai.public.lu

Prieiga prie teisingumo

Service d’accueil et d’information juridique

Ši teismuose įsteigta tarnyba yra pavaldi Valstybės prokuratūrai. Jos užduotis – priimti asmenis ir suteikti jiems bendro pobūdžio informaciją apie jų teisių apimtį ir apie priemones bei būdus, kuriais jos turi būti apsaugotos.

Teisinės priėmimo ir informavimo tarnybos užduotis:

 • priimti asmenis ir nukreipti juos į kompetentingas tarnybas, suteikiant jiems būtiną informaciją ir technines priemones;
 • apskritai informuoti asmenis apie jų teisių, susijusių su problemomis, mastą ir būdus bei priemones joms pasiekti;
 • išklausyti jų skundus dėl sunkumų, su kuriais jie susidūrė įgyvendindami savo teises, ir pasiūlyti jiems skirtas priemones.

Priėmimo ir teisinės informacijos tarnyba teikia tik žodinę informaciją, išskyrus konsultacijas raštu.

Teisinė informacija ir įlaipinimo paslauga. Liuksemburgas

Cituoja teisminė institucija
Building BC
L-2080 – Luxembourg

Tel. (+ 352) 475981–345/325/600

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspgsin@justice.etat.lu

Teisinės informacijos ir priėmimo tarnyba – Diekirch

Taikos teisingumas

Joseph Bech,
L-9211 – Diekirch

Tel. (+ 352) 80 23 15

Teisinė pagalba

Teisinės pagalbos atveju ji gali būti skiriama teisiniams, neteisminiams, neteisminiams ir teisminiams procesams, pateikus prašymą arba ginantis. Kad galėtų pasinaudoti teisine pagalba, prašymą pateikusio asmens ištekliai turi būti nepakankami, t. y. lygiaverčiai socialinės įtraukties pajamoms (REVIS). Išteklių trūkumas vertinamas atsižvelgiant į asmens, kuriam reikia pagalbos, ir su juo gyvenančių asmenų pajamas ir turtą.

Teisinę pagalbą atsisakoma suteikti asmenims, teikiantiems ieškinį, kuris yra akivaizdžiai nepriimtinas, nepagrįstas arba kurio potencialios išlaidos yra neproporcingos tikslui.

Teisinę pagalbą atsisakoma suteikti, jeigu pareiškėjas dėl bet kokios priežasties turi teisę gauti išlaidų, kurios būtų padengtos suteikus teisinę pagalbą, kompensaciją iš trečiosios šalies.

Teisinės pagalbos gavėjas turi teisę gauti advokato ir visų teisingumo vykdymą užtikrinančių pareigūnų pagalbą, reikalingą bylai, procesui ar jo vykdymui užtikrinti.

Sprendimą suteikti teisinę pagalbą priima pareiškėjo faktinės gyvenamosios vietos apygardos advokatūros pirmininkas arba šiuo tikslu jo įgaliotas advokatūros tarybos narys. Jeigu pareiškėjas gyvenamosios vietos neturi, sprendimą priima Liuksemburgo advokatūros tarybos pirmininkas arba šiuo tikslu jo įgaliotas kolegijos tarybos narys.

Asmenys, kurių išteklių nepakanka, nukreipiami į advokatūros pirmininką, pirmininko pirmininką, klausymus arba raštu.

Jeigu policijos sulaikytas asmuo tvirtina, kad turi teisę gauti teisinę pagalbą, ir prašo ją suteikti, sulaikymo metu jam padedantis advokatas perduoda prašymą advokatūros pirmininkui.

SvetainėNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Liuksemburgo teismo apylinkė

Liuksemburgo
teisinės pagalbos tarnybos advokatų ordino pirmininkas
(
45), Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tel: (+ 352) 467272–1

Dykircho teismo apylinkė

Diekirch advokatų asociacijos pirmininkas
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Diekirch advokatų asociacijos pirmininkas
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 31/07/2020