Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drittijiet fundamentali - Lussemburgu

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Nazzjonali

Id-drittijiet fundamentali huma stabbiliti f’testi internazzjonali bħall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u mill-konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti, iżda wkoll mill-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-liġi Ewropea.

Id-drittijiet fundamentali stabbiliti f’dawk it-testi legali jistgħu jiġu invokati quddiem kwalunkwe qorti nazzjonali, kemm jekk ikunu l-qrati kriminali, ċivili, kummerċjali jew amministrattivi.

Għandu jiġi rrilevat li kull ksur ta’ dritt fundamentali jista’ jiġi ssanzjonat f’sentenzi li għandhom jingħataw mill-qrati nazzjonali, kemm jekk minn qrati kriminali kif ukoll minn qrati ċivili jew, fejn xieraq, b’mod kummerċjali jew amministrattiv.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr.html

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

L-Ombudsman istituzzjonali

L-Ombudsman

Mbudsman għandu jiġi anness mal-Kamra tad-Deputati u ma għandux, fit-twettiq ta’ dmirijietu, jingħata istruzzjonijiet minn kwalunkwe awtorità oħra.

Il-kompitu tal-Ombudsman huwa li jisma’ lmenti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi rregolati mid-dritt privat li jkunu saru f’każ li jikkonċernahom, rigward il-funzjonament tal-Istat u tal-awtoritajiet lokali u tal-istituzzjonijiet pubbliċi tal-Istat u tal-muniċipalitajiet, bl-esklużjoni tal-attivitajiet industrijali, finanzjarji u kummerċjali tagħhom. F’dan il-kuntest, l-ilmenti relatati direttament jew indirettament mad-drittijiet tal-bniedem jistgħu jitressqu quddiemhom.

Kull persuna fiżika jew ġuridika rregolata mid-dritt privat li tikkunsidra, f’każ li jikkonċernaha, li awtorità msemmija fil-paragrafu preċedenti ma tkunx ħadmet skont l-obbligi li hija għandha twettaq jew tmur kontra l-konvenzjonijiet, il-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ, tista’, permezz ta’ lment bil-miktub jew permezz ta’ stqarrija magħmula bil-fomm lis-segretarjat tagħha, titlob li din il-kwistjoni tinġieb għall-attenzjoni tal-Ombudsman.

L-ilment għandu jkun ippreċedut minn passi amministrattivi xierqa biex jikseb sodisfazzjon mill-korpi involuti.

L-ilmenti lill-Ombudsman ma għandhomx jinterrompu t-termini għall-preżentata ta’ rikors, b’mod partikolari quddiem il-qrati kompetenti.

L-Ombudsman ma jistax jintervjeni fi proċeduri li jkunu għaddejin quddiem il-qrati u lanqas ma jista’ jitfa’ dubju fuq il-korrettezza ta’ deċiżjoni ta’ qorti. Madankollu, hija tista’, fil-każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza li jkollha l-awtorità ta’ res judicata, tordna li l-korp ikkonċernat jikkonforma ruħu magħha f’terminu li hija għandha.

L-ilment għandu jikkonċerna każ speċifiku li jikkonċerna l-awtur tal-ilment. L-ilmenti m’għandhomx ikunu relatati mal-funzjonament tal-amministrazzjoni b’mod ġenerali.

Fejn ilment ikun jidher li hu ġustifikat, l-Ombudsman għandu jagħti pariri lill-parti li tressaq l-ilment u lill-amministrazzjoni, u għandu jissuġġerixxi r-rakkomandazzjonijiet kollha fuq il-post tas-servizz konċernat u ta’ dak li għamel l-ilment, li, fil-fehma tiegħu, jippermettilu li jagħmel soluzzjoni bonarja għall-ilment li jkun ressaq quddiemu. B’mod partikolari, ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jinkludu proposti għat-titjib tal-funzjonament tas-servizz fil-mira.

Meta, fil-kuntest ta’ lment imressaq quddiemha, l-Ombudsman jidhrilha li l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata twassal għan-natura inġusta tagħha, hija tista’, b’osservanza tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolamentari, tirrakkomanda kull soluzzjoni li tippermetti li tiġi ttrattata b’mod ġust is-sitwazzjoni tal-persuna li tagħmel l-ilment u li tissuġġerixxi kull emenda li hija tqis xierqa sabiex tippreżenta testi leġiżlattivi jew regolamentari li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni.

Id-Deċiżjoni tal-Ombudsman li ma tittiħidx azzjoni dwar ilment ma tistax tiġi appellata quddiem qorti.

L-Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Tel: (+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaWww.ombudsman.lu
Posta elettronika
: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@ombudsman.lu

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

Kummissjoni Konsultattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (CCDH) hija korp konsultattiv għall-Gvern li l-kompitu tiegħu huwa li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Għal dak il-għan, għandu jibgħat l-opinjonijiet, l-istudji, il-pożizzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Gvern li għandu jfassal b’indipendenza sħiħa fuq il-kwistjonijiet kollha ta’ ambitu ġenerali li għandhom x’jaqsmu mad-drittijiet tal-bniedem fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Fl-opinjonijiet tiegħu jiġbed l-attenzjoni tal-Gvern għall-miżuri li jikkunsidra xierqa biex jippromwovi l-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Prim Ministru jibgħat l-opinjonijiet, l-istudji, l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni lill-Kamra tad-Deputati.

Hija korp purament konsultattiv tal-Gvern, li m’għandu l-ebda setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.

Is-CCDH m’għandu l-ebda kompetenza biex jittratta każijiet individwali.

Bħala parti mill-operazzjoni tiegħu, is-CCDH għandu:

 • għandu jkun liberu li jeżamina kwalunkwe kwistjoni fil-kompetenza tiegħu, kemm jekk mill-gvern jew permezz ta’ rinviju fuq proposta mill-membri tiegħu jew minn kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni;
 • sema’ lil kwalunkwe persuna, jekk meħtieġ, tirċievi kwalunkwe informazzjoni u dokumenti meħtieġa għall-valutazzjoni ta’ sitwazzjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha;
 • jindirizzaw direttament lill-pubbliku jew permezz ta’ kwalunkwe organizzazzjoni tal-midja, b’mod partikolari biex jagħmlu pubbliċi l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;
 • iżomm konsultazzjonijiet ma’ korpi oħra, kemm jekk ikollu ġurisdizzjoni u kemm jekk le, li l-għan tiegħu huwa li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem.

Kummissjoni Konsultattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

71–73, rue Adolphe Fischer
—1520 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHttps
: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInfo@ccdh.public.lu

Is-Sinjura Kanner, Jugendlilha (OKaJU)

Il-kompiti ta’ l-Okaaju

Il-liġi tat-1 ta’ April 2020 li tistabbilixxi l-Grufir Kanner u Kanner ta’ l-Ombudsman tiddefinixxi l-kompiti ta’ l-OKaJu:

 1. hija tinvestiga l-ilmenti dwar il-ksur tad-drittijiet tat-tfal. Din tistabbilixxi rakkomandazzjonijiet għall-irkupru tas-sitwazzjoni rrapportata.
 2. għandu janalizza l-arranġamenti stabbiliti sabiex jirrakkomanda, fejn xieraq, il-korpi kompetenti tal-adattamenti sabiex jiġu żgurati protezzjoni u promozzjoni aħjar tad-drittijiet tat-tfal b’mod sostenibbli.
 3. huwa jirrapporta każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mad-drittijiet tat-tfal lill-awtoritajiet kompetenti.
 4. huwa għandu javża lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi dwar it-tqegħid fil-prattika tad-drittijiet tat-tfal.
 5. jippromwovi d-drittijiet tat-tfal u l-pubbliku għad-drittijiet tat-tfal.
 6. huwa għandu jfassal opinjonijiet dwar kull abbozz ta’ liġi, liġi u abbozz ta’ regolamenti Gran Dukali li għandhom impatt fuq ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal.
 7. huwa għandu jħejji opinjonijiet fuq talba tal-Gvern jew tal-Kamra tad-Deputati dwar kull kwistjoni li għandha x’taqsam mad-drittijiet tat-tfal.

Il-membri ta’ l-OFJU iwettqu d-dmirijiet tagħhom mingħajr ebda involviment fi proċedimenti legali li jkunu għaddejjin.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika tista’ tippreżenta talba bil-miktub jew orali lill-Ombudsman Kanner a Jugendlher għal parir dwar l-implimentazzjoni prattika tad-drittijiet tat-tfal.

It-tweġiba tas-Sfir Kanner, il-Jugendleher tal-Ombudsman tista’ tieħu forma bil-miktub jew bil-fomm, skont il-forma tat-talba.

Is-Sinjura Kanner, Jugendlilha (OKaJU)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://ork.lu/index.php/en/

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali, li jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod indipendenti, għandu l-għan li jippromwovi, janalizza u jimmonitorja t-trattament ugwali tal-persuni kollha mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ razza, oriġini etnika, sess, reliġjon jew twemmin, diżabilità u età.

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, iċ-Ċentru jista’ b’mod partikolari:

 • tippubblika rapporti, toħroġ opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet u twettaq studji dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mad-diskriminazzjoni msemmija hawn fuq;
 • jipproduċi u jipprovdi kwalunkwe informazzjoni u dokumentazzjoni utli bħala parti minn dmirijietu;
 • jipprovdu assistenza lil dawk li jqisu lilhom infushom bħala vittmi ta’ diskriminazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1 ta’ l-Att dwar l-Ugwaljanza fit-Trattament tal-28 ta’ Novembru 2006 billi jipprovdu servizz ta’ pariri u gwida għall-vittmi dwar id-drittijiet individwali tagħhom, il-leġiżlazzjoni, il-każistika u l-mezzi biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom.

Informazzjoni relatata ma’ sitwazzjonijiet individwali jew każijiet miġjuba għall-attenzjoni tal-membri fit-twettiq ta’ dmirijiethom għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ segretezza professjonali. Is-segretezza professjonali ma tipprekludix il-komunikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti ta’ kwalunkwe informazzjoni li tista’ tikkostitwixxi, għall-vittma, diskriminazzjoni kif definita fl-Artikolu 1 tal-Liġi dwar it-trattament ugwali tal-28 ta’ Novembru 2006.

Il-membri taċ-Ċentru għandhom iwettqu dmirijiethom mingħajr kwalunkwe involviment fi proċedimenti legali li jkunu għaddejjin.

Il-membri taċ-Ċentru għandu jkollhom id-dritt li jitolbu kwalunkwe informazzjoni, dokument jew dokument, bl-eċċezzjoni ta’ dawk koperti minn kunfidenzjalità medika jew segretezza professjonali oħra, li huma meħtieġa għat-twettiq ta’ dmirijiethom.

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCet.lu/fr/
Posta elettronika
: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInfo@cet.lu

Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Dejta hija awtorità pubblika li twaqqfet bħala entità pubblika. Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data teżerċita b’indipendenza sħiħa l-kompiti li hija fdata bihom.

Huwa għandu jirrapporta f’rapport bil-miktub lill-membri tal-Gvern dwar it-twettiq tal-kompiti tiegħu f’rapport bil-miktub lill-membri tal-Gvern.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data huwa li:

 • Ir-rieżami u l-verifika tal-legalità tal-ġbir u l-użu ta’ data soġġetta għall-ipproċessar u l-għoti ta’ informazzjoni lill-kontrolluri dwar l-obbligi tagħhom;
 • L-iżgurar tar-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi, inkluża l-privatezza, u li l-pubbliku jiġi infurmat dwar id-drittijiet tas-suġġetti tad-data;
 • Tirċievi u teżamina l-ilmenti u t-talbiet għal verifika tal-legalità tal-ipproċessar;
 • Tagħti parir lill-Gvern, jew fuq it-talba ta’ dan ta’ l-aħħar jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess, dwar il-konsegwenzi ta’ żviluppi f’teknoloġiji għall-ipproċessar ta’ informazzjoni bil-ħsieb li jiġu rispettati d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ l-individwi; għal dan il-għan, hija tista’ tikkummissjona studji, sondaġġi jew studji.

Il-Kummissjoni Nazzjonali hija responsabbli wkoll biex tiżgura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi emendata tat-30 ta’ Mejju 2005 dwar il-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni tiegħu.

Il-Kummissjoni nazzjonali tista’ tiġi invokata minn kwalunkwe persuna, li taġixxi jew permezz tal-avukat tagħha jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tkun ingħatat il-mandat dovut, bil-ħsieb li jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħha fir-rigward tat-trattament. Il-persuna kkonċernata għandha tkun infurmata dwar l-eżitu tat-talba tagħha.

Il-Kummissjoni nazzjonali tista’, b’mod partikolari, tiġi invokata minn kwalunkwe persuna rilevanti talba għal verifika tal-legalità tal-ipproċessar ta’ data personali fil-każ ta’ rifjut jew restrizzjoni għall-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-data.

Hija tikkritika l-awtoritajiet ġudizzjarji li għall-ksur tagħhom hija taf.

Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: (+ 352) 26 10 60 —
1 Fax: (+ 352) 26 10 60–29

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Akkoljenza (NAO)

L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Akkoljenza ġie stabbilit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabil-Liġi tal-4 ta’ Diċembru 2019. Id-dispożizzjonijiet tal-liġi l-ġdida ospitanti daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2020.

L-NEB jissostitwixxi l-Uffiċċju ta’ Akkoljenza u Integrazzjoni tal-Lussemburgu (OLAI) stabbilit mil-Liġi emendata tat-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-akkoljenza u l-integrazzjoni tal-barranin fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Ir-rwol tan-NEB huwa li:

Torganizza l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali kif definit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamil-Liġi tas-18 ta’ Diċembru 2015 dwar il-protezzjoni internazzjonali u dwar il-protezzjoni temporanja;
Li jamministraw faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni riżervati għall-akkomodazzjoni temporanja ta’ applikanti għal protezzjoni internazzjonali, refuġjati u persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja kif definit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-Att imsemmi hawn fuq tat-18 ta’ Diċembru 2015;
jikkollaboraw ma’ korpi oħra fl-istabbiliment u fil-ġestjoni ta’ faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni għal akkomodazzjoni temporanja ta’ applikanti għal protezzjoni internazzjonali, refuġjati u persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja;

biex ikunu promossi mal-korpi kompetenti l-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni riżervati għall-akkomodazzjoni temporanja ta’ applikanti għal protezzjoni internazzjonali, refuġjati u persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja.

Fit-twettiq ta’ dan il-kompitu, l-NEB jaħdem ma’ korpi Ewropej u internazzjonali.

F’każijiet eċċezzjonali, debitament motivati minn raġunijiet relatati mal-familja, is-sitwazzjoni umanitarja jew tas-saħħa, l-NEB tista’ tagħti appoġġ ad hoc lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi bħal dawn iċ-ċittadini huma definiti mill-Artikolu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida3(c) tal-Liġi emendata tal-29 ta’ Awwissu 2008 dwar il-moviment liberu tal-persuni u l-immigrazzjoni li mhumiex intitolati għall-għajnuna u l-allowances eżistenti.

L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Akkoljenza (NAO)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247–85700
Fax: (+ 352) 247–85720

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaWww.olai.public.lu/fr/index.html
Posta elettronika
: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInfo@olai.public.lu

Aċċess għall-ġustizzja

Service d’accueil et d’information juridique

Dan is-servizz, stabbilit fil-qrati, jitqiegħed taħt l-awtorità tal-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Istat. Il-kompitu tiegħu huwa li jilqa’ lil individwi u jipprovdilhom informazzjoni ġenerali dwar il-livell ta’ drittijiet tagħhom u dwar il-mezzi u l-mezzi li għandhom jintużaw biex dawn jiġu ssalvagwardjati.

Il-missjoni tas-Servizz ta’ Akkoljenza Legali u Informazzjoni hija li:

 • li jospitaw individwi u jidderiġuhom lejn is-servizzi kompetenti, u jipprovdulhom l-informazzjoni u l-mezzi tekniċi meħtieġa;
 • l-infurmar tal-individwi b’mod ġenerali dwar il-firxa tad-drittijiet tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-problemi u mal-modi u l-mezzi biex dawn jinkisbu;
 • jisimgħu l-ilmenti tagħhom dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom fl-implimentazzjoni tad-drittijiet tagħhom u jipproponu l-mezzi għalihom.

Is-servizz ta’ Akkoljenza u Informazzjoni Legali jipprovdi biss informazzjoni orali, ħlief għal konsultazzjonijiet bil-miktub.

Informazzjoni legali u servizz ta’ merħba — Lussemburgu

Imsemmija mill-awtorità ġudizzjarja
Building BC
L-2080 — il-Lussemburgu

Tel.: (+ 352) 475981–345/325/600

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapgsin@justice.etat.lu

Servizz ta’ informazzjoni u ta’ akkoljenza legali — Diekirch

Ġustizzja TAL-PAĊI

Joseph Bech,
L-9211 — Diekirch

Telefon (+ 352) 80 23 15

Għajnuna legali

Sa fejn hija kkonċernata l-assistenza legali, din tista’ tingħata għal proċedimenti legali, mhux ġudizzjarji, mhux kontenzjużi u ġudizzjarji, fuq talba jew fid-difiża. Sabiex jibbenefikaw mill-għajnuna legali, ir-riżorsi tal-persuna li tagħmel it-talba m’għandhomx ikunu biżżejjed, jiġifieri ekwivalenti għad-dħul tal-inklużjoni soċjali (REVIS). In-nuqqas ta’ riżorsi huwa vvalutat b’rabta mad-dħul u l-ġid tal-persuna li teħtieġ l-assistenza u l-persuni li jgħixu miegħu fil-komunità domestika.

L-għajnuna legali ma tingħatax lil persuna li l-kawża tiegħu tidher li hija manifestament inammissibbli, mhux ġustifikata, abbużiva jew sproporzjonata fid-dawl tal-għan tagħha fir-rigward tal-ispejjeż li jkunu jridu jintefqu.

L-għajnuna legali ma tingħatax jekk ir-rikorrent ikollu dritt li jikseb mingħand terzi persuni, bi kwalunkwe titolu, ir-rimborż tal-ispejjeż li jkopru l-għajnuna legali.

Il-benefiċjarju tal-għajnuna legali għandu dritt għall-assistenza minn avukat u mill-uffiċjali ġudizzjarji kollha li l-kawża, il-proċedimenti jew l-eżekuzzjoni tagħha jkunu jeħtieġu.

Huwa l-President tal-Kamra tal-Avukati jew il-membru tal-Kunsill tal-Kamra delegat minnu għal dan il-għan mid-distrett tal-post tar-residenza tar-rikorrenti li jiddeċiedi fuq l-għoti tal-benefiċċju tal-għajnuna legali. Jekk il-persuna ma jkollhiex ir-residenza tagħha fil-Lussemburgu, huwa l-President tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu jew il-membru tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati delegat minnu għal dan il-għan li huwa kompetenti li jieħu din id-deċiżjoni.

Dawk li r-riżorsi tagħhom mhumiex biżżejjed għandhom jiġu diretti lejn il-President tal-Kamra tal-Avukati, jew għand il-President jew waqt is-seduti jew bil-miktub.

Jekk xi persuna miżmuma mill-pulizija tafferma li hija għandha dritt tibbenefika mis-servizz tal-għajnuna legali u tagħmel talba f’dan is-sens, l-avukat li jassistiha matul id-detenzjoni tagħha għandu jibgħat talba lill-President tal-Kamra tal-Avukati.

Sit web:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Għall-distrett ġudizzjarju tal-Lussemburgu

President tal-Ordni tal-Avukati tas-Servizz
Legali ta’ Lussemburgu

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tel: (+ 352) 467272–1

Għad-distrett ġudizzjarju ta’ Diekirch

President tal-Kamra tal-Avukati ta’ Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


President tal-Kamra tal-Avukati ta’ Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 31/07/2020