Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grondrechten - Luxemburg

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Nationale

De grondrechten zijn verankerd in internationale teksten zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de verdragen van de Verenigde Naties, maar ook in de grondwet van Luxemburg en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie met betrekking tot het Europees recht.

De fundamentele rechten die in deze teksten zijn neergelegd, kunnen worden ingeroepen voor een nationale rechterlijke instantie, of het nu de strafrechtelijke, burgerlijke, handels- of administratieve rechtbank is.

Er zij op gewezen dat elke schending van een grondrecht kan worden bestraft in arresten die worden gewezen door de nationale rechterlijke instanties, hetzij door een strafrechtelijke of een burgerlijke rechter, hetzij, in voorkomend geval, op commerciële of administratieve wijze.

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justice.public.lu/fr.html

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institutionele ombudsman

Ombudsman

De ombudsman wordt bij de kamer van afgevaardigden gevoegd en wordt bij de uitoefening van zijn taken niet door enige andere instantie belast.

De taak van de ombudsman bestaat erin klachten van natuurlijke personen of rechtspersonen naar privaatrecht te behandelen in een zaak die hen betreft, met betrekking tot het functioneren van de staat en lokale overheden en overheidsinstellingen van de staat en de gemeenten, met uitsluiting van hun industriële, financiële en commerciële activiteiten. In dit verband kunnen bij hen klachten worden ingediend die direct of indirect betrekking hebben op de mensenrechten.

De natuurlijke of rechtspersoon die onder het privaatrecht valt en die van mening is dat in een zaak die hem betreft een in het vorige lid bedoelde autoriteit niet heeft gewerkt in overeenstemming met de taken die hij moet uitvoeren of in strijd is met de geldende verdragen, wetten en voorschriften, kan door middel van een schriftelijke klacht of een mondeling op zijn secretariaat gerichte mondelinge verklaring vragen dat de zaak onder de aandacht van de Ombudsman wordt gebracht.

De klacht moet worden voorafgegaan door passende administratieve stappen om de tevredenheid van de betrokken instanties te verkrijgen.

Klachten bij de Ombudsman vormen geen onderbreking van de beroepstermijnen, met name voor de bevoegde rechtbanken.

De Ombudsman mag niet interveniëren in een procedure voor de rechter en evenmin de gegrondheid van een rechterlijke beslissing in twijfel trekken. In geval van niet-nakoming van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing kan de betrokken instelling evenwel binnen een door haar gestelde termijn aan het arrest voldoen.

De klacht moet betrekking hebben op een specifieke zaak betreffende degene die de klacht heeft ingediend. Klachten mogen geen betrekking hebben op het functioneren van de administratie in het algemeen.

Wanneer een klacht hem gegrond lijkt, adviseert de ombudsman de klager en de administratie en stelt hij alle aanbevelingen in de plaats van de dienst in kwestie en van de klager voor, die hem volgens hem in staat zouden stellen een minnelijke schikking te treffen in de bij hem ingediende klacht. Met name kunnen aanbevelingen worden gedaan om de werking van de gerichte dienst te verbeteren.

Wanneer de Ombudsman in een bij haar ingediende klacht blijkt dat de toepassing van het bestreden besluit tot oneerlijkheid leidt, kan hij, met inachtneming van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, aanbevelingen doen voor een oplossing waarmee de situatie van de klager billijk kan worden behandeld, en eventuele wijzigingen voor te stellen die hij passend acht om de wetgevende of bestuursrechtelijke teksten die aan de beschikking ten grondslag liggen, in overweging te nemen.

Het besluit van de Ombudsman om geen gevolg te geven aan een klacht staat niet open voor beroep bij een rechtbank.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg

Tel: (+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.Www.ombudsman.lu E-mail
: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@ombudsman.lu

Gespecialiseerde mensenrechteninstanties

Adviescommissie voor de rechten van de mens

De adviescommissie voor de rechten van de mens (CCDH) is een adviesorgaan van de regering wiens taak het is de mensenrechten in het Groothertogdom Luxemburg te bevorderen en te beschermen. Daartoe zendt zij de adviezen, studies, standpunten en aanbevelingen van de regering, die zij in volledige onafhankelijkheid opstelt, over alle aangelegenheden van algemene strekking die verband houden met de mensenrechten in het Groothertogdom Luxemburg. In zijn adviezen vestigt de Raad de aandacht van de regering op de maatregelen die zij passend acht om de bescherming en de bevordering van de mensenrechten te bevorderen. De premier stuurt de adviezen, studies, adviezen en aanbevelingen van de Commissie naar de Kamer van Afgevaardigden.

Het is een louter raadgevend orgaan van de regering, dat geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Het CCDH heeft geen bevoegdheid om individuele zaken te behandelen.

In het kader van de werking van het CCDH:

 • staat vrij om elk vraagstuk dat onder zijn bevoegdheid valt, te onderzoeken, hetzij door de regering hetzij door eigen raadpleging, op voorstel van zijn leden of van enige persoon of organisatie;
 • hoort elke persoon, die zo nodig alle informatie en documenten ontvangt die nodig zijn voor de beoordeling van situaties die onder zijn bevoegdheid vallen;
 • rechtstreeks aan het publiek of via een mediaorganisatie, met name om zijn adviezen en aanbevelingen openbaar te maken;
 • houdt overleg met andere instanties, ongeacht of het al dan niet bevoegd is en dat tot doel heeft de mensenrechten te bevorderen en te beschermen.

Adviescommissie voor de rechten van de mens

71-73 rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.Https://ccdu.public.lu
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Info@ccdh.public.lu

Ombudsman Kanner Jugendcher (OKJu)

De taken van de Okaaju

De wet van 1 april 2020 tot oprichting van de ombudsman Kanner een Jgenddly omschrijft de taken van het OKJu:

 1. zij onderzoekt klachten over de schending van de rechten van het kind. Het bevat aanbevelingen voor het herstel van de gerapporteerde situatie.
 2. zij analyseert de regelingen die zijn vastgesteld om waar nodig de bevoegde instanties van de aanpassingen aan te bevelen teneinde de rechten van het kind op duurzame wijze beter te beschermen en te bevorderen.
 3. hij meldt gevallen van niet-naleving van de rechten van het kind aan de bevoegde autoriteiten.
 4. hij of zij stelt de natuurlijke personen of rechtspersonen in kennis van de praktische toepassing van de rechten van het kind.
 5. hij bevordert de rechten van kinderen en het publiek voor de rechten van het kind.
 6. zij stelt adviezen op over alle wetsontwerpen, wetsontwerpen en ontwerp-groothertogelijke verordeningen die van invloed zijn op de eerbiediging van de rechten van het kind.
 7. hij stelt op verzoek van de regering of van de Kamer van Afgevaardigden adviezen op over alle aangelegenheden die verband houden met de rechten van het kind.

De leden van de OFGO voeren hun taken uit zonder enige betrokkenheid bij lopende gerechtelijke procedures.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan bij de ombudsman een schriftelijk of mondeling verzoek om advies over de praktische uitvoering van de rechten van het kind indienen bij de ombudsman.

Het antwoord van de ombudsman Kanner een Jugendlecker kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden, afhankelijk van de vorm van het verzoek.

Ombudsman Kanner Jugendcher (OKJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://ork.lu/index.php/en/

Centrum voor gelijke behandeling

Het Equal Treatment Centre, dat zijn taken op onafhankelijke wijze uitvoert, heeft tot doel de gelijke behandeling van alle personen zonder discriminatie op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, godsdienst of overtuiging, handicap en leeftijd te bevorderen, te analyseren en te monitoren.

Bij de uitvoering van zijn taken kan het Centrum met name:

 • verslagen te publiceren, adviezen en aanbevelingen uit te brengen en studies uit te voeren over alle kwesties die verband houden met bovengenoemde discriminatie;
 • alle informatie en nuttige documentatie over te leggen en te verstrekken in het kader van zijn taken;
 • bijstand verlenen aan personen die menen dat zij het slachtoffer zijn van discriminatie als bedoeld in artikel 1 van de Wet gelijke behandeling van 28 november 2006, door middel van advies en begeleiding van slachtoffers over hun individuele rechten, wetgeving, jurisprudentie en de middelen om hun rechten te doen gelden.

Informatie over individuele situaties of gevallen waarin bij de uitoefening van hun taken de aandacht van de leden wordt gevestigd, is onderworpen aan de voorwaarden van het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim staat niet in de weg aan een mededeling aan de bevoegde rechterlijke instanties van alle gegevens die voor het slachtoffer discriminatie kunnen vormen in de zin van artikel 1 van de Wet gelijke behandeling van 28 november 2006.

De leden van het centrum vervullen hun taken zonder enige betrokkenheid bij lopende gerechtelijke procedures.

De leden van het centrum hebben het recht alle voor de vervulling van hun taken noodzakelijke informatie, documenten of documenten op te vragen, met uitzondering van die welke onder het medisch geheim of het andere beroepsgeheim vallen.

Centrum voor gelijke behandeling

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.Cet.lu/fr/ E-mail
: De link wordt in een nieuw venster geopend.Info@cet.lu

Nationale Commissie voor gegevensbescherming

De nationale commissie voor gegevensbescherming is een overheidsinstantie die als overheidsorgaan wordt opgericht. De nationale gegevensbeschermingscommissie oefent volledig onafhankelijk de taken uit die aan haar zijn toevertrouwd.

Zij brengt in een schriftelijk verslag aan de leden van de regering in een schriftelijk verslag verslag uit aan de leden van de regering.

De rol van de nationale commissie voor gegevensbescherming bestaat erin:

 • De rechtmatigheid van de verzameling en het gebruik van de gegevens die het voorwerp zijn van de verwerking en de informatie van de voor de verwerking verantwoordelijken over hun verplichtingen, te evalueren en te controleren;
 • Het waarborgen van de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden van personen, met inbegrip van de persoonlijke levenssfeer, en het informeren van het publiek over de rechten van de betrokkenen;
 • Ontvangen en behandelen klachten en verzoeken om controle van de rechtmatigheid van de verwerking;
 • De regering op diens verzoek of op eigen initiatief te adviseren over de gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van de technologieën voor de verwerking van gegevens met het oog op de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden van personen; daartoe kan zij opdracht geven tot studies, enquêtes of studies.

De Nationale Commissie is ook verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de gewijzigde Wet van 30 mei 2005 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

De nationale Commissie kan worden ingenomen door een persoon die optreedt via zijn advocaat of door een andere natuurlijke of rechtspersoon die daartoe gemachtigd is, teneinde de eerbiediging van zijn fundamentele rechten en vrijheden in verband met behandeling te waarborgen. De betrokkene wordt in kennis gesteld van het gevolg dat aan zijn verzoek is gegeven.

De nationale Commissie kan met name worden aangezocht door elke relevante persoon van een verzoek om controle van de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in geval van weigering of beperking van de uitoefening van het recht van toegang van de betrokkene.

Zij verwijt de gerechtelijke autoriteiten de inbreuken waarvan zij kennis heeft.

Nationale Commissie voor gegevensbescherming

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: (+ 352) 26 10
60-1 Fax: + 352-26 10 60/29

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nationaal bureau voor opvang (NAO)

Het nationaal bureau voor de opvang (NAO) is opgericht bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet van 4 december 2019. De bepalingen van het nieuwe gastland zijn op 1 januari 2020 in werking getreden.

De nationale handhavingsinstantie vervangt het bureau voor opvang en integratie (OLAI) van Luxemburg, dat is opgericht bij de gewijzigde wet van 16 december 2008 betreffende de opvang en de integratie van vreemdelingen in het Groothertogdom Luxemburg. De link wordt in een nieuw venster geopend.http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

De rol van de nationale handhavingsinstanties is:

De opvang te organiseren van personen die om internationale bescherming verzoeken, zoals gedefinieerd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet van 18 december 2015 inzake internationale bescherming en tijdelijke bescherming;
Het beheer van huisvestingsvoorzieningen voor de tijdelijke huisvesting van personen die om internationale bescherming verzoeken, vluchtelingen en personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, zoals gedefinieerd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.bovengenoemde Akte van 18 december 2015;
samenwerken met andere instanties voor het opzetten en beheren van opvangcentra voor tijdelijke huisvesting van personen die om internationale bescherming verzoeken, vluchtelingen en personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming;

met de bevoegde instanties de bouw en inrichting van accommodatie te bevorderen voor de tijdelijke huisvesting van personen die om internationale bescherming verzoeken, vluchtelingen en personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming.

Bij de uitvoering van deze taak werkt de nationale handhavingsinstantie samen met Europese en internationale instanties.

In uitzonderlijke gevallen, naar behoren gemotiveerd door redenen die verband houden met de familiale, humanitaire of gezondheidssituatie, kan de nationale handhavingsinstantie ad-hocsteun verlenen aan onderdanen van derde landen, zoals deze zijn omschreven in artikel 3, onder c)De link wordt in een nieuw venster geopend., van de gewijzigde Wet van 29 augustus 2008 betreffende het vrije verkeer van personen en immigratie, die geen recht hebben op bestaande steun en toelagen.

Nationaal bureau voor opvang (NAO)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247-85700
Fax (+ 352) 247-85720

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.Www.olai.public.lu/fr/index.html E-mail
: De link wordt in een nieuw venster geopend.Info@olai.public.lu

Toegang tot de rechter

Praktische informatie en informatie

Deze dienst, die bij de rechtbanken is ingesteld, wordt onder het gezag van het openbaar ministerie geplaatst. Zij heeft tot taak personen te verwelkomen en algemene informatie te verstrekken over de omvang van hun rechten en over de middelen en middelen die moeten worden gebruikt om hen te beschermen.

De dienst Juridische Opvang en Informatiedienst heeft tot taak:

 • personen ontvangen en doorverwijzen naar de bevoegde diensten, door hun de nodige informatie en technische middelen te verschaffen;
 • particulieren in het algemeen informeren over de omvang van hun rechten met betrekking tot de problemen en de middelen om deze te bereiken;
 • kennis te nemen van hun klachten over de moeilijkheden die zij bij de uitoefening van hun rechten ondervinden, en de middelen voor hen voor te stellen.

De dienst „Opvang en juridische informatie” verstrekt alleen mondelinge informatie, met uitzondering van schriftelijk overleg.

Juridische informatie en welkomstwoord — Luxemburg

Aangehaald door de rechterlijke instantie voor de
opbouw van BC
L-2080 — Luxemburg

Tel.: (+ 352) 475981-345/325/600

De link wordt in een nieuw venster geopend.pgsin@justice.etat.lu

Juridische informatie en ontvangst — Diekirch

Vrederechter

Joseph Bech,
L-9211 — Diekirch

Tel.: (+ 352) 80 23 15

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand kan worden verleend voor juridische, buitengerechtelijke, niet-contentieuze en gerechtelijke procedures, op verzoek of ter verdediging. Om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand, moeten de middelen van de persoon die het verzoek indient, ontoereikend zijn, d.w.z. gelijk zijn aan het inkomen uit sociale integratie (REVIS). Het gebrek aan middelen wordt beoordeeld aan de hand van het inkomen en het vermogen van de persoon die de hulp nodig heeft en van de personen die bij hem in de binnenlandse gemeenschap wonen.

Rechtsbijstand wordt geweigerd aan personen die een rechtsvordering instellen die kennelijk niet-ontvankelijk, ongegrond of onredelijk is of waarvan het doel onevenredig is ten opzichte van de potentiële kosten.

Rechtsbijstand wordt geweigerd indien de aanvrager om welke reden ook recht heeft op de terugbetaling door een derde van bedragen die door rechtsbijstand moeten worden betaald.

Begunstigden van rechtsbijstand hebben recht op bijstand van een advocaat en iedere ambtenaar wier samenwerking noodzakelijk is vanwege de oorzaak, de actie of de tenuitvoerlegging ervan.

De voorzitter van de balie of een lid van de balie die door eerstgenoemde is aangewezen voor het doel in het rechtsgebied van de aanvrager, beslist over de toekenning van rechtsbijstand. Voor niet-ingezetenen wordt de beslissing genomen door de voorzitter van de balie van Luxemburg of door een lid van de raad van toezicht dat door de advocaat is aangewezen.

De personen van wie de middelen ontoereikend zijn, worden gericht bij de voorzitter van de balie, hetzij bij de voorzitter, hetzij op de hoorzitting, dan wel schriftelijk.

Indien een persoon die door de politie is aangehouden, aanspraak maakt op rechtsbijstand en daarom verzoekt, dient de advocaat die de verzoeker tijdens zijn bewaring bijstaat, de aanvraag bij de voorzitter van de orde van advocaten in.

Website:De link wordt in een nieuw venster geopend. http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Voor het gerechtelijk arrondissement Luxemburg

Orde van advocaten van de Luxemburgse
rechtshulp van

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
L-2013 Luxembourg

Tel: + 352-467272/1

Voor het gerechtelijk arrondissement Diekirch

Voorzitter van de orde van advocaten van Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Voorzitter van de orde van advocaten van Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 31/07/2020