Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grundläggande rättigheter - Luxemburg

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Nationella

De grundläggande rättigheterna finns inskrivna i internationella texter, t.ex. den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i Förenta nationernas konventioner, men även i Luxemburgs konstitution och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i fråga om europeisk rätt.

De grundläggande rättigheter som fastställs i dessa rättsakter kan åberopas vid en nationell domstol, oavsett om det rör sig om straffrättsliga, civilrättsliga, handelsrättsliga eller förvaltningsrättsliga domstolar.

Det ska erinras om att varje kränkning av en grundläggande rättighet kan beivras i domar som meddelas av de nationella domstolarna, antingen av straffrättsliga eller civilrättsliga domstolar eller, i förekommande fall, på ett kommersiellt eller administrativt sätt.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justice.public.lu/fr.html

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institutionell ombudsman

Ombudsmannen

Ombudsmannen ska vara knuten till deputeradekammaren och får vid utövandet av sitt uppdrag inte ges instruktioner från någon annan myndighet.

Ombudsmannen har till uppgift att ta upp klagomål från fysiska eller juridiska personer som omfattas av privaträtten i ett ärende som berör dem om statliga och lokala myndigheters och offentliga institutioners funktion, med undantag för deras industriella, finansiella och kommersiella verksamhet. I detta sammanhang kan klagomål som direkt eller indirekt hänför sig till mänskliga rättigheter läggas fram för dem.

Varje fysisk eller juridisk person som omfattas av privaträtten och som, i ett fall som berör honom, anser att en myndighet som avses i föregående punkt inte har arbetat i enlighet med de skyldigheter som den är skyldig att fullgöra eller i strid med gällande konventioner, lagar och förordningar får, genom ett skriftligt klagomål eller genom ett muntligt uttalande till dess sekretariat, begära att ärendet meddelas ombudsmannen.

Klagomålet ska föregås av lämpliga administrativa åtgärder för att tillgodose de berörda organens behov.

Klagomål till ombudsmannen ska inte innebära att tidsfristerna för att väcka talan avbryts, särskilt inte vid de behöriga domstolarna.

Ombudsmannen får inte ingripa i mål som är anhängiga vid domstol eller ifrågasätta domstolsavgöranden. Om en dom inte har vunnit laga kraft får emellertid det berörda organet förpliktas att rätta sig efter det inom en frist som ska fastställas.

Klagomålet ska avse ett specifikt fall som rör den som ingett klagomålet. Klagomålen bör inte avse förvaltningens funktion i allmänhet.

Om ett klagomål förefaller berättigat, ska ombudsmannen underrätta den klagande parten och administrationen och föreslå alla rekommendationer på platsen för den berörda tjänsten och den klagande, som han anser skulle göra det möjligt för honom att lösa det klagomål som han väckt vid honom eller henne. Rekommendationerna kan särskilt innehålla förslag som syftar till att förbättra den riktade tjänstens funktion.

Om ombudsmannen, i ett klagomål som ingetts till den, anser att tillämpningen av det omtvistade beslutet medför att det blir oskäligt, kan den, med vederbörlig hänsyn till lagar och andra författningar, rekommendera en lösning som gör det möjligt att behandla klagandens situation på ett korrekt sätt och att föreslå eventuella ändringar som den anser lämpliga för att föra in de lagar och andra författningar som ligger till grund för beslutet.

Ombudsmannens beslut att inte handlägga ett klagomål kan inte överklagas till domstol.

Ombudsmannen

36 rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxemburg

Tfn: (+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttp:// www.ombudsman.lu
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@ombudsman.lu

Specialiserade människorättsorgan

Rådgivande utskottet för mänskliga rättigheter

Rådgivande utskottet för mänskliga rättigheter är ett rådgivande organ till regeringen vars uppgift är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Luxemburg. För detta ändamål ska regeringen avge yttranden, studier, ståndpunkter och rekommendationer som ska utarbetas med fullständigt oberoende i alla frågor med allmän räckvidd som rör de mänskliga rättigheterna i Storhertigdömet Luxemburg. I sina yttranden uppmärksammar kommissionen regeringen på de åtgärder som den anser lämpliga för att främja skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Premiärministern skickar kommissionens yttranden, studier, yttranden och rekommendationer till deputeradekammaren.

Det är ett rent rådgivande organ inom regeringen, som inte har befogenhet att fatta beslut.

CCDH har ingen behörighet att handlägga enskilda ärenden.

Inom ramen för sin verksamhet ska CCDH

 • vara fri att granska alla frågor som faller inom dess behörighetsområde, antingen av regeringen eller på eget initiativ, på förslag från sina medlemmar eller från någon person eller organisation,
 • lyssnade till någon person som vid behov får de upplysningar och handlingar som är nödvändiga för bedömningen av situationer som omfattas av hans eller hennes behörighet,
 • direkt rikta sig till allmänheten eller genom en medieorganisation, särskilt för att göra kommitténs yttranden och rekommendationer offentliga,
 • parlamentet upprätthåller samråd med andra organ, oavsett om de är behöriga eller ej, vars syfte är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.

Rådgivande utskottet för mänskliga rättigheter

71–73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxemburg

Tfn: (+ 352) 26 20 28 52
: (+ 352) 26 20 28 55
: (+ 352) 26 20 28 55

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttps:
//ccdh.public.E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterInfo@ccdh.public.lu

Ombudsmannen någon Kanner, en Jugendlher (OKaJu)

Okaajis uppgifter

Lagen av den 1 april 2020 om inrättande av ombudsmannen Kanner Kanner ska definieras som OKaJu:

 1. den undersöker klagomål om kränkning av barnets rättigheter. Den innehåller rekommendationer för hur den rapporterade situationen ska återhämta sig.
 2. den ska analysera de arrangemang som fastställts för att, när så är lämpligt, rekommendera de behöriga organen för anpassningarna, för att säkerställa ett bättre skydd och främjande av barnets rättigheter på ett hållbart sätt.
 3. han rapporterar fall av bristande efterlevnad av barnets rättigheter till de behöriga myndigheterna.
 4. han eller hon ska underrätta de fysiska eller juridiska personerna om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter.
 5. han främjar barns rättigheter och allmänhetens rätt till barnets rättigheter.
 6. kommittén ska utarbeta yttranden om alla lagförslag, lagförslag och lagförslag som påverkar respekten för barnets rättigheter.
 7. han eller hon ska utarbeta yttranden på regeringens eller deputeradekammarens begäran i alla frågor som rör barnets rättigheter.

Medlemmarna i det officiella ordförandeskapet utför sina uppgifter utan inblandning i pågående rättsliga förfaranden.

Varje fysisk eller juridisk person får lämna en skriftlig eller muntlig begäran till ombudsmannen Kanner en Jugendlher för råd om det praktiska genomförandet av barnets rättigheter.

Ombudsmannens svar från llen Kanner en Jugendlecher kan ha en skriftlig eller muntlig form, beroende på ansökans form.

Ombudsmannen någon Kanner, en Jugendlher (OKaJu)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tfn: (+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://ork.lu/index.php/en/

Centrumet för likabehandling

Centrumet för likabehandling, som utför sina uppgifter på ett oberoende sätt, strävar efter att främja, analysera och övervaka likabehandling av alla personer utan diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, kön, religion eller övertygelse, funktionshinder och ålder.

Vid utförandet av sina uppgifter får centrumet i synnerhet

 • offentliggöra rapporter, avge yttranden och rekommendationer och genomföra studier om alla frågor som rör ovannämnda diskriminering,
 • ta fram och tillhandahålla all information och användbar dokumentation som en del av sina uppgifter,
 • ge stöd till dem som anser sig vara diskriminerade enligt artikel 1 i lagen om likabehandling av den 28 november 2006 genom att tillhandahålla rådgivning och vägledning till brottsoffer om deras individuella rättigheter, lagstiftning, rättspraxis och medel för att hävda sina rättigheter.

Uppgifter om enskilda situationer eller fall som de fått kännedom om vid utförandet av sina uppgifter ska omfattas av tystnadsplikt. Tystnadsplikt utesluter inte att de behöriga rättsliga myndigheterna underrättas om alla uppgifter som kan utgöra grund för diskriminering enligt artikel 1 i likabehandlingslagen av den 28 november 2006.

Centrumets medlemmar ska utföra sina uppgifter utan inblandning i pågående rättsliga förfaranden.

Centrumets medlemmar ska ha rätt att begära upplysningar, handlingar eller handlingar, utom sådana som omfattas av medicinsk sekretess eller annan tystnadsplikt, som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Centrumet för likabehandling

B.P. 2026
L-1020 Luxemburg

Tfn: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttp:// cet.lu/fr/
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterInfo@cet.lu

National Data Protection Commission (nationell dataskyddsmyndighet)

Den nationella dataskyddsmyndigheten är en offentlig myndighet som inrättas som ett offentligt organ. Den nationella dataskyddskommissionen ska med fullt oberoende utöva de uppgifter som den anförtrotts.

Den ska i en skriftlig rapport till regeringsmedlemmarna rapportera till regeringsmedlemmarna om utförandet av sina uppgifter.

Den nationella dataskyddskommissionens uppgift är att

 • Granska och kontrollera lagligheten i insamlingen och användningen av de uppgifter som behandlas och informera de registeransvariga om deras skyldigheter,
 • Säkerställa respekt för enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter, inklusive rätten till privatliv, och informera allmänheten om de registrerades rättigheter,
 • Ta emot och granska klagomål och framställningar om kontroll av behandlingens laglighet,
 • Ge råd till regeringen, antingen på regeringens begäran eller på eget initiativ, om konsekvenserna av utvecklingen inom tekniken för behandling av information i syfte att respektera enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter, för detta ändamål får den beställa studier, undersökningar eller studier.

Den nationella kommissionen ansvarar också för att se till att bestämmelserna i den ändrade lagen av den 30 maj 2005 om integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas.

Den nationella kommissionen får tas i beslag av varje person som agerar antingen genom sin advokat eller av någon annan fysisk eller juridisk person med vederbörligt mandat, för att säkerställa att hans eller hennes grundläggande fri- och rättigheter respekteras i fråga om behandling. Den berörda personen ska informeras om resultatet av sin begäran.

Den nationella kommissionen kan särskilt vända sig till den nationella kommissionen med en begäran om kontroll av att behandlingen av personuppgifter är laglig i händelse av en vägran eller en begränsning av den registrerades rätt att få tillgång till uppgifterna.

Kommissionen har kritiserat de rättsliga myndigheterna för de överträdelser som den har kännedom om.

National Data Protection Commission (nationell dataskyddsmyndighet)

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Bevaux

Tfn: (+ 352) 26 10
60–1 (+ 352) 26 10 60–29

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Den nationella myndigheten för mottagande (NAO)

Den nationella mottagningsbyrån inrättades genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen av den 4 december 2019. Bestämmelserna i den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Det nationella tillsynsorganet ersätter den luxemburgska mottagnings- och integrationsbyrån (OLOL) som inrättades genom den ändrade lagen av den 16 december 2008 om mottagande och integration av utlänningar i Luxemburg. Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

Det nationella tillsynsorganet har följande uppgifter:

Organisera mottagandet av personer som ansöker om internationellt skydd enligt definitionen i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen av den 18 december 2015 om internationellt skydd och om tillfälligt skydd,
Förvalta anläggningar för inkvartering som är reserverade för tillfällig inkvartering av personer som ansöker om internationellt skydd, flyktingar och personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, enligt definitionen i Länken öppnas i ett nytt fönsterovannämnda lag av den 18 december 2015,
samarbeta med andra organ för att inrätta och förvalta lokaler för inkvartering av personer som ansöker om internationellt skydd, flyktingar och personer som uppfyller kraven för subsidiärt skydd,

att tillsammans med behöriga organ främja uppförande och inredning av anläggningar för inkvartering som är avsedda för tillfällig inkvartering av personer som ansöker om internationellt skydd, flyktingar och personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande.

Vid genomförandet av denna uppgift samarbetar de nationella tillsynsorganen med europeiska och internationella organ.

I undantagsfall, vederbörligen motiverade av familjeskäl, humanitärt bistånd eller hälso- och sjukvård, får tillsynsmyndigheten bevilja stöd för särskilda ändamål till sådana tredjelandsmedborgare som dessa medborgare definieras i artikel 3 Länken öppnas i ett nytt fönsterc i den ändrade lagen av den 29 augusti 2008 om fri rörlighet för personer och invandring som inte har rätt till befintliga stöd och bidrag.

Den nationella myndigheten för mottagande (NAO)

5, rue Carlo Hemer
L-1734 Luxemburg

Tfn: (+ 352) 247 —
85700 Fax (+ 352) 247–85720

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttp:// www.olai.public.lu/fr/index.html
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterInfo@olai.public.lu

Tillgång till rättslig prövning

Tjänst d’accueil et d’information juridique

Denna tjänst, som är etablerad i domstol, lyder under den statliga åklagarmyndigheten. Dess uppgift är att ta emot enskilda personer och ge dem allmän information om omfattningen av deras rättigheter och om de medel och medel som ska användas för att skydda dem.

Den juridiska mottagnings- och informationstjänstens uppdrag är att

 • att hysa individer och rikta dem till de behöriga myndigheterna, så att de får den information och de tekniska hjälpmedel som behövs,
 • informera enskilda personer om deras rättigheter i förhållande till deras problem och hur de kan uppnås.
 • lyssna på deras klagomål om svårigheterna med att genomföra sina rättigheter och föreslå hur de ska gå till.

Enheten för mottagande och rättslig information tillhandahåller endast muntlig information, med undantag för skriftliga samråd.

Juridisk information och välkomsttjänst – Luxemburg

Citerad av den rättsliga myndigheten
Building BC,
L-2080 – Luxemburg

Tfn:: (+ 352) 475981–345/325/600

Länken öppnas i ett nytt fönsterpgsin@justice.etat.lu

Juridisk information och mottagande – Diekirch

Fredsdomare

Joseph Bech,
L-9211 – Diekirch

Tfn: (+ 352) 80 23 15

Rättshjälp

När det gäller rättsligt bistånd kan det på begäran eller på försvarsområdet beviljas rättslig, icke-rättslig, frivillig rättsvård och rättsliga förfaranden. För att rättshjälp ska beviljas måste den person som lämnar in ansökan vara otillräcklig, dvs. vara likvärdig med den sociala integrationsinkomsten (REVIS). Bristen på resurser bedöms i förhållande till inkomst och förmögenhet för den person som behöver hjälp och personer som bor hos honom eller henne i hushållet.

Rättshjälp beviljas inte om målet uppenbart förefaller otillåtligt, ogrundat, oskäligt eller inte står i proportion till kostnaderna.

Rättshjälp beviljas inte heller om den sökande på annat håll har rätt till ersättning för de kostnader som rättshjälpen skulle ha täckt.

Den som beviljas rättshjälp har rätt till det stöd från advokat och ämbetsman som fallet, processen eller dess verkställande kräver.

Advokatsamfundets ordförande eller den ledamot i advokatsamfundets disciplinkommitté som bemyndigats inom det distrikt där den sökande är bosatt fattar beslut om att bevilja rättshjälp. Om bostadsort saknas är ordföranden för Luxemburgs advokatsamfund eller den ledamot i disciplinkommittén som bemyndigats behörig.

De vars tillgångar inte är tillräckliga ska vända sig till ordföranden för advokatsamfundet, antingen vid ordförandens eller vid förhandlingen eller skriftligen.

Om en person som häktats av polisen begär rättshjälp överlämnar den advokat som bistår honom eller henne begäran till advokatsamfundets ordförande.

Webbplats:Länken öppnas i ett nytt fönster http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

För Luxemburgs rättsliga distrikt

Advokatsamfundets ordförande, Luxemburgs rättshjälpsmyndighet

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
L-2013 Luxemburg

Tfn: (+ 352) 467272–1

För domstolsdistriktet Diekirch

Ordförande för advokatsamfundet i Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Ordförande för advokatsamfundet i Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 31/07/2020