Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljna prava - Latvija


Nacionalni sudovi

O građanskim, kaznenim i upravnim predmetima u Latviji odlučuju sudovi u tri stupnja odnosno okružni ili gradski sudovi (rajonu (pilsētu) tiesas), regionalni sudovi (apgabaltiesas) i Vrhovni sud (Augstākā tiesa). Za popis sudova kliknite Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Postoji i Ustavni sud (Satversmes tiesa), koji u skladu s Ustavom i Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o Ustavnom sudu (Satversmes tiesas likums) odlučuje o predmetima koji se odnose na usklađenost zakona i propisa s Ustavom te o drugim pitanjima za koja je nadležan u skladu sa zakonom.

U skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o sudbenoj vlasti (Likums „Par tiesu varu”), načela i postupci za suđenje u predmetima utvrđeni su u Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o Ustavnom sudu, Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o parničnom postupku (Civilprocesa likums), Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o kaznenom postupku (Kriminālprocesa likums) i Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o upravnom postupku (Administratīvā procesa likums), kojima su uređeni napredak predmeta, odluke koje treba donijeti tijekom i na kraju postupka i postupci za izvršenje.

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Poveznica se otvara u novom prozoruUred ombudsmana (Tiesībsarga birojs) djeluje na temelju Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o ombudsmanu (Tiesībsarga likums).

Svaka osoba koja smatra da je počinjena povreda ljudskih prava, bez obzira na to je li riječ o njezinim pravima ili pravima druge osobe, ili povreda načela dobrog upravljanja, ima pravo podnijeti pisanu pritužbu ili podnesak Uredu ombudsmana. Postupak za zaprimanje i razmatranje pritužbi uređen je Zakonom o ombudsmanu i propisima o postupanju s pritužbama (sūdzību izskatīšanas reglaments). U skladu s tim odredbama, nakon što zaprimi pisanu pritužbu ombudsman mora odlučiti hoće li prihvatiti predmet ili ga odbiti (pritužba se odbija ako ne sadržava dovoljno pojedinosti o povredi ili nije u nadležnosti ombudsmana) te na odgovarajući način obavijestiti podnositelja pritužbe. Predmet se mora razmotriti u roku od tri mjeseca. Predmet završava ili sporazumom između stranaka ili preporukom ombudsmana. Preporuka ombudsmana nije pravno obvezujuća.

Člankom 13. stavkom 6. Zakona o ombudsmanu propisano je da ombudsman može pokrenuti predmete i na vlastitu inicijativu.

Podaci za kontakt ombudsmana Republike Latvije:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otvoreno za javnost svaki dan od 9:00 do 16:00.

Savjetovanja se održavaju na temelju prethodnog dogovora. Ne naplaćuju se naknade.

Ombudsman u predmetima koji se odnose na prava djece

Poveznica se otvara u novom prozoruOmbudsman postupa u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o ombudsmanu. Osim toga, u skladu s člankom 65.2 stavkom 2. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o zaštiti prava djeteta (Bērnu tiesību aizsardzības likums), Ured ombudsmana bavi se i pritužbama koje se odnose na povrede prava djece, a posebno je usmjeren na povrede koje su počinila tijela državne i lokalne vlasti ili njihovi zaposlenici.

Podaci za kontakt ombudsmana Republike Latvije:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otvoreno za javnost svaki dan od 9:00 do 16:00.

Savjetovanja se održavaju na temelju prethodnog dogovora. Ne naplaćuju se naknade.

Poveznica se otvara u novom prozoruDržavni inspektorat za zaštitu prava djece (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) prati i provjerava izvršenje zakona i propisa u području zaštite prava djece u skladu s člankom 65.1 Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o zaštiti prava djeteta.

Inspektorima za zaštitu prava djece može se obratiti na:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Telefon: +371 67359128, +371 67359133

Otvoreno za javnost ponedjeljkom od 13:00 do 18:00 i četvrtkom od 8:30 do 14:00.
Kliknite Poveznica se otvara u novom prozoruovdje za više informacija o zahtjevima i pritužbama koji se odnose na pitanja zaštite prava djeteta.

Tijelo za promicanje ravnopravnosti

Poveznica se otvara u novom prozoruOmbudsman djeluje u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o ombudsmanu.

Podaci za kontakt ombudsmana Republike Latvije:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otvoreno za javnost svaki dan od 9:00 do 16:00.

Savjetovanja se održavaju na temelju prethodnog dogovora. Ne naplaćuju se naknade.

Tijelo za zaštitu podataka

Poveznica se otvara u novom prozoruDržavni inspektorat za podatke (Datu valsts inspekcija, „DVI”) nadzire zaštitu osobnih podataka. On provjerava i prati usklađenost obrade osobnih podataka u Latviji sa zahtjevima Zakona o zaštiti osobnih podataka (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Zakona o službenim zahtjevima (Iesniegumu likums, stupio na snagu 1. siječnja 2008.) i člankom 64. Zakona o upravnom postupku (stupio na snagu 1. veljače 2004.), Inspektorat mora razmotriti zahtjev ili pritužbu koja mu je podnesena i odgovoriti u roku od mjesec dana od primitka. Taj se rok može produljiti ako su za ispitivanje zahtjeva ili pritužbe potrebne dodatne informacije.

Inspektorat je ovlašten odrediti novčane kazne za prekršaje koji se odnose na obradu osobnih podataka. Njegove odluke mogu se osporiti na sudovima.

Podaci za kontakt Državnog inspektorata za podatke:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67223131
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@dvi.gov.lv

Primanje na temelju prethodnog dogovora.

Osoblje je dostupno za telefonska savjetovanja svakog radnog dana od 14:00 do 16:00.

Ostala specijalizirana tijela

Poveznica se otvara u novom prozoruLatvijski centar za ljudska prava (Latvijas cilvēktiesību centrs, „LCC”) neovisna je nevladina organizacija koja se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području ljudskih prava te pitanjima nacionalnih odnosa. Njegova područja djelovanja obuhvaćaju socijalnu integraciju, toleranciju i suzbijanje diskriminacije, institucije zatvorenog tipa, pravno savjetovanje, zaštitu interesa psihičkih bolesnika i sprečavanje diskriminacije protiv tih osoba, kaznena djela počinjena iz mržnje te tražitelje azila.

Podaci za kontakt Latvijskog centra za ljudska prava

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvija

Telefon: +371 67039290
Telefaks: +371 67039291

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruoffice@humanrights.org.lv

Ostala tijela

Poveznica se otvara u novom prozoruUprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA”) postupa na temelju Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o državnoj pravnoj pomoći (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o državnoj naknadi žrtvama (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) i Vladine uredbe br. 869 od 15. studenoga 2005. o utvrđivanju Poveznica se otvara u novom prozoruStatuta Uprave za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Ona preispituje zahtjeve za državnu pravnu pomoć i odlučuje hoće li se pomoć odobriti ili odbiti, razmatra zahtjeve za državnu naknadu i odlučuje hoće li se ona isplatiti ili ne, razmatra zahtjeve pojedinaca za izdavanje odobrenja za djelovanje u svojstvu pružatelja državne pravne pomoći, sklapa ugovore s pružateljima pravne pomoći te obavlja druge zadaće u skladu s prethodno navedenim zakonima i propisima.

Obrazac za odobrenje statusa pružatelja državne pravne pomoći dostupan je na internetskim stranicama Uprave Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.jpa.gov.lv/, pod odjeljkom „Juridiskās palīdzības sniedzējiem” [pružatelji pravne pomoći].

Podaci za kontakt Uprave za pravnu pomoć:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Besplatni telefon: + 371 680001801, telefon: +371 67514208
Telefaks: +37167514209

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorujpa@jpa.gov.lv

Udruženje Sklonište „Sigurna kuća”

Udruženje Sklonište „Sigurna kuća” [Poveznica se otvara u novom prozoruNVO „Patvērums ‚Drošā māja’”] osnovano je radi razvoja usluga potpore žrtvama trgovanja ljudima i legalnim imigrantima, uključujući tražitelje azila, izbjeglice i osobe kojima je odobren alternativni status, kako bi se osiguralo pravo pojedinca na odgovarajuću pomoć i zaštitu, promicanja rehabilitacije i reintegracije žrtava trgovanja ljudima te pružanja usluga potpore legalnim imigrantima razvojem interaktivnih oblika osposobljavanja i suradnje s državnim i lokalnim institucijama te socijalnim i kršćanskim organizacijama u Latviji i drugdje u svijetu. U rujnu 2010. udruženje je priznato kao organizacija od javnog interesa. Od 2007. ima pravo žrtvama trgovanja ljudima pružati usluge socijalne rehabilitacije koje financira država.

Podaci za kontakt:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67898343, +371 28612120

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorudrosa.maja@gmail.com


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020