Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa podstawowe - Łotwa


Na Łotwie sprawy cywilne, karne i administracyjne są rozpoznawane przez sądy na trzech szczeblach – sądy rejonowe bądź miejskie (rajonu (pilsētu) tiesas), sądy okręgowe (apgabaltiesas) i przez Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa). Wykaz sądów można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Istnieje również Trybunał Konstytucyjny (Satversmes tiesa), który zgodnie z konstytucją i Link otworzy się w nowym oknieustawą o Trybunale Konstytucyjnym (Satversmes tiesa likums), rozpoznaje sprawy dotyczące zgodności przepisów ustawowych i aktów wykonawczych z konstytucją oraz inne sprawy zastrzeżone przez prawo do jego właściwości.

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą o władzy sądowniczej (Likums “Par tiesu varu”), zasady i tryb postępowania określone są w Link otworzy się w nowym oknieustawie o Trybunale Konstytucyjnym, Link otworzy się w nowym okniekodeksie postępowania cywilnego (Civilprocesa likums), Link otworzy się w nowym okniekodeksie postępowania karnego (Kriminālprocesa likums) oraz Link otworzy się w nowym okniekodeksie postępowania administracyjnego (Administratīvā procesa likums), które regulują tok postępowania, orzeczenia wydawane w trakcie i na koniec postępowania, a także sposób wykonania orzeczeń.

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

Link otworzy się w nowym oknieBiuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Tiesībsarga birojs)działa na podstawie Link otworzy się w nowym oknieustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Tiesībsarga likums).

Każda osoba, która uważa, że mogło dojść do naruszenia praw człowieka, bez względu na to, czy jej własnych, czy innej osoby, lub naruszenia zasad dobrych rządów, jest uprawniona do złożenia pisemnej skargi lub oświadczenia do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Procedura składania i rozpatrywania skarg jest regulowana ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich i przepisami dotyczącymi rozpatrywania skarg (sūdzību izskatīšanas reglaments). Zgodnie z tymi przepisami, po otrzymaniu pisemnej skargi, Rzecznik Praw Obywatelskich musi podjąć decyzję, czy przyjąć czy odrzucić daną skargę (skarga zostanie odrzucona, jeżeli nie zawiera wystarczających szczegółów naruszenia, o którym w niej mowa, lub nie wchodzi w zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich), a następnie ma obowiązek powiadomić o tym fakcie skarżącego. Sprawa musi zostać rozpatrzona w terminie trzech miesięcy. Sprawa zostaje zakończona w drodze zawarcia porozumienia przez strony lub wydania zalecenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest prawnie wiążące.

Art. 13 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich stanowi, że jest on również uprawniony do wszczynania postępowań z własnej inicjatywy.

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Łotewskiej:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Faks: 67244074

E-mail: Link otworzy się w nowym oknietiesibsargs@tiesibsargs.lv

Wiadomości są odczytywane codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00.

Konsultacje możliwe są po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. Brak opłat.

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadkach dotyczących praw dzieci

Link otworzy się w nowym oknieRzecznik Praw Obywatelskich działa na podstawie Link otworzy się w nowym oknieustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ponadto, zgodnie z art. 652 ust. 2 Link otworzy się w nowym oknieustawy o ochronie praw dziecka (bērnu tiesību aizsardzības likums), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zajmuje się również skargami dotyczącymi naruszeń praw dzieci, zwracając szczególną uwagę na naruszenia popełniane przez organy administracji rządowej i samorządowej lub ich pracowników.

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Łotewskiej:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Faks: 67244074

E-mail: Link otworzy się w nowym oknietiesibsargs@tiesibsargs.lv

Wiadomości są odczytywane codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00.

Konsultacje możliwe są po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. Brak opłat.

Link otworzy się w nowym okniePaństwowa Inspekcja ds. Ochrony Praw Dzieci (Valsts opieka na tiesību aizsardzības inspekcija) monitoruje i weryfikuje stosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony praw dzieci na podstawie art. 651 Link otworzy się w nowym oknieustawy o ochronie praw dziecka.

Z inspektorami ds. ochrony praw dzieci można się skontaktować pod adresem:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tel.: +371 67359128, +371 67359133

Dostępność w poniedziałki w godzinach 13:00 - 18:00 i czwartki w godzinach 8:30 - 14:00.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wniosków i skarg odnoszących się do praw dziecka, należy kliknąć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Organ ds. równości

Link otworzy się w nowym oknieRzecznik Praw Obywatelskich działa na podstawie Link otworzy się w nowym oknieustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Łotewskiej:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Faks: 67244074

E-mail: Link otworzy się w nowym oknietiesibsargs@tiesibsargs.lv

Wiadomości są odczytywane codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00.

Konsultacje możliwe są po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. Brak opłat.

Organ ds. ochrony danych

Link otworzy się w nowym okniePaństwowy Urząd Ochrony Danych (Datu valsts inspekcija - „DVI”) nadzoruje ochronę danych osobowych. Weryfikuje i monitoruje on zgodność przetwarzania danych osobowych w kraju z wymogami prawa o ochronie danych osobowych (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o wnioskach urzędowych (Iesniegumu likums, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r.) i art. 64 kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązującego od dnia 1 lutego 2004 r.), urząd ten ma obowiązek rozpatrzyć złożony wniosek lub skargę i udzielić odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od dnia ich otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli niezbędne jest uzyskanie dalszych informacji na potrzeby rozpatrzenia wniosku lub skargi.

Inspektorat jest uprawniony do nakładania sankcji w przypadku naruszeń w obszarze ochrony danych osobowych. Decyzje Urzędu można zaskarżyć do sądu.

Dane kontaktowe Państwowego Urzędu Ochrony Danych:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67223131
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@dvi.gov.lv

Konsultacje możliwe są po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Personel udziela telefonicznych konsultacji w każdy dzień powszedni w godzinach 14.00-16.00.

Inne wyspecjalizowane organy

Link otworzy się w nowym oknieŁotewskie Centrum Praw Człowieka (Latvijas cilvēktiesību centrs - „LCC”) jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się edukacją w zakresie praw człowieka, badaniami dotyczącymi praw człowieka oraz kwestiami związanymi ze stosunkami krajowymi. Zakres działalności centrum obejmuje następujące zagadnienia: integrację społeczną, tolerancję i przeciwdziałanie dyskryminacji, zakłady zamknięte, doradztwo prawne, ochronę interesów osób chorych psychicznie i przeciwdziałanie ich dyskryminacji, przestępstwa popełniane z nienawiści oraz osoby ubiegające się o azyl.

Informacje kontaktowe Łotewskiego Centrum Praw Człowieka

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Łotwa

Tel.: +371 67039290
Faks: +371 67039291

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieoffice@humanrights.org.lv

Inne

Link otworzy się w nowym oknieUrząd ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija - „JPA”) działa na podstawie Link otworzy się w nowym oknieustawy o państwowej pomocy prawnej (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), Link otworzy się w nowym oknieustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom przestępstw (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) i rozporządzenia Rady Ministrów nr 869 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego Link otworzy się w nowym oknieStatut Urzędu ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Urząd ten weryfikuje wnioski o przyznanie państwowej pomocy prawnej i wydaje decyzje o udzieleniu lub odmowie jej udzielenia; rozpatruje wnioski o kompensatę ze strony państwa i decyduje, czy należy wypłacić, czy odmówić wypłaty kompensaty; rozpatruje indywidualne wnioski dotyczące zatwierdzenia jako podmiotu świadczącego państwową pomoc prawną i zawiera umowy z podmiotami świadczącymi pomoc prawną; oraz wykonuje inne zadania zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Formularz służący do uzyskania statusu podmiotu świadczącego państwową pomoc prawną jest dostępny na stronie internetowej urzędu pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.jpa.gov.lv/, w sekcji „Juridiskās palīdzības sniedzējiem” [podmioty udzielające państwową pomoc prawną].

Dane kontaktowe Urzędu ds. Pomocy Prawnej:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Bezpłatny numer telefonu: + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Faks: +37167514209

E-mail: Link otworzy się w nowym okniejpa@jpa.gov.lv

Stowarzyszenie Bezpieczny Dom

Stowarzyszenie Bezpieczny Dom [Link otworzy się w nowym oknieNVO Patvērums „Drošā māja”] zostało założone w celu udzielania wsparcia ofiarom handlu ludźmi oraz imigrantom o uregulowanym statusie, w tym osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom i osobom, którym przyznano inny status, przez zagwarantowanie tym osobom prawa do otrzymania odpowiedniej pomocy i ochrony; przez sprzyjanie reintegracji społecznej ofiar handlu ludźmi; oraz przez świadczenie usług wsparcia imigrantom o uregulowanym statusie oraz rozwijanie interaktywnych form szkoleń i współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi i chrześcijańskimi na Łotwie oraz w innych częściach świata. We wrześniu 2010 r. stowarzyszenie zostało uznane za organizację pożytku publicznego. Od 2007 r. stowarzyszenie jest uprawnione do prowadzenia reintegracji społecznej dla ofiar handlu ludźmi finansowanej z budżetu państwa.

Dane kontaktowe:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: Link otworzy się w nowym okniedrosa.maja@gmail.com


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 20/08/2018