Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Põhiõigused - Portugal

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Riiklikud kohtud

Oma põhiõiguste rikkumise korral võib kodanik pöörduda kohtusse. Portugali kohtud (tsiviil- ja halduskohtud) vastutavad õigusemõistmise ning kodanike õiguste ja õigusega kaitstud huvide kaitsmise eest, demokraatliku õigusriigi põhimõtte rikkumise eest ning avalike ja erahuvide vaheliste konfliktide lahendamise eest (Portugali Vabariigi põhiseaduse artikkel 202).

Eelkõige vastutab konstitutsioonikohus õigusemõistmise eest juriidilistes ja põhiseaduslikes küsimustes. Konstitutsioonikohtu kasutamine pärast tavapäraste ressursside ammendumist (vt konstitutsioonikohut käsitleva alusseaduse artiklid 70 (2) ja 72) on kohtuasja pool, kes on menetluse käigus tõstatanud küsimuse selle kohta, et põhiseaduskohus on põhiseadusega vastuolus.

Lisateabe saamiseks tutvuge liikmesriikide kohtusüsteemide leheküljega — Portugal

Riiklik inimõigustega tegelev asutus

Ombudsman:

Portugalis on ombudsman alates 1999. aastast omandanud allpool kirjeldatud ülesanded riikliku inimõiguste institutsiooni poolt, kes on ÜRO organisatsiooni A staatusega akrediteeritud, täielikus kooskõlas Pariisi põhimõtetega.

Selle tulemusena on see osa ombudsmani tegevusest põhiliste inimõiguste ja eestkoste pideval levitamisel, kusjuures esmane ja püsiv valvsus on seotud nende õigustega, kes on vanuse või teatava psühhomotoorse kõrvalekalde tõttu haavatavamad: lapsed, eakad ja puuetega inimesed.

Kaebuse ja selle menetluse esitamine toimub kooskõlas ombudsmani käsitlevas jaos osutatud menetlusega.

Ombudsman:

Ombudsmani ülesanne on „kaitsta ja edendada kodanike õigusi, vabadusi, tagatisi ja õigustatud huve” (9. aprilli 2012. aasta seaduse nr 9/91 artikli 1 lõige 1, praegusel kujul), mis võib oma suhetes avaliku sektori asutustega olla valesti hilinenud. Kui ei ole mingit muud võimalust, mis võimaldaks kodanikul reageerida — õiguskaitsevahendite (haldus- ja/või kohtuliku) kasutamise puudumine või viis, kuidas see on aeg, võib ta ilma majandusliku koormuseta pöörduda ombudsmani poole ja esitada oma kaebuse, tuginedes oma seisukoha toetuseks esitatud argumentidele.

Samuti on ombudsman meie riigis riikliku ennetusmehhanismi rolli silmas pidades eespool nimetatud riiklik inimõigustega tegelev asutus.

Tegelikult andis ministrite nõukogu mais 2013 piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivprotokollis ombudsmani rolli. Selle ülesande täitmisel korraldab ombudsman külastusi kinnipidamiskohtadesse, nagu vanglad, psühhiaatriahaiglad või haiglad ja noortele mõeldud hariduskeskused, et teha muu hulgas kindlaks nende isikute eluase ja söötmistingimused, kellelt on võetud vabadus, nende põhiõiguste (dis) austamine, tagades nii võimaluse korral eraelu puutumatuse kui ka seadusliku kontakti perekonna ja seaduslike esindajatega — ning individuaalsete raviprogrammide olemasolu.

Kaebuste käsitlemine:

Ombudsmanile võib kaebuse esitada mitmel viisil: Saata e-posti teel kirja, faksi või e-posti teel isiklikult ombudsmani tööruumidesse (Lingil klikates avaneb uus akenaadressid) ja elektroonilise kaebuseLingil klikates avaneb uus aken vormi (kaebuse vorm) ning riigiprokuratuuri.

Mitte kõik ombudsmanile esitatud teated ei ole pigem anonüümsuse selgitamise, vaid lihtsalt teabenõude esitamise ja õigusnõustamise või teatavate teemade üldiste näituste taotlused, mis on kohe suletud.

Kaebuse aluseks on menetlus (mitte tingimata uus), sest asjaolude sarnasus, nagu ka otstarbekuse ja menetlusliku majanduse sarnasus, võib hõlmata mitme kaebuse menetlemist ühtse menetluse raames, millega on nõuetekohaselt tegeletud. Teisisõnu, võetud meetmed võetakse vajaduse korral, et teha kindlaks faktid, näiteks kaebuse aluseks olev organ ja isegi kaebuse esitaja ise, kes võib esitada taotluse ka ombudsmanile.

Sellise menetluse tulemusena esitatakse kaebused, mis võivad viia soovituste, soovituste, tähelepanu- ja muude vastandlike huvideni jõudmise viiside poole, samuti võib tekkida vajadus taotleda põhiseaduslikkuse järelevalvet.

Lisaks sellele võimalusele, mille mis tahes isik peab ombudsmanile esitama, võib ombudsman omal algatusel kehtestada menetlused olukordade uurimiseks, mis kuuluvad mis tahes viisil ombudsmani tähelepanu ja mis kuuluvad tema pädevusse.

Inimõigustega tegelevad spetsialiseerunud asutused

Lapse õiguste kaitse amet

Laste õiguste ja kaitse edendamise riiklik komisjon (CNPDPCJ)

Komisjoni ülesanne on aidata kaasa riigi sekkumise kavandamisele ning avalik-õiguslike asutuste ja kogukonna tegevuse koordineerimisele, jälgimisele ja hindamisele laste ja noorte õiguste ja kaitse edendamisel. Komisjoni üks tähtsamaid ülesandeid on edendada ühiste protokollide väljatöötamist ja koostööd muu hulgas lapse ja noorte kaitse komisjonidega (CPCJS), mida peegeldab ka riik.

CPCJS on pädevusega mitteametlikud institutsioonid, kellel on funktsionaalne sõltumatus, et edendada lapse ja noore õigusi ning ennetada või lõpetada olukordi, mis võivad mõjutada lapse ohutust, tervist, koolitust, haridust või täielikku arengut. Riigiprokuratuur jälgib CPCJde tegevust ning hindab oma arutelude õiguspärasust ja põhjendatust, mis, kui prokuratuur seda vajalikuks peab, tõstatab oma kohtuliku hindamise.

Komisjonid tegutsevad laiendatud või piiratud mahus. Laiendatud komisjon töötab välja meetmed, et edendada laste ja noorte õigusi ja vältida nende ohtu.

Piiratud komitee ülesanne on tegeleda olukorras, kus laps või noor on ohus, eelkõige: selleks, et võtta arvesse ja teavitada isikuid, kes kasutavad kaitsekomisjoni, otsustada edutamise ja kaitse menetluse algatamise ja uurimise üle, uurida algusest peale juhtumeid, kus kaitsekomisjon on teadlik, uurida juhtumeid, taotleda laiendatud komisjoni liikmete osalemist juhtumite uurimisel, kui see on vajalik, otsustada taotluse üle ning jälgida ja vaadata läbi müügiedendusmeetmeid ja -kaitset käsitlevaid meetmeid, välja arvatud vastuvõtmiseks valitud isiku või asutuse usaldusmeede, mille eesmärk on vastuvõtmine, et viia läbi uurimisi ning võtta järelmeetmeid ja kaitsemeetmeid, mida on taotletud koostöömenetluste raames teiste kaitsekomisjonidega, ning esitada iga kuue kuu järel laiendatud komitee kohta aruanne, tuvastamata asjaomaseid isikuid, võtmata arvesse asjaomaseid isikuid algatatud menetluste ja pooleliolevate kohtuasjade edenemise kohta.

Kaebuste käsitlemine:

Isik, kes on ohust teadlik, võib edastada need otse CPJCJP-le kirja, telefoni, faksi, e-posti teel või isiklikult komisjoni ruumides. Parlamendikomisjonid on pädevad selles valdkonnas, kus nad asuvad. Vt CPJJ kontaktpunktide loetelu vastavalt lapse elukohale. Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

CPCJil ei ole vanemate nõusolekut ja nõusolekut ning see võib viia järgmiste meetmete kohaldamiseni:

 • Toetus vanematele;
 • Toetus teistele pereliikmetele;
 • Usaldama usaldusväärsele üksikisikule;
 • Toetada eluautonoomiat;
 • Kasuperekonda;
 • Hoolekandeasutuste teenused;

Müügiedendus- ja kaitsemeetmed viiakse ellu kas looduslikus elukeskkonnas või praktika all, sõltuvalt nende olemusest.

Võrdõiguslikkuse küsimusega tegelevad asutused

Kodakondsuse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (CIG)

Kodakondsuse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ülesanne on edendada ja kaitsta meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtet. Selle peamised tegevusvaldkonnad on järgmised: kodanikuharidus, naiste ja meeste võrdõiguslikkus; sünnitus- ja isaduskaitse; edendada naiste ja meeste võrdset osalemist eri eluvaldkondades; naiste ja meeste töö- ja eraelu tasakaal; võidelda kodu- ja soolise vägivalla, inimkaubanduse ja ohvrite toetamise vastu.

CIG on riigi otsese halduse keskne talitus, mis on halduslikult iseseisev ja kuulub ministrite nõukogu eesistumisperioodi, ning tema üle teostab järelevalvet kodakondsuse ja võrdõiguslikkuse riigisekretär.

Eelkõige vastutab ta diskrimineerimise või soolise vägivalla juhtumitega seotud kaebuste vastuvõtmise ja vajaduse korral nende esitamise eest, esitades asjaomastele pädevatele asutustele või üksustele arvamusi ja soovitusi.

Kaebuste käsitlemine:

Valitsustevaheline konverents saab kaebusi diskrimineerimise ja soolise vägivalla kohta järgmiste kanalite kaudu: Elektronpost, Facebooki lehe Facebook facebook ja paberkandjal.

Pärast kaebuse saamist annavad sisetalitused analüüsi ja raamistiku, vastates otse kaebuse esitajale sama kanali kaudu. Juhud, mil arvamused ja/või soovitused on asjaomastele üksustele välja antud ja/või juhtumid on seotud asjaomaste pädevate asutustega (nt Prokurör, ASAE, ERC jne), kes tunnevad asjaomaseid organeid.

Euroopa Komisjon, Migration High Commission for Migration

[Võrdõiguslikkuse ja rassilise diskrimineerimise vastu võitlemise komisjon (ICERD)]

ELi rände ülemvolinik (ACM) on avalik-õiguslik asutus, kes tegeleb sisserändajate ja etniliste rühmade, eelkõige roma kogukondade integreerimise ning kultuuride, rahvuste ja religioonide mitmekesisuse haldamise ja kasutamise seisukohast olulise riikliku, valdkondadevahelise ja sektoripõhise rändepoliitika määratlemise, rakendamise ja hindamisega. Üks peamisi ülesandeid on võidelda diskrimineerimise kõigi vormide vastu, milleks on nahavärv, rahvus, etniline päritolu või religioon, sõltumata keskkonnast, kus see toimub, meetmete, kampaaniate või ürituste abil, mis tõstavad üldsuse teadlikkust, ning seadusega ette nähtud haldusõigusrikkumiste menetlemisega.

ACM, võrdõiguslikkuse ja rassilise diskrimineerimise vastase võitluse komitee (CICCR) tegutseb. Selle komisjoni eesmärk on vältida ja keelata rassilist diskrimineerimist ja karistada nende tegude eest, mille tulemusel rikutakse põhiõigusi, või keelduda majanduslike, sotsiaalsete või kultuuriliste õiguste kasutamisest mis tahes isiku poolt tema rassilise või etnilise päritolu, nahavärvuse, rahvuse, päritolu või territooriumi alusel 26. augusti 2009. aasta seaduse nr 93/2017 tähenduses, millega sätestatakse õigusraamistik diskrimineerimise ennetamiseks, keelamiseks ja tõkestamiseks. Seadus nr 93/2017 keelab igasuguse diskrimineerimise, mis on käesolevas seaduses sellisena määratletud, ning see on diskrimineerimine rassi, etnilise päritolu, nahavärvi, rahvuse, päritolu ja territooriumi alusel.

Kaebuste käsitlemine:

Kaebuse võib esitada korraldusasutusele või otse komisjonile kirja, faksi, e-posti või telefoni teel. Kaebuse võib esitada ka Lingil klikates avaneb uus akenkomisjoni enda veebilehel oleva elektroonilise kaebuse vormi abil.

Füüsilise isiku diskrimineerivad tavad kujutavad endast süütegu, mille eest on ette nähtud trahv, mis on gradueeritud sotsiaalse toetuse indeksi ühe kuni kümne kordse väärtuse vahel; juhul kui tegemist on avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku diskrimineerimisega, loetakse selline teguviis haldusrikkumiseks, mille eest on karistatav rahatrahviga neli kuni 20 korda suurem sotsiaalse toetuse indeksi väärtus.

Avalik-õiguslike või eraõiguslike füüsiliste isikute puhul ei piira trahvi määramine tsiviilvastutuse või mis tahes muu karistuse kohaldamist, mis võidakse kehtestada.

Komisjon peab arvestust füüsiliste ja juriidiliste isikute andmete üle, kellele on määratud trahvid ja täiendavad trahvid. Kohtud ja töötingimuste amet teavitavad komisjoni kõigist otsustest, mis tõendavad diskrimineerivaid tavasid. Kohtumenetluse algatamise tähtaja lõppedes, ilma kohtumata, kus kohtusse on pöördutud, või kui komisjoni otsus on jõustunud, avaldab väljavõte ekstraktis, mis sisaldab vähemalt süüdimõistetud isiku tuvastamist, teavet diskrimineeriva tegevuse liigi ja laadi kohta, määratud trahve ja lisatrahve ning viie aasta jooksul korraldusasutuse veebisaidil I. P.

Andmekaitseasutus

Portugali andmekaitseasutus.

Tegemist on sõltumatu haldusorganiga, mis teeb koostööd Assembleia da República’ga. Tegemist on üldise ülesandega kontrollida ja jälgida isikuandmete töötlemist, austades rangelt inimõigusi ning põhiseaduses ja õigusaktides sätestatud vabadusi ja kaitsemeetmeid. Isikuandmete kontrollimise riiklik asutus on komisjon. CNPD teeb koostööd teiste riikide andmekaitse järelevalveasutustega, eelkõige välismaal elavate isikute õiguste kaitse ja kasutamisega.

Kaebuste käsitlemine:

Üksikisikute kaebused, kaebused või petitsioonid, mis on seotud isikuandmete töötlemisega seotud rikkumisega, saadetakse CNPD kaudu kirjalikult ning seda võib esitada ka elektrooniliselt CNPD veebisaidil asuva Lingil klikates avaneb uus akenvormi kaudu ning selle autorite nimi, aadress ja allkiri.

Pärast registreerimist suunatakse need käesolevaga liikme eelhindamiseni. Kui tõstatatud küsimus ei kuulu komisjoni pädevusse või kui üksikisiku avaldus ei saa oma olemuselt muuta võimatuks otsuse tegemist, võib selle läbi vaadata või nõuetekohaselt edastada liige, kellele ta on määratud.

Komisjoni otsused võetakse vastu häälteenamusega, need on siduvad ning nende kohta tuleb esitada kaebus ja esitada kaebus.

Muud spetsialiseeritud asutused

INR National Institute for Rehabilitation, IP (INR, IP)

Instituto Nacional para e Reabilição, I.P. on praegu töö-, solidaarsus- ja sotsiaalkindlustusministeeriumi kontrolli all olev integreeritud avalik-õiguslik asutus oma haldusautonoomia ja oma varaga. Võrdsete võimaluste tagamine, diskrimineerimise vastu võitlemine ja puudega inimeste väärtuse tõstmine nende põhiõiguste edendamise eesmärgil on põhimõtted, mis reguleerivad ameti tegevust.

INR, I.P. on pädev vastu võtma mis tahes kaebusi puude alusel diskrimineerimise kohta, mis on sätestatud 28. augusti 2013. aasta seaduses nr 46/2006, millega keelatakse ja piiratakse raskendavaid terviseohte. Diskrimineerimisena käsitatakse kõiki tegusid, mille tulemuseks on mis tahes põhiõiguste rikkumine või mis tahes isiku mis tahes õiguse kasutamisest keeldumine või nende seisundi kasutamine mis tahes puude tõttu.

Kaebuste käsitlemine:

Kaebuse menetlemise rikkumise korral algatatakse kirjalik avaldus olukorra kohta, mida ta peab ameti suhtes diskrimineerivaks. Sel eesmärgil on kodanikel võimalik saada e-posti teel (inr@inr.mtsss.pt) Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelLingil klikates avaneb uus aken http://www.inr.pt/nao-discriminacao.

Kaebus peab sisaldama järgmist teavet: kodaniku nimi, isikukood või kaart, maksumaksja number, täielik aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed); kõigi selgelt esitatud faktide esitamine; märge tunnistajate kohta — nimed, aadressid ja kontaktid ning see peab olema parimal viisil põhjendatud tõendite, tunnistajate või dokumentidega, mis tõendavad diskrimineerimise olemasolu.

Kui kaebus on esitatud, edastatakse see pädevale haldusasutusele (inspektorid, reguleerivad asutused või teised, kellel on volitused seda teha) kontrolliõigusega ja/või määrata karistusi) uurimisetapis, mille lõppedes menetlus lõpetatakse või menetlus lõpetatakse või menetlus lõpetatakse või määratakse trahv, samuti mis tahes täiendavad karistused. Otsuse koopia saadetakse Instituto Nacional para para parabilição, I.P.

Diskrimineeriva teo tava puhul tuleb tasuda trahv, mis võib olla 5 kuni 30 korda suurem kui tagatud kuupalga alammäär vastavalt füüsilistele või juriidilistele isikutele.

Võttes arvesse süüteo raskust ja diskrimineerivalt käituva esindaja viga, võidakse kehtestada samaaegselt täiendavad karistused esemete kaotuse, kutsealade või tegevuste keelu, avaliku sektori asutuste hüvitiste või soodustuste saamise õiguse äravõtmise, ettevõtete asutamise ja neid tellivate otsuste avalikustamise suhtes.

Tööhõive ja tööhõive komisjon (ISCED)

Komisjon on kolmeosaline ja võrdkülgne kollegiaalne organ, millel on iseseisev halduslik ja juriidiline isik ning mille ülesanne on saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine tööl, töö saamisel ja kutseõppes ning teha koostööd selle valdkonna õiguslike ja lepingupõhiste sätete rakendamisel, samuti vanemakohustuste kaitse ning töö- ja pereelu ühitamisega erasektoris, avalikus sektoris ja koostöös.

Selle üheks peamiseks ülesandeks on vaadata läbi tema tähelepanu juhitud kaebustele või olukordadele, mida on teavitatud meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist käsitlevate õigusnormide rikkumisest töökohal, töökohal ja kutseõppes, vanemakohustuste kaitsmisel ning töö- ja pereelu ühitamisel ning anda selles valdkonnas teavet ja õigusabi.

Kaebuste käsitlemine:

Igaüks võib esitada kaebust vabade töökohtade kuulutuste ja muude töötajate töölevõtmise kohta, kui see ei taga meeste ja naiste õigust saada tööd.

Iga töötaja võib esitada kaebusi meeste ja naiste vahelise diskrimineerimise kohta seoses töö saamise, töö ja kutseõppega.

Te võite esitada kaebuse kirja, faksi või e-posti teel. Soovi korral võib kaebuse esitada telefoni teel, eraldusjoone 800 204 684 kaudu või kohapeal, helistades numbril 21 780 37 09.

Sel juhul on CITE-l kohustus edastada teenistusvaldkonnas kontrollivolitused (töötingimuste amet) arvamuste kohta, mis kinnitavad, et on olemas diskrimineerimine soo alusel, mis võib viia asjakohase rikkumismenetluseni allpool kirjeldatud viisil.

Töötingimuste amet (ACT)

Töötingimuste amet on riiklik teenus, mille eesmärk on edendada töötingimuste parandamist kogu mandril, jälgides vastavust tööõigusele erasektori töösuhete kontekstis ning edendades tööohutust ja -tervishoidu kõikides erasektori tegevusvaldkondades.

Ta vastutab ka tööohutuse ja töötervishoiu alaste õigusaktide järgimise järelevalve eest kõigis tegevusvaldkondades ning kesk- ja otsese avaliku halduse asutustes ja üksustes, sealhulgas avalik-õiguslikes asutustes, individuaalsete teenuste või avaliku sektori vahendite kujul.

Kui ilmneb, et käitises on puudusi, võib esitada kaebusi või kaebusi selle kohta, et ta ei ole täitnud oma pädevuse ulatust käsitlevaid sätteid, eelkõige: töötervishoid ja tööohutus; tähtajaline tööleping; ebavõrdsus ja diskrimineerimine töökohal; töötajate lähetamine; tööaja korraldus ja tööaja korraldus; töötajate kollektiivne esindamine; deklareerimata või ebakorrapärane töö; renditöö; sisserändajate töö;

Kaebuste käsitlemine:

Kõik töötajad, töötajate esindajad ja muud huvitatud isikud võivad esitada kaebusi või kaebusi ACT veebisaidil oleva Lingil klikates avaneb uus akenelektroonilise vormi abil.

Kui tööinspektor kontrollib või tõendab oma ülesannete täitmise käigus isiklikult ja otseselt, isegi kui mitte viivitamatult, tühistatakse trahv ametliku aruande vormis. Kui tegemist on rikkumisega, mis ise ei vasta, koostab tööinspektor oma eksperdi aruande koos tema käsutuses olevate tõenditega ja nimetab vähemalt kaks tunnistajat.

Pärast väljaastumist toimetatakse süüdistatavale isikule kätte ametlik teade 15 päeva jooksul, et teha trahv või anda muul viisil kirjalik vastus, ning tõendid selle kohta, et ta on oma tunnistaja valduses ja rogamas või kes tuleb isiklikult kohale ilmuda.

Uurimise lõpetamise tähtaeg on 60 päeva, mida nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib järjestikuselt pikendada võrdsete ajavahemike võrra.

Tahtlikust või raskest hooletusest tingitud väga tõsise rikkumise või korduva rikkumise korral võib kohaldada kõrvalkaristust. Täiendavad sanktsioonid, mis on seotud tegevuse ajutise keelu, kohtuotsuse kliiringu või avalikustamisega osalemise puuduse, eespool nimetatud haldusrikkumiste korduva rikkumise korral, võttes arvesse tõsist mõju töötajale või tööandja majanduslikku eelist.

Kui rikkumine seisneb tollimaksu väljamaksmises, siis trahvi maksmine ei vabasta rikkujat selle täitmisest, kui see on veel võimalik. Kui rikkumine tuleneb summade tasumata jätmisest, võib ACT lisaks trahvidele kindlaks määrata tasumata summad, mis on töötajatele maksetähtaja jooksul makstud.

Portugali keskkonnaamet (APA)

Portugali Keskkonnaagentuuri ülesanne on kavandada, arendada ja jälgida keskkonna ja säästva arengu integreeritud ja kaasavat juhtimist koos muude valdkondade poliitikaga ning koostöös avaliku ja erasektori üksustega, kes aitavad kaasa samale eesmärgile, pidades silmas keskkonna kõrgetasemelist kaitset ja parandamist ning kodanikele kvaliteetsete teenuste osutamist. See on ka riigi tasandi pädev asutus keskkonnavastutuse korra rakendamiseks.

Keskkonnakahju hõlmab: (I) — kaitsealustele liikidele ja looduslikele elupaikadele tekitatud kahju; Veevarudele tekitatud kahju; III) — pinnasekahjustused.

Märkusi, mis on seotud keskkonnakahju või sellise kahju otsese ohuga, võib esitada ametile ja tema sekkumist, kui ta on sellise taotlusega esitanud asjakohased andmed või sekkumised nende käsutuses.

Kaebuste käsitlemine:

Iga üksikisik või huvitatud isik võib esitada taotluse posti või e-posti teel ning Lingil klikates avaneb uus akenameti veebilehel on veel olemas elektrooniline kontaktvorm.

Pärast taotluse kättesaamist vaatab pädev asutus meetme võtmise taotluse läbi, teatades asjaomastele isikutele taotluse vastuvõtmisest või tagasilükkamisest. Kui sellega tuvastatakse keskkonnakahju olemasolu ja taotleja on algatanud menetluse, teavitab ta käitajat taotluse rahuldamisest, et teha võetavate meetmete kohta otsus.

Põllumajanduse, mere, keskkonna ja ruumilise planeerimise peainspektsioon (IGAMAOT)

See on keskse tähtsusega neljas peamises valdkonnas: kontroll, audit ja järelevalve: teenuste ja asutuste seire, kontrollimine ja auditeerimine IGAMAOTi siseselt, halduse ja juhtimise asjaomastes valdkondades ning sellistes valdkondades nagu toidu reguleerimine ja julgeolek: kontroll riiklikest fondidest ja ELi fondidest antava toetuse üle ning keskkonna, ruumilise planeerimise ja looduskaitse valdkondades — pidev järelevalve ja õiguspärasuse hindamine.

Nende tegevus on seotud avaliku sektori ja eraettevõtjatega, hõlmates ka üksikuid kodanikke küsimustes, mis on seotud keskkonnaalaste õigusaktide, ruumilise planeerimise või looduskaitse küsimustega, või riikliku või Euroopa toetuse saajate puhul põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas.

Valitsustevaheline konverents võtab vastu kaebusi, kaebusi ja aruandeid oma volitustega seotud õigusaktide kohta, võttes meetmeid suurima võimaliku riski suhtes, ning esitades sõltuvalt kaebuse esitatavast küsimusest administratsiooni sekkumise teiste pädevate asutustega.

Kaebuste käsitlemine:

Sel eesmärgil on Teil oma veebisaidil elektrooniline kontaktpunkt, kust saate kaebuse/kaebuse esitada Lingil klikates avaneb uus akenelektroonilisel kujul koos täheldatud olukorra, nime ja kontaktisiku ning nende andmete konfidentsiaalsuse üksikasjaliku kirjeldusega, tehes vormi vastavasse lahtrisse märke.

Kaebused, kaebused, kaebused, kaebused, näitused, osalused ja muud taotlused, mis on esitatud IGAMAOT-ks ja mis sisaldavad küsimusi, mida võib mis tahes inspekteerimise käigus kontrollida, määravad kindlaks haldusmenetluse seadustiku kohase konkreetse haldusmenetluse korra.

Anonüümseid taotlusi tuleks arhiveerida varem, välja arvatud juhul, kui need on piisavalt tõendatud või dokumenteeritud.

Haldustoimiku uurimise käigus kehtestab IGAMAOT tähtaja, mille jooksul tuleb vastata teabetaotlustele või teabe esitamisele asjaomaste üksuste poolt.

Uurimise käigus võib osutuda vajalikuks astuda samme asjaomaste asutuste poole, et koguda teavet ja tõendeid, mis võimaldavad teha otsuse võimaliku kontrolli algatamise kohta.

Kui juhtum on lõpetatud ja ilma et see piiraks kohustuslikku denonsseerimist kuritegelikel eesmärkidel, koostatakse põhjendatud ettepanek peainspektori jaoks, kelle otsus võib olla: arhiveerimine; järelevalve; võtta erimeetmeid; või edastada küsimus IGAMAOTi eest vastutava valitsuse liikmele, kes otsustab, mida teha.

Õigusküsimuste peainspektsioon (IGSJ)

See on riigi otsese halduse keskteenistus, millel on halduslik iseseisvus ja mille ülesanne on teostada kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvefunktsioone justiitsministeeriumi järelevalve all või tema järelevalve all või tema järelevalve all, sealhulgas vanglateenistuses, kas eeskirjade eiramise või eeskirjade eiramise parandamiseks või teenuste optimeerimiseks.

Kaebusi, mis on seotud ebaseadusliku tegevuse või tegevusetusega, eelkõige viivitustega avaliku teenuse osutamisel, võib esitada; vähene osalemine; ametnike või muude teenistujate ebakorrektne toimimine; halvad tingimused käitistes ning üldiselt kõik teenuste osutamisega seotud eeskirjade eiramised või puudused.

Kaebuste käsitlemine:

Kaebuse võib esitada ilma lisaformaalsusteta ühel järgmistest viisidest: isiklikult telefoni, telefoni, faksi või e-posti teel. KontsernSSI Lingil klikates avaneb uus akenveebisaidil on kättesaadav ka kaebuse vorm.

Inspektori kaebused, kaebused, märkimisväärsed osalused ja käsitletavad riskipositsioonid saadakse inspektorilt skaalal.

Kaebuste lahendamiseks tuleb alati esitada kaebus, mille arv edastatakse kaebuse esitajale, kes peaks teda ära märkima võimalike kontaktide puhul GSSiga. Kui see on põhjendatud, võib kaebusele lisada käimasoleva või jätkuva inspekteerimise või auditi protsessi.

Valitsustevahelisel foorumil võib paluda esitada teavet oma menetluste seisu kohta, määrates kindlaks vastava arvu, mis tahes viisil. Kui esitasite oma kaebuse kontserni IGSJ kaudu, saate jälgida oma kaebuse staatust, kasutades elektroonilises vormis esitatud juurdepääsukoodi.

Uuritakse ainult anonüümseid kaebusi, mille elemendid võimaldavad arvesse võtta tehtud ja üksikasjalikult esitatud väiteid. Käesoleval juhul ei anta kaebuse esitajale teavet tehtud edasiste uurimiste tulemuste kohta, samuti ei ole võimalik juurdepääsu teabele asjaomase protsessi seisu kohta valitsustevahelise foorumi veebisaidi kaudu, sest juurdepääs sellele teabele sõltub kasutaja registreerimisest.

Sisehalduse peainspektsioon (IGAI)

See on sõltumatu väline politseiteenistus, mis tegeleb politseitegevusega. Selle üle teostab järelevalvet siseministeerium (MAI) ning selle tegevus keskendub kõigile sellest sõltuvatele talitustele ja julgeolekujõududele (GNR, PSP ja SEF), mis tagab nende üksuste auditi, kontrolli ja kõrgetasemelise järelevalve ning tagab kodanike õiguste austamise, pöörates erilist tähelepanu inimõiguste kaitsele ning avaliku korra säilitamisele.

Iga isik, olenemata sellest, kas tegemist on riikliku või muu isikuga, isikute rühm, ühendus, ettevõtja või muu üksus, võib esitada kaebuse ebaseadusliku tegevuse või tegevusetuse kohta, sealhulgas nende isikute kohta, kes teatavad kodanike põhiõiguste rikkumisest MAAI-organi alluvuses olevate organite poolt, ning eelkõige: viivitused avaliku teenuse osutamisel; vähene osalemine; avaliku teenistuse töötajate ja muude teenistujatega seotud õigusvastane käitumine MAI raames; kehv sisseseade ja üldiselt mis tahes eeskirjade eiramine või teenuse puudus

Kaebuste käsitlemine:

Kaebuse võib esitada ilma lisaformaalsusteta järgmiselt: Posti teel, e-posti või elektroonilise Lingil klikates avaneb uus akenkaebuse vormi abil.

Selles kirjeldatakse üksikasjalikult täheldatud olukorda; nimetage vastutav isik ning märkige täpne kuupäev ja koht (tänav ja majanumber, koht, vald ja vald), võimalusel koos teatatud olukorraga asukoha kaardi.

Tõendid tuleks esitada võimalikult kiiresti, kui ta ei saa seda osalemise ajal teha.

IGAI tagab, et kõiki kaebusi ja kaebusi, mis on osa tema tegevusest, analüüsitakse nõuetekohaselt ja et kõik tuvastatud kaebuste esitajad saavad vastuse oma nõuetele. Võite paluda IGAI teavet teie juhtumi staatuse kohta, märkides selle numbri.

Uuritakse ainult anonüümseid kaebusi, mille elemendid võimaldavad arvesse võtta tehtud ja üksikasjalikult esitatud väiteid.

Hariduse ja teaduse peainspektsioon (IGEC)

Valitsustevahelise konverentsi ülesanne on tagada haridusministeeriumi organite, ametite ja asutuste tegevuse seaduslikkus ja korrektsus ning järelevalve, audit ja järelevalve haridussüsteemi toimimise üle koolieelse hariduse, üldhariduse, sealhulgas põhi-, kesk- ja kõrghariduse valdkonnas, ning integreerida hariduse erivormid, kooliväline haridus, teadus ja tehnoloogia ning ministeeriumi organid ja asutused.

Valitsustevahelise partnerluse ombudsmani eesmärk on kaitsta, kaitsta ja edendada kodanike õigusi ja õigustatud huve ning haridussüsteemi õiglust ja õiglust. See toob kaasa kaebuste läbivaatamise ja käsitlemise kasutajate ja haridussüsteemi liikmete poolt ning võib muutuda distsiplinaarmenetluseks juurdluse või distsiplinaarmenetluse kujul.

Kaebuste käsitlemine:

Kaebusi võib esitada kirja, faksi või e-posti teel (Lingil klikates avaneb uus akenigec@igec.mec.pt). Enne kaebuse esitamist valitsustevahelisele ühendusele esitavad haridussüsteemi kasutajad ja esindajad võimaluse korral selle olukorra koolide/koolide rühma pädevatele asutustele, kes ei ole grupeeritud, kõrgharidusasutusest või asutusest/büroost.

Ombudsmani tegevust viivad läbi valitsustevahelise ühenduse territoriaalse kontrolli valdkonnad, mis vastutavad haridussüsteemi kasutajate ja esindajate esitatud kaebuste läbivaatamise eest ja menetluse üle, mida peetakse selle käsitlemiseks kõige sobivamaks, ning võib viia ellu esialgse lähenemisviisi, mille peamine eesmärk on piiritleda kaebuse sisu ning selgitada selle väiteid kiiresti ja kiiresti. Kui sellised kaebused kuuluvad rühmitamata koolide/kooli rühma direktori pädevusse, saadetakse talle otse kõrgkooli/kõrgharidusasutuse/kõrgharidusasutuse rektor/direktor või koolide peadirektor hariduse piirkondlike esindajate kaudu otse talle. IGEC analüüsib hariduse ja teadusasutustega/talitustega seotud kaebusi vahetult pärast asjaomaste poolte ärakuulamist.

IGECi peakorterisse saabunud kaebused edastatakse piirkondlikele kontrollivaldkondadele, et määrata kindlaks olukorra jaoks kõige sobivam menetlus.

Fraktsiooni direktoritel/rühmituseta koolidel ja kõrgharidusasutuse/kõrgkooli juhil/juhil on distsiplinaarvõim õpetamise, muu kui õppejõu ja õpilaste üle. Koolide peadirektoril on omakorda piirkondlike haridusasutuste esindajate kaudu distsiplinaarvõim haldusorganite üle ning rühmade- ja koolide rühmajuhtimine.

Kui aga kontrolli tulemusel jõutakse järeldusele, et on toimunud distsiplinaarmeetmete rikkumine, on peainspektoril pädevus algatada vastav distsiplinaarmenetlus.

Kaebuste puhul, mis on seotud muude haldus- ja/või erasektori üksuste tegevusega, mille üle haridus- ja teadusministeeriumil ei ole järelevalvevolitusi, mis on saadud peakorterist või territoriaalse kontrolli valdkonnast, osutatakse keskvalitsuse, piirkondliku või kohaliku omavalitsuse asjaomastele talitustele, kui see teavitab asjaomast isikut.

Tervishoiu üldinspektsioon (IGAS)

Tervisetegevuse peainspektsioon on riigi otsese halduse keskasutus, mille ülesandeks on tagada seaduse ja kõrge tehnilise tasandi meetmete järgimine kõikides tervishoiuteenuste osutamise valdkondades kas tervishoiuministeeriumi või selle allasutuste või avalik-õiguslike, eraõiguslike või sotsiaalsete üksuste poolt.

Eeskirjade eiramised või puudused teenuste osutamisel, näiteks: ebaseaduslik tegevus ja tegevusetus, avaliku sektori raha või rahaliste vahendite väärkasutamine, pettuse või korruptsiooni juhtumid, takistused või ebavõrdsus tervishoiuteenuste kättesaadavuses teatud teenuseosutaja või ettevõtte puhul, ametnike või tervishoiutöötajate ebaõige käitumine ja muud.

Juhul kui kaebus ei kuulu IGAS pädevusse, edastatakse nõuetekohaselt kindlaks tehtud üksus alati pädevale asutusele.

Kaebuste käsitlemine:

Iga isik, olenemata sellest, kas ta on riigi või välisriigi isik, isikute rühm, ühing, ettevõtja või muu juriidiline isik, võib esitada kaebuse posti teel saadetud või elektronposti teel saadetud kirja teel.

Kaebusi/nõudeid võib esitada igal ajal ning need peavad olema täielikud ja põhjendatud, esitades võimaluse korral üksikasjalikku teavet asjaomase isiku või organisatsiooni kohta, tema tegevuse asjaolusid, kuupäevi ja kohti, isiku tuvastamist (nimi ja kontaktandmed) ning teavet selle kohta, kas kaebus/näitus esitati teisele üksusele.

Valitsustevahelised kokkulepped käsitlevad kaebusi/näitusi, mille elemendid võimaldavad arvesse võtta järjepidevust ja asjaolusid, faktide või toimingute toimeviisi ja kohta, nende toimepanijaid ja võimalikku vastutust.

Teatatud olukorrad võivad viia kontrolli või selgitamiseni, mis on kooskõlas valitsustevahelise konverentsi eeskirjadega. Kontrollimenetlustes, mis on mõeldud selleks, et asjaomastele isikutele oleks võimalik anda võimalus oma seisukohtade väljendamiseks, järgitakse kontrollikorda alati, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel, eelkõige juhtudel,
kui kriminaalmenetluse uurimine ja tõendite kogumine on objektiivselt põhjendatud.

IGASi tulemus on teada asjaomasele isikule, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Sanitaarvaldkonna reguleeriv asutus (ERS)

ERS (Health Regulatory Authority, ERS) on sõltumatu avalik-õiguslik asutus, kelle ülesanne on reguleerida tervishoiuasutusi, kelle hulka kuuluvad kõik tervishoiuteenuste osutajad, kes puutuvad avaliku, era- ja sotsiaalsektori kaudu kokku Portugali mandriosaga, välja arvatud apteegid.

Teenusepakkujate reguleerimine ja järelevalve hõlmab: tegelemine kasutajate, pakkujate ja asutuste kaebustega; tervishoiuteenuste osutajate valduste kontroll ja auditeerimine; selliste olukordade uurimist, mis võivad ohustada kasutajate õigusi; rikkumismenetluste läbiviimine ja karistuste kohaldamine; juhiste, soovituste ja arvamuste esitamine; tervishoiusüsteemi korralduse uuringud.

ERSi kaebused võivad olla seotud järgmisega:

 • Tervishoiuteenuste kättesaadavus
 • Diskrimineerimine
 • Tervishoiuteenuste kvaliteet
 • Haldusabi kvaliteet
 • Kasutajaõigused
 • Kõnede ooteajad
 • Ooteajad
 • Finantsküsimused
 • Õiguslikud küsimused
 • Ruumide kvaliteet

Kaebuste käsitlemine:

Tervishoiuteenuse kasutajad võivad esitada kaebuse kaebuste kohta, mis on tehtud kättesaadavaks asutustes, kus avalik teenistus on avalikustatud, või otse ettevõttele või üksusele, kes osutab teenust/osutab teenust pärast sündmuse toimumist.

Samuti on võimalik suunata riskipositsioon otse kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele posti või telefoni teel või otse kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kasutades veebipõhist kaebuste lahendamise portaali, mis on kättesaadav aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ers.pt/pages/50. ERSi kaudu esitab kaebuse esitaja kaebusi sama menetlusliku kohtlemise kohta, mida nad kasutavad tavapäraste kaebuste puhul, mille on esitanud tervishoiuteenuste või näituse pakkujad.

Kui kaebuse esitaja on avatud kirjalikult teenuseosutaja juurde kättesaadav kaebusesse, võib ta tagasi saata taotluse duplikaadi, mis oleks tulnud talle kaebuse esitamise ajal (sinisel lehel) esitada. Tarnijal on siiski aega 10 tööpäeva, et saata kaebus ERSile.

Kui Te pöördute otse teenusepakkujaga kokku ametliku kirja, faksi või e-posti teel, võite viidata algselt saadetud dokumendi ERS-koopiale.

Pärast kaebuse saamist teavitab ERS kaebusest, et esitada kaebus, mida ta peab asjakohaseks. Sõltuvalt kaebuse sisu ja esitatud väidete sisust võtab ERS vastavalt talle seadusega antud volitustele asjakohased meetmed. Kui kaebus ei ole nõuetekohaselt kindlaks määratud või kui see on silmatorkav, arhiveerib ERS teabe töötlemise võimatuse tõttu. Kui kaebus ei kuulu tema pädevusse, teavitab ERS kaebuse esitajat sellest, kes on pädev kaebust menetlema.

Töö-, solidaarsus- ja sotsiaalkindlustusministeeriumi peainspektsioon

IGMTSS on valitsuse otsene teenistus, mis on osa töö-, solidaarsus- ja sotsiaalkindlustusministeeriumist. Ta on MNSSi talituste ja organite juures või vastava ministri vastutusel valdkondlik kontrolliasutus.

Eelkõige võtab arvesse ministeeriumi talituste ja organite õigusaktide nõuetele vastavust või ministeeriumi järelevalvet ning hindab nende tegevust ja juhtimist kontrollide ja auditite läbiviimise kaudu; hinnata kodanikele osutatavate teenuste kvaliteeti ning soovitada muudatusi ja meetmeid puuduste ja eeskirjade eiramise kõrvaldamiseks.

Kaebused, kaebused ja/või märkimisväärsed osalused seoses ministeeriumi vastutusalasse kuuluvate üksuste, sealhulgas Santa Casa da Misericordia ja erasektori sotsiaalse solidaarsuse institutsioonidele kuuluvate asutuste tegevuse mis tahes rikkumistega võib saata kontrollnõukogule.

Kaebuste käsitlemine:

Kaebuse võib esitada posti, Lingil klikates avaneb uus akene-posti või e-posti teel veebisaidil. Lisaks kaebuse esitanud üksuse tuvastamisele ja asjaoludele esitatakse kaebuse aluseks olevate asjaolude kokkuvõtlik ja selge kirjeldus.

Portugali toiduohutusamet (ASAE)

ASAE on toiduohutuse ja majandusliku järelevalve valdkonnale spetsialiseerunud riiklik haldusasutus. Sel viisil vastutab ta toiduahela riskide hindamise ja nendest teavitamise eest ning samuti toidu- ja muude sektorite majandustegevuse distsipliini eest, jälgides ja vältides õigusaktide järgimist.

Kõik füüsilised, statsionaarsed ja püsivas tegevuskohas tegutsevad kaupade või teenuste tarnijad; neil on otsene kontakt üldsusega ja nad peavad pakkuma kaupu või teenuseid Portugalis, kellel on kohustus esitada kaebusi.

Kaebuste käsitlemine:

Kui pakutakse toote teenust või ostu, ei ole tarbija end täielikult rahul, võib ta taotleda kaebuste esitamist ja selgitada sellega oma rahulolematust. Teenusepakkujad peavad saatma kaebuse originaaldokumendid 10-tööpäevase tähtaja jooksul Euroopa Pangale.

Samuti võib ebaseaduslike faktide kohta esitada Lingil klikates avaneb uus akenkaebuse vormi, mis on kättesaadav Euroopa Keskpanga veebilehel, ning see võib hõlmata haldus- või kriminaalasju, mis kuuluvad ameti pädevusse.

Kui teatatud ebaseaduslik tegevus ei kuulu ASAE pädevusse, edastatakse kaebus pädevale asutusele.

Kaebus esitatakse terviklikul ja põhjendatud viisil, märkides võimaluse korral ära üksikasjaliku teabe faktide ja registreeritud üksuse kohta, asjaolude esinemise koha (aadress ja/või muud kontrollpunktid), lõpetamise aluste põhjendused ja muud asjakohased küsimused. Kui valite anonüümse teatamise, ei ole Teil võimalik esitada hiljem mingit teavet.

Kui kaebus on esitatud kaebuse ja vajaduse korral tema kaebuste põhjal, algatab ta asjakohase menetluse, kui kaebusest tulenevad asjaolud viitavad sellele, et rikkumine on toimunud. Vastasel juhul teatab pädev asutus tarnijale või teenuse osutajale, et ta esitaks 10 tööpäeva jooksul andmed, mida ta peab asjakohaseks.

Pärast kaebuste sisu läbivaatamist ja selle aluseks oleva kaebuse sisu arvesse võttes võib ASAE edastada küsimuse vajaduse korral teisele asutusele, kellel on kaebuse sisu suhtes pädevus, või juhul, kui selline küsimus puudub, teha ettepanek selle sulgemiseks.

Kui kaebuses esitatud asjaolude uurimisel tekib vaidlus ja kõik olukorra seaduslikuks taastamiseks vajalikud sammud on lõpetatud, teatab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus kaebuse esitajale kirjalikult, kas ta on nõuetekohaselt kindlaks tehtud, menetlustest või meetmetest, mis on vastu võetud või võetakse vastu pärast kaebuse esitamist.

Muud organid

Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS)

Instituto da Segurança Social, I. P. on riigi kaudse halduse osana avalik-õiguslik erikord, millel on oma haldus- ja finantssõltumatus ning oma varad.

Ta tagab õiguskaitse vastavalt seadusele. Õiguskaitse on üksikisikutele ja mittetulundusühingutele, kellel ei ole võimalik maksta kohtumenetlusega seotud kulude eest (kohtutes), kui tegemist on vallandamise, lahutuse, väljatõstmise, sundvõõrandamisega jne, vastastikusel kokkuleppel abielulahutuse korral.

Õiguskaitse hõlmab järgmist:

Õigusnõustamine — konsulteerimine advokaadiga tehniliste selgituste saamiseks kohaldatava õiguse kohta konkreetsete küsimuste või juhtumite puhul, kus tal on märkimisväärne või õiguspärane isiklik huvi või õigused, mis on kahju tõttu kahjustatud või ohus (mida ei kohaldata mittetulundusüksuste suhtes).

Õigusabi — advokaadi määramine, kohtu poolt omal algatusel makstud tasude või tasude maksmine (õigus kaitsjale kriminaalmenetluses või haldusmenetlustes süüdistatavate puhul), kohtulõivude maksmisest loobumine või võimalus maksta neid osamaksetena ja kohtutäiturite määramine (on alati täiteagendi kohustusi täitev kohtutäitur).

Õigus õiguskaitsele on järgmine:

 • Portugali ja Euroopa Liidu kodanikud.
 • Välismaalased ja kodakondsuseta isikud, kellel on Euroopa Liidu liikmesriigis kehtiv elamisluba.
 • Välismaalased, kellel ei ole Euroopa Liidu liikmesriigis kehtivat elamisluba — kui nende asukohariigi õigus annab Portugali kodanikele sama õiguse.
 • Isikute suhtes, kelle alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis kui see, kus toimub menetlus (piiriülesed vaidlused).
 • Mittetulunduslikel juriidilistel isikutel — neil on õigus saada ainult tasuta õigusabi, kord tasust ja muudest kuludest loobumise kord, mis on seotud menetluse, hüvitise määramise ja sponsorile hüvitise maksmisega, kohtu määratud advokaadi eest hüvitise maksmisega ning õiguskaitseesindaja määramisega.

Kõik eespool nimetatud isikud peavad tõendama, et neil puudub majanduslik suutlikkus katta kohtumenetlusega seotud kulusid, kasutada advokaadi abi jne.

Portugali seaduste kohaselt on majanduslik nõrkus see, et võttes arvesse leibkonna sissetulekut, vara ja püsivaid kulusid, puuduvad objektiivsed tingimused juhtumipõhiselt kulude katmiseks.

Tasuta õigusabi taotluse vormid võib saada tasuta mis tahes teenusest, mida osutatakse avalike sotsiaalkindlustusteenuste osutamisel, või Lingil klikates avaneb uus akenelektroonilisel kujul sotsiaalkindlustuse lehel.

Taotlus tuleb saata isiklikult või saata postiga ükskõik millisele sotsiaalkindlustusteenistusele (lisada tuleb kõik vajalikud dokumendid).

Teil on võimalik kontrollida, kas teil on õigus saada õiguskaitset õiguskaitse simulaatori kaudu, mis on kättesaadav lehekülje paremas servas, mis asub aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Lisateave Euroopa Kohtu kohta — tasuta õigusabi

Kuriteoohvrite kaitse komisjon

Komisjon on justiitsministeeriumi organ, kes vastutab vägivallakuriteo ohvrite ja koduvägivalla ohvrite hüvitisnõuete vastuvõtmise, analüüsimise ja nende kohta otsuste tegemise eest.

Hüvitise maksmise kohustus lasub õigusrikkumise toime pannud isikutel, kuid mõnel juhul võib riik hüvitada kahju, kui seda ei saa sundida üksikisik või kui seda ei ole võimalik saada mõistliku aja jooksul ning kui kahju on ohvri taset ja elukvaliteeti oluliselt häiritud.

Nõude võib esitada kuni ühe aasta jooksul alates kuriteo toimumise või kriminaalmenetluse puhul kuni aasta möödumiseni lõpliku otsuse tegemisest. Kuriteoohver, kes kuriteo toimepanemise ajal oli alaealine, võib esitada taotluse kuni ühe aasta jooksul pärast täisealiseks saamist või sellest, et ta ei olnud oma ametiajast kinni pidanud.

Taotlus tuleb esitada eraldi vormis, mis on kättesaadav näiteks käesoleva komisjoni ruumides, APAV ohvriabibüroode juures (Portugali ohvriabiühing) ning Lingil klikates avaneb uus akenkaebuse vormi abil, mis on kättesaadav komisjoni veebilehel.

Taotlus ei sisalda mingeid kulusid ega tasusid kannatanule, kaasa arvatud dokumendid ja sertifikaadid, mis on vajalikud sellise nõude tasuta saamiseks.

Kui kuritegu on toime pandud mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil, võib selle riigi kahjuhüvitise nõude esitada kuriteoohvritele, tingimusel et taotleja alaline elukoht on Portugalis.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 26/08/2019