Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljna prava - Portugal

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Nacionalni sudovi

U slučaju kršenja njezinih temeljnih prava, građani se mogu obratiti sudovima. Portugalski sudovi (građanski i upravni sudovi) odgovorni su za pravosuđe i zaštitu građanskih prava i interesa zaštićenih zakonom, protiv represije kršenja demokratskih vladavine prava i rješavanja sukoba između javnih i privatnih interesa (članak 202.. ustava Portugalske Republike).

Ustavni sud posebno je nadležan za pravosuđe u pravnim i ustavnim pitanjima. Korištenje Ustavnog suda nakon što su iscrpljena uobičajena sredstva (vidjeti članke 70. (2) i 72. organskog zakona o Ustavnom sudu) priznata je snaga za stranku koja je tijekom postupka istaknula neustavnost pravila čiji je zahtjev podnesen.

Dodatne informacije potražite na stranici o pravosudnim sustavima u državama članicama – Portugal

Nacionalna institucija za ljudska prava

Europski ombudsman:

U Portugalu je Ombudsman od 1999. stekao funkcije opisane u nastavku s funkcijama nacionalne institucije za ljudska prava koju je akreditirala Organizacija Ujedinjenih naroda sa statusom A, u skladu s Pariškim načelima.

Zbog toga je ona dio aktivnosti Ombudsmana u stalnom širenju temeljnih ljudskih prava i skrbnika, s osnovnim i stalnim oprezom u pogledu prava osoba koje su na temelju dobi ili neke psihomotorne abnormalnosti ranjivije: djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom.

Podnošenje pritužbe i njegov postupak provodi se u skladu s postupkom iz odjeljka koji se odnosi na Europskog ombudsmana.

Europski ombudsman:

Ombudsmanu je zakonski povjerena zadaća „obrane i promicanja prava, sloboda, jamstava i legitimnih interesa građana” (članak 1. stavak 1.. zakona br. 9/91 od 9. travnja 2012.., u sadašnjem obliku) koji se u odnosu s tijelima javne vlasti može pogrešno smatrati zakašnjelim. Ako ne postoji drugi način na koji bi se građanima omogućilo da reagiraju, bez ekonomskog opterećenja primjenjuju se na pravna sredstva (upravna i/ili sudska) ili na način na koji to nije moguće, a bez ekonomskog opterećenja mogu se obratiti pučkom pravobranitelju i podnijeti svoju pritužbu pozivajući se na argumente iznesene u prilog svojem stajalištu.

Ombudsmanica je također, u našoj zemlji, Nacionalna institucija za ljudska prava, kako je prethodno navedeno, s ulogom nacionalnog preventivnog mehanizma.

Zapravo, u okviru Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Vijeće ministara u svibnju 2013. ombudsmanu je dalo ulogu nacionalnog preventivnog mehanizma. Pri izvršavanju te zadaće Europski ombudsman provodi posjete prostorima za izolaciju, kao što su zatvori, psihijatrijske bolnice ili bolnice i obrazovni centri za mlade, kako bi utvrdio, među ostalim, stanovanje i uvjete hranjenja za osobe koje su lišene slobode, (ne) poštovanje njihovih temeljnih prava, čime se osigurava, koliko je to moguće, njihova privatnost, kao i legitimni kontakt s obitelji i pravnim zastupnicima, te postojanje pojedinačnih terapeutskih programa.

Postupanje s pritužbama:

Podnošenje pritužbe ombudsmanu može se izvršiti na više načina: Poslati pismo, telefaks ili elektroničku poruku putem telefona, osobno u uredima ureda pravobranitelja (Poveznica se otvara u novom prozoruadrese) i putem elektroničkog obrasca za pritužbePoveznica se otvara u novom prozoru (obrazac za pritužbe) i svakog ureda javnog tužitelja.

Ne postoji sva komunikacija koju prima Ombudsman, a ne objašnjenje anonimnosti, jednostavne zahtjeve za pružanje informacija i pravno savjetovanje ili opće izložbe o određenim temama koje su odmah zatvorene.

Pritužba dovodi do postupka (koji nije nužno nov, s obzirom na to da sličnost predmeta – kao i svrsishodnost i ekonomičnost postupka – može uključivati obradu nekoliko pritužbi u jednom postupku) koja se rješava na odgovarajući način. Drugim riječima, poduzete mjere poduzimaju se prema potrebi kako bi se utvrdile činjenice. zanima me, na primjer, tijelo koje je predmet pritužbe i, čak i sam podnositelj pritužbe koji se može prijaviti i za saslušanje s Ombudsmanom.

Kao rezultat tog postupka, pritužbe koje mogu dovesti do preporuka, prijedloga, pozornosti i drugih alternativnih načina da se pristupi sukobu interesa, kao i mogu dovesti do zahtjeva za ustavnim ili pravnim nadzorom.

Osim te mogućnosti koju svaka osoba mora uputiti Europskom ombudsmanu, Europski ombudsman može, na vlastitu inicijativu, uspostaviti postupke za istragu situacija koje, na bilo koji način, dolaze u pozornost Ombudsmana i koje su u njegovoj nadležnosti.

Specijalizirana tijela za ljudska prava

Tijelo za zaštitu prava djeteta

Nacionalno povjerenstvo za promicanje prava i zaštite djece i mladih (CNPDPCJ)

Zadaća Komisije je doprinijeti planiranju državnih intervencija i koordinaciji, praćenju i ocjenjivanju djelovanja javnih tijela i zajednice u promicanju prava i zaštite djece i mladih. Jedna od najvažnijih zadaća Komisije jest poticanje razvoja zajedničkih protokola i suradnje, među ostalim, s odborima za zaštitu djece i mladih koji se odražavaju u zemlji.

CPCJ-ovi su izvanpravosudne službene institucije čija je autonomija funkcionalna u promicanju prava djeteta i mlade osobe te kako bi se spriječile ili zaustavile situacije koje mogu utjecati na njihovu sigurnost, zdravlje, osposobljavanje, obrazovanje ili potpuni razvoj. Ured javnog tužitelja nadzire djelovanje CPCJ-ova te ocjenjuje zakonitost i utemeljenost svojih vijećanja, koja, ako to smatra potrebnim, pokreće svoju sudsku ocjenu.

Povjerenstva djeluju na ograničen ili ograničen način. Proširena komisija razvija mjere za promicanje prava i sprečavanje opasnosti za djecu i mlade.

U slučajevima kada je dijete ili mlada osoba u opasnosti, nadležni odbor je odgovoran za postupanje u situacijama u kojima je dijete ili mlada osoba u opasnosti: kako bi se uzelo u obzir i obavijestilo osobe koje se koriste odborom za zaštitu, da donese odluku o otvaranju i istrazi postupka promaknuća i zaštite, da odmah ispita situacije u kojima je povjerenstvo za zaštitu upoznato, da istraži slučajeve, zatraži sudjelovanje članova Proširene komisije u istrazi slučajeva kada je to potrebno, da odluči o zahtjevu i prati i nadzire mjere za promicanje i zaštitu, s iznimkom mjere povjerenja osobe koja je odabrana za donošenje ili instituciju u cilju budućeg donošenja, da provede istražne radnje i da prati mjere promidžbe i zaštite koje su zatražene u okviru postupaka suradnje s drugim odborima za zaštitu, da svakih šest mjeseci izvješćuje svakih šest mjeseci proširenom odboru, a da ne utvrđuje dotične osobe, o pokrenutim postupcima i tijeku predmeta u postupku.

Postupanje s pritužbama:

Svaka osoba koja je svjesna opasnosti može ih izravno proslijediti CPCJ-u, telefonom, faksom, elektroničkom poštom ili osobno u prostorijama odbora. Odbori su nadležni za područje na kojem se temelje. Vidjeti ovdje listu kontakata CPCJC-a u skladu s mjestom boravišta djeteta. Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

U CPCJ-ima nedostaju pristanak i suglasnost roditelja te mogu dovesti do primjene sljedećih mjera:

 • Potporu roditeljima;
 • Potpora drugim članovima obitelji;
 • Davanje ovlasti pouzdanog pojedinca;
 • Potpora životnom osiguranju;
 • Udomiteljska skrb
 • Institucionalna skrb;

Mjere promidžbe i zaštite provode se u prirodnom okolišu života ili u plasmanu, ovisno o njihovoj prirodi.

Tijela za ravnopravnost

Povjerenstvo za građanstvo i jednakost spolova (CIG)

Komisija za građanstvo i jednakost spolova je nacionalno tijelo odgovorno za promicanje i zaštitu načela jednakosti između muškaraca i žena. Glavna su područja djelovanja: građanski odgoj i obrazovanje; jednakost između muškaraca i žena; davanja za majčinstvo i očinstva; promicanje načina olakšavanja jednakog sudjelovanja žena i muškaraca u različitim sferama života; ravnoteža između poslovnog i privatnog života žena i muškaraca; suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, trgovanje ljudima i pružanje potpore njihovim žrtvama.

CIG je središnja služba izravne uprave države s administrativnom autonomijom i integriran je u predsjedništvo Vijeća ministara, a nadzire ga državni tajnik za građanstvo i jednakost.

Posebno je odgovorna za zaprimanje pritužbi u vezi sa slučajevima diskriminacije ili rodno uvjetovanog nasilja te za njihovo podnošenje, prema potrebi, davanjem mišljenja i preporuka dotičnim nadležnim tijelima ili subjektima.

Postupanje s pritužbama:

Na međuvladinoj konferenciji podnose se pritužbe na diskriminaciju ili rodno uvjetovano nasilje putem sljedećih kanala: Elektronička pošta, Facebook stranica Komisije na Facebooku i na papiru.

Nakon primitka pritužbe, unutarnje službe pružaju analizu i okvir odgovaranjem na pritužbe istog kanala izravno podnositelju pritužbe. Slučajeve u kojima se mišljenjima i/ili preporukama izdaju subjekti o kojima je riječ i/ili upućivanje predmeta nadležnim tijelima na koje se to odnosi (npr.: Javni tužitelj, ASAE, ERC, itd.) sa znanjem uključenih tijela.

Visoka Komisija za migracije

[Komisija za jednakost i borbu protiv rasne diskriminacije]

Visoki povjerenik za migracije (ACM) javno je tijelo uključeno u definiranje, provedbu i ocjenjivanje javnih, međusektorskih i sektorskih politika migracija koje su relevantne za privlačnost migranata na nacionalnim, međunarodnim i lusopnim okvirima, za integraciju imigranata i etničkih skupina, posebno zajednica Roma, te za upravljanje i iskorištavanje raznolikosti kultura, etničkih skupina i religija. Jedna je od njegovih najvažnijih zadaća borba protiv svih oblika diskriminacije na temelju boje kože, nacionalnosti, etničkog podrijetla ili vjere, bez obzira na okruženje u kojem nastaju, djelovanjima, kampanjama ili događajima koji podižu razinu svijesti javnosti, kao i obradom administrativnih prekršaja predviđenih zakonom.

U pogledu ACCIR-a djeluje Odbor za jednakost i borbu protiv rasne diskriminacije. Svrha ove Komisije je spriječiti i zabraniti rasne diskriminacije te kazniti djela koja za posljedicu imaju kršenje temeljnih prava, odbijanje ili kondicioniranje pri ostvarivanju gospodarskih, socijalnih ili kulturnih prava od strane bilo koje osobe na temelju njezina rasnog ili etničkog podrijetla, boje kože, državljanstva, podrijetla, podrijetla ili područja podrijetla u smislu i ograničenja Zakona br. 93/2017 od 26. kolovoza 2009.., kojim se utvrđuje pravni okvir za sprečavanje, zabranu i suzbijanje diskriminacije. Zakonom br. 93/2017 zabranjuje se svaki oblik diskriminacije koji je kao takav definiran u ovom zakonu, diskriminaciju na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, boje kože, državljanstva, podrijetla i područja podrijetla.

Postupanje s pritužbama:

Svaka pritužba može se podnijeti upravljačkom tijelu ili izravno Komisiji pismom, faksom, e-poštom ili telefonskim pozivom. Pritužba se može podnijeti i upotrebom Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkog obrasca za pritužbe dostupnog na Komisijinoj vlastitoj stranici.

Diskriminirajuće prakse fizičke osobe čine kazneno djelo za koje je kazna stupnjevana između jednog i deset puta veće vrijednosti indeksa socijalne potpore; u slučaju diskriminirajuće prakse pravne osobe, javnih ili privatnih, takva praksa predstavlja upravni prekršaj za koji se može izreći kazna s udaljenosti između četiri i 20 puta veća od vrijednosti indeksa socijalne potpore.

U slučaju fizičkih osoba, bilo javnih ili privatnih, izricanjem novčane kazne ne dovode se u pitanje obveze koje proizlaze iz građanskopravne odgovornosti ili bilo kakve druge sankcije.

Komisija vodi evidenciju podataka o fizičkim i pravnim osobama kojima su izrečene novčane kazne i dodatne kazne. Sudovi i Tijelo za radne uvjete obavješćuju Komisiju o svim odlukama kojima se dokazuju diskriminacijske prakse. Nakon isteka roka za pokretanje pravnog postupka bez pokretanja postupka pred sudom, ili u slučaju kada je presuda Komisije postala konačna, potonja se objavljuje na temelju izvatka s barem identifikacijom osuđene pravne osobe, informacija o vrsti i prirodi diskriminirajuće prakse te novčanih kazni i sankcija koje su izrečene, a za razdoblje od pet godina, na internetskim stranicama MP-a i I. P.

Tijelo za zaštitu podataka

Portugalskom tijelu za zaštitu podataka.

Ono je neovisno administrativno tijelo koje surađuje s Assembleom da República. Kao generički zadatak ima kontrolu i nadzor obrade osobnih podataka uz strogo poštovanje ljudskih prava i sloboda i zaštitnih mjera utvrđenih Ustavom i pravom. Komisija je nacionalno tijelo za kontrolu osobnih podataka. CNPD surađuje s nadzornim tijelima za zaštitu podataka drugih država, posebno u području obrane i ostvarivanja prava osoba koje žive u inozemstvu.

Postupanje s pritužbama:

Pritužbe, pritužbe ili predstavke pojedinaca u slučaju kršenja u vezi s obradom osobnih podataka u pisanom su Poveznica se otvara u novom prozoruobliku upućene CNPD-u, a mogu se podnositi i elektroničkim putem na web-mjestu CNPD-a, s imenom, adresom i potpisom njegovih autora.

Nakon registracije oni se upućuju i upućuju prethodnom ocjenjivanju člana. Ako pitanje koje se postavlja nije u nadležnosti Komisije ili ako izjava pojedinca po svojoj prirodi ne može biti takva da je nemoguće izdati odluku, može se procijeniti ili dostaviti član koji mu je dodijeljen.

Odluke Komisije donose se većinom glasova, imaju obvezujuću snagu i podliježu pritužbi i žalbi.

Druge specijalizirane agencije

National Institute for Rehabilitation, IP (INR, IP)

Instituto Nacional para a Reabilitção, I.P. je integrirani javni institut koji je trenutačno pod kontrolom Ministarstva rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti s vlastitom administrativnom autonomijom i vlastitom imovinom. Načela koja uređuju ponašanje Ureda su osiguravanje jednakih mogućnosti, borba protiv diskriminacije i jačanje vrijednosti osoba s invaliditetom s ciljem promicanja njihovih temeljnih prava.

U INR, I.P. je nadležan primiti sve pritužbe na diskriminaciju na temelju invaliditeta utvrđene Zakonom br. 46/2006 od 28. kolovoza 2013. kojim se zabranjuju i kažnjavaju pojačani zdravstveni rizici. Svi akti koji dovode do kršenja temeljnih prava ili odbijanja ili uvjetovanja izvršavanja bilo kojeg prava bilo kojoj osobi zbog bilo kojeg invaliditeta smatraju se diskriminacijom.

Postupanje s pritužbama:

U slučaju povrede postupka podnošenja pritužbe pokreće se pisana izjava o situaciji koja smatra diskriminatornim za Ured. U tu svrhu građanima je na raspolaganju i http://www.inr.pt/nao-discriminacao Poveznica se otvara u novom prozoruna internetskoj stranici koja se može poslati e-poštom (inr@inr.mtsss.ptPoveznica se otvara u novom prozoru).

Pritužba sadržava identifikaciju (puno ime, identifikacijski broj ili karticu građanina, porezni broj, punu adresu, broj telefona i druge podatke za kontakt); izvješćivanje o svim jasno predstavljenim činjenicama; naznaka svjedoka – imena, adrese, kontakti i mora se opravdati na najbolji način putem dokaza, svjedoka ili dokumenata koji mogu dokazati postojanje radnje diskriminacije.

Kada je pritužba podnesena, predmet će se proslijediti nadležnom upravnom tijelu (inspektoratima, regulatornim tijelima ili drugima ovlasti da to učine) s ovlastima inspekcije i/ili izricanju sankcija) u istražnoj fazi, na kraju kojeg će se odvijati postupak, na kraju kojeg se postupak prekida ili se postupak prekida ili se izriče novčana kazna, kao i sve dodatne kazne. Primjerak odluke šalje se Instituto Nacional para a Reabilitção, I.P.

Praksa bilo kojeg diskriminirajućeg akta podliježe plaćanju novčane kazne koja se može razlikovati od 5 do 30 puta vrijednost minimalne mjesečne zajamčene plaće u skladu s fizičkim ili pravnim osobama.

S obzirom na težinu kaznenog djela i krivnje zastupnika koji provodi diskriminacijsko ponašanje, istodobno se mogu izreći dodatne kazne za gubitak predmeta, zabranu obavljanja zanimanja ili djelatnosti, oduzimanje prava na davanja ili povlastice koje dodjeljuju tijela javne vlasti, osnivanje ustanova i objavljivanje odluka kojima im se nalaže.

Povjerenstvo za ravnopravnost na radu i zapošljavanje (ISCED)

Komisija je tripartitno i višestrano kolegijalno tijelo s neovisnom administrativnom i pravnom osobnošću čija je zadaća ostvarivanje jednakosti i nediskriminacije između muškaraca i žena na radu, zapošljavanja i strukovnog osposobljavanja te suradnja u provedbi pravnih odredbi i odredaba na temelju sporazuma u tom području, kao i onih koje se odnose na zaštitu majčinstva i usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života, u privatnom sektoru, u javnom sektoru i u zadružnom sektoru.

Kao jedna od glavnih zadaća odgovorna je za razmatranje pritužbi na svoju pozornost ili situacije u kojima je upozoren na povrede zakonskih odredaba o jednakosti i nediskriminaciji između žena i muškaraca na radu, u zapošljavanju i strukovnom osposobljavanju, zaštiti majčinstva i usklađivanju rada s obiteljskim i osobnim životom te na pružanje informacija i pravne potpore u tom području.

Postupanje s pritužbama:

Svatko se može žaliti na objave o slobodnim radnim mjestima i druge oblike zapošljavanja radnika koji ne jamče pravo na jednakost muškaraca i žena u pristupu zapošljavanju.

Svaki radnik može podnijeti pritužbe u slučajevima diskriminacije između muškaraca i žena u pristupu zapošljavanju, radu i strukovnom osposobljavanju.

Pritužbu možete podnijeti putem pisma, faksa ili elektroničke pošte. Ako je to poželjno ili poželjno, pritužba se može podnijeti putem telefonskog poziva, putem zelene crte 800 204 684. ili na licu mjesta putem telefonskog poziva 21 780 37 09.

CITE ima obvezu priopćiti službi s inspekcijskim ovlastima u području zapošljavanja (Agencija za radne uvjete) mišljenjima koja potvrđuju ili ukazuju na postojanje diskriminatorne radne prakse na temelju spola, koja može pokrenuti relevantni postupak zbog povrede propisa na način opisan u nastavku.

Tijelo za radne uvjete (ACT)

Tijelo za radne uvjete državna je služba usmjerena na promicanje poboljšanja radnih uvjeta na cijelom kontinentalnom području praćenjem pridržavanja zakona o radu u kontekstu privatnih radnih odnosa te promicanjem sigurnosti i zdravlja na radu u svim sektorima privatne djelatnosti.

Odgovorna je i za praćenje usklađenosti sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu u svim sektorima djelatnosti te u središnjim i neizravnim središnjim i izravnim javnim službama i tijelima javne uprave, uključujući javne ustanove, u oblicima prilagođenih usluga ili javnih sredstava.

Prigovori ili pritužbe mogu se podnijeti zbog nedostataka u postrojenju ili nepoštovanja odredaba nadležnosti ACT-a, posebno: zdravlje i sigurnost na radu; ugovor o radu na određeno vrijeme; nejednakost i diskriminacija na radnom mjestu; upućivanje radnika; radno vrijeme i organizacija radnog vremena; kolektivno zastupanje zaposlenika; neprijavljen ili nepravilan rad; rad preko poduzeća za privremeno zapošljavanje; rad imigranata;

Postupanje s pritužbama:

Svaki radnik, predstavnici zaposlenika i druge zainteresirane strane mogu podnijeti pritužbe ili pritužbe ispunjavanjem Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkog obrasca dostupnog na web-mjestu ACT.

Kada inspektor rada tijekom obavljanja svojih dužnosti obavlja provjere ili potvrde, osobno i izravno, čak i ako to nije moguće, svako kršenje stegovne mjere kojom se izriče novčana kazna ukida se u obliku službenog izvješća. U slučaju kršenja koje se ne zadovoljava, inspektor rada sastavlja izvješće svog stručnjaka s dokazima koji su mu na raspolaganju i navođenjem najmanje dvoje svjedoka.

Nakon povlačenja službena obavijest uručuje se okrivljeniku u roku od 15 dana da dobrovoljno plati novčanu kaznu ili na neki drugi način podnese pisani odgovor te se u roku od dana dostave dokazi o posjedovanju i ulozima svjedoka ili saslušanju osobe na saslušanje.

Rok za završetak ispitnog postupka je 60 dana, a uzastopno se može produljiti za jednaka razdoblja u propisno opravdanim slučajevima.

U slučaju vrlo teške povrede ili ponovljene povrede počinjena namjerno ili grubom nepažnjom, može se izreći dodatna novčana kazna. Dodatne sankcije privremene zabrane obavljanja djelatnosti, oduzimanje udjela u poravnanju ili oglašavanje presude, u slučaju opetovanog kršenja gore navedenih upravnih prekršaja, uzimajući u obzir ozbiljne učinke na zaposlenika ili gospodarsku prednost poslodavca.

Ako se povreda sastoji od izostavljanja pristojbe, novčana kazna ne oslobađa počinitelja njezina poštovanja ako je to i dalje moguće. U slučajevima u kojima je povreda posljedica neplaćanja iznosa, ACT može odrediti, uz novčanu kaznu, plaćanje nepodmirenih iznosa zaposlenicima u roku za isplatu.

Portugalska agencija za okoliš (APA)

Misija je Portugalske agencije za okoliš predložiti, razviti i nadzirati integrirano i participativno upravljanje okolišem i politikama održivog razvoja, u kombinaciji s drugim sektorskim politikama i u suradnji s javnim i privatnim subjektima koji pridonose istom cilju s obzirom na visoku razinu zaštite i poboljšanja okoliša te pružanje visokokvalitetnih usluga građanima. Također je nadležno tijelo na nacionalnoj razini za provedbu sustava odgovornosti za okoliš.

Šteta u okolišu obuhvaća: Štete na zaštićenim vrstama i prirodnim staništima; Oštećenje vode; (III) – oštećenja tla.

Očitovanja koja se odnose na situacije štete u okolišu ili prijeteću opasnost od takve štete mogu se podnijeti Agenciji i njezinu intervenciju na zahtjev stavljanja na raspolaganje s takvim zahtjevom za relevantnim podacima ili intervencijama koje su im na raspolaganju.

Postupanje s pritužbama:

Svaka pojedina/zainteresirana strana može podnijeti zahtjev poštom ili e-poštom te je Poveznica se otvara u novom prozoruelektronički obrazac za kontakt dostupan na stranici Agencije.

Po primitku, nadležno tijelo razmatra zahtjev za pokretanje postupka obavještavajući predmetne stranke o prihvaćanju ili odbijanju. Ako utvrdi postojanje štete u okolišu, a tužitelj ima aktivnu procesnu legitimaciju, o tome obavještava subjekta koji je podnio zahtjev za intervenciju.

Glavni inspektorat za poljoprivredu, more, okoliš i prostorno planiranje (IGAMAOT)

Središte je izravne uprave države kontrole, revizije i nadzora usmjerene na četiri glavna područja: praćenje, inspekcija i revizija službi i tijela u okviru IGAMAOT-a u odgovarajućim područjima upravljanja i upravljanja te u područjima misije poput propisa o hrani i sigurnosti hrane: kontrola potpore iz nacionalnih fondova i fondova EU-a te, u području okoliša, prostornog planiranja i očuvanja prirode – stalno praćenje i procjena zakonitosti.

Njihova je djelatnost u javnom sektoru i privatnim subjektima, uključujući građane u pitanjima povezanima sa zakonodavstvom u području zaštite okoliša, prostornim planiranjem ili očuvanjem prirode, ili u slučaju korisnika nacionalne ili europske potpore za poljoprivredu i ribarstvo.

IGAMAOT je domaćin pritužbi, pritužbi i izvješća o aktima koji se odnose na njegove ovlasti djelovanjem u pogledu najvećeg mogućeg rizika i oblikovanjem posredovanja uprave s drugim nadležnim tijelima, ovisno o predmetu koji se žali.

Postupanje s pritužbama:

U tu svrhu na svojem web-mjestu imate elektroničku kontaktnu točku preko koje možete podnijeti pritužbu/pritužbu ispunjavanjem Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkog obrasca s detaljnim opisom zabilježene situacije, imenom i kontaktom, a povjerljivost tih podataka može se zatražiti označivanjem odgovarajućeg polja na obrascu.

Pritužbe, pritužbe, zahtjevi, izložbe, sudjelovanja i drugi zahtjevi upućeni društvu IGAAMAOT, koji sadrže pitanja koja se mogu ispitati tijekom bilo koje inspekcije, određuju uspostavu posebnog upravnog postupka s uputama u skladu sa Zakonikom o upravnom postupku.

Anonimne zahtjeve trebalo bi arhivirati u prošlosti osim ako su dovoljno potkrijepljeni ili dokumentirani.

U okviru istrage upravnog spisa IGAAMAOT određuje rok za odgovaranje na zahtjeve za informacije ili podnošenje informacija od strane dotičnih subjekata.

Tijekom istrage može biti potrebno poduzeti korake i s dotičnim tijelima kako bi se prikupile informacije i dokazi na temelju kojih se može donijeti presuda o mogućem pokretanju inspekcijskog pregleda.

Nakon završetka ispitivanja slučaja i ne dovodeći u pitanje obvezni otkaz u kriminalne svrhe, sastavlja se obrazloženi prijedlog koji se podnosi glavnom inspektoru, čija odluka može biti: arhiviranje; praćenje; poduzimati posebne mjere; uputiti predmet članu vlade odgovornom za IGAMAOT, koji odlučuje o tome što učiniti.

Glavna pisarnica službi za pravosuđe (IGSJ)

Središnja služba državne uprave ima administrativnu samostalnost, koja ima zadaću provođenja revizije, inspekcijskih i nadzornih funkcija svih tijela, službi i tijela pod nadzorom Ministarstva pravosuđa ili na temelju njihovog nadzora ili regulacije, uključujući zatvorske usluge, ili radi ispravljanja nezakonitosti ili nepravilnosti, ili radi optimizacije poslovanja usluga.

Pritužbe u pogledu nezakonitih radnji i propusta, osobito kašnjenja u pružanju javnih usluga, mogu se podnijeti; slaba prisutnost; nepravilno izvršavanje dužnosnika ili ostalih službenika; loši uvjeti u postrojenjima i, općenito, svaka nepravilnost ili nedostatak u pružanju usluga.

Postupanje s pritužbama:

Pritužba se može podnijeti bez posebnih formalnosti na jedan od sljedećih načina: osobno, poštom, telefonom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Poveznica se otvara u novom prozoruDostupan je i obrazac za pritužbe na internetskim stranicama IGFFS-a.

Pritužbe, pritužbe, sudjelovanja i izloženosti koje je osobno na IGSJ prima inspektor.

Pritužbama je uvijek dodijeljen predmet, o čijem će se broju obavijestiti podnositelj pritužbe, koji bi ga trebao navesti u mogućim kontaktima s GSJ -om. Ako je to opravdano, uz pritužbu može biti priložen postupak inspekcije ili revizije koji je u tijeku ili je u tijeku.

Od IGSJ se može zatražiti informacije o stanju postupka, kojim se određuje odgovarajući broj na bilo koji način. Ako ste svoju pritužbu podnijeli na web-mjestu IGFFS-a, moći ćete pratiti vaš status pritužbe s pomoću ključa za pristup koji je nastao u elektroničkom podnesku.

Ispitat će se samo anonimne pritužbe, čijim se elementima omogućuje da izjave budu dosljedne i detaljne. U tom se slučaju podnositelju pritužbe ne daju nikakvi podaci o ishodu eventualnih daljnjih ispitivanja niti će biti moguće pristupiti informacijama o statusu dotičnog postupka na internetskim stranicama IGFFS-a jer pristup tim informacijama ovisi o registraciji korisnika.

Glavna uprava za unutarnju upravu (IGI)

To je neovisna vanjska kontrolna služba za policijske aktivnosti. Nadzire ga Ministarstvo unutarnjih poslova (MAI), a njegove su mjere usmjerene na sve službe i snage sigurnosti (GNR, PSP i SEF), koje su ovisne o njemu, osiguravajući funkcije revizije, inspekcije i nadzora tih subjekata na visokoj razini te osiguravajući poštovanje prava građana, s posebnim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i očuvanje zakona i reda.

Svaka osoba, neovisno o tome je li nacionalna ili ne, skupina osoba, udruženje, poduzeće ili drugi subjekt za kolektivno ostvarivanje prava može podnijeti pritužbu na nezakonite radnje i propuste, uključujući one u kojima se izvješćuje o povredama temeljnih prava građana od strane stručnjaka u tijelima pod nadležnošću MAI-ja, a posebno: kašnjenja u pružanju javnih usluga; slaba prisutnost; protupravno ponašanje zaposlenika u javnim funkcijama i ostalog osoblja u okviru MAI-ja; nedostatna i općenito bilo kakve nepravilnosti ili mane u radu usluge

Postupanje s pritužbama:

Pritužba se može podnijeti bez ikakvih posebnih formalnosti na sljedeće načine: Poštom, osobno, e-poštom ili putem elektroničkog Poveznica se otvara u novom prozoruobrasca za pritužbe.

Dostavlja detaljan opis zapaženog stanja; identificirati odgovornu osobu i navesti točan datum i mjesto (ulica i kućni broj, mjesto, općina i općina), ako je moguće, zajedno s prikazom lokacije prijavljenog stanja.

Dokazi bi trebali biti dostavljeni što je prije moguće, ako to ne mogu učiniti u vrijeme sudjelovanja.

IGI će osigurati da se svi prigovori i pritužbe u okviru svojeg djelovanja pravilno analiziraju i da svi utvrđeni podnositelji pritužbi dobiju odgovor na svoje izloženosti. Od IGAI-ja možete zatražiti informacije o stanju Vašeg predmeta, navodeći njihov broj.

Ispitat će se samo anonimne pritužbe, čijim se elementima omogućuje da izjave budu dosljedne i detaljne.

Glavna uprava za obrazovanje i znanost (IGEC)

IGEC-om je povjerena zadaća osiguranja zakonitosti i pravilnosti radnji koje obavljaju tijela, uredi i agencije Ministarstva obrazovanja, odnosno nadzora člana vlade, kao i nadzor, revizija i nadzor funkcioniranja obrazovnog sustava u području predškolskog obrazovanja, školskog obrazovanja, uključujući osnovno, srednje i visoko obrazovanje te integracija posebnih oblika obrazovanja, izvanškolskog obrazovanja, znanosti i tehnologije te tijela, ureda i agencija Ministarstva.

Cilj je ombudsmana zaštititi, braniti i promicati prava i legitimne interese građana te pravednost i pravednost obrazovnog sustava. To dovodi do ispitivanja i obrade pritužbi od strane korisnika i članova obrazovnog sustava te se može razviti u stegovni postupak u obliku istraga ili disciplinskih postupaka.

Postupanje s pritužbama:

Pritužbe možete podnijeti putem pisma, faksa ili elektroničke pošte (Poveznica se otvara u novom prozoruigec@igec.mec.pt). Prije podnošenja pritužbe IGEC-u, korisnici i agenti obrazovnog sustava tu situaciju, ako je moguće, predstavljaju nadležnim tijelima skupine škola/škole koja nisu udružena, u ustanovi visokog obrazovanja ili u tijelu/uredu.

Djelovanje ombudsmana provode područja teritorijalnog nadzora IGEC-om, koja je odgovorna za ispitivanje žalbi korisnika i agenata obrazovnog sustava kao i za određivanje postupka koji se smatra najprimjerenijim za postupanje u tom području, te može provesti preliminarni pristup koji u biti nastoji razgraničiti predmet pritužbe i pojasniti njezine tužbene razloge na brz i brz način. Kada su takve pritužbe u nadležnosti direktora grupiranja neudruženih škola/škole, rektor/ravnatelj institucije/institucije visokog obrazovanja ili glavni direktor škola preko regionalnih predstavnika u školama izravno se upućuju na njega. Nakon saslušanja uključenih strana predmet je izravno analizirati pritužbe na tijela/službe za obrazovanje i znanost.

Pritužbe koje su zaprimljene u sjedištu IGEC-a šalju se teritorijalnim inspekcijskim prostorima radi određivanja najprimjerenijeg postupka.

Direktori/neprofitne škole grupe i rektor/voditelj ustanove visokog obrazovanja/ustanova imaju stegovne ovlasti nad podučavanjem, nenastavnim osobljem i učenicima. S druge strane, glavni direktor škola, putem izaslanika regionalnog obrazovanja, ima stegovne ovlasti nad upravnim organom i upravom skupina neudruženih škola/škola.

Međutim, kada nakon inspekcijskog pregleda zaključi da je došlo do povrede disciplinskih mjera, glavni inspektor nadležan je za pokretanje odgovarajućih disciplinskih postupaka.

Kad je riječ o pritužbama koje se odnose na poslovanje drugih sektora uprave i/ili djelovanja privatnih subjekata nad kojima Ministarstvo obrazovanja i znanosti nema nadzorne ovlasti, primljene u sjedištu ili u područjima teritorijalnog nadzora, upućuje se relevantnim službama središnje države, regionalnog ili lokalnog tijela ako o tome obavješćuje dotičnu osobu.

Glavni inspektorat za zdravlje (IGAS)

Glavni inspektorat za zdravstvene aktivnosti središnja je uprava državne uprave, čija je zadaća osigurati poštovanje zakona i visokih tehničkih razina aktivnosti u svim područjima zdravstvene skrbi, bilo od strane Ministarstva zdravstva ili njegovih podređenih tijela ili javnih, privatnih ili socijalnih subjekata.

Sve nepravilnosti ili nedostaci u pružanju usluga, kao što su: radnje i propusti koji se smatraju nezakonitima, zlouporabom javnog novca ili sredstava, situacijama prijevare ili korupcije, preprekama ili nejednakostima u pristupu zdravstvenoj skrbi u određenom pružatelju ili ustanovi, nepravilno ponašanje dužnosnika ili zdravstvenih djelatnika i ostali.

U slučaju činjenice da predmet koji se stavlja na teret nije u nadležnosti IGAS-a, prikaz ili prekid iz propisno utvrđenog subjekta uvijek se prosljeđuju nadležnom tijelu.

Postupanje s pritužbama:

Svaka osoba, nacionalna ili strana, skupina osoba, udruženja, poduzeća ili drugi pravni subjekti mogu podnijeti pritužbu poštom ili elektroničkom poštom.

Pritužbe/izloženosti mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku i moraju biti potpune i potkrijepljene davanjem, kada je to moguće, detaljnih podataka o dotičnoj osobi ili organizaciji, činjenica, datuma i mjesta njezine prakse, osobne identifikacije (ime i podaci za kontakt) te informacija o tome je li pritužba/izložba podnesena drugom subjektu.

U međuvladinim sporazumima razmatraju se pritužbe/izložbe koje omogućuju razmatranje dosljednosti i okolnosti u vezi s vremenom, načinom i mjestom činjenica ili djela, počinitelja i njihove moguće odgovornosti.

Izložene/izložene situacije mogu dovesti do postupka inspekcije ili pojašnjenja u skladu s pravilima inspekcije IGAS-a. U okviru postupaka nadzora poštovanja kontradiktornosti, kojim se zainteresiranim osobama omogućuje da izraze svoje mišljenje, uvijek se poštuje načelo kontradiktornosti, osim u slučajevima predviđenima zakonom, osobito u slučajevima u
kojima se istraga kaznenog postupka i izvođenje dokaza mogu objektivno opravdati.

Rezultat IGAS-a poznat je zainteresiranoj osobi koja je propisno identificirana.

Regulatorno tijelo za zdravstvo (ERS)

Tijelo za nadzor zdravstvenih propisa (ERS) neovisno je javno tijelo čija je zadaća regulirati aktivnosti ustanova za zdravstvenu skrb koje uključuju sve pružatelje zdravstvene skrbi koji imaju kontakt s javnošću kopnenog dijela Portugala u javnom, privatnom i socijalnom sektoru, osim ljekarni.

Reguliranje i nadzor pružatelja usluga uključuju: rješavanje pritužbi korisnika, pružatelja usluga i institucija; inspekcije i revizije prostorija pružatelja zdravstvene zaštite; ispitivanje situacija koje mogu ugroziti prava korisnika; provođenje postupaka zbog povrede i primjenu kazni; davanje uputa, preporuka i mišljenja; studije o organizaciji zdravstvenog sustava.

Pritužbe ERS mogu se odnositi na:

 • Pristup zdravstvenoj skrbi
 • Diskriminacija
 • Kvaliteta zdravstvene pomoći
 • Kvaliteta administrativne pomoći
 • Prava korisnika
 • Vrijeme čekanja na poziv
 • Označavanje vremena čekanja
 • Financijska pitanja
 • Pravna pitanja
 • Kvaliteta poslovnih prostora

Postupanje s pritužbama:

Korisnici zdravstvenih usluga mogu podnijeti pritužbu putem pritužbe, stavljene na raspolaganje u objektima u kojima se javna usluga objavljuje ili izravno trgovačkom društvu ili subjektu koji pruža uslugu/pružatelja usluga, u trenutku nakon događaja.

Možete uputiti izravnu izloženost izravno LRA-i putem pošte, telefona, osobnog ili osobnog korištenja knjige za pritužbe na internetu dostupne na portalu ERS na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ers.pt/pages/50. ERS podnosi pritužbe podnesene putem registra pritužbi na isti postupovni način kao i pritužbe iz tradicionalnih knjiga pritužbi koje su dostupne pružateljima zdravstvenih usluga ili izložbi.

U slučaju da je podnositelj pritužbe u pisanom obliku izložen Vodiču za pritužbe koji je dostupan u sjedištu pružatelja usluga, podnositelj pritužbe može se vratiti u sustav ERS duplikat izloženosti, koji mu je trebao biti dostavljen u vrijeme podnošenja pritužbe (plavi list). Međutim, dobavljač ima 10 radnih dana za slanje pritužbe ERS.

Ako svoju izloženost uputite izravno pružatelju usluga slanjem službenog pisma, telefaksa ili elektroničke pošte, možete se obratiti elektroničkom sustavu ERS koji je izvorno poslan.

Nakon primitka pritužbe ERS obavješćuje pritužbu kako bi predstavio navode koje smatra potrebnima. U odnosu na kombinaciju sadržaja pritužbe i podnesenih optužbi, ERS će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s ovlastima koje su mu dodijeljene zakonom. Ako pritužba nije ispravno identificirana ili u slučaju da se ne može uočiti, ERS će ga arhivirati kao rezultat nemogućnosti obrade. Ako pritužba nije u njezinoj nadležnosti, ERS obavješćuje podnositelja pritužbe tijela nadležnog za pritužbu tako da ga proslijedi.

Glavni inspektorat Ministarstva rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti

IGMTSS je izravna državna služba u okviru Ministarstva rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti. Riječ je o sektorskom kontrolnom tijelu u okviru usluga i tijela za upravljanje zračnim prometom MTSSS-a ili pod odgovornošću odgovarajućeg ministra.

Vodi posebno računa o pravnoj i regulatornoj usklađenosti djela odjela i tijela Ministarstva, ili nadzora ministarstva, te ocjenu njihove uspješnosti i upravljanja provođenjem inspekcija i revizija; procijeniti kvalitetu usluga koje se pružaju građaninu i preporučiti izmjene i mjere za uklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

Pritužbe, pritužbe i sudjelovanja u radnjama subjekata u okviru odgovornosti Ministarstva, uključujući institucije koje pripadaju institucijama Santa Casa da Misericordie i ustanovama socijalne solidarnosti, mogu se uputiti nadzornom odboru.

Postupanje s pritužbama:

Pritužbu možete podnijeti poštom, elektroničkom poštom ili u Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkom obliku dostupnom na internetskoj stranici. Uz utvrđivanje subjekta koji se stavlja na teret i datum nastanka činjenica sažet i jasan opis činjenica koje su dovele do pritužbe navodi se.

Portugalsko tijelo za sigurnost hrane i gospodarsko praćenje (ASAE)

ASAE je nacionalno upravno tijelo specijalizirano za sigurnost hrane i gospodarski nadzor. Na taj je način odgovorna za procjenu rizika i izvješćivanje o rizicima u prehrambenom lancu te za disciplinu gospodarske aktivnosti u prehrambenom i neprehrambenom sektoru praćenjem i sprječavanjem usklađenosti s regulatornim zakonodavstvom.

Svi pružatelji robe ili usluga aktivne u fizičkoj, stalnoj i stalnoj poslovnoj jedinici; imaju izravan kontakt s javnošću te osiguravaju robu ili usluge u Portugalu.

Postupanje s pritužbama:

Kada se pruža usluga ili kupnja proizvoda, potrošač ne smatra da je u potpunosti zadovoljan, može zatražiti knjigu pritužbi i na taj način objasniti razlog svojeg nezadovoljstva. Izvornike tih listova mora poslati pružatelji usluga ASAE-u u roku od 10 radnih dana.

Pritužbe o nezakonitim činjenicama također se mogu podnijeti koristeći Poveznica se otvara u novom prozoruobrazac za pritužbe dostupan na stranici ASAE i može uključivati upravna ili kaznena pitanja koja su u nadležnosti Nadzornog tijela.

Ako je prijavljena nezakonita radnja izvan nadležnosti ASAE, pritužba se prosljeđuje nadležnom tijelu.

Pritužba se sastavlja na potpun i obrazložen način, navodeći, ako je moguće, detaljne informacije o činjenicama i subjektu o kojem se izvješćuje, mjestu na kojem se činjenice događaju (adresa i/ili druga referentna točka), obrazloženje razloga za raskid i druga relevantna pitanja. Ako odlučite anonimno prijaviti prijavu, nećete moći naknadno dostaviti informacije.

Po primitku pritužbe i, prema potrebi, njegovih pritužbi, ASAT pokreće odgovarajući postupak ako činjenice iz prigovora ukazuju na povredu koja se može primijeniti. Ako to nije slučaj, ASAE će obavijestiti dobavljača robe ili pružatelja usluga tako da u roku od 10 radnih dana iznese navode koje smatra prikladnima.

Nakon ispitivanja sadržaja prigovora i uzimajući u obzir sadržaj prigovora koji je doveo do nje, ASAE se može, ovisno o slučaju, obratiti drugom tijelu koje je nadležno za predmet pritužbe ili, ako takvo pitanje ne postoji, predložiti njegovo zatvaranje.

U ispitivanju činjenica iznesenih u pritužbi dolazi do spora i nakon što su dovršeni svi potrebni koraci za pravno ponovno uspostavljanje situacije, ASAE obavješćuje podnositelja pritužbe pisanim putem, ako je pravilno identificiran, o postupcima ili mjerama koje su donesene ili će biti donesene nakon pritužbe.

Druga tijela

Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS)

Instituto da Segurança Social, I. P. je javna ustanova za posebne aranžmane, kao dio neizravnog upravljanja državom, s vlastitom administrativnom i financijskom autonomijom i vlastitom imovinom.

On osigurava pravnu zaštitu u skladu sa zakonom. Pravna zaštita pravo je pojedinaca i neprofitnih subjekata koji ne mogu platiti troškove pravne zaštite (na sudovima), u slučaju razrješenja dužnosti, razvoda, deložacije, oduzimanja imovine itd. u slučaju sporazumnog razvoda.

Pravna zaštita uključuje:

Pravno savjetovanje — savjetovanje s odvjetnikom radi tehničkog pojašnjenja o pravu koje se primjenjuje na posebna pitanja ili slučajeve u kojima ima znatan ili legitiman osobni interes ili prava koja su oštećena ili ugrožena štetom (ne primjenjuje se na neprofitne subjekte).

Pravna pomoć — imenovanje odvjetnika te plaćanje naknada ili plaćanje sudskih troškova po službenoj dužnosti (imenovanje na odvjetnika u slučaju optuženika u kaznenom ili upravnom postupku), odricanje od plaćanja sudskih pristojbi ili mogućnost njihova plaćanja u obrocima i dodjela provedbenog posrednika (uvijek je sudski izvršitelj koji izvršava dužnosti službenika zaduženog za izvršenje).

Pravo na pravnu zaštitu ima:

 • Portugala i građana Europske unije.
 • Stranci i osobe bez državljanstva koje imaju valjanu dozvolu boravka u državi članici Europske unije.
 • Stranci bez dozvole boravka koja je valjana u državi članici Europske unije – ako zakoni njihove matične zemlje daju jednako pravo na portugalske državljane.
 • Osobe koje imaju domicil ili uobičajeno boravište u državi članici Europske unije koja nije država članica u kojoj se odvija postupak (prekogranični sporovi).
 • Neprofitne pravne osobe – imaju pravo samo na pravnu pomoć, postupak odricanja od naknade i drugih davanja u vezi s postupkom, imenovanje i plaćanje naknade sponzoru, plaćanje naknade odvjetniku koji je imenovao sud i dodjela provedbenog sredstva.

Sve navedene osobe moraju dokazati da nemaju gospodarsku sposobnost snošenja troškova povezanih sa sudskim postupkom, zapošljavanjem odvjetnika itd.

U skladu s portugalskim pravom, ekonomska je slabost ona koja, uzimajući u obzir prihode, imovinu i stalne rashode kućanstva, nema objektivnih uvjeta za potporu troškova slučaja na ad hoc osnovi.

Zahtjevi za besplatnu pravnu pomoć mogu se besplatno zatražiti od bilo koje usluge koja se pruža javnim službama socijalne sigurnosti ili u Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkom obliku na stranici o socijalnoj sigurnosti.

Zahtjev se mora poslati osobno ili poslati poštom na bilo koju uslugu socijalne skrbi (morate priložiti sve potrebne dokumente).

Na desnoj strani stranice koja se nalazi na http://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica moći ćete provjeriti imate li pravo na pravnu zaštitu na desnoj straniPoveznica se otvara u novom prozoru.

Više informacija na stranici Suda – Pravna pomoć

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela

Komisija je tijelo Ministarstva pravosuđa odgovorno za zaprimanje, analizu i odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u državi žrtve nasilnih kaznenih djela i žrtava nasilja u obitelji.

Obveza plaćanja naknade leži u rukama onih koji su počinili kazneno djelo, ali u nekim slučajevima država može tražiti naknadu štete ako ju ne može snositi pojedinac ili je nemoguće pribaviti u razumnom roku, a šteta je uzrokovala znatan poremećaj u kvaliteti i kvaliteti života žrtve.

Zahtjev se može podnijeti do godinu dana od datuma počinjenja kaznenog djela ili, u slučaju kaznenog postupka, do godinu dana nakon donošenja konačne odluke. Žrtva koja je u trenutku počinjenja kaznenog djela bila maloljetna može podnijeti zahtjev u roku od jedne godine od punoljetnosti ili emancipacije.

Zahtjev se mora podnijeti u vlastitom obliku i dostupan je, na primjer, u prostorijama ovog povjerenstva, Uredi za potporu žrtvama APAV-a (portugalska udruga za potporu žrtvama) te Poveznica se otvara u novom prozoruobrazac za pritužbe dostupan na stranici Komisije.

Zahtjev se izuzima od svih troškova ili naknada žrtvi, uključujući dokumente i potvrde potrebne za dobivanje takve tvrdnje besplatno.

Ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području druge države članice Europske unije, zahtjev za naknadu štete koju plaća ta država može se podnijeti Odboru za zaštitu žrtvama kaznenih djela pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u Portugalu.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 26/08/2019