Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturi fundamentale - Portugalia

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Instanțe naționale

În cazul unei încălcări a drepturilor sale fundamentale, cetățeanul poate recurge la instanțele judecătorești. Instanțele portugheze (instanțele civile și administrative) sunt responsabile de administrarea justiției și apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor protejate prin lege, de reprimarea încălcării statului de drept democratic și de soluționarea conflictelor dintre interesele publice și cele private (articolul 202 din Constituția Republicii Portugheze).

Curtea Constituțională este responsabilă în special de administrarea justiției în chestiuni juridice și constituționale. Utilizarea Curții Constituționale după epuizarea resurselor obișnuite (a se vedea articolul 70 alineatul (2) și articolul 72 din Legea organică privind Curtea Constituțională) este o competență recunoscută a părții care a invocat, în cursul procedurii, neconstituționalitatea unei norme a cărei aplicare a avut loc.

Pentru mai multe informații, a se vedea pagina privind sistemele judiciare din statele membre — Portugalia

Instituții naționale pentru drepturile omului

Ombudsmanul:

În Portugalia, din 1999, Ombudsmanul a dobândit funcțiile descrise mai jos cu cele ale Institutului național pentru drepturile omului, acreditate de Organizația Națiunilor Unite cu statutul A, în deplină conformitate cu principiile de la Paris.

Prin urmare, acesta face parte din activitatea Ombudsmanului în domeniul difuzării constante a drepturilor fundamentale ale omului și a tutelei, cu vigilență primară și permanentă în ceea ce privește drepturile celor care, pe motive de vârstă sau de o anumită vârstă, sunt mai vulnerabili: copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap.

Depunerea unei plângeri și a procedurii sale se desfășoară în conformitate cu procedura menționată în secțiunea referitoare la Ombudsman.

Ombudsmanul:

Revine Ombudsmanului sarcina de a „apăra și promova drepturile, libertățile, garanțiile și interesele legitime ale cetățenilor” [articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 9/91 din 9 aprilie 2012, în forma sa actuală], care, în relațiile sale cu autoritățile publice, poate fi nejustificat de tardivă. În cazul în care nu există nicio altă modalitate de a permite cetățeanului să reacționeze — lipsa de utilizare a căilor de atac (administrative și/sau judiciare) sau a modului în care este tardivă, acesta poate, fără nicio sarcină economică, să se adreseze Ombudsmanului și să depună plângerea sa, bazându-se pe argumentele prezentate în susținerea poziției sale.

Ombudsmanul este, de asemenea, în țara noastră, instituția națională pentru drepturile omului menționată anterior, cu rolul mecanismului național de prevenire.

De fapt, în temeiul Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Consiliul de Miniștri din mai 2013 a acordat Ombudsmanului rolul mecanismului național de prevenire. În îndeplinirea acestei sarcini, Ombudsmanul efectuează vizite la locuri de izolare, cum ar fi penitenciare, spitale de psihiatrie sau spitale și centre educaționale pentru tineri, pentru a verifica, printre altele, condițiile de locuit și de hrănire ale persoanelor care sunt private de libertate, (diz) respectarea drepturilor lor fundamentale, asigurând astfel, în măsura posibilului, viața privată a acestora, precum și contactul legitim cu familia și cu reprezentanții legali, precum și (în) existența unor programe terapeutice individuale.

Gestionarea reclamațiilor:

Depunerea unei plângeri la Ombudsman poate avea loc în mai multe moduri: Trimiterea unei scrisori, a unui fax sau a unui e-mail prin telefon, personal în birourile Ombudsmanului (Linkul se deschide într-o fereastră nouăadrese) și prin intermediul unui formular electronic deLinkul se deschide într-o fereastră nouă reclamație (formular de plângere), precum și cu orice parchet.

Nu toate comunicările primite de Ombudsman constituie, de fapt, o plângere, nu o explicație a anonimatului, simple cereri de informații și consiliere juridică sau expoziții generale cu privire la anumite subiecte, care sunt închise imediat.

Plângerea conduce la o procedură (nu neapărat nouă, deoarece similitudinea aspectelor — precum și oportunitatea și economia procedurală — pot implica prelucrarea mai multor plângeri în cadrul unei proceduri unice) care este abordată în mod corespunzător. Cu alte cuvinte, se iau măsurile necesare pentru stabilirea faptelor. aș dori să aflu, de exemplu, organismul care face obiectul plângerii și, chiar și reclamantul însuși, care poate solicita, de asemenea, o audiere cu Ombudsmanul.

Ca urmare a acestei proceduri, plângerile care pot conduce la recomandări, sugestii, atenție și alte modalități alternative de abordare a intereselor conflictuale, precum și pot conduce la solicitări de revizuire constituțională sau juridică.

Pe lângă această posibilitate, pe care o persoană trebuie să o adreseze Ombudsmanului, Ombudsmanul poate, din proprie inițiativă, să instituie proceduri de investigare a situațiilor care, prin orice mijloace, sunt supuse atenției Ombudsmanului și care sunt de competența sa.

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Organismul de protecție a drepturilor copilului

Comisia națională pentru promovarea drepturilor și protecției copiilor și a tineretului (CNPDPCJ)

Sarcina Comisiei este de a contribui la planificarea intervențiilor de stat și la coordonarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor organismelor publice și ale comunității în promovarea drepturilor și a protecției copiilor și tinerilor. Una dintre cele mai importante sarcini ale Comisiei este de a încuraja dezvoltarea de protocoale comune și de colaborare, printre altele, cu comitetele pentru protecția copiilor și a tinerilor (CPC), care se reflectă în țară.

CPCJ sunt instituții oficiale nejudiciare cu autonomie funcțională pentru a promova drepturile copilului și ale persoanei tinere și pentru a preveni sau a pune capăt situațiilor care le pot afecta siguranța, sănătatea, formarea, educația sau dezvoltarea deplină. Ministerul Public monitorizează activitatea CPCJ și evaluează legalitatea și meritele deliberărilor sale, care, în cazul în care consideră că este necesar, ridică problema aprecierii sale judiciare.

Comisioanele funcționează în mod extins sau limitat. Comisia extinsă dezvoltă măsuri de promovare a drepturilor și de prevenire a situațiilor de pericol pentru copii și tineri.

Comitetul restrâns are responsabilitatea de a trata situațiile în care un copil sau o persoană tânără este în pericol, în special: să ia în considerare și să informeze persoanele care utilizează comitetul de protecție, să decidă cu privire la deschiderea și investigarea procesului de promovare și de protecție, să examineze de la bun început situațiile în care comisia pentru protecție are cunoștință, să investigheze cazurile, să solicite participarea membrilor Comisiei lărgite la investigarea cazurilor, atunci când este necesar, să decidă cu privire la cerere și să monitorizeze și să revizuiască măsurile de promovare și de protecție, cu excepția măsurii de încredere a persoanei selectate în vederea adopției sau a instituției în vederea unei viitoare adoptări, de a efectua acte de anchetă și de a urmări măsurile de promovare și de protecție solicitate în cadrul procedurilor de cooperare cu alte comitete de protecție, de a raporta la fiecare șase luni comisia extinsă, fără a identifica persoanele vizate, cu privire la procedurile inițiate și la evoluția cauzelor pendinte.

Gestionarea reclamațiilor:

Orice persoană care are cunoștință de un pericol poate să le predea direct către CPCJ prin poștă, telefon, fax, poștă electronică sau față în față la sediul Comitetului. Comisiile sunt competente pentru zona în care se află. A se vedea aici lista de contact a CPCJ în funcție de locul de reședință al copilului. Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

BCJ nu are consimțământul și acordul părinților și poate conduce la aplicarea următoarelor măsuri:

 • Sprijin pentru părinți;
 • Sprijin pentru alți membri ai familiei;
 • Încredințarea unei persoane de încredere;
 • Sprijinirea autonomiei de viață;
 • Promovarea asistenței medicale;
 • Asistența instituțională;

Măsurile de promovare și de protecție se desfășoară în mediul natural al vieții sau în cadrul perioadei de plasament, în funcție de natura lor.

Organismele de promovare a egalității

Comisia pentru cetățenie și egalitate de gen (CIG)

Comisia pentru cetățenie și egalitatea de gen este organismul național responsabil cu promovarea și apărarea principiului egalității între bărbați și femei. Acesta are ca principale domenii de acțiune: educația civică; egalitatea între bărbați și femei; protecția maternității și a paternității; promovarea mijloacelor de facilitare a participării egale a femeilor și bărbaților în diverse domenii ale vieții; echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru femei și bărbați; combaterea violenței domestice și a violenței bazate pe gen, a traficului de persoane și sprijinirea victimelor acestora.

CIG este un serviciu central al administrației directe a statului, care dispune de autonomie administrativă și este integrat în Președinția Consiliului de Miniștri și este supravegheat de Secretary of State for Citizenship and Equality (secretarul de stat pentru cetățenie și egalitate).

În special, acesta este responsabil de primirea plângerilor legate de situații de discriminare sau de violență bazată pe gen și de prezentarea acestora, după caz, prin emiterea de avize și recomandări către autoritățile sau entitățile competente în cauză.

Gestionarea reclamațiilor:

CIG primește plângeri cu privire la discriminare sau la violența bazată pe gen, prin intermediul următoarelor canale: E-mail, pagina Facebook de Facebook a Comisiei și pe hârtie.

După primirea plângerii, serviciile interne furnizează o analiză și un cadru răspunzând direct reclamantului prin același canal. Cazurile în care avizele și/sau recomandările sunt emise către entitățile în cauză și/sau trimiterea cazurilor către autoritățile competente în cauză (de exemplu: Procurorul, ASAE, ERC etc.), având cunoștință de organismele implicate.

Înalta Comisie pentru migrație

[Comisia pentru egalitate și combaterea discriminării rasiale (ICERD)]

Înaltul Comisar pentru Migrație (ACM) este un organism public implicat în definirea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor de migrație publică, transversală și sectorială, care sunt relevante pentru atractivitatea migranților în medii naționale, internaționale și lusofone, pentru integrarea imigranților și a grupurilor etnice, în special a comunităților de romi, precum și pentru gestionarea și exploatarea diversității culturilor, etniilor și religiilor. Una dintre cele mai importante sarcini ale sale este combaterea tuturor formelor de discriminare bazate pe culoare, naționalitate, origine etnică sau religie, indiferent de mediul în care au loc, prin acțiuni, campanii sau evenimente de sensibilizare a publicului, precum și prin prelucrarea infracțiunilor administrative prevăzute de lege.

În ceea ce privește ACM, Comitetul pentru egalitate și combaterea discriminării rasiale (CICDR) își desfășoară activitatea. Scopul prezentei Comisii este de a preveni și a interzice discriminarea rasială și de a sancționa actele care duc la încălcarea drepturilor fundamentale sau la refuzul sau condiționarea exercitării drepturilor economice, sociale sau culturale de către orice persoană, în funcție de originea sa rasială sau etnică, culoare, naționalitate, ascendență sau origine, în sensul și în limitele Legii nr. 93/2017 din 26 august 2009, care stabilește cadrul juridic pentru prevenirea, interzicerea și combaterea discriminării. Legea nr. 93/2017 interzice orice formă de discriminare, definită ca atare în prezenta lege, constituie o discriminare pe motive de rasă și origine etnică, culoare, naționalitate, ascendență și origine etnică.

Gestionarea reclamațiilor:

Orice reclamație poate fi depusă la AM sau direct Comisiei prin poștă, fax, e-mail sau telefon. Plângerea poate fi depusă, de asemenea, utilizând Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularul electronic de reclamație disponibil pe pagina Comisiei.

Practicile discriminatorii ale unei persoane fizice constituie o infracțiune pasibilă de o amendă între unu și de zece ori valoarea indicelui sprijinului social; în cazul practicilor discriminatorii aplicate de o persoană juridică, publică sau privată, astfel de practici constituie o infracțiune administrativă pasibilă de o amendă de patru până la 20 ori mai mare decât valoarea indicelui de sprijin social.

În cazul persoanelor fizice, publice sau private, aplicarea unei amenzi nu aduce atingere răspunderii civile sau altor sancțiuni care ar putea fi impuse.

Comisia ține evidența datelor persoanelor fizice și juridice cărora li s-au aplicat amenzi și sancțiuni accesorii. Instanțele și Autoritatea pentru condițiile de muncă informează Comisia cu privire la toate deciziile care dovedesc existența unor practici discriminatorii. La expirarea termenului de introducere a unei acțiuni în justiție fără ca instanța să fi fost sesizată, sau în cazul în care hotărârea Comisiei a rămas definitivă, aceasta este divulgată printr-un extras care conține cel puțin identificarea persoanei condamnate, informații privind tipul și natura practicii discriminatorii, precum și amenzile și sancțiunile accesorii impuse și pentru o perioadă de cinci ani pe site-ul internet al AM, I.

Organismul pentru protecția datelor

Autoritatea pentru Protecția Datelor din Portugalia.

Este un organ administrativ independent care colaborează cu Assembleia da República. Misiunea sa este o misiune generică de control și monitorizare a prelucrării datelor cu caracter personal, cu respectarea strictă a drepturilor omului și a libertăților și garanțiilor consacrate în Constituție și în legislație. Comisia este Autoritatea națională pentru controlul datelor cu caracter personal. CNPD cooperează cu autoritățile de supraveghere a protecției datelor din alte state, în special în domeniul apărării și al exercitării drepturilor persoanelor care locuiesc în străinătate.

Gestionarea reclamațiilor:

Plângerile, plângerile sau petițiile persoanelor fizice în cazul încălcării în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt adresate în scris CNPD și pot fi depuse electronic, prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularului propriu, pe site-ul de internet al CNPD, numele, adresa și semnătura autorilor.

După înregistrare, acestea sunt direcționate și supuse evaluării prealabile a unui membru. În cazul în care problema ridicată nu intră în sfera de competență a Comisiei sau în cazul în care expunerea persoanei nu poate, prin natura sa, să facă imposibilă emiterea unei decizii, aceasta poate fi evaluată sau transmisă în mod corespunzător de către membrul căruia i-a fost atribuită.

Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritate de voturi, sunt obligatorii și fac obiectul unei reclamații și al unei căi de atac.

Alte agenții specializate

Institutul național pentru reabilitare, BN (INR, IP)

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. este un institut public integrat aflat în prezent sub controlul Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale, cu autonomie administrativă proprie și cu propriile sale mijloace. Asigurarea egalității de șanse, combaterea discriminării și sporirea valorii persoanelor cu handicap, în vederea promovării drepturilor lor fundamentale, sunt principiile care guvernează comportamentul Oficiului.

INR, I.P. are competența de a primi orice plângere privind discriminarea pe motive de handicap prevăzută de Legea nr. 46/2006 din 28 august 2013, care interzice și sancționează riscurile de sănătate agravate. Toate actele care au ca rezultat încălcarea oricărui drept fundamental sau refuzul sau condiționarea exercitării oricărui drept de orice persoană ca urmare a oricărui handicap sunt considerate discriminare.

Gestionarea reclamațiilor:

În cazul unei încălcări a procedurii de plângere, se inițiază o declarație scrisă cu privire la situația pe care o consideră a fi discriminatorie Oficiului. În acest scop, este, de asemenea, disponibil pentru cetățean să Linkul se deschide într-o fereastră nouăaibă o http://www.inr.pt/nao-discriminacao pe site-ul internet care poate fi trimis prin e-mail (Linkul se deschide într-o fereastră nouăinr@inr.mtsss.pt).

Reclamația trebuie să conțină identificarea (numele complet, numărul de identificare sau cardul cetățeanului, numărul contribuabilului, adresa completă, numărul de telefon și alte date de contact); raportarea tuturor faptelor prezentate în mod clar; indicarea martorilor — nume, adrese, contacte și trebuie justificate în cel mai bun mod prin mijloace de probă, martori sau documente care demonstrează existența unui act de discriminare.

Odată ce plângerea a fost depusă, cazul va fi transmis autorității administrative competente (inspectori generali, autorități de reglementare sau alte persoane care au competențe în acest sens) cu atribuții de inspecție și/sau de impunere a unor sancțiuni) pentru faza de investigație, la încheierea căreia procedura se va desfășura, la încheierea căreia procedura se încheie sau la care se încheie procedura sau se aplică o amendă, precum și orice sancțiuni suplimentare. Copia deciziei este trimisă Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

Practica oricărui act discriminatoriu este condiționată de plata unei amenzi care poate varia de la 5 la 30 ori valoarea salariului minim garantat lunar, în conformitate cu persoanele fizice sau juridice.

Având în vedere gravitatea infracțiunii și culpa agentului care efectuează un comportament discriminatoriu, se pot impune sancțiuni suplimentare simultan cu privire la pierderea de obiecte, la interzicerea exercitării unor profesii sau la exercitarea unor activități, la privarea de dreptul la prestații sau la prestații acordate de autoritățile publice, la înființarea de unități și la publicitatea deciziilor de obligare a acestora.

Comisia pentru egalitate în muncă și ocuparea forței de muncă (ISCED)

Comisia este un organism colegial și trilateral colectiv cu personalitate juridică și administrativă independentă, care are sarcina de a urmări egalitatea și nediscriminarea între bărbați și femei la locul de muncă, de încadrare în muncă și de formare profesională, precum și de a coopera la punerea în aplicare a dispozițiilor juridice și bazate pe acorduri în acest domeniu, precum și a celor legate de protecția vieții profesionale și de familie, în sectorul privat, în sectorul public și în sectorul cooperatist.

Una dintre sarcinile sale principale este de a examina plângerile aduse la cunoștința sa sau situațiile în care a fost informată cu privire la încălcările dispozițiilor legale privind egalitatea și nediscriminarea între femei și bărbați la locul de muncă, la încadrarea în muncă și în formarea profesională, la protecția maternității și la reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, precum și la furnizarea de informații și sprijin juridic în acest domeniu.

Gestionarea reclamațiilor:

Oricine poate depune o plângere cu privire la anunțurile de posturi vacante și la alte forme de recrutare a lucrătorilor care nu garantează dreptul la egalitate între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la un loc de muncă.

Orice lucrător poate depune plângeri în cazuri de discriminare între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la muncă și la formarea profesională.

Puteți depune o plângere prin scrisoare, fax sau e-mail. În cazul în care este dorit sau este de dorit, reclamația poate fi depusă printr-un apel telefonic, prin intermediul liniei verzi 800 204 684 sau la fața locului, prin apelarea numărului 21 780 37 09.

Prin urmare, CITE are obligația de a comunica serviciului cu competențe de inspecție în domeniul ocupării forței de muncă (Autoritatea pentru condițiile de muncă) avize care confirmă sau indică existența unei practici discriminatorii de muncă pe criterii de sex, care pot iniția procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în modul descris mai jos.

Autoritatea pentru condiții de muncă (ACT)

Autoritatea pentru condițiile de muncă este un serviciu de stat care urmărește promovarea îmbunătățirii condițiilor de muncă pe întreg teritoriul continental prin monitorizarea respectării dreptului muncii în contextul relațiilor de muncă private și prin promovarea securității și sănătății în muncă în toate sectoarele activității private.

Acesta este, de asemenea, responsabil de monitorizarea respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă în toate sectoarele de activitate și în serviciile și organismele administrației publice centrale și indirecte, inclusiv ale instituțiilor publice, în ceea ce privește formele de servicii personalizate sau de fonduri publice.

Plângerile sau plângerile pot fi formulate cu privire la defecțiuni ale instalației sau la nerespectarea dispozițiilor din sfera de aplicare a jurisdicției ACT, în special: sănătatea și siguranța la locul de muncă; contractul de muncă pe durată determinată; inegalitatea și discriminarea la locul de muncă; detașarea lucrătorilor; timpul de lucru și organizarea timpului de lucru; reprezentarea colectivă a salariaților; munca nedeclarată sau ilegală; munca prin agent de muncă temporară; munca imigranților;

Gestionarea reclamațiilor:

Orice lucrător, reprezentanții angajaților și alte părți interesate pot depune plângeri sau plângeri prin completarea unui Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular electronic disponibil pe site-ul ACT.

În cazul în care inspectorul de muncă, în cursul exercitării atribuțiilor sale, verifică sau certifică personal și direct, chiar dacă nu chiar imediat, orice încălcare a sancțiunii disciplinare prin care se aplică o amendă este ridicată sub forma unui raport oficial. În cazul unei încălcări care nu se conformează, inspectorul de muncă întocmește raportul expertului său cu elementele de probă de care dispune și indică cel puțin doi martori.

După retragere, notificarea oficială se notifică persoanei acuzate, în termen de 15 de zile, pentru a efectua o plată voluntară a amenzii sau, în orice caz, pentru a furniza un răspuns scris, precum și dovada că se află în posesia propriilor martori sau că se află în posesia propriilor martori sau că se prezintă în persoană pentru a fi audiată.

Termenul pentru încheierea investigației este de 60 de zile, care poate fi prelungit succesiv prin perioade egale în cazuri justificate în mod corespunzător.

În cazul unei încălcări foarte grave sau al unor încălcări repetate săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă, se poate aplica sancțiunea subsidiară de publicitate. Sancțiunile accesorii interdicției temporare de exercitare a activității, privarea de participare la operațiuni de compensare sau de publicitate a hotărârii, în caz de recidivă în ceea ce privește infracțiunile administrative menționate anterior, ținând seama de efectele grave asupra lucrătorului sau de avantajul economic luat de angajator.

În cazul în care încălcarea constă în omiterea unei obligații, plata amenzii nu eliberează autorul infracțiunii de la executarea acesteia, în cazul în care aceasta este încă posibilă. În cazul în care încălcarea rezultă din neplata sumelor, ACT poate determina, pe lângă amendă, plata sumelor datorate salariaților în termenul de plată al acesteia din urmă.

Agenția Portugheză de Mediu (APA)

Agenția Portugheză de Mediu propune, dezvoltă și monitorizează gestionarea integrată și participativă a politicilor de mediu și de dezvoltare durabilă, împreună cu alte politici sectoriale și în colaborare cu entități publice și private care contribuie la același obiectiv, având în vedere un nivel ridicat de protecție și de îmbunătățire a mediului și furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru cetățeni. Autoritatea competentă este, de asemenea, autoritatea competentă la nivel național să pună în aplicare regimul de răspundere pentru mediul înconjurător.

Daunele aduse mediului se referă la: Daune aduse speciilor și habitatelor naturale protejate; Daunele aduse apelor; (III) — deteriorarea solului

Observațiile privind situațiile de deteriorare a mediului sau de amenințare iminentă de producere a unor astfel de daune pot fi prezentate agenției, iar intervenția acesteia, solicitată prin punerea la dispoziție împreună cu o astfel de cerere, a datelor sau a intervențiilor relevante de care dispun.

Gestionarea reclamațiilor:

Orice persoană/persoană interesată poate depune o cerere prin poștă sau e-mail, iar Linkul se deschide într-o fereastră nouăpe pagina Agenției este încă disponibilă un formular de contact electronic.

În momentul primirii, autoritatea competentă examinează cererea de intervenție, informând părțile în cauză cu privire la acceptarea sau respingerea acesteia. În cazul în care stabilește existența unei daune asupra mediului, iar solicitantul are calitate procesuală activă, acesta informează operatorul cu privire la cererea de intervenție pentru a lua o decizie cu privire la măsurile care trebuie luate.

Inspectoratul General pentru agricultură, mare, mediu și amenajarea teritoriului (IGAMAOT)

Acesta este esențial pentru administrarea directă a statului de control, audit și supraveghere axată pe patru domenii principale: monitorizarea, inspecția și auditarea serviciilor și a organismelor din cadrul IGAMAOT, în domeniile administrației și gestionării, precum și în domeniile de competență, cum ar fi reglementarea și securitatea alimentară: controlul sprijinului din partea fondurilor naționale și a fondurilor UE și, în domeniul mediului, al amenajării teritoriului și al conservării naturii — monitorizarea continuă și evaluarea legalității.

Activitatea lor vizează sectorul public și operatorii privați, acoperind, de asemenea, cetățenii individuali cu privire la aspecte legate de legislația în domeniul mediului, amenajarea teritoriului sau conservarea naturii, sau în cazul beneficiarilor sprijinului național sau european pentru agricultură și pescuit.

IGAMAOT găzduiește plângeri, plângeri și rapoarte de acte care țin de competențele sale prin luarea de măsuri cu privire la riscul cel mai ridicat de risc și prin articularea intervenției administrației cu celelalte autorități competente, în funcție de aspectele reclamate.

Gestionarea reclamațiilor:

În acest scop, pe site-ul său internet există un punct de contact electronic prin care puteți depune o plângere/plângere completând un Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular electronic cu o descriere detaliată a situației, a numelui și a contactelor observate, iar confidențialitatea acestor date poate fi solicitată prin bifarea câmpului relevant din formular.

Plângerile, plângerile, cererile, expozițiile, participațiile și alte cereri de participare la IGAMAOT, care conțin aspecte care pot fi examinate în cursul unei inspecții, determină stabilirea unei proceduri administrative specifice, conform prevederilor Codului de procedură administrativă.

Cererile anonime ar trebui să fie arhivate în trecut, cu excepția cazului în care sunt suficient de bine argumentate sau documentate.

În cursul anchetei privind dosarul administrativ, IGAMAOT stabilește un termen limită pentru a răspunde cererilor de informații sau de transmitere de informații de către entitățile în cauză.

În cursul anchetei, ar putea fi, de asemenea, necesar să se ia măsuri împreună cu autoritățile în cauză în vederea colectării de informații și dovezi pentru a permite tragerea unei hotărâri cu privire la posibila activare a unei inspecții.

După finalizarea examinării cazului și fără a aduce atingere denunțării obligatorii în scopuri infracționale, se redactează o propunere motivată care urmează să fie înaintată inspectorului general, a cărui decizie poate fi: arhivarea; monitorizarea; să întreprindă acțiuni speciale; sau să sesizeze membrul guvernului responsabil de IGAMAOT, care decide ce trebuie să facă.

IGSJ

Este un serviciu central al administrației directe a statului, care beneficiază de autonomie administrativă, care are sarcina de a exercita funcțiile de audit, inspecție și supraveghere ale tuturor organismelor, serviciilor și organismelor aflate sub supravegherea Ministerului Justiției sau face obiectul supravegherii sau al reglementării acestora, inclusiv serviciul penitenciar, fie pentru corectarea ilegalităților sau a neregulilor, fie pentru optimizarea funcționării serviciilor.

Pot fi depuse plângeri cu privire la acte și omisiuni ilegale, în special cu privire la întârzieri în furnizarea serviciului public; participarea redusă; executarea incorectă a funcționarilor sau a altor agenți; condiții precare în instalații și, în general, orice neregulă sau deficiență în funcționarea serviciilor.

Gestionarea reclamațiilor:

O plângere poate fi depusă fără nicio formalitate specială în unul dintre următoarele moduri: în persoană, prin poștă, prin telefon, prin fax sau prin e-mail. Un Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular de plângere este, de asemenea, disponibil pe site-ul internet al IGSJ.

Plângerile, plângerile, participațiile și expunerile prezentate la nivelul persoanei în cadrul IGSJ sunt primite de inspector pe o scară.

Plângerile sunt întotdeauna alocate unui caz, al cărui număr va fi comunicat reclamantului, care ar trebui să-l menționeze în posibilele contacte cu GSJ. Dacă acest lucru este justificat, plângerea poate fi însoțită de un proces de inspecție sau de audit aflat în desfășurare sau în curs de desfășurare.

IGSJ poate fi invitat să furnizeze informații cu privire la stadiul procedurilor sale, identificând numărul respectiv, prin orice mijloace. Dacă ați depus plângerea prin intermediul site-ului IGSJ, veți putea urmări statutul reclamației dvs. utilizând cheia de acces care a fost generată în transmiterea electronică.

Vor fi examinate doar plângerile anonime, ale căror elemente permit să se considere că afirmațiile sunt coerente și detaliate. În acest caz, reclamantul nu va primi nicio informație cu privire la rezultatul oricăror investigații ulterioare efectuate și nici nu va fi posibil accesul la informații privind stadiul procesului respectiv prin intermediul site-ului IGSJ, deoarece accesul la aceste informații depinde de înregistrarea utilizatorului.

IGAI

Este un serviciu de control extern independent pentru activitatea poliției. Acesta este supravegheat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), iar acțiunea sa se concentrează asupra tuturor serviciilor și forțelor de securitate (GNR, PSP și SEF), care depind de acesta, asigură funcțiile de audit, inspecție și supraveghere la nivel înalt a acestor entități și asigură respectarea drepturilor cetățenilor, în special în ceea ce privește protecția drepturilor omului și menținerea legii și ordinii.

Orice persoană, națională sau nu, un grup de persoane, o asociație, o întreprindere sau o altă entitate colectivă poate depune o plângere împotriva actelor și omisiunilor ilegale, inclusiv a celor care raportează încălcări ale drepturilor fundamentale ale cetățenilor de către profesioniștii organismelor aflate sub autoritatea MAI, în special: întârzieri în furnizarea de servicii publice; participarea redusă; comportamentul culpabil al salariaților în funcții publice și al altor angajați în cadrul MAI; instalații deficitare și, în general, orice neregulă sau deficiență în funcționarea serviciului

Gestionarea reclamațiilor:

Plângerea poate fi depusă fără nicio formalitate specială în următoarele moduri: Prin poștă, în persoană, prin e-mail sau prin intermediul unui Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular electronic de reclamație.

Furnizează o descriere detaliată a situației observate; identificați persoana responsabilă și indicați data exactă și locul (strada și numărul, localitatea, parohia și municipalitatea), dacă este posibil, însoțite de o hartă de localizare a situației raportate.

Dovezile ar trebui să fie prezentate cât mai curând posibil, în cazul în care nu poate face acest lucru în momentul participării.

IGAI se va asigura că toate plângerile și plângerile vor fi analizate în mod corespunzător și că toți reclamanții identificați vor primi un răspuns la expunerile lor. Puteți solicita informații IGAI cu privire la situația dumneavoastră, indicând numărul acestuia.

Vor fi examinate doar plângerile anonime, ale căror elemente permit să se considere că afirmațiile sunt coerente și detaliate.

IGEC

IGEC are sarcina de a asigura legalitatea și regularitatea actelor organelor, oficiilor și agențiilor Ministerului Educației sau supuse supravegherii membrului guvernului, precum și controlul, auditul și supravegherea funcționării sistemului educațional în domeniul educației preșcolare, al educației școlare, inclusiv al învățământului primar, secundar și superior și prin integrarea formelor speciale de educație, de educație extrașcolară, de știință și tehnologie, precum și a organelor, oficiilor și agențiilor ministerului.

Mediatorul IGEC urmărește să protejeze, să apere și să promoveze drepturile și interesele legitime ale cetățenilor, precum și echitatea și echitatea sistemului de învățământ. Aceasta conduce la examinarea și tratarea plângerilor de către utilizatori și membrii sistemului de învățământ și se poate transforma în proceduri disciplinare, sub forma unor investigații sau a unor proceduri disciplinare.

Gestionarea reclamațiilor:

Plângerile pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail (Linkul se deschide într-o fereastră nouăigec@igec.mec.pt). Înainte de a depune o plângere la IGEC, utilizatorii și agenții sistemului de învățământ prezintă această situație, dacă este posibil, organelor competente ale grupului de școli/școli negrupate, în cadrul instituției de învățământ superior sau al organului/oficiului.

Acțiunea formulată de Ombudsman este efectuată de către zonele de inspecție teritorială a IGEC, care este însărcinat să examineze plângerile utilizatorilor și ale agenților sistemului de învățământ, pe de o parte, și determinarea procedurii considerate a fi cea mai adecvată pentru tratamentul său, pe de altă parte, aceasta din urmă având în esență intenția de a delimita obiectul plângerii și de a -și clarifica motivele într-un mod rapid și rapid. Atunci când astfel de plângeri intră în sfera de competență a directorului grupului de școli/școli negrupate, rectorul/președintele/directorul instituției/instituției de învățământ superior sau directorul general al școlilor, prin intermediul reprezentanților regionali ai educației, îi sunt îndrumați direct. Plângerile referitoare la organismele/serviciile de educație și de știință sunt analizate în mod direct de IGEC după audierea părților implicate.

Plângerile primite la sediul IGEC sunt trimise la zonele de inspecție teritorială pentru a stabili procedura cea mai adecvată situației.

Directorii de grup/școlile care nu sunt grupate și rectorul/șeful instituției/instituției de învățământ superior au autoritate disciplinară asupra personalului didactic, nedidactic și asupra elevilor. La rândul său, directorul general al instituțiilor școlare, prin intermediul delegaților din învățământul regional, are autoritate disciplinară asupra organului administrativ și asupra gestionării grupurilor de școli/școli negrupate.

Cu toate acestea, în cazul în care, în urma unei inspecții, aceasta concluzionează că a existat o încălcare a măsurilor disciplinare, inspectorul general are competența de a iniția procedura disciplinară corespunzătoare.

În ceea ce privește plângerile privind funcționarea altor sectoare ale administrației și/sau acțiunile entităților private asupra cărora Ministerul Educației și Științei nu au competențe de supraveghere, primite la sediul central sau în zonele de inspecție teritorială, acestea sunt transmise serviciilor competente ale administrației centrale, autorităților regionale sau locale, în cazul în care acestea informează persoana în cauză.

General Inspectorate of Health Activities (IGAS)

Inspectoratul General pentru Activități de Sănătate (Inspectoratul General pentru Activități de Sănătate) este administrația centrală a administrației directe a statului, care are sarcina de a asigura respectarea legislației și niveluri tehnice ridicate de acțiune în toate domeniile de furnizare a asistenței medicale, fie de către Ministerul Sănătății, fie de către organismele subordonate acestuia sau de către entități publice, private sau sociale.

Orice nereguli sau deficiențe în funcționarea serviciilor, cum ar fi: acte și omisiuni considerate ilegale, deturnarea de bani sau fonduri publice, situații de fraudă sau corupție, obstacole sau inegalități în ceea ce privește accesul la asistență medicală într-un anumit furnizor sau unitate, comportamentul incorect al funcționarilor sau al profesioniștilor din domeniul sănătății etc.

În cazul în care problema care face obiectul plângerii nu se încadrează în domeniul de competență al IGAS, prezentarea sau rezilierea de către entitatea identificată în mod corespunzător va fi întotdeauna transmisă autorității competente.

Gestionarea reclamațiilor:

Orice persoană, indiferent dacă este națională sau străină, grupuri de persoane, asociații, întreprinderi sau alte entități juridice poate depune o plângere prin scrisoare trimisă prin poștă sau prin poștă electronică.

Plângerile/expunerile pot fi depuse în orice moment și trebuie să fie complete și justificate, oferind, în cazul în care este posibil, informații detaliate privind persoana sau organizația în cauză, faptele, datele și locurile de desfășurare a activității, identitatea lor (nume și date de contact) și informații dacă reclamația/expoziția a fost depusă la o altă entitate.

Acordurile interguvernamentale analizează plângeri/expoziții, ale căror elemente permit să se ia în considerare timpul, modul și locul faptelor sau al actelor, autorii acestora și eventuala răspundere a acestora.

Situațiile raportate/expuse pot conduce la un proces de inspecție sau de clarificare în conformitate cu normele de inspecție a IGAS. În cadrul controlului, principiul contradictorialității, care urmărește să permită persoanelor interesate să aibă posibilitatea să își exprime punctul de vedere, este respectat întotdeauna, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, în special în
cazurile în care investigarea procedurilor penale și obținerea de probe pot fi justificate în mod obiectiv.

Rezultatul IGAS este cunoscut persoanei interesate identificate în mod corespunzător.

Sistemul de reglementare în domeniul sănătății (ERS)

Autoritatea de reglementare în domeniul sănătății (ERS) este un organism public independent care are sarcina de a reglementa activitățile centrelor de asistență medicală care includ toți furnizorii de asistență medicală care au contact cu publicul din Portugalia continentală, din sectoarele public, privat și social, cu excepția farmaciilor.

Reglementarea și supravegherea furnizorilor implică: tratarea plângerilor din partea utilizatorilor, a furnizorilor și a instituțiilor; inspecții și audituri la sediile furnizorilor de asistență medicală; investigarea situațiilor care pot pune în pericol drepturile utilizatorilor; desfășurarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și aplicarea de sancțiuni; emiterea de instrucțiuni, recomandări și avize; studii privind organizarea sistemului de sănătate.

Plângerile ERS pot viza:

 • Accesul la sănătate
 • Discriminare
 • Calitatea asistenței medicale;
 • Calitatea asistenței administrative;
 • Drepturi de utilizator
 • Timpi de așteptare
 • Marcarea orelor de așteptare
 • Chestiuni financiare
 • Aspecte juridice
 • Calitatea sediilor

Gestionarea reclamațiilor:

Utilizatorii serviciilor de sănătate pot depune o plângere prin intermediul cărții de reclamații, puse la dispoziție în unitățile în care serviciul public este făcut public sau direct către societatea sau entitatea care furnizează serviciul/prestatorul de servicii, la o dată ulterioară evenimentului.

De asemenea, este posibil să se raporteze expunerea direct la autoritățile locale și regionale prin poștă, telefon, față în față sau prin intermediul registrului online de reclamații disponibil pe portalul ERS la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.ers.pt/pages/50. Sistemul ERS depune plângeri depuse prin intermediul registrului online de reclamații la același regim procedural, pe care îl utilizează pentru plângerile din registrele tradiționale de plângeri care provin de la furnizorii de servicii medicale sau de expoziții.

În cazul în care reclamantul ar fi fost expus, în scris, la registrul de reclamații disponibil la sediul furnizorului, acesta poate trimite înapoi la ERS un duplicat al expunerii, care ar fi trebuit să îi fie prezentat în momentul depunerii plângerii (fișa albastră). Cu toate acestea, furnizorul are la dispoziție 10 de zile lucrătoare pentru a trimite plângerea la ERS.

În cazul în care vă adresați în mod direct furnizorului prin intermediul unei scrisori oficiale, al unui fax sau al unui e-mail, puteți consulta copia ERS a documentului trimis inițial.

În urma primirii plângerii, ERS notifică plângerea pentru a prezenta afirmațiile pe care le consideră adecvate. În funcție de combinația dintre conținutul reclamației și afirmațiile prezentate, ERS vor lua măsurile corespunzătoare, în conformitate cu competențele care îi sunt conferite prin lege. În cazul în care reclamația nu este identificată în mod corespunzător sau în cazul în care este imperceptibilă, sistemul ERS o va arhiva ca urmare a imposibilității de prelucrare. În cazul în care plângerea nu intră în domeniul său de competență, ERS informează reclamantul cu privire la organismul competent să soluționeze plângerea, prin transmiterea acesteia.

Inspectoratul General al Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale

IGMTSSS este un serviciu guvernamental direct, ca parte a Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale. Este un organism de control sectorial în cadrul serviciilor și al organismelor MSSS sau sub responsabilitatea ministrului respectiv.

Are în vedere, în special, conformitatea juridică și normativă a actelor departamentelor și organismelor ministerului sau sub supravegherea ministerului, precum și evaluarea performanței și a gestionării acestora prin efectuarea de inspecții și audituri; să evalueze calitatea serviciilor furnizate cetățenilor și să recomande modificări și măsuri de remediere a deficiențelor și neregulilor.

Plângerile, plângerile și sau participațiile în ceea ce privește orice încălcare în exercitarea activităților entităților aflate în responsabilitatea ministerului, inclusiv instituțiile care aparțin instituțiilor Santa Casa da Misericordia și instituțiile de solidaritate socială private, pot fi adresate Consiliului de inspecție.

Gestionarea reclamațiilor:

Puteți trimite plângerea dumneavoastră prin poștă, e-mail sau prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăunui formular electronic disponibil pe site-ul internet. Pe lângă identificarea entității reclamate și data faptelor, trebuie să se facă o descriere clară și concisă a faptelor care au dat naștere reclamației.

Autoritatea portugheză pentru siguranța alimentară și monitorizarea economică (ASAE)

ASAE este autoritatea administrativă națională specializată în domeniul siguranței alimentare și al supravegherii economice. În acest mod, este responsabilă de evaluarea și raportarea riscurilor în cadrul lanțului alimentar, precum și de disciplina activității economice din sectoarele alimentar și nealimentar, prin monitorizarea și prevenirea respectării legislației în materie de reglementare.

Toți furnizorii de bunuri sau servicii care sunt activi într-o unitate fizică, fixă și permanentă; acestea au contact direct cu publicul și furnizează bunuri sau servicii în Portugalia sunt obligate să aibă un carnet de reclamații.

Gestionarea reclamațiilor:

În cazul în care se prestează un serviciu sau o achiziție a unui produs, consumatorul nu consideră că este pe deplin satisfăcut, acesta poate solicita carnetul de reclamație și, prin aceasta, explică motivul nemulțumirii sale. Furnizorii de servicii trebuie să trimită exemplarele în original către ASAE în termen de 10 zile lucrătoare.

O plângere privind fapte ilegale poate fi depusă, de asemenea, utilizând Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularul de plângere disponibil pe pagina AASA, iar acest lucru poate implica aspecte administrative sau penale care țin de competența Autorității.

În cazul în care actul ilegal semnalat nu intră în sfera de competență a ASAE, plângerea va fi înaintată autorității competente.

Plângerea se redactează în mod complet și motivat, indicând, atunci când este posibil, informații detaliate privind faptele și entitatea raportată, locul în care au loc faptele (adresa și/sau alte puncte de referință), justificarea motivelor rezilierii și alte aspecte relevante. În cazul în care alegeți să faceți o raportare anonimă, nu veți mai putea furniza nicio informație la o dată ulterioară.

După primirea plângerii și, dacă este cazul, a plângerilor sale, ASAE inițiază procedura adecvată în cazul în care faptele care rezultă din plângere indică încălcarea aplicabilă. În caz contrar, ASAE va notifica furnizorul de bunuri sau furnizorul de servicii astfel încât, în termen de 10 zile lucrătoare, să prezinte acuzațiile pe care le consideră adecvate.

După examinarea conținutului plângerilor și având în vedere conținutul plângerii care a stat la baza plângerii, ASAE poate să sesizeze, dacă este cazul, un alt organism competent cu privire la obiectul plângerii sau, dacă nu există o astfel de problemă, să propună închiderea acesteia.

În cazul în care examinarea faptelor prezentate în plângere ridică un litigiu și după finalizarea tuturor etapelor necesare pentru reintegrarea legală a situației, ASAE îl informează în scris pe reclamant, dacă este identificat în mod corespunzător, cu privire la procedurile sau măsurile care au fost sau vor fi adoptate în urma plângerii.

Alte organisme

Instituto da Segurança Social, I.P.

Instituto da Segurança Social, I. P. este un institut public pentru aranjamente speciale, ca parte a administrației indirecte a statului, care dispune de autonomie administrativă și financiară proprie și de propriile sale active.

Acesta asigură protecția juridică în condițiile legii. Protecția juridică este un drept al persoanelor fizice și al entităților fără scop lucrativ care nu sunt în măsură să plătească pentru cheltuielile legate de procedurile judiciare (în instanță), în caz de concediere, de divorț, de evacuare, de repunere în posesie etc., în caz de divorț, de comun acord.

Protecția juridică include:

Consultare juridică — consultare cu un avocat pentru clarificare tehnică referitoare la legea aplicabilă chestiunilor specifice sau cazurilor în care are un interes personal substanțial sau legitim sau drepturi care sunt afectate sau amenințate de un prejudiciu (nu se aplică entităților nonprofit).

Asistență juridică — numirea unui avocat și plata taxelor sau a plății taxelor din oficiu de către instanță (desemnarea acordată avocatului în cazul unui inculpat în cadrul procedurilor penale sau administrative), renunțarea la plata taxelor judiciare sau posibilitatea de a le plăti în tranșe și desemnarea agentului de executare (este întotdeauna executor judecătoresc care exercită funcția de executor judecătoresc).

Au dreptul la protecție juridică:

 • Cetățenii portughezi și europeni.
 • Cetățenii străini și apatrizii care dețin un permis de ședere valabil într-un stat membru al Uniunii Europene.
 • Cetățenii străini care nu dețin un permis de ședere valabil într-un stat membru al Uniunii Europene — dacă legile din țara lor de origine conferă același drept resortisanților portughezi.
 • Persoane care își au domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât statul membru în care se desfășoară procedurile (litigiile transfrontaliere).
 • Persoanele juridice fără scop lucrativ — acestea au dreptul doar la asistență judiciară, la modalitățile de renunțare la plata taxei și a altor taxe aferente procedurii, la desemnarea și plata compensației către sponsor, la plata despăgubirii unui avocat numit din oficiu și la cesiunea agentului de executare.

Toate persoanele menționate mai sus trebuie să demonstreze că nu au capacitatea economică de a suporta costurile legate de procedurile judiciare, angajarea unui avocat etc.

În conformitate cu legislația portugheză, deficiența economică este cea care, luând în considerare venitul, activele și cheltuielile permanente ale gospodăriei, nu are condiții obiective în care să sprijine costurile unui caz pe o bază ad hoc.

Formularele de cerere de asistență judiciară pot fi obținute gratuit de la orice serviciu furnizat serviciului public de securitate socială sau în Linkul se deschide într-o fereastră nouăformat electronic pe pagina privind securitatea socială.

Cererea trebuie trimisă în persoană sau trimisă prin poștă la orice serviciu de securitate socială (trebuie să atașați toate documentele necesare).

Veți putea verifica dacă aveți dreptul la protecție juridică prin intermediul unui simulator de protecție juridică, disponibil în partea dreaptă a paginii de pe pagina de internet Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Mai multe informații pe pagina Curții — Asistență juridică

Comisia pentru protecția victimelor infracțiunilor

Comisia este organismul ministerului de justiție responsabil cu primirea, analizarea și luarea de decizii cu privire la cererile de despăgubire formulate de statul victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și de victimele violenței domestice.

Obligația de despăgubire revine celor care au săvârșit infracțiunea, dar, în anumite cazuri, statul poate aduce daune interese atunci când nu poate fi suportat de persoana în cauză sau este imposibil să îl obțină într-un termen rezonabil, iar prejudiciul a cauzat o perturbare considerabilă a nivelului și a calității vieții victimei.

Cererea poate fi depusă cu o perioadă de până la un an de la data săvârșirii infracțiunii sau, în cazul procedurilor penale, de până la un an de la adoptarea deciziei finale. O victimă care, în momentul săvârșirii infracțiunii, este minoră, poate depune cererea pentru o perioadă de până la un an de la împlinirea vârstei majoratului sau de emancipare.

Cererea trebuie depusă în propriul său formular, disponibil, de exemplu, la sediul actualei Comisii, birourile de sprijin pentru victime ale Asociației portugheze de sprijinire a victimelor (Victim Support Association) și prin intermediul unui Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular de plângere disponibil pe pagina Comisiei.

Cererea este scutită de toate costurile și cheltuielile suportate de victimă, inclusiv de documentele și certificatele necesare pentru obținerea gratuită a unei astfel de creanțe.

În cazul în care infracțiunea este comisă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, cererea de despăgubiri care trebuie plătită de statul respectiv poate fi înaintată Comitetului pentru protecția victimelor infracțiunilor, cu condiția ca solicitantul să aibă reședința obișnuită în Portugalia.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 26/08/2019