Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grundlæggende rettigheder - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Nationale domstole

Hvis vedkommende krænker de grundlæggende rettigheder, kan borgeren henvende sig til domstolene. De portugisiske domstole (civile og administrative domstole) er ansvarlige for retsplejen og for at beskytte borgernes rettigheder og interesser, der er beskyttet ved lov, undertrykkelse af krænkelser af den demokratiske retsstat og bilæggelse af konflikter mellem offentlige og private interesser (artikel 202 i Den Portugisiske Republiks forfatning).

Forfatningsdomstolen er særligt ansvarlig for justitsforvaltningen i retlige og forfatningsmæssige spørgsmål. Anvendelsen af forfatningsdomstolen efter udtømningen af almindelige ressourcer (jf. artikel 70 (2) og 72 i organisk lov om forfatningsdomstolen) er en anerkendt beføjelse for den part, der under sagen har rejst indsigelse om, at en regel, hvis anvendelse har fundet sted, er forfatningsstridig.

Yderligere oplysninger findes på medlemsstaternes retssystemer — Portugal

National menneskerettighedsinstitution

Ombudsmanden

I Portugal har Ombudsmanden siden 1999 erhvervet de funktioner, der er beskrevet nedenfor, med den nationale menneskerettighedsinstitution, der er akkrediteret af FN's status A, i fuld overensstemmelse med Parisprincipperne.

Som følge heraf er det en del af Ombudsmandens aktiviteter i forbindelse med den løbende formidling af grundlæggende menneskerettigheder og værgemål, idet der udvises primær og permanent opmærksomhed med hensyn til rettigheder for personer, der på grund af deres alder eller psykomotorisk abnormitet er mere sårbare: børn, ældre og handicappede.

Indgivelsen af en klage og proceduren gennemføres efter proceduren i Den Faglige Sektion for Ombudsmanden.

Ombudsmanden

Ombudsmanden har ved lov fået til opgave at "forsvare og fremme borgernes rettigheder, friheder, garantier og legitime interesser" (artikel 1, stk. 1, i lov nr. 9/91 af 9. april 2012, som den foreligger på nuværende tidspunkt), og som i forhold til de offentlige myndigheder kan være forkert forsinket. Hvis der ikke findes nogen anden mulighed for, at borgeren kan reagere, kan han eller hun uden nogen økonomisk byrde henvende sig til ombudsmanden og indgive sin klage på grundlag af de argumenter, han har fremført til støtte for sin stillingtagen.

Ombudsmanden er også i vores land den nationale menneskerettighedsinstitution som nævnt ovenfor med den nationale forebyggelsesmekanismes rolle.

I henhold til den valgfri protokol til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf gav Ministerrådet i maj 2013 ombudsmanden den rolle, som den nationale forebyggende mekanisme spiller. Ved udførelsen af denne opgave aflægger Ombudsmanden besøg på inddæmningssteder, såsom fængsler, psykiatriske hospitaler eller hospitaler og uddannelsescentre for unge, med henblik på at fastlægge bl.a. boligforhold og fodringsbetingelser for personer, der er berøvet deres frihed, respekt for deres grundlæggende rettigheder — og derved så vidt muligt sikre deres privatliv samt den legitime kontakt med familier og retlige repræsentanter — og eksistensen af individuelle terapeutiske programmer.

Klagebehandling:

Indgivelse af en klage til Ombudsmanden kan ske på flere måder: Send et brev, en fax eller en e-mail pr. telefon, personligt til Ombudsmandens kontorer (Link åbner i nyt vindueadresser) og via en elektroniskLink åbner i nyt vindue klageformular ( klageformular) og en eventuel offentlig anklager.

Ikke alle henvendelser, som Ombudsmanden modtager, er i realiteten en klage snarere end en forklaring på anonymitet, simple anmodninger om information og juridisk rådgivning eller generelle udstillinger om bestemte emner, som straks afsluttes.

Klagen giver anledning til en procedure (ikke nødvendigvis ny, for så vidt som ligheden mellem de faktiske omstændigheder — såvel som den hurtige og den processuelle økonomi — kan indebære, at der behandles flere klager i én og samme procedure, som behandles korrekt. Jeg vil gerne høre fra Dem, f.eks. det organ, der er genstand for klagen, og endog klageren selv, som også kan anmode om en høring af ombudsmanden.

Som følge af denne procedure kan klager, der kan føre til henstillinger, forslag, opmærksomhed og andre alternative måder at håndtere modstridende interesser på, samt føre til anmodninger om forfatningsmæssig eller juridisk revision.

Ud over denne mulighed, som enhver person skal henvende sig til Ombudsmanden for, kan Ombudsmanden på eget initiativ indføre procedurer for efterforskning af situationer, som Ombudsmanden på en hvilken som helst måde er opmærksom på, og som hører under Ombudsmandens kompetence.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Child Rights Protection Body (beskyttelsesorgan for børns rettigheder)

National kommission for fremme af børns rettigheder og beskyttelse af børn og unge (CNPDPCJ)

Kommissionens opgave er at bidrage til planlægningen af den statslige intervention og til koordinering, overvågning og evaluering af de offentlige organers og samfundets indsats for at fremme børns og unges rettigheder og beskyttelse. En af Kommissionens vigtigste opgaver er at fremme udviklingen af fælles protokoller og samarbejde med blandt andet de udvalg for beskyttelse af børn og unge, som afspejles af landet.

CPCJs er ikke-judicielle officielle institutioner med funktionel autonomi for at fremme børns og unges rettigheder og forhindre eller standse situationer, der kan påvirke deres sikkerhed, sundhed, uddannelse eller fuld udvikling. Anklagemyndigheden fører tilsyn med CPCJs "virksomhed og vurderer lovligheden og kvaliteten af dens forhandlinger, hvilket, hvis den finder det nødvendigt, rejser sin retlige vurdering.

Underudvalgene fungerer på en udvidet eller begrænset måde. Den udvidede kommission skal udarbejde foranstaltninger for at fremme rettighederne og forebygge farlige situationer for børn og unge.

Det begrænsede udvalg er ansvarligt for at behandle situationer, hvor et barn eller en ung er i fare, navnlig: at tage hensyn til og oplyse de personer, der gør brug af beskyttelsesudvalget, at træffe afgørelse om indledning og undersøgelse af fremme og beskyttelse, fra begyndelsen at undersøge de tilfælde, hvor beskyttelsesnævnet har kendskab til, at undersøge sager, at anmode medlemmer af den udvidede kommission om at deltage i undersøgelsen af sager, hvor det er nødvendigt, at træffe afgørelse om ansøgningen og at overvåge og gennemgå de foranstaltninger til fremme og beskyttelse, bortset fra den tillid, som den person, der er udvalgt til vedtagelse eller en institution, har anmodet om med henblik på fremtidig vedtagelse, til at foretage undersøgelser og følge op på salgsfremmende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger, som den har anmodet om i forbindelse med samarbejdsproceduren med andre beskyttelsesudvalg, til hver sjette måned at aflægge rapport til det udvidede udvalg, uden at identificere de berørte parter, om de indledte procedurer og forløbet af verserende sager.

Klagebehandling:

Enhver, der er opmærksom på en fare, kan videregive dem direkte til CJCJs ved brev, telefon, fax, elektronisk post eller ansigt til ansigt i udvalgets lokaler. Udvalgene er kompetente for det område, de er baseret på. Jf. CPCJJ's liste over adresser efter barnets opholdssted. Link åbner i nyt vinduehttps://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

CCJs savner forældrenes samtykke og samtykke og kan føre til anvendelse af følgende foranstaltninger:

 • Støtte til forældrene
 • Støtte til andre familiemedlemmer
 • Overdragelse til en pålidelig person
 • Støtte til livslang autonomi
 • Familiepleje
 • Institutionel pleje

Foranstaltninger til fremme og beskyttelse gennemføres alt efter deres art i det naturlige livsmiljø eller under anbringelse.

Ligestillingsorganer

Underudvalget for Borgerrettigheder og Ligestilling (CIG)

Underudvalget for Borgerrettigheder og Ligestilling er det nationale organ, der har til opgave at fremme og forsvare princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder. Dens vigtigste indsatsområder er: undervisning i medborgerkundskab ligestilling mellem mænd og kvinder beskyttelse af mødre og fædre fremme af lige deltagelse af mænd og kvinder på de forskellige områder af livet balance mellem arbejdsliv og privatliv for kvinder og mænd; bekæmpelse af vold i hjemmet og kønsbaseret vold, menneskehandel og støtte til ofrene herfor.

CIG er en central tjeneste for statens direkte forvaltning med administrativ autonomi og er integreret i formandskabet for Ministerrådet og overvåges af ministeren for statsborgerskab og ligestilling.

Den er navnlig ansvarlig for at modtage klager vedrørende situationer med forskelsbehandling eller kønsbaseret vold og forelægge dem, hvis det er relevant, ved at afgive udtalelser og fremsætte henstillinger til de berørte kompetente myndigheder eller enheder.

Klagebehandling:

RK modtager klager over forskelsbehandling eller kønsbaseret vold gennem følgende kanaler: E-mail, Facebook facebook side i Kommissionen og på papir.

Efter modtagelse af klagen udfører interne tjenester analyser og rammer ved at svare klageren direkte på samme kanal. Tilfælde, hvor der udstedes udtalelser og/eller henstillinger til de berørte enheder, og/eller henvisning af sager til de berørte kompetente myndigheder (f.eks.: Offentlig anklager, ASAE, ERC osv.) med viden om de involverede organer.

Kommissionen for Migration

[kommissionen for ligestilling og bekæmpelse af racediskrimination]

Højkommissæren for migration (ACM) er et offentligt organ, der er involveret i fastlæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af offentlige, tværgående og sektorielle migrationspolitikker, som er relevante for indvandreres tiltrækningskraft i nationale, internationale og lupinske sammenhænge, for integrationen af indvandrere og etniske grupper, navnlig romasamfundene, og for forvaltningen og udnyttelsen af mangfoldigheden af kulturer, etniske grupper og religioner. En af de vigtigste opgaver er at bekæmpe alle former for forskelsbehandling på grund af hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse eller religion, uanset i hvilket miljø de forekommer, ved hjælp af aktioner, kampagner eller begivenheder, der øger offentlighedens bevidsthed, samt ved behandling af de administrative overtrædelser, der er fastsat ved lov.

Med hensyn til ACM fungerer komitéen for ligestilling og bekæmpelse af racediskrimination (CICDR). Formålet med denne Kommission er at forebygge og forbyde racediskrimination og straffe handlinger, der medfører en overtrædelse af grundlæggende rettigheder eller i nægtelse eller konditionering af økonomiske, sociale eller kulturelle rettigheder for enhver på grundlag af vedkommendes race eller etniske oprindelse, hudfarve, nationalitet, herkomst eller område i henhold til lov nr. 93/2017 af 26. august 2009, som fastlægger de retlige rammer for forebyggelse, forbud og bekæmpelse af forskelsbehandling. Lov nr. 93/2017 forbyder enhver form for forskelsbehandling, der i denne lov defineres som forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, hudfarve, nationalitet, herkomst og oprindelse.

Klagebehandling:

Klagen kan indgives til forvaltningsmyndigheden eller direkte til Kommissionen pr. brev, fax, e-mail eller telefonopkald. Klagen kan også indgives ved hjælp af den Link åbner i nyt vindueelektroniske klageformular, som findes på Kommissionens egen side.

Forskelsbehandling begået af en fysisk person udgør en lovovertrædelse, der straffes med bøde, der er gradueret mellem en og ti gange så stor en værdi som værdien af et indeks for social støtte. i tilfælde af diskriminerende praksis fra en juridisk person, offentlig eller privat, udgør en sådan praksis en administrativ lovovertrædelse, der straffes med en bøde, der er inddelt mellem fire og 20 gange værdien af det sociale støtteindeks.

For så vidt angår fysiske eller offentlige fysiske personer, berører pålæggelsen af en bøde, uden at dette berører ethvert ansvar, der måtte følge af et civilretligt ansvar, eller enhver anden sanktion, der måtte blive pålagt.

Kommissionen registrerer de oplysninger om fysiske og juridiske personer, som pålægges bøder og accessoriske sanktioner. Domstolene og myndigheden med ansvar for arbejdsvilkår underretter Kommissionen om alle afgørelser, der fastslår, at der er tale om forskelsbehandling. Ved udløbet af søgsmålsfristen, uden at den ret, for hvilken sagen er anlagt, er anlagt, eller når Kommissionens dom er blevet endelig, offentliggøres den ved et uddrag, der mindst indeholder den domfældtes identitet, oplysninger om, hvilken form for diskriminerende praksis der er tale om, og arten af den diskriminerende praksis samt om de bøder og accessoriske sanktioner, der er pålagt, og for en periode på fem år, på forvaltningsmyndighedens websted I. P.

Databeskyttelsesorgan

Datatilsynsmyndigheden.

Det er et uafhængigt forvaltningsorgan, der arbejder sammen med Assembleia da República. Den har som generisk opgave at kontrollere og overvåge behandlingen af personoplysninger under nøje overholdelse af menneskerettighederne og de friheder og garantier, der er fastsat i forfatningen og lovgivningen. Kommissionen er den nationale myndighed for kontrol af personoplysninger. CNPD samarbejder med andre staters tilsynsmyndigheder for databeskyttelse, navnlig forsvar og udøvelse af rettigheder for personer, der bor i udlandet.

Klagebehandling:

Klager, klager eller andragender fra enkeltpersoner i tilfælde af overtrædelse i forbindelse med behandling af personoplysninger rettes skriftligt til CNPD og kan også ske elektronisk via Link åbner i nyt vindueformularen på CNPD's websted med navn, adresse og underskrift for forfatterne.

Efter registreringen skal de hermed foretage en forudgående vurdering af et medlem. Hvis det forelagte spørgsmål ikke henhører under Kommissionens kompetenceområde, eller hvis den pågældende persons erklæring ikke i sig selv kan gøre det umuligt at træffe en afgørelse, kan den pågældende person blive vurderet eller behørigt fremsendt.

Kommissionens afgørelser vedtages med flertal, er bindende og er genstand for en klage og en appel.

Andre særorganisationer

National Rehabilitation, IP (INR, IP)

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. er et integreret offentligt institut, der i øjeblikket kontrolleres af ministeriet for arbejde, solidaritet og social sikring, og som har egen administrative autonomi og egne aktiver. Sikring af lige muligheder, bekæmpelse af forskelsbehandling og forbedring af værdien af personer med handicap med henblik på at fremme deres grundlæggende rettigheder er de principper, der gælder for kontorets adfærd.

INR, I.P. har kompetence til at modtage eventuelle klager over forskelsbehandling på grund af handicap i lov nr. 46/2006 af 28. august 2013, som forbyder og straffer forværrede sundhedsrisici. Enhver handling, der medfører en overtrædelse af grundlæggende rettigheder, eller nægtelse eller konditionering af en persons udøvelse af nogen ret på grund af et handicap anses for at være forskelsbehandling.

Klagebehandling:

I tilfælde af en overtrædelse af klageproceduren indledes en skriftlig erklæring om den situation, som kontoret anser for at være diskriminerende. Med henblik herpå er det også muligt for borgeren at Link åbner i nyt vinduehave http://www.inr.pt/nao-discriminacao på det websted, der kan sendes pr. e-mail (Link åbner i nyt vindueinr@inr.mtsss.pt).

Klagen skal indeholde identifikationen (personens fulde navn, ID-nummer eller kort, skatteyders nummer, fuldstændig adresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger) indberetning af alle de faktiske forhold, der er fremlagt klart angivelse af vidner — navne, adresser, kontakter og skal være begrundet i den bedste form af bevismateriale, vidner eller dokumenter, der kan påvise, at der foreligger en forskelsbehandling.

Når klagen er indgivet, vil sagen blive videresendt til de kompetente administrative myndigheder (kontrollanter, tilsynsmyndigheder eller andre med beføjelser til at gøre dette) med inspektionsbeføjelser og/eller pålægge sanktioner) til den undersøgelsesfase, hvor proceduren vil finde sted, ved hvis udløb proceduren afsluttes, proceduren afsluttes, eller der pålægges en bøde, samt eventuelle yderligere sanktioner. Kopi af afgørelsen sendes til Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

Praksissen med enhver diskriminerende handling er betinget af, at der betales en bøde, der kan variere fra 5 til 30 gange den månedlige garanterede løn i overensstemmelse med fysiske eller juridiske personer.

Henset til grovheden af den strafbare handling og det forhold, at agenten har begået en diskriminerende adfærd, kan der pålægges yderligere sanktioner samtidig med tab af genstande, forbud mod udøvelse af erhverv eller virksomhed, fratagelse af retten til ydelser eller ydelser fra offentlige myndigheder, etablering af virksomheder og offentliggørelse af afgørelser, der påbyder dem.

Underudvalget for Ligestilling mellem Beskæftigelse og Beskæftigelse (ISCED)

Kommissionen er et tredelt og ligesidet kollegialt organ med uafhængig administrativ og juridisk personlighed, som har til opgave at arbejde for ligestilling og ikke-forskelsbehandling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen, i beskæftigelse og erhvervsuddannelse og samarbejde om gennemførelsen af juridiske og overenskomstmæssige bestemmelser på dette område, samt samarbejde om beskyttelse af forældreskab og forening af arbejdsliv og familieliv i den private sektor, i den offentlige sektor og i den kooperative sektor.

Som en af hovedopgaverne er den ansvarlig for at undersøge klager, som den har fået kendskab til, eller situationer, hvor den er blevet gjort opmærksom på overtrædelser af lovbestemmelser om ligestilling og ikke-forskelsbehandling mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen, i beskæftigelse og erhvervsuddannelse, beskyttelse af forældreskab og forening af arbejdsliv og familieliv samt tilvejebringelse af oplysninger og juridisk bistand på dette område.

Klagebehandling:

Enhver kan klage over meddelelser om ledige stillinger og andre former for ansættelse af arbejdstagere, der ikke garanterer retten til ligestilling mellem mænd og kvinder i forbindelse med adgang til beskæftigelse.

Enhver arbejdstager kan indgive klage over forskelsbehandling mellem mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, arbejde og erhvervsuddannelse.

De kan indgive en klage pr. brev, fax eller e-mail. Hvis det ønskes eller ønskes, kan klagen indgives telefonisk via den grønne linje 800 204 684 eller på stedet ved hjælp af en telefonopringning 21 780 37 09.

CITE har derefter pligt til at meddele den tjeneste, der har kontrolbeføjelser på beskæftigelsesområdet (myndigheden for arbejdsvilkår), udtalelser, der bekræfter eller indikerer, at der er tale om forskelsbehandling på grundlag af køn, hvilket kan bringe de relevante traktatbrudsprocedurer på den måde, der er beskrevet nedenfor.

Working Conditions Authority (ACT) (Arbejdsforhold Authority (ACT))

Myndigheden for arbejdsvilkår er en statslig tjeneste, der har til formål at forbedre arbejdsvilkårene i hele landet ved at overvåge overholdelsen af arbejdsretten i forbindelse med private ansættelsesforhold og ved at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i alle private sektorer.

Den er også ansvarlig for at overvåge, at lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen overholdes i alle aktivitetssektorer og i centrale og indirekte centrale og direkte offentlige forvaltninger og organer, herunder offentlige institutioner, i form af individualiserede tilbud eller offentlige midler.

Der kan indgives klager eller klager over fejl ved anlægget eller manglende overholdelse af bestemmelser, der er omfattet af anvendelsesområdet for ACT's kompetence, navnlig: sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen tidsbegrænset ansættelseskontrakt ulighed og forskelsbehandling på arbejdspladsen udstationering af arbejdstagere; arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdstiden kollektiv repræsentation af ansatte sort arbejde vikararbejde arbejde udført af indvandrere

Klagebehandling:

Enhver arbejdstager, personalerepræsentant og andre interesserede parter kan indgive klager eller klager ved at udfylde en Link åbner i nyt vindueelektronisk formular, der findes på ACT's websted.

Når den tilsynsførende i forbindelse med udøvelsen af sit hverv personligt og direkte, om end ikke umiddelbart, kontrollerer eller certificerer en eventuel overtrædelse af den disciplinære sanktion, ophæves den i form af en officiel rapport. Når der er tale om en overtrædelse, som ikke tilfredsstiller ham, udarbejder den tilsynsførende sin sagkyndige rapport med det bevismateriale, han har til rådighed, med angivelse af mindst to vidner.

Efter udtrædelsen skal den officielle meddelelse forkyndes for den sigtede inden for 15 dage for frivillig betaling af bøden eller på anden måde give skriftlig meddelelse herom, og beviset for, at han er i besiddelse af og arroganate af sine egne vidner, eller at give personligt fremmøde, skal forelægges inden for dage.

Fristen for afslutningen af undersøgelsen er 60 dage, som kan forlænges efter hinanden på lige fod i behørigt begrundede tilfælde.

I tilfælde af en meget alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser, der begås forsætligt eller groft uagtsomt, kan der pålægges en tillægsstraf om offentliggørelse. Accessoriske sanktioner af midlertidigt forbud mod udøvelse af virksomhed, fratagelse af deltagelse i dommens rydning eller offentliggørelse i tilfælde af gentagne overtrædelser af ovennævnte administrative bestemmelser under hensyntagen til de alvorlige konsekvenser for arbejdstageren eller den økonomiske fordel, som arbejdsgiveren opnår.

Når overtrædelsen består i, at der er udeladt en told, fritager betalingen af bøden ikke gerningsmanden for dennes overholdelse, hvis det stadig er muligt. I tilfælde, hvor overtrædelsen skyldes manglende indbetaling af beløb, kan ACT ud over bøden fastsætte betalingen af de udestående beløb til de ansatte inden for betalingsfristen for sidstnævnte.

Det portugisiske miljøagentur

Det portugisiske miljøagenturs opgave er at foreslå, udvikle og overvåge en integreret og deltagerorienteret miljøforvaltning og politikker for bæredygtig udvikling sammen med andre sektorpolitikker og i samarbejde med offentlige og private enheder, der bidrager til det samme mål, med henblik på et højt beskyttelsesniveau og et højt miljøbeskyttelsesniveau og levering af tjenesteydelser af høj kvalitet til borgerne. Det er også den kompetente myndighed på nationalt plan at gennemføre miljøansvarsordningen.

Miljøskader omfatter: Skade på beskyttede arter og naturtyper Vandskader Skade på jorden.

Bemærkninger vedrørende situationer med en miljøskade eller en overhængende fare for en sådan skade kan indgives til agenturet og gribe ind heri ved at stille de relevante data eller indgreb til rådighed med en sådan anmodning.

Klagebehandling:

Enhver person/interesseret part kan anmode om en stilling pr. post eller e-mail, og en Link åbner i nyt vindueelektronisk kontaktformular er stadig tilgængelig på agenturets side.

Ved modtagelsen behandler den kompetente myndighed anmodningen om indgriben ved at underrette de berørte parter om sin accept eller afvisning. Hvis det fastslås, at der foreligger en miljøskade, og ansøgeren har søgsmålskompetence, underretter den operatøren om anmodningen om intervention med henblik på at træffe en afgørelse vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes.

General Inspectorate for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning (IGAMAOT)

Det er af central betydning for den direkte forvaltning af kontrol-, revisions- og tilsynsstaten, at den fokuserer på fire hovedområder: overvågning, inspektion og revision af tjenester og organer inden for rammerne af IGAMAOT inden for administration og forvaltning og opgaver såsom fødevareregulering og -sikkerhed: kontrol med støtte fra nationale fonde og EU-fonde og inden for miljø, fysisk planlægning og naturbevarelse — løbende overvågning og vurdering af lovligheden.

Deres aktiviteter er rettet mod den offentlige sektor og private aktører, der også omfatter individuelle borgere i spørgsmål vedrørende miljølovgivning, fysisk planlægning eller naturbeskyttelse, eller i tilfælde af modtagere af national eller europæisk støtte til landbrug og fiskeri.

IGAMAOT modtager klager, klager og rapporter om sine beføjelser ved at træffe foranstaltninger vedrørende den største potentielle risiko og ved at udtrykke administrationens indgriben over for de øvrige kompetente myndigheder, afhængigt af det spørgsmål, der klages over.

Klagebehandling:

Med henblik herpå har du på sit websted et elektronisk kontaktpunkt, hvorigennem du kan indgive en klage/klage ved at udfylde en Link åbner i nyt vindueelektronisk formular med en detaljeret beskrivelse af den observerede situation, navn og kontakt, og der kan anmodes om fortrolig behandling af disse oplysninger ved at sætte kryds i det relevante felt på formularen.

Klager, klager, klager, udstillinger, indskud og andre anmodninger, der er fremsat til IGAMAOT, og som omfatter forhold, der kan undersøges i forbindelse med en eventuel kontrol, fastlægger indførelsen af en særlig administrativ procedure, jf. forvaltningsprocesloven.

Anonyme anmodninger bør arkiveres tidligere, medmindre de er tilstrækkeligt underbygget eller dokumenteret.

I forbindelse med undersøgelsen af de administrative sagsakter fastsætter IGAMAOT en frist for besvarelse af anmodninger om oplysninger eller indsendelse af oplysninger fra de pågældende enheder.

I løbet af undersøgelsen kan det også være nødvendigt at tage skridt over for de berørte myndigheder med henblik på at indsamle oplysninger og bevismateriale, der kan danne grundlag for en bedømmelse af en eventuel undersøgelse.

Når undersøgelsen af sagen er afsluttet, og med forbehold af en obligatorisk opsigelse af strafferetlige hensyn, skal der forelægges et begrundet forslag for generalinspektøren, hvis afgørelse kan: arkivering overvågning; træffe særlige foranstaltninger eller forelægge sagen for den ansvarlige regering for IGAMAOT, som beslutter, hvad der skal gøres.

Generalinspektoratet for retlige anliggender (IGSJ)

Det er en central tjeneste i statens direkte forvaltning med administrativ autonomi, som har til opgave at udføre revisions-, inspektions- og tilsynsopgaver for alle organer, tjenester og organer under justitsministeriet tilsyn eller underlagt disses tilsyn eller regulering, herunder fængselsvæsenet, enten for at korrigere uregelmæssigheder eller uregelmæssigheder eller for at optimere driften af tjenesterne.

Klager over ulovlige handlinger og undladelser, navnlig forsinkelser i leveringen af den offentlige tjeneste, kan indgives ringe fremmøde, ukorrekt ansættelse af tjenestemænd eller øvrige ansatte dårlige forhold i installationerne og generelt enhver uregelmæssighed eller mangel i forbindelse med driften af tjenesterne.

Klagebehandling:

En klage kan indgives uden særlige formaliteter på en af følgende måder: personligt, pr. brev, pr. telefon, pr. fax eller pr. e-mail. En Link åbner i nyt vindueklageformular findes også på IGSJ-webstedet.

Klager, klager, interesser og engagementer, der formidles personligt til IGSJ, modtages af inspektøren på skalaen.

Klager tildeles altid en sag, hvis nummer meddeles klageren, som skal oplyse ham om eventuelle kontakter med GSJ. Hvis det er berettiget, kan klagen ledsages af igangværende eller igangværende inspektions- eller revisionsproces.

IGSJ kan blive bedt om at oplyse, hvor langt sagen er kommet, med angivelse af det respektive antal, uanset hvordan. Hvis du har indsendt din klage via IGSJ-webstedet, kan du følge din klagesag ved brug af den adgangsnøgle, der blev genereret i den elektroniske indsendelse.

Kun anonyme klager vil blive behandlet, hvis elementer gør det muligt at tage hensyn til de erklæringer, der er gjort konsekvente og detaljerede. I dette tilfælde vil klageren ikke modtage oplysninger om resultatet af yderligere undersøgelser, og det vil heller ikke være muligt at få adgang til oplysninger om status for den pågældende proces via IGSJ-webstedet, da adgangen til disse oplysninger afhænger af brugerens registrering.

Generalinspektoratet for intern forvaltning (IGAI)

Det er en uafhængig ekstern kontroltjeneste for politivirksomhed. Den overvåges af indenrigsministeriet (MAI), og dens indsats er koncentreret om alle de tjenester og sikkerhedsstyrker (GNR, PSP og SEF), der er afhængige heraf, og som sikrer revision, inspektion og tilsyn på højt niveau af disse enheder og sikrer respekt for borgernes rettigheder, navnlig med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og opretholdelse af lov og orden.

Enhver, der er statsborger eller ej, en sammenslutning af personer, en sammenslutning, en virksomhed eller en anden kollektiv enhed kan indgive en klage over ulovlige handlinger og undladelser, herunder dem, der indberetter overtrædelser af de grundlæggende rettigheder for borgerne af fagfolk i de organer, der hører under MAI, og navnlig: forsinkelser i udførelsen af offentlig service ringe fremmøde, medarbejdernes fejl i offentlige funktioner og andet personale inden for rammerne af MAI dårlige installationer og generelt enhver uregelmæssighed eller mangel i forbindelse med driften af tjenesteydelsen

Klagebehandling:

Klagen kan indgives uden særlige formaliteter på følgende måder: Med post, personligt, pr. e-mail eller via en elektronisk Link åbner i nyt vindueklageformular.

Den skal give en detaljeret beskrivelse af den konstaterede situation identificere den ansvarlige person og angive det nøjagtige tidspunkt og sted (gade og husnummer, sted, sogn og kommune), om muligt ledsaget af et landkort over den indberettede situation.

Dokumentationen skal forelægges så hurtigt som muligt, hvis det ikke kan lade sig gøre på tidspunktet for deltagelsen.

IGAI vil sikre, at alle klager og klager som led i sin indsats analyseres grundigt, og at alle identificerede klager vil modtage et svar på deres eksponeringer. Du kan anmode IGAI om oplysninger om sagens status med angivelse af nummer.

Kun anonyme klager vil blive behandlet, hvis elementer gør det muligt at tage hensyn til de erklæringer, der er gjort konsekvente og detaljerede.

Generalinspektoratet for uddannelse og videnskab (IGEC)

IGEC har til opgave at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de retsakter, der gennemføres af uddannelsesministeriets organer, kontorer og agenturer eller er underkastet tilsyn fra regeringens side, samt kontrol med og revision af og tilsyn med uddannelsessystemets funktion inden for førskoleundervisning, skoleundervisning, herunder grunduddannelse, sekundæruddannelse og videregående uddannelse, og ved at integrere særlige former for uddannelse, undervisning uden for skolemiljøet, videnskab og teknologi samt ministeriets organer, kontorer og agenturer.

IGEC's ombudsmand har til formål at beskytte, forsvare og fremme borgernes rettigheder og legitime interesser samt retfærdigheden og retfærdigheden i uddannelsessystemet. Det fører til undersøgelse og behandling af klager fra brugere og medlemmer af uddannelsessystemet og kan udvikle sig til disciplinærsager i form af undersøgelser eller disciplinærsager.

Klagebehandling:

Klager kan indgives pr. brev, fax eller e-mail (Link åbner i nyt vindueigec@igec.mec.pt). Før en klage indgives til IGEC, skal brugere og ansatte i uddannelsessystemet så vidt muligt forelægge denne situation for de kompetente organer i gruppen af skoler/skoler, der ikke er grupperet, på den højere læreanstalt eller i organet/kontoret.

Ombudsmandsaktionen varetages af de områder af IGEC's område, der har til opgave at undersøge klager, der indgives af brugerne og personalet i uddannelsessystemet, og fastlægge den procedure, der anses for at være den mest hensigtsmæssige med hensyn til behandlingen af klagen, og den kan foretage en indledende tilgang, der i det væsentlige har til formål at afgrænse genstanden for klagen og gøre dens anbringender mere præcise og hurtige. Når sådanne klager henhører under lederen af gruppen af underordnede skoler/skoler, henvises rektor/direktør for institutionen/institutionen for højere uddannelse eller generaldirektøren for skoler gennem de regionale uddannelsesrepræsentanter direkte til ham. Klager over uddannelses- og videnskabsorganer/tjenester analyseres direkte af IGEC efter høring af de involverede parter.

Klager modtaget i IGEC's hovedkvarter sendes til områdekontrolområderne for at afgøre, hvilken procedure der passer bedst til situationen.

Gruppen direktører/ikke-grupperede skoler og rektor for den videregående uddannelsesinstitution/institution har disciplinær myndighed over undervisningspersonale, ikke-undervisningspersonale og elever. Til gengæld har generaldirektøren for skoler gennem de regionale delegerede i skolerne disciplinærmyndighed over det administrative organ og ledelse af grupper af skoler/skoler, der ikke er samlet.

Hvis det på baggrund af en kontrol konstateres, at der er begået en disciplinær sanktion, har generalinspektøren dog kompetence til at indlede disciplinærsagen.

Klager vedrørende driften af andre administrative sektorer og/eller handlinger foretaget af private enheder, som ministeriet for uddannelse og videnskab ikke har tilsynsbeføjelser, modtages i hovedsædet eller i områder med territorial kontrol, henvises til de relevante tjenester i centraladministrationen, regionale eller lokale myndigheder, hvis de underretter den pågældende person.

General Inspectorate of Health Activities (IGAS)

Generalinspektoratet for sundhedsaktiviteter er den centrale administration i statens direkte forvaltning, som har til opgave at sikre overholdelse af lovgivningen og de høje tekniske niveauer inden for alle områder af sundhedsydelser, enten af sundhedsministeriet eller af underordnede organer, eller af offentlige, private eller sociale enheder.

Uregelmæssigheder eller mangler i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne, såsom: handlinger og undladelser, der anses for ulovlige, misbrug af offentlige midler eller midler, tilfælde af svig eller korruption, hindringer eller uligheder i adgangen til sundhedsydelser i en bestemt udbyder eller etablering, ukorrekt adfærd hos embedsmænd eller sundhedsprofessionelle og andre.

Hvis det spørgsmål, der klages over, ikke henhører under IGAS "kompetenceområde, vil præsentationen eller opsigelsen fra den behørigt identificerede enhed altid blive videresendt til den kompetente myndighed.

Klagebehandling:

Enhver, der tilhører nationale eller udenlandske, grupper af personer, foreninger, virksomheder eller andre juridiske enheder, kan indgive klage pr. brev eller elektronisk post.

Klager/eksponeringer kan indgives når som helst og skal være fuldstændige og dokumenterede ved, når det er muligt, at give detaljerede oplysninger om den pågældende person eller organisation, fakta, datoer og steder for sin praksis, deres personlige identifikation (navn og kontaktoplysninger) og oplysninger om, hvorvidt klagen/udstillingen er indgivet til en anden enhed.

De mellemstatslige aftaler behandler klager/udstillinger, hvis elementer gør det muligt at tage hensyn til sammenhængen og omstændighederne i forbindelse med tid, modus og sted for de faktiske omstændigheder eller handlinger, deres gerningsmænd og deres eventuelle ansvar.

De indberettede/eksponerede situationer kan føre til en kontrol- eller forklaringsproces i overensstemmelse med reglerne for inspektion af IGAS. I inspektionsprocedurerne overholdes kontradiktionsprincippet, der har til formål at give de berørte mulighed for at udtale sig, bortset fra de tilfælde, der er fastsat ved lov, navnlig i de tilfælde,
hvor efterforskningen af straffesagen og bevisoptagelsen kan være objektivt begrundet.

Resultatet af IGAS er kendt af den pågældende person, der er behørigt identificeret.

Health Regulatory Authority (ERS)

Health Regulatory Authority (ERS) er et uafhængigt offentligt organ, der har til opgave at regulere de aktiviteter i sundhedssektoren, som omfatter alle de sundhedsudbydere, der har kontakt med offentligheden på det portugisiske fastland, i den offentlige, private og sociale sektor, med undtagelse af apoteker.

Reguleringen af og tilsynet med tjenesteydere omfatter: behandling af klager fra brugere, leverandører og institutioner inspektioner og audit af sundhedstjenesteydernes lokaler efterforskning af situationer, der kan bringe brugernes rettigheder i fare gennemførelsen af overtrædelsesprocedurer og anvendelsen af sanktioner udstede instrukser, henstillinger og udtalelser undersøgelser af, hvordan sundhedssystemet er organiseret.

ERS-klager kan vedrøre:

 • Adgang til sundhedspleje
 • Forskelsbehandling
 • Kvaliteten af den sundhedspleje, der ydes
 • Kvaliteten af den administrative bistand
 • Brugernes rettigheder
 • Indkaldelsesfrist
 • Ventetider
 • Finansielle spørgsmål
 • Juridiske aspekter
 • Kvaliteten af lokalerne

Klagebehandling:

Brugere af sundhedstjenester kan indgive en klage via klagebogen, som stilles til rådighed i virksomheder, hvor den offentlige service offentliggøres, eller direkte til den virksomhed eller enhed, der leverer tjenesteydelsen/tjenesteydelsen, på et senere tidspunkt.

Det er også muligt at henvise eksponeringen direkte til LRA pr. brev, telefon, ansigt til ansigt eller ved hjælp af onlineklagebogen på ERS-portalen på Link åbner i nyt vinduehttps://www.ers.pt/pages/50. ERS-systemet indgiver klager, der indgives via onlineklageregistret, til den samme proceduremæssige behandling, hvor de klager fra traditionelle klager over klager, som stilles til rådighed af udbydere af sundhedspleje eller udstillinger.

Hvis klageren skriftligt har været udsat for den klageinstans, der er tilgængelig på tjenesteyderens virksomhed, kan han henvise til det relevante ERS-system, som selskabet burde have fået forelagt på tidspunktet for klagen ("blue sheet"). Leverandøren har imidlertid 10 arbejdsdage til at sende klagen til ERS-systemet.

Hvis De henvender Dem direkte til den pågældende virksomhed ved fremsendelse af et formelt brev, en fax eller en e-mail, kan De henvise til det oprindelige ERS-eksemplar af det oprindeligt fremsendte dokument.

Efter at have modtaget klagen meddeler ERS-systemet klagen for at forelægge de påstande, den anser for relevante. Afhængig af, hvilken kombination af klagens indhold der er tale om, og de fremsatte påstande, træffer ERS-systemet passende foranstaltninger i overensstemmelse med de beføjelser, som loven tillægger det. Hvis klagen ikke er korrekt identificeret, eller hvis det ikke er synligt, vil ERS arkivere den som følge af, at det er umuligt at behandle klagen. Hvis klagen ikke falder ind under dets ansvarsområde, informerer det klageren om, hvilket organ der har kompetence til at behandle klagen ved at fremsende den.

Arbejdstilsynet i ministeriet for arbejde, solidaritet og social sikring

IGMTSSS er en direkte offentlig tjeneste som en del af ministeriet for arbejde, solidaritet og social sikkerhed. Det er et sektorkontrolorgan i MTSSS-tjenester og -organer eller under den pågældende ministers ansvar.

Skal navnlig tage hensyn til lovligheden og den forskriftsmæssige overholdelse af retsakter, der er udstedt af ministerier og organer under ministeriet, og som er underlagt tilsyn fra ministeriet, og evaluere deres resultater og ledelse ved at foretage inspektioner og revisioner at vurdere kvaliteten af de tjenester, der ydes borgerne, og anbefale ændringer og foranstaltninger til afhjælpning af mangler og uregelmæssigheder.

Klager, klager og eller interesser i forbindelse med eventuelle overtrædelser i forbindelse med udøvelsen af de aktiviteter, der udføres af de enheder, der henhører under ministeriet, herunder institutioner, der tilhører Santa Casa da Misericordia og Private Social Solidarity Institutions, kan stiles til Inspektionsrådet.

Klagebehandling:

Klage sendes pr. brev, e-mail eller Link åbner i nyt vindueelektronisk form på webstedet. Ud over identifikationen af den påklagede virksomhed og tidspunktet for de faktiske omstændigheder skal der udarbejdes en kortfattet og klar beskrivelse af de faktiske omstændigheder, der har givet anledning til klagen.

Den portugisiske myndighed for fødevaresikkerhed og økonomisk overvågning

ASAE er den nationale administrative myndighed, der er specialiseret i fødevaresikkerhed og økonomisk overvågning. På denne måde er den ansvarlig for at vurdere og indberette risici i fødevarekæden samt for den økonomiske aktivitet i sektorerne for fødevarer og nonfoodvarer ved at overvåge og forebygge overholdelse af lovgivningen.

Alle leverandører af varer eller tjenesteydelser, der er aktive i et fysisk, fast og fast driftssted de har direkte kontakt med offentligheden og leverer varer eller tjenesteydelser i Portugal er forpligtet til at have en klagebog.

Klagebehandling:

Når der leveres en tjenesteydelse eller køb af et produkt, føler forbrugeren sig ikke fuldt ud tilfreds, kan han anmode om klagebogen og på denne måde forklare årsagen til sin utilfredshed. Udbydere af tjenesteydelser sender originalerne af klageformularerne til AUSAE inden for 10 arbejdsdage.

Der kan også indgives en klage over ulovlige forhold ved hjælp af Link åbner i nyt vindueklageformularen på AUSAs side, og dette kan omfatte administrative eller strafferetlige spørgsmål, der henhører under myndighedens kompetence.

Hvis den anmeldte ulovlige handling falder uden for AUSAE's kompetence, vil klagen blive videresendt til den kompetente myndighed.

Klagen skal udarbejdes på en fuldstændig og underbygget måde med angivelse af, hvor det er muligt, detaljerede oplysninger om de faktiske forhold og den indberettede enhed, det sted, hvor de faktiske omstændigheder foreligger (adresse og/eller andre referencer), begrundelse for ophævelsesgrunde og andre relevante forhold. Hvis du vælger at foretage anonym indberetning, kan du ikke fremlægge nogen oplysninger på et senere tidspunkt.

Efter at have modtaget klagen og i givet fald sine klager indleder ASAE den relevante procedure, hvis de faktiske omstændigheder som følge af klagen viser, at der foreligger en overtrædelse. Hvis dette ikke er tilfældet, underretter ASAE leverandøren af varerne eller tjenesteyderen, således at den inden 10 arbejdsdage fremlægger de påstande, den finder hensigtsmæssige.

Efter at have undersøgt reklamernes indhold og indholdet af den klage, der ligger til grund herfor, kan ASAE henvise sagen til et andet organ, der har kompetence med hensyn til klagens genstand, eller, hvis dette ikke er tilfældet, foreslå, at behandlingen afsluttes.

I forbindelse med undersøgelsen af de faktiske omstændigheder, der er anført i klagen, er der anledning til en tvist, og efter at alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at genoprette situationen, er afsluttet, skal ansættelsesmyndigheden skriftligt underrette klageren herom, hvis den er korrekt identificeret, om de procedurer eller foranstaltninger, der er blevet eller vil blive truffet som følge af klagen.

Andre organer

Instituto da Segurança Social, I.P.

Instituto da Segurança Social, I. P. er et offentligt institut for særlige ordninger som led i statens indirekte forvaltning og har en selvstændig administrativ og finansiel autonomi og egne aktiver.

Han skal sikre retlig beskyttelse i overensstemmelse med loven. Retsbeskyttelse er en ret for enkeltpersoner og almennyttige enheder, som ikke er i stand til at betale de omkostninger, der er forbundet med retsforfølgning (ved domstolene), i tilfælde af skilsmisse, skilsmisse, udsættelse, tilbagetagelse osv. i tilfælde af skilsmisse efter fælles overenskomst.

Retsbeskyttelsen omfatter:

Juridisk høring — høring af en advokat med henblik på teknisk præcisering af, hvilken lov der finder anvendelse på specifikke spørgsmål eller sager, hvor den har betydelige eller legitime personlige interesser eller rettigheder, som er til skade for eller er truet af en skade (gælder ikke for nonprofitorganisationer).

Juridisk bistand — udnævnelse af en advokat og betaling af retsgebyrer eller betaling af retsafgifter af egen drift (udpegelse af en advokat i tilfælde af en tiltalt i en straffesag eller en administrativ sag), afkald på betaling af retsgebyrer eller muligheden for at betale dem i rater og overdragelse af fogeden (er altid en foged, der udfører tvangsfuldbyrdelse).

Følgende har ret til retsbeskyttelse:

 • Den portugisiske og den europæiske borger.
 • Udlændinge og statsløse, som har en gyldig opholdstilladelse i en EU-medlemsstat.
 • Udlændinge uden opholdstilladelse i en af Den Europæiske Unions medlemsstater — hvis lovgivningen i deres hjemland giver portugisiske statsborgere samme ret.
 • Personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden EU-medlemsstat end den, hvor retssagen finder sted (grænseoverskridende tvister).
 • Juridiske personer, der ikke arbejder med gevinst for øje — de har kun ret til retshjælp, ordninger for afkald på gebyrer og andre afgifter i forbindelse med proceduren, udnævnelse og betaling af erstatning til sponsorer, betaling af erstatning til en beskikket advokat og udpegning af en foged.

Alle ovennævnte personer skal godtgøre, at de ikke har økonomisk kapacitet til at afholde de omkostninger, der er forbundet med retssagen, advokatbistand, osv.

Ifølge portugisisk ret er den økonomiske svaghed den, der under hensyntagen til husstandens indtægter, aktiver og faste udgifter ikke har nogen objektive betingelser for at støtte omkostningerne i en sag på ad hoc-basis.

Ansøgningen om retshjælp kan rekvireres gratis hos enhver tjeneste, der ydes til offentlig service inden for social sikring eller i Link åbner i nyt vindueelektronisk form på siden om social sikring.

Ansøgningen skal sendes personligt eller sendes med post til social sikringstjeneste (vedhæft du alle nødvendige dokumenter).

Du kan kontrollere, om du har ret til retsbeskyttelse via den retshjælpssimulator, der er tilgængelig i højre side af den side, der er vedhæftet http://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridicaLink åbner i nyt vindue.

Yderligere oplysninger på Revisionsrettens side — Retshjælp

Kommissionen for beskyttelse af ofre for kriminalitet

Kommissionen er det organ i justitsministeriet, der er ansvarlig for at modtage, analysere og træffe afgørelse om erstatningskrav fra staten for ofre for voldelig kriminalitet og ofre for vold i hjemmet.

Erstatningspligten påhviler dem, der har begået overtrædelsen, men i visse tilfælde kan staten kræve erstatning, når den ikke kan bæres af den enkelte person, eller det ikke er muligt at fremskaffe den inden for en rimelig frist, og skaden har medført en betydelig forstyrrelse af skadelidtes livskvalitet og livskvalitet.

Anmodningen kan indgives i op til et år fra datoen for forbrydelsen eller, hvis der er tale om en straffesag, op til et år efter den endelige afgørelse. Et offer, der på gerningstidspunktet har været mindreårig, kan indgive ansøgning i op til et år efter at have nået myndighedsalderen eller emanciperet.

Ansøgningen skal indgives i sin egen form, f.eks. i Kommissionens lokaler, APAV's kontorer for bistand til ofre og ved hjælp af en Link åbner i nyt vindueklageformular, der findes på Kommissionens side.

Ansøgningen er fritaget for omkostninger eller afgifter for offeret, herunder de nødvendige dokumenter og attester for et sådant erstatningskrav.

Når lovovertrædelsen er begået på en anden EU-medlemsstats område, kan denne stat tilpligtes at betale erstatning til ofre for forbrydelser, forudsat at denne har sit sædvanlige opholdssted i Portugal.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 26/08/2019