Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Grondrechten - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Nationale rechtbanken

In geval van schending van zijn of haar grondrechten kan de burger een beroep doen op de rechter. De Portugese rechtbanken (civiele en administratieve rechtbanken) zijn verantwoordelijk voor de rechtsbedeling en voor de verdediging van de rechten en belangen van de burgers die door de wet worden beschermd, de repressie van de schendingen van de democratische rechtsstaat en de oplossing van conflicten tussen publieke en private belangen (artikel 202 van de grondwet van de Portugese Republiek).

Het Grondwettelijk Hof is met name verantwoordelijk voor de rechtsbedeling in juridische en constitutionele zaken. Het gebruik van het grondwettelijk hof na uitputting van de gewone middelen (zie de artikelen 70 (2) en 72 van de organieke wet inzake het grondwettelijk hof) is een erkende bevoegdheid voor de partij die in de loop van de procedure de ongrondwettigheid van een regel waarvan de toepassing heeft plaatsgevonden, heeft opgeworpen.

Zie voor meer informatie de pagina over de rechtsstelsels van de lidstaten — Portugal

Nationale mensenrechteninstelling

De Ombudsman

In Portugal heeft de Ombudsman sinds 1999 de hieronder beschreven functies verworven met die van de nationale mensenrechteninstantie, geaccrediteerd door de Organisatie van de Verenigde Naties met status A, in volledige overeenstemming met de beginselen van Parijs.

Bijgevolg maakt het deel uit van de activiteiten van de Ombudsman op het gebied van de voortdurende verspreiding van fundamentele mensenrechten en voogdij, met primaire en permanente waakzaamheid ten aanzien van de rechten van degenen die op grond van leeftijd of bepaalde psychomotorische afwijkingen kwetsbaarder zijn: kinderen, ouderen en gehandicapten.

De indiening van een klacht en de procedure vindt plaats volgens de in de afdeling betreffende de Ombudsman beschreven procedure.

De Ombudsman

De ombudsman is statutair belast met het „verdedigen en bevorderen van de rechten, vrijheden, waarborgen en rechtmatige belangen van de burger” (artikel 1, lid 1, van wet nr. 9/91 van 9 april 2012, in zijn huidige vorm), die in zijn betrekkingen met de overheid ten onrechte laattijdig is. Wanneer er geen andere manier is om de burger in staat te stellen te reageren — het ontbreken van het gebruik van de rechtsmiddelen (administratieve en/of gerechtelijke middelen) of de wijze waarop het te laat is ingesteld, kan hij of zij, zonder enige economische last, zich wenden tot de ombudsman en zijn klacht indienen, met een beroep op de argumenten die ter ondersteuning van zijn standpunt naar voren zijn gebracht.

De Ombudsman is ook, in ons land, het nationale instituut voor de mensenrechten, zoals hierboven vermeld, met de rol van het nationaal preventiemechanisme.

In het kader van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft de Raad van Ministers de ombudsman in mei 2013 de rol van het nationale preventiemechanisme gegeven. Bij de uitvoering van deze taak brengt de Ombudsman bezoeken aan gesloten locaties, zoals gevangenissen, psychiatrische ziekenhuizen of ziekenhuizen en onderwijscentra voor jongeren, om onder meer de huisvesting en de omstandigheden voor de voeding van personen die van hun vrijheid zijn benomen, te verifiëren, met inachtneming van hun grondrechten — en daarbij zo veel mogelijk hun persoonlijke levenssfeer en het wettige contact met familieleden en wettelijke vertegenwoordigers te waarborgen — en voor het bestaan van individuele therapeutische programma’s.

Klachtenafhandeling:

De indiening van een klacht bij de Ombudsman kan op verschillende manieren plaatsvinden: Per telefoon een brief, fax of e-mail sturen in de kantoren van de kantoren van de Ombudsman (De link wordt in een nieuw venster geopend.adressen) en via eenDe link wordt in een nieuw venster geopend. elektronisch klachtenformulier ( klachtenformulier) en met elk openbaar ministerie.

Niet alle mededelingen die de Ombudsman heeft ontvangen, zijn in feite een klacht in plaats van een verklaring van anonimiteit, eenvoudige verzoeken om informatie en juridisch advies of algemene tentoonstellingen over bepaalde onderwerpen, die onmiddellijk worden afgesloten.

De klacht leidt tot een procedure (die niet noodzakelijkerwijs nieuw is, aangezien de overeenstemming tussen de zaken en de opportuniteit en de proceseconomie de verwerking van meerdere klachten in één enkele procedure kunnen inhouden), die naar behoren wordt behandeld. Met andere woorden, de genomen maatregelen worden zo nodig geacht om de feiten vast te stellen. ik zou bijvoorbeeld van u horen, bijvoorbeeld de instelling waarop de klacht betrekking heeft, en zelfs de klager zelf, die ook een hoorzitting met de Ombudsman kan aanvragen.

Als gevolg van deze procedure kunnen klachten die aanleiding kunnen geven tot aanbevelingen, suggesties, aandacht en andere alternatieve manieren om conflicterende belangen te benaderen, alsook tot verzoeken om grondwettelijke of juridische toetsing, leiden.

Naast deze mogelijkheid, die eenieder toekomt aan de ombudsman, kan de ombudsman op eigen initiatief procedures instellen voor het onderzoeken van situaties die op enigerlei wijze onder de aandacht van de Ombudsman komen en onder zijn bevoegdheid vallen.

Gespecialiseerde mensenrechteninstanties

Orgaan voor de bescherming van kinderen

Nationale commissie voor de bevordering van de rechten en de bescherming van kinderen en jongeren (CNPPCJ)

De taak van de Commissie bestaat erin bij te dragen tot de planning van de staatsinterventie en tot de coördinatie van, het toezicht op en de evaluatie van het optreden van overheidsinstanties en de gemeenschap bij de bevordering van de rechten en de bescherming van kinderen en jongeren. Een van de belangrijkste taken van de Commissie is het bevorderen van de ontwikkeling van gezamenlijke protocollen en samenwerking met onder meer de comités voor de bescherming van kinderen en jongeren (CPCJ’s) die door het land worden gespiegeld.

CPCs zijn niet-gerechtelijke officiële instellingen met een functionele autonomie om de rechten van het kind en van de jongere te bevorderen en situaties te voorkomen of te beëindigen die van invloed kunnen zijn op hun veiligheid, gezondheid, opleiding, onderwijs of volledige ontwikkeling. Het Openbaar Ministerie houdt toezicht op de werkzaamheden van het CPCJ en beoordeelt de wettigheid en de gegrondheid van zijn beraadslagingen, die, indien hij dit nodig acht, zijn rechterlijke toetsing aan de orde stelt.

De commissies werken op uitgebreide of beperkte wijze. De Uitgebreide Commissie ontwikkelt maatregelen om de rechten van kinderen en jongeren te bevorderen en situaties te voorkomen.

Het beperkt comité is verantwoordelijk voor de behandeling van situaties waarin een kind of jongere persoon in gevaar is, met name: om rekening te houden met en de personen die het comité van bescherming gebruiken te informeren over de opening en het onderzoek van het proces van bevordering en bescherming, om van meet af aan de gevallen te onderzoeken waarin de beschermingscommissie zich bewust is van de gevallen waarin de beschermingscommissie zich bewust is, om te verzoeken om deelname van de leden van de Uitgebreide Commissie bij het onderzoek van de gevallen waarin dat nodig is, om te beslissen over de aanvraag en om de maatregelen voor bevordering en bescherming te volgen en te toetsen, met uitzondering van de vertrouwenwekkende maatregel van de voor adoptie geselecteerde persoon of de instelling met het oog op de toekomstige vaststelling, het uitvoeren van onderzoekshandelingen en het volgen van de bevorderings- en beschermingsmaatregelen waarom er in het kader van de samenwerkingsprocedures met andere beschermingscomités wordt verzocht, om elke zes maanden het verlengde comité te rapporteren, zonder de betrokkenen te identificeren, over de ingeleide procedures en over de voortgang van aanhangige zaken.

Klachtenafhandeling:

Eenieder die op de hoogte is van een gevaar, kan deze per brief, telefoon, fax, e-mail of in contact met de gebouwen van de commissie rechtstreeks doorgeven aan het CPCJS. De commissies zijn bevoegd voor het gebied waarop zij gevestigd zijn. Zie de contactlijst CPCJJ-J van het kind naar de verblijfplaats van het kind. De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

De CPCI’s hebben geen toestemming en instemming van de ouders en kunnen leiden tot de toepassing van de volgende maatregelen:

 • Ondersteuning van de ouders;
 • Ondersteuning van andere familieleden;
 • Het toevertrouwen aan een betrouwbare persoon;
 • Ondersteuning van de levensautonomie;
 • Pleegzorg;
 • Institutionele zorg;

Bevorderings- en beschermingsmaatregelen vinden plaats in het natuurlijk milieu of in de natuur, naar gelang van hun aard.

Instanties voor gelijke kansen

Burgerschap en gelijkheid van vrouwen en mannen (CIG)

De commissie Burgerschap en gendergelijkheid is de nationale instantie die verantwoordelijk is voor de bevordering en de verdediging van het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen. Zij heeft voornamelijk betrekking op: burgerschapseducatie; gelijkheid van man en vrouw; bescherming van het moederschap en vaderschap; bevordering van de gelijke participatie van vrouwen en mannen in de verschillende levenssferen; evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen en mannen; bestrijding van huiselijk en gendergerelateerd geweld, mensenhandel en ondersteuning van hun slachtoffers.

Het CIG is een centrale dienst van de directe administratie van de staat met administratieve autonomie en is geïntegreerd in het voorzitterschap van de Raad van Ministers en staat onder toezicht van de minister van Burgerschap en Gelijkheid.

Het is met name verantwoordelijk voor het ontvangen van klachten in verband met situaties van discriminatie of gendergerelateerd geweld, en het aanbieden ervan, in voorkomend geval, door het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen aan de betrokken bevoegde autoriteiten of entiteiten.

Klachtenafhandeling:

De IGC ontvangt via de volgende kanalen klachten over discriminatie of gendergerelateerd geweld: Elektronische post, Facebookpagina van de Commissie en op papier.

Na ontvangst van de klacht verstrekken de interne diensten analyse en kader door rechtstreeks in te gaan op de klager via hetzelfde kanaal. De gevallen waarin aan de betrokken entiteiten adviezen en/of aanbevelingen worden verstrekt en/of zaken aan de betrokken bevoegde autoriteiten worden voorgelegd (bv.: Openbaar aanklager, SAE, ERC, enz.) met kennis van de betrokken organen.

Hoge commissie voor migratie

[de Commissie voor gelijkheid en tegen discriminatie op grond van ras (ICERD)]

De Hoge Commissaris voor Migratie (ACM) is een overheidsorgaan dat betrokken is bij het definiëren, uitvoeren en evalueren van het overheidsbeleid, de horizontale en de sectorale migratie, dat relevant is voor de aantrekkelijkheid van migranten in nationale, internationale en weelfoonverbanden, voor de integratie van immigranten en etnische groepen, in het bijzonder Roma-gemeenschappen, en voor het beheer en de exploitatie van de diversiteit van culturen, etnische groepen en religies. Een van haar belangrijkste taken is het bestrijden van alle vormen van discriminatie op grond van kleur, nationaliteit, etnische afkomst of religie, ongeacht de omgeving waarin deze zich voordoen, door middel van acties, campagnes of evenementen ter vergroting van het bewustzijn van het publiek, en door het verwerken van de administratieve overtredingen waarin de wet voorziet.

Ten aanzien van ACM is het Comité voor gelijkheid en tegen rassendiscriminatie (CICDR) actief. Deze Commissie heeft tot doel raciale discriminatie te voorkomen en te verbieden en handelingen te bestraffen die een schending van de grondrechten of de weigering of het voortduren van de uitoefening van de economische, sociale of culturele rechten van een persoon inhouden op grond van zijn of haar ras of etnische afstamming, huidskleur, nationaliteit, herkomst of gebied van oorsprong in de zin en de grenzen van wet nr. 93/2017 van 26 augustus 2009, waarin het wettelijke kader voor het voorkomen, verbieden en bestrijden van discriminatie is vastgelegd. Wet nr. 93/2017 verbiedt elke vorm van discriminatie, zoals gedefinieerd in deze wet, discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, huidskleur, nationaliteit, afkomst en grondgebied van oorsprong.

Klachtenafhandeling:

Klachten kunnen worden ingediend bij de BA of rechtstreeks bij de Commissie zelf per brief, fax, e-mail of telefonisch. De klacht kan ook worden ingediend met behulp van het De link wordt in een nieuw venster geopend.op de eigen pagina van de Commissie beschikbare elektronische klachtenformulier.

Discriminerende praktijken van een natuurlijke persoon vormen een delict dat wordt bestraft met een geldboete die wordt gegradueerd tussen één en tien maal de waarde van de index van sociale steun; in het geval van discriminerende praktijken van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon vormen dergelijke praktijken een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete van vier tot en met 20 maal de waarde van de index van sociale bijstand.

In het geval van natuurlijke personen, zowel openbare als particuliere, doet de oplegging van een geldboete geen afbreuk aan de aansprakelijkheid die voortvloeit uit burgerlijke aansprakelijkheid of enige andere sanctie die kan worden opgelegd.

De Commissie houdt een register bij van de gegevens van de natuurlijke personen en rechtspersonen aan wie geldboeten en bijkomende sancties zijn opgelegd. De rechtbanken en de Autoriteit voor arbeidsomstandigheden stellen de Commissie in kennis van alle besluiten waarbij wordt aangetoond dat er sprake is van discriminerende praktijken. Bij het verstrijken van de termijn voor het instellen van een gerechtelijke procedure zonder dat de zaak bij het gerecht aanhangig is gemaakt of wanneer de beslissing van de Commissie onherroepelijk is geworden, wordt de zaak openbaar gemaakt door een uittreksel dat ten minste de identificatie van de gevonniste persoon bevat, alsmede informatie over de aard en de aard van de discriminerende praktijken en de opgelegde geldboeten en bijkomende sancties, en voor een periode van vijf jaar, op de website van de MA, I. P.

Orgaan voor gegevensbescherming

Portugese gegevensbeschermingsautoriteit.

Het is een onafhankelijk administratief orgaan dat werkt met de Assembleia da República. Het is een algemene opdracht om de verwerking van persoonsgegevens te controleren en te bewaken, met strikte eerbiediging van de mensenrechten en de in de grondwet en het recht verankerde vrijheden en waarborgen. De Commissie is de nationale autoriteit voor de controle van persoonsgegevens. De CNPD werkt samen met de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming van andere staten, met name bij de verdediging en de uitoefening van de rechten van in het buitenland wonende personen.

Klachtenafhandeling:

Klachten, klachten of verzoekschriften van personen in geval van schending van de verwerking van persoonsgegevens worden schriftelijk gericht aan de CNPD en kunnen ook elektronisch worden ingediend op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de CNPD, met naam, adres en handtekening van de auteurs.

Na hun registratie worden zij geleid en onderworpen aan de voorafgaande beoordeling van een lid. Indien de gestelde vraag niet onder de bevoegdheid van de Commissie valt of wanneer de verklaring van de betrokkene naar zijn aard niet van dien aard kan zijn dat het een besluit onmogelijk maakt, kan het worden beoordeeld of toegezonden door het lid aan wie hij is toegewezen.

De besluiten van de Commissie worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld, hebben een bindend karakter en zijn voorwerp van een klacht en beroep.

Andere gespecialiseerde agentschappen

Nationaal Instituut voor herstel, intellectuele eigendom (INR, IP)

Het Instituto Nacional para a Reibilação, I.P. is een geïntegreerd openbaar instituut dat momenteel onder de controle van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid valt, met zijn eigen administratieve autonomie en zijn eigen vermogen. Het waarborgen van gelijke kansen, het bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de waarde van personen met een handicap, met het oog op het bevorderen van hun grondrechten, zijn de beginselen die van toepassing zijn op het gedrag van het Bureau.

De INR, I.P. is bevoegd om klachten over discriminatie op grond van een handicap in ontvangst te nemen, zoals vastgelegd in Wet nr. 46/2006 van 28 augustus 2013, die gezondheidsrisico’s met ernstige gevolgen verbiedt en bestraft. Alle handelingen die een schending van fundamentele rechten tot gevolg hebben, of de weigering of het aanpassen van de uitoefening van enig recht door eenieder wegens een handicap worden beschouwd als discriminatie.

Klachtenafhandeling:

In geval van schending van de klachtenprocedure wordt een schriftelijke verklaring over de situatie in gang gezet die volgens haar discriminerend is voor het Bureau. Te dien einde is het ook beschikbaar voor de burger om te De link wordt in een nieuw venster geopend.beschikken over een http://www.inr.pt/nao-discriminacao op de website die per e-mail kan worden gestuurd (De link wordt in een nieuw venster geopend.inr@inr.mtsss.pt).

De klacht bevat de identificatie (volledige naam, identificatienummer of kaart van de burger, fiscaal nummer, volledig adres, telefoonnummer en andere contactgegevens); alle duidelijk gepresenteerde feiten te rapporteren; de vermelding van de getuigen — namen, adressen en contacten, moet op de beste wijze worden gerechtvaardigd door middel van bewijzen, getuigen of documenten die kunnen aantonen dat er sprake is van discriminatie.

Zodra de klacht is ingediend, wordt de zaak voorgelegd aan de bevoegde administratieve autoriteit (voor de inspecties, de regelgevende instanties of anderen die bevoegd zijn om dit te doen) met inspectiebevoegdheden en/of om sancties op te leggen voor de onderzoeksfase, aan het einde waarvan de procedure zal plaatsvinden, waarna de procedure wordt beëindigd of de procedure wordt beëindigd of een boete wordt opgelegd, alsook eventuele bijkomende sancties. Het afschrift van het besluit wordt toegezonden aan het Instituto Nacional para a Reiação, I.P.

De praktijk van elke discriminerende handeling is afhankelijk van de betaling van een geldboete die kan variëren van 5 tot 30 maal de waarde van het minimumgegarandeerd maandloon in overeenstemming met natuurlijke of rechtspersonen.

In het licht van de ernst van het strafbare feit en van de fout van de functionaris die een discriminerend gedrag heeft vertoond, kunnen tegelijkertijd aanvullende sancties worden opgelegd voor het verlies van voorwerpen, een verbod op de uitoefening van beroepen of op activiteiten, het ontnemen van het recht op uitkeringen of voordelen die door de overheid worden verleend, de oprichting van instellingen en de bekendmaking van beslissingen waarbij deze worden uitgevaardigd.

Commissie voor gelijke kansen op het werk (ISCED)

De Commissie is een tripartiet en gelijktijgercollege met onafhankelijke administratieve en juridische persoonlijkheid, dat tot taak heeft gelijkheid en non-discriminatie tussen mannen en vrouwen op het werk, op het gebied van werkgelegenheid en beroepsopleiding na te streven, en samen te werken bij de tenuitvoerlegging van wettelijke en verdragsrechtelijke voorschriften op dit gebied, alsook bij de tenuitvoerlegging van wettelijke en verdragsrechtelijke voorschriften op dit gebied, alsook bij de tenuitvoerlegging van wettelijke en verdragsrechtelijke voorschriften op dit gebied, in de particuliere sector, in de publieke sector en in de coöperatieve sector.

Als onderdeel van haar hoofdtaken is zij verantwoordelijk voor de behandeling van klachten die onder haar aandacht zijn gebracht of situaties waarin zij is gewezen op inbreuken op de wettelijke bepalingen inzake gelijkheid en non-discriminatie tussen vrouwen en mannen op het werk, op de arbeidsmarkt en in de beroepsopleiding, op de bescherming van het ouderschap en op het combineren van werk en gezin en op het combineren van werk en privéleven, en op het verstrekken van informatie en juridische ondersteuning op dit gebied.

Klachtenafhandeling:

Iedereen kan zijn beklag doen over aankondigingen van vacatures en andere vormen van aanwerving van werknemers die het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot het arbeidsproces niet garanderen.

Elke werknemer kan een klacht indienen in gevallen van discriminatie tussen mannen en vrouwen bij de toegang tot arbeid, werk en beroepsopleiding.

U kunt een klacht indienen per brief, fax of e-mail. Indien gewenst of wenselijk, kan de klacht worden ingediend via een telefoongesprek, via de groene lijn 800 204 684 of ter plaatse door het bellen van 21 780 37 09.

De CITE heeft vervolgens de verplichting om aan de dienst met inspectiebevoegdheden op het gebied van de werkgelegenheid (de EFSA) adviezen uit te brengen waarin het bestaan van discriminerende arbeidspraktijken op grond van geslacht wordt bevestigd of aangegeven, waardoor de desbetreffende inbreukprocedures op de hieronder beschreven wijze kunnen worden ingeleid.

De Arbeidsomstandighedenautoriteit (ACT)

De Autoriteit voor Arbeidsomstandigheden is een dienst van de staat die gericht is op het bevorderen van de verbetering van de arbeidsomstandigheden op het gehele grondgebied door toezicht te houden op de naleving van het arbeidsrecht in het kader van particuliere arbeidsverhoudingen en door de veiligheid en gezondheid op het werk in alle sectoren van de particuliere bedrijvigheid te bevorderen.

Zij is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk in alle sectoren en in de centrale en indirecte centrale en directe overheidsdiensten en -organen, met inbegrip van openbare instellingen, in de vorm van individuele dienstverlening of openbare middelen.

Klachten of klachten kunnen worden ingediend over tekortkomingen in de installatie of niet-naleving van bepalingen die onder de rechtsmacht van de ACT vallen, met name: gezondheid en veiligheid op het werk; arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; ongelijkheid en discriminatie op het werk; detachering van werknemers; arbeidstijd en organisatie van de arbeidstijd; collectieve vertegenwoordiging van werknemers; zwartwerk of zwartwerk; uitzendwerk; het werk van immigranten;

Klachtenafhandeling:

Alle werknemers, werknemersvertegenwoordigers en andere belanghebbenden kunnen een klacht of een klacht indienen door een op de ACT-website beschikbaar De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronisch formulier in te vullen.

Wanneer de arbeidsinspecteur in het kader van zijn taak, in het kader van zijn werkzaamheden, zelf en rechtstreeks, zelfs al is het niet onmiddellijk, een overtreding van de sanctie voor het opleggen van een geldboete in de vorm van een proces-verbaal opheft. In geval van een inbreuk die zelf niet aan de eisen voldoet, stelt de arbeidsinspecteur zijn verslag van zijn deskundige op, samen met het bewijsmateriaal waarover hij beschikt en de vermelding van ten minste twee getuigen.

Na de intrekking wordt de officiële kennisgeving aan de beklaagde betekend binnen 15 dagen om een vrijwillige betaling van de boete te verrichten of op een andere wijze schriftelijk antwoord te geven, alsook het bewijs dat hij in het bezit is van en arrogant zijn van zijn eigen getuigen, of om te verschijnen in persoon om te worden gehoord, binnen dagen.

De termijn voor het afronden van het onderzoek bedraagt 60 dagen, die in naar behoren gemotiveerde gevallen met gelijke perioden kan worden verlengd.

In geval van een zeer ernstige inbreuk of van recidive die met opzet of grove nalatigheid is begaan, kan de bijkomende straf van publiciteit worden opgelegd. Bijkomende sancties van tijdelijk verbod van de uitoefening van de activiteit, tot ontneming van deelneming aan het werk, tot beëindiging van de tenuitvoerlegging van het vonnis, in geval van recidive in de bovengenoemde administratieve overtredingen, rekening houdend met de ernstige gevolgen voor de werknemer of het economisch voordeel van de werkgever.

Wanneer de inbreuk bestaat in de weglating van een recht ontslaat de betaling van de geldboete de overtreder niet van de naleving ervan indien dit nog steeds mogelijk is. Wanneer de inbreuk het gevolg is van het niet betalen van bedragen, kan de ACT, naast de boete, de betaling van de uitstaande bedragen aan de werknemers binnen de betalingstermijn van de laatste bepalen.

Portugees milieuagentschap (APA)

De opdracht van het Portugese milieuagentschap bestaat erin een geïntegreerd en participatief beheer van het beleid op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling voor te stellen, te ontwikkelen en te monitoren, in samenhang met ander sectoraal beleid en in samenwerking met openbare en particuliere entiteiten die tot hetzelfde doel bijdragen, met het oog op een hoog niveau van bescherming en verbetering van het milieu en de verlening van kwalitatief hoogwaardige diensten aan de burgers. Het is ook de bevoegde autoriteit op nationaal niveau om de milieuaansprakelijkheidsregeling ten uitvoer te leggen.

Milieuaantastingen omvatten: Schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats; Waterschade; (III) bodemschade.

Opmerkingen over gevallen van milieuschade of een onmiddellijke dreiging van dergelijke schade kunnen bij het Agentschap worden ingediend en bij het verzoek om tussenkomst worden de relevante gegevens of interventies waarover zij beschikken, ter beschikking gesteld.

Klachtenafhandeling:

Kandidaten kunnen per post of per e-mail verzoeken om een De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronisch contactformulier op de pagina van het Bureau.

Bij ontvangst onderzoekt de bevoegde instantie het verzoek om optreden door de betrokken partijen ervan in kennis te stellen dat zij is aanvaard of afgewezen. Wanneer zij vaststelt dat er sprake is van milieuschade en de verzoeker procesbevoegdheid heeft, stelt zij de exploitant van het verzoek in kennis van het verzoek tot tussenkomst om een besluit te nemen over de te nemen maatregelen.

Algemene inspectie voor landbouw, zee, milieu en ruimtelijke ordening (IGAMAOT)

Het is essentieel voor de directe administratie van de staat van controle, audit en toezicht op vier hoofdgebieden: monitoring, inspectie en audits van diensten en organen binnen de IGAMAOT, op de respectieve terreinen van administratie en beheer, en op het gebied van missies zoals de regulering en de veiligheid van levensmiddelen: controle van de steun uit de nationale fondsen en de EU-fondsen en, op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en natuurbehoud, permanent toezicht en beoordeling van de wettigheid.

Hun activiteiten zijn gericht op de overheidssector en op particuliere exploitanten, waarbij ook individuele burgers betrokken zijn bij kwesties in verband met milieuwetgeving, ruimtelijke ordening of natuurbehoud, of in het geval van begunstigden van nationale of Europese steun voor landbouw en visserij.

IGAMAOT ontvangt klachten, klachten en verslagen over handelingen in verband met zijn bevoegdheden door actie te ondernemen met betrekking tot het grootste potentiële risico en door het optreden van de administratie af te stemmen op de andere bevoegde autoriteiten, afhankelijk van de kwestie waarover de klacht is gericht.

Klachtenafhandeling:

Daartoe heeft u op zijn website een elektronisch contactpunt waar u een klacht/klacht kunt indienen door een De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronisch formulier in te vullen met een gedetailleerde beschrijving van de geconstateerde situatie, de naam en het contact, en kan de vertrouwelijkheid van deze gegevens worden gevraagd door het desbetreffende veld op het formulier aan te kruisen.

Klachten, klachten, vorderingen, tentoonstellingen, deelnemingen en andere aan de IGAMAOT ingediende verzoeken, die elementen bevatten die tijdens een inspectie kunnen worden onderzocht, bepalen de instelling van een specifieke administratieve procedure volgens de instructies van het wetboek bestuursprocesrecht.

Anonieme verzoeken moeten in het verleden worden gearchiveerd, tenzij ze voldoende worden onderbouwd of gedocumenteerd.

In de loop van het onderzoek van het administratieve dossier stelt IGAMAOT een termijn voor het beantwoorden van de verzoeken om informatie of de indiening van informatie door de betrokken entiteiten.

In de loop van het onderzoek kan het ook noodzakelijk zijn om met de betrokken autoriteiten stappen te ondernemen met het oog op het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal om een oordeel te kunnen vellen over de mogelijke aanleiding van een inspectie.

Zodra het onderzoek van de zaak is afgerond en onverminderd de verplichte aangifte voor criminele doeleinden, wordt een met redenen omkleed voorstel opgesteld, dat wordt voorgelegd aan de inspecteur-generaal, wiens beslissing kan zijn: archivering; toezicht; bijzondere maatregelen te nemen; of de zaak voor te leggen aan het regeringslid dat verantwoordelijk is voor IGAMAOT, die daartoe besluit.

De Algemene Inspectiedienst (IGSJ)

Het is een centrale dienst van de directe administratie van de staat, met administratieve autonomie, die belast is met de uitvoering van de audit-, inspectie- en toezichtfuncties van alle organen, diensten en organen die onder het toezicht van het ministerie van Justitie vallen of die onder hun toezicht of regelgeving vallen, met inbegrip van het gevangeniswezen, hetzij voor de correctie van onregelmatigheden of onregelmatigheden, hetzij voor de optimalisering van de exploitatie van de diensten.

Klachten over onrechtmatig handelen en nalaten, met name vertragingen in de openbare dienstverlening, kunnen worden ingediend; verzuim van lessen; onjuiste prestaties van ambtenaren of andere personeelsleden; slechte omstandigheden in installaties en, in het algemeen, elke onregelmatigheid of tekortkoming in de exploitatie van de diensten.

Klachtenafhandeling:

Een klacht kan zonder bijzondere formaliteit worden ingediend op een van de volgende wijzen: persoonlijk, per post, per telefoon, per fax of per e-mail. Een De link wordt in een nieuw venster geopend.klachtenformulier is ook beschikbaar op de website van de IGSJ.

Klachten, klachten, deelnemingen en uitzettingen in persoon aan IGSJ worden door de inspecteur op een schaal ontvangen.

Klachten worden altijd een zaak toegewezen, waarvan het nummer wordt meegedeeld aan de klager, die hem moet vermelden in de mogelijke contacten met de GSJ. Indien gerechtvaardigd kan de klacht vergezeld gaan van het lopende of lopende inspectie- of auditproces.

De IGSJ kan worden verzocht informatie te verstrekken over de stand van de werkzaamheden van de IGSJ, onder vermelding van het respectieve nummer, met welke middelen dan ook. Als u uw klacht via de IGSJ-website hebt ingediend, kunt u uw klacht volgen aan de hand van de toegangssleutel die in de elektronische indiening is gegenereerd.

Alleen anonieme klachten zullen worden onderzocht, op basis waarvan de verklaringen consistent en gedetailleerd kunnen worden behandeld. In dit geval zal aan de indiener van de klacht geen informatie worden verstrekt over het resultaat van eventuele verdere onderzoeken, noch kan via de IGSJ-website toegang worden verkregen tot informatie over de status van het respectieve proces, aangezien de toegang tot deze informatie afhangt van de registratie van de gebruiker.

Inspectoraat-generaal van het Intern Bestuur (IGAI)

Het is een onafhankelijke dienst van de politie op het gebied van externe controle. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) houdt toezicht op alle diensten en veiligheidstroepen (GNR, PSP en SEF), die daarvan afhankelijk zijn, waarbij de functies van audit, inspectie en toezicht op hoog niveau van deze entiteiten worden gewaarborgd en de eerbiediging van de rechten van de burgers wordt gewaarborgd, met bijzondere aandacht voor de bescherming van de mensenrechten en de handhaving van de openbare orde.

Elke al dan niet nationale persoon, een groep van personen, een vereniging, een onderneming of een andere collectieve entiteit kan een klacht indienen over onrechtmatig handelen of nalaten, met inbegrip van personen die inbreuken melden op de grondrechten van de burgers door de beroepsbeoefenaars van de organen die onder het gezag staan van de MAI, en met name: vertragingen bij de verlening van openbare diensten; verzuim van lessen; het onrechtmatige gedrag van werknemers in openbare functies en ander personeel in het kader van het MAI; slechte installaties en, in het algemeen, elke onregelmatigheid of tekortkoming in de exploitatie van de dienst

Klachtenafhandeling:

De klacht kan op de volgende wijzen zonder bijzondere formaliteit worden ingediend: Per post, persoonlijk, per e-mail of via een elektronisch De link wordt in een nieuw venster geopend.klachtenformulier.

Zij geeft een gedetailleerde beschrijving van de waargenomen situatie; vermeld de verantwoordelijke persoon en geef de exacte datum en de plaats (straat en huisnummer, plaats, gemeente en gemeente) aan, indien mogelijk samen met een kaart van de gerapporteerde situatie.

Het bewijs moet zo spoedig mogelijk worden ingediend, indien dit op het moment van de deelname niet mogelijk is.

IGAI zal ervoor zorgen dat alle klachten en klachten, als onderdeel van zijn actie, naar behoren worden geanalyseerd en dat alle klagers een reactie op hun blootstellingen ontvangen. U kunt IGI vragen om informatie over de status van uw zaak, onder vermelding van het nummer ervan.

Alleen anonieme klachten zullen worden onderzocht, op basis waarvan de verklaringen consistent en gedetailleerd kunnen worden behandeld.

Inspectoraat-generaal voor Onderwijs en Wetenschap (IGEC)

De IGEC heeft tot taak te zorgen voor de wettigheid en regelmatigheid van de handelingen van de organen, bureaus en agentschappen van het ministerie van Onderwijs of onder toezicht van het lid van de regering, alsmede de controle, de audit en het toezicht op de werking van het onderwijsstelsel op het gebied van het voorschools onderwijs, het schoolonderwijs, met inbegrip van basis-, middelbaar en hoger onderwijs, en de integratie van speciale vormen van onderwijs, buitenschoolse vorming, wetenschap en technologie, en de organen en instanties van het ministerie.

De IGEC-ombudsman is gericht op het beschermen, verdedigen en bevorderen van de rechten en legitieme belangen van burgers en de eerlijkheid en billijkheid van het onderwijsstelsel. Dit resulteert in het onderzoek naar en de behandeling van klachten van gebruikers en leden van het onderwijsstelsel en kan zich ontwikkelen tot disciplinaire procedures in de vorm van onderzoeken of tuchtprocedures.

Klachtenafhandeling:

Klachten kunnen per brief, fax of e-mail worden ingediend (De link wordt in een nieuw venster geopend.igec@igec.mec.pt). Alvorens een klacht in te dienen bij de IGEC, leggen de gebruikers en de personeelsleden van het onderwijsstelsel deze situatie voor aan de bevoegde organen van de groep scholen/scholen die niet zijn gegroepeerd, bij de instelling voor hoger onderwijs of in het orgaan/de instantie.

Het beroep van de ombudsman wordt ingesteld door de gebieden van territoriale controle van de IGEC, die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de klachten van de gebruikers en de personeelsleden van het onderwijsstelsel en de vaststelling van de procedure die het meest geschikt wordt geacht voor de behandeling ervan, en kan een voorbereidende handeling verrichten die er in wezen op gericht is het voorwerp van de klacht af te bakenen en de middelen snel en snel toe te lichten. Wanneer dergelijke klachten onder de bevoegdheid van de directeur van de groep van niet-gegroepeerde scholen/scholen vallen, worden de rector/de rector/directeur van de instelling/instelling van het hoger onderwijs of de directeur-generaal van de scholen via de regionale vertegenwoordigers van het onderwijs rechtstreeks naar hem verwezen. Klachten over onderwijs- en wetenschapsdiensten/diensten worden rechtstreeks door de IGEC geanalyseerd, na de betrokken partijen te hebben gehoord.

De klachten die bij het IGEC-hoofdkantoor worden ontvangen, worden naar de gebieden van territoriale controle gestuurd voor de vaststelling van de voor de situatie meest geschikte procedure.

De groepsbestuurders/niet-gegroepeerde scholen en de rector/hoofd van de instelling voor hoger onderwijs/de instelling hebben het gezag over het onderwijs, het niet-onderwijzend personeel en de leerlingen. De directeur-generaal van de scholen heeft via de afgevaardigden van het regionaal onderwijs een disciplinaire autoriteit over het bestuursorgaan en het bestuur van groepen van niet-gegroepeerde scholen/scholen.

Wanneer de inspecteur als gevolg van een inspectie tot de slotsom komt dat er sprake is van een inbreuk op het tuchtrecht, is de inspecteur-generaal echter bevoegd om de desbetreffende tuchtprocedure in te leiden.

Van hun kant worden klachten over de werking van andere sectoren van de administratie en/of het optreden van particuliere entiteiten waarover het ministerie van Onderwijs en Wetenschap geen toezichthoudende bevoegdheden heeft en die in het hoofdkantoor of in de territoriale inspectiegebieden zijn ontvangen, doorverwezen naar de relevante diensten van de centrale, regionale of lokale overheid, indien deze de betrokkene in kennis stelt.

Algemene inspectie van de activiteiten op het gebied van de volksgezondheid (IGAS)

De Algemene Inspectiedienst voor Gezondheidsactiviteiten is de centrale administratie van de directe administratie van de staat, die tot taak heeft te zorgen voor de naleving van het recht en de hoge technische actieniveaus op alle gebieden van de gezondheidszorg, hetzij door het ministerie van Volksgezondheid, hetzij door de ondergeschikte organen daarvan, hetzij door openbare, particuliere of sociale entiteiten.

Eventuele onregelmatigheden of tekortkomingen in de exploitatie van de diensten, zoals: handelingen en nalatigheden die geacht worden illegaal te zijn, misbruik van overheidsmiddelen of fondsen, gevallen van fraude of corruptie, belemmeringen of ongelijkheden bij de toegang tot gezondheidszorg in een bepaalde aanbieder of vestiging, verkeerd gedrag van ambtenaren of gezondheidswerkers, en andere.

In het geval van het feit dat de kwestie waarover de klacht wordt ingediend niet onder de bevoegdheid van de IGA’s valt, wordt de presentatie of beëindiging door de naar behoren geïdentificeerde entiteit altijd aan de bevoegde autoriteit toegezonden.

Klachtenafhandeling:

Personen, zowel nationale als buitenlandse, groepen van personen, verenigingen, ondernemingen of andere rechtspersonen kunnen bij brief of per e-mail een klacht indienen.

Klachten/blootstellingen kunnen te allen tijde worden ingediend en moeten volledig zijn en worden gestaafd door, indien mogelijk, gedetailleerde informatie over de betrokken persoon of organisatie, de feiten, data en plaatsen van haar praktijk, hun persoonlijke identificatie (naam en contactgegevens) en informatie over de vraag of de klacht/expositie was ingediend bij een andere entiteit, te verstrekken.

In de IGO’s worden klachten en tentoonstellingen onderzocht, op basis waarvan kan worden gekeken naar de consistentie en de omstandigheden van de tijd, de toestand en de plaats van de feiten of handelingen, de daders en de eventuele aansprakelijkheid van de daders.

De gemelde/blootgestelde gevallen kunnen leiden tot een proces van inspectie of verduidelijking overeenkomstig de regels voor de inspectie van de IGAS. In het kader van de controleprocedures wordt het beginsel van hoor en wederhoor, dat de belanghebbenden in staat moet stellen hun standpunt kenbaar te maken, altijd in acht genomen, behalve in de gevallen waarin het recht voorziet, met name in de gevallen
waarin het onderzoek van de strafvervolging en de bewijsvoering objectief gerechtvaardigd kan zijn.

Het resultaat van het IGAS staat bekend bij de betrokkene, die naar behoren is geïdentificeerd.

Regelgevende instantie voor de gezondheidszorg (ERS)

De Health Regulatory Authority (ERS) is een onafhankelijk overheidsorgaan dat belast is met het reguleren van de activiteiten van de instellingen voor gezondheidszorg, waaronder alle zorgverstrekkers die in contact staan met het publiek op het Portugese vasteland, in de publieke, de particuliere en de sociale sector, met uitzondering van apotheken.

De regulering van en het toezicht op de aanbieders omvat: het behandelen van klachten van gebruikers, aanbieders en instellingen; inspecties en audits van de gebouwen van de zorgaanbieder; het onderzoeken van situaties die de rechten van de gebruikers in gevaar kunnen brengen; het voeren van inbreukprocedures en het opleggen van sancties; het geven van instructies, aanbevelingen en adviezen; studies over de organisatie van het gezondheidsstelsel.

ERS-klachten kunnen betrekking hebben op:

 • Toegang tot gezondheidszorg
 • Discriminatie
 • Kwaliteit van de gezondheidszorg
 • Kwaliteit van de administratieve bijstand
 • Gebruikersrechten
 • Oproepingstijdstippen
 • Markering van de wachttijden
 • Financiële kwesties
 • Juridische kwesties
 • Kwaliteit van de lokalen

Klachtenafhandeling:

Gebruikers van medische diensten kunnen een klacht indienen via de klachtenprocedure, die beschikbaar wordt gesteld in inrichtingen waar de openbare dienst openbaar wordt gemaakt of rechtstreeks aan het bedrijf of de entiteit die de dienst/dienstverlener levert, op een tijdstip na het evenement.

Het is ook mogelijk om de blootstelling rechtstreeks aan het LRA door te verwijzen per post, per telefoon, in hand of met gebruikmaking van het online beschikbare klachtenformulier op het ERS-portaal (https://www.ers.pt/pages/50De link wordt in een nieuw venster geopend.). Het ERS dient via het online klachtenregister klachten in voor dezelfde procedurele behandeling als voor klachten uit traditionele klachtendossiers die verkrijgbaar zijn bij aanbieders van gezondheidszorg of tentoonstellingen.

Indien de indiener van de klacht bij de vestiging van de aanbieder schriftelijk in kennis is gesteld van het beschikbare klachtenboekje, mag hij verwijzen naar het ERS-systeem het duplicaat van de vordering, dat hem bij de indiening van de klacht (blue sheet) had moeten worden voorgelegd. De leverancier heeft echter 10 werkdagen de tijd om de klacht naar het ERS te sturen.

Als u via het verzenden van een formele brief, fax of e-mail rechtstreeks aan de leverancier bent blootgesteld, kunt u het ERS-exemplaar van het oorspronkelijk verzonden document naar het ERS-exemplaar verwijzen.

Na ontvangst van de klacht stelt het ERS de klacht in kennis om de beweringen te doen die het passend acht. Afhankelijk van de combinatie van de inhoud van de klacht en de ingediende klachten zal het ERS passende maatregelen nemen overeenkomstig de hem bij wet verleende bevoegdheden. Als de klacht niet naar behoren wordt vastgesteld of wanneer de klacht niet duidelijk is, zal het ERS de klacht archiveren als gevolg van de onmogelijkheid van verwerking. Indien de klacht niet onder haar bevoegdheid valt, stelt het ERS de indiener van de klacht in kennis van de instantie die bevoegd is de klacht te behandelen, door deze te doen toekomen.

Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid

IGMTSS is een directe overheidsdienst, als onderdeel van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid. Het is een sectoraal controleorgaan binnen de diensten en organen van de MTSSS of onder de verantwoordelijkheid van de respectieve minister.

Houdt met name rekening met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften voor de handelingen van de diensten en organen van het ministerie, of valt onder het toezicht van het ministerie, en beoordeelt de prestaties en het beheer ervan door inspecties en audits uit te voeren; het beoordelen van de kwaliteit van de aan de burger verleende diensten en het aanbevelen van wijzigingen en maatregelen om tekortkomingen en onregelmatigheden aan te pakken.

Klachten, klachten en of deelnemingen in verband met de uitoefening van de activiteiten van de onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallende entiteiten, met inbegrip van instellingen die deel uitmaken van de instellingen van Santa Casa da Misericordia en van de particuliere instellingen voor maatschappelijke solidariteit, kunnen worden gericht aan de Inspectie.

Klachtenafhandeling:

U kunt uw klacht per post, e-mail of De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronisch op de internetsite indienen. Naast de identificatie van de aangeklaagde entiteit en de datum van de feiten wordt een beknopte en duidelijke beschrijving gegeven van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht.

Portugese Autoriteit voor voedselveiligheid en economische monitoring (SAE)

Het ASAE is de nationale administratieve instantie die gespecialiseerd is op het gebied van voedselveiligheid en economisch toezicht. Op die manier is het verantwoordelijk voor het beoordelen en rapporteren van risico’s in de voedselketen, alsook voor de discipline van de economische activiteit in de levensmiddelen- en de non-foodsector door de naleving van de regelgeving te controleren en te voorkomen.

Alle leveranciers van goederen of diensten die actief zijn in een fysieke, vaste en vaste inrichting; zij hebben rechtstreeks contact met het publiek en leveren goederen of diensten in Portugal en zijn verplicht een klacht in te dienen.

Klachtenafhandeling:

Wanneer een dienst of aankoop van een product wordt geleverd, voelt de consument zich niet volledig tevreden, kan hij het boek van de klachten opvragen en op deze wijze de reden voor zijn ontevredenheid toelichten. De originelen van de klachtenformulieren moeten door dienstverleners binnen 10 werkdagen aan het ASAE worden toegezonden.

Een klacht over illegale feiten kan ook worden ingediend door gebruik te maken van het op de ASAE-pagina beschikbare De link wordt in een nieuw venster geopend.klachtenformulier, en dit kan administratieve of strafrechtelijke kwesties betreffen die onder de bevoegdheid van de Autoriteit vallen.

In het geval van de gemelde onwettige handeling die buiten de bevoegdheid van het ASAE valt, wordt de klacht doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit.

De klacht wordt volledig en met redenen omkleed aan de hand van, voor zover mogelijk, gedetailleerde informatie over de feiten en de gerapporteerde entiteit, de plaats waar de feiten zich voordoen (adres en/of andere referentiepunten), motivering van de opzegging en andere relevante kwesties. Als u ervoor kiest om een anonieme melding te maken, kunt u op een later tijdstip geen informatie verstrekken.

Na ontvangst van de klacht en, in voorkomend geval, de klachten leidt de SAE de passende procedure in als uit de feiten die voortvloeien uit de klacht blijkt dat de overtreding van toepassing is. Indien dit niet het geval is, stelt de SAE de leverancier van goederen of de dienstverlener daarvan in kennis, zodat zij binnen 10 werkdagen de door haar passend geachte beweringen doet toekomen.

Na de inhoud van de klachten te hebben onderzocht en gelet op de inhoud van de klacht die tot de klacht heeft geleid, kan de ASAE de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar een andere instantie die bevoegd is voor het onderwerp van de klacht, of, indien er geen dergelijke kwestie is, om de sluiting ervan voor te stellen.

Wanneer het onderzoek van de in de klacht aangevoerde feiten aanleiding geeft tot een geschil en nadat alle voor de wettelijke herinvoering van de situatie noodzakelijke stappen zijn voltooid, stelt de SAE klager schriftelijk in kennis van de procedures of maatregelen die naar aanleiding van de klacht zijn of zullen worden genomen, indien deze naar behoren worden vastgesteld.

Andere organen

Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS)

Het Instituto da Segurança Social, I. P. is een openbare instelling voor bijzondere regelingen in het kader van de indirecte administratie van de staat, met eigen administratieve en financiële autonomie en eigen vermogen.

Hij zorgt overeenkomstig de wet voor wettelijke bescherming. Rechtsbescherming is een recht van personen en entiteiten zonder winstoogmerk die niet in staat zijn te betalen voor de kosten in verband met gerechtelijke procedures (in rechte), in geval van ontslag, echtscheiding, uitzetting, hereigendom, enz., in geval van echtscheiding met wederzijdse instemming.

De rechtsbescherming omvat:

Juridische raadpleging — raadpleging van een advocaat voor technische verduidelijking van het recht dat van toepassing is op specifieke kwesties of gevallen waarin het gaat om een substantieel of rechtmatig persoonlijk belang of rechten die worden geschaad of bedreigd door een letsel (niet van toepassing op non-profitentiteiten).

Rechtsbijstand — benoeming van een advocaat en betaling van de honoraria van de rechter ambtshalve (aanwijzing van de advocaat in het geval van een verdachte in strafrechtelijke of administratieve procedures), afzien van de betaling van de gerechtskosten of de mogelijkheid om deze in termijnen te betalen en de overdracht van een tenuitvoerleggingsagent (is altijd een gerechtsdeurwaarder die de taken van de controlerende autoriteit uitvoert).

Het recht op rechtsbescherming:

 • De Portugese en de Europese burger.
 • Buitenlanders en staatlozen die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning in een lidstaat van de Europese Unie.
 • Buitenlanders zonder verblijfstitel die in een lidstaat van de Europese Unie geldig zijn — indien de wetgeving van hun land van herkomst hetzelfde recht toekent aan onderdanen van Portugal.
 • Personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie dan de lidstaat waar de procedure plaatsvindt (grensoverschrijdende geschillen).
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk — zij hebben alleen recht op rechtsbijstand, de regelingen voor het afzien van de vergoeding en andere kosten in verband met de procedure, de aanstelling en de betaling van de vergoeding aan de referent, de betaling van de vergoeding van een door de rechter aangestelde advocaat en de toewijzing van een functionaris voor de tenuitvoerlegging.

Al deze personen moeten aantonen dat zij geen economische draagkracht hebben om de kosten van de gerechtelijke procedure, de aanwerving van een advocaat, enz. te dragen.

Volgens het Portugese recht is de economische zwakte de zwakke plek die, rekening houdend met het inkomen, de activa en de vaste huishoudelijke uitgaven van het huishouden, geen objectieve voorwaarden heeft om de kosten van een zaak op ad-hocbasis te ondersteunen.

De aanvraagformulieren voor rechtsbijstand kunnen gratis worden verkregen bij elke dienst voor de openbare dienst van de sociale zekerheid of in De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronische vorm op de pagina van de sociale zekerheid.

De aanvraag moet persoonlijk worden verzonden of per post worden toegezonden aan elke socialezekerheidsdienst (u moet alle noodzakelijke documenten bijvoegen).

U kunt nagaan of u recht hebt op rechtsbescherming via de Legal Protection simulator, die beschikbaar is aan de rechterzijde van de pagina van de pagina http://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridicaDe link wordt in een nieuw venster geopend..

Meer informatie op de pagina van de Rekenkamer — Rechtsbijstand

Commissie voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven

De Commissie is het orgaan van het ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor het ontvangen, analyseren en het nemen van beslissingen over schadevorderingen van de staat van slachtoffers van geweldsmisdrijven en slachtoffers van huiselijk geweld.

De compensatieplicht ligt in de handen van de personen die het strafbare feit hebben gepleegd, maar in sommige gevallen kan de staat schade veroorzaken wanneer hij niet door het individu kan worden gedragen of indien het niet binnen een redelijke termijn kan worden verkregen en de schade een aanzienlijke verstoring van het niveau en de kwaliteit van het leven van het slachtoffer heeft veroorzaakt.

De vordering kan tot één jaar na de datum van het misdrijf of, in het geval van een strafprocedure, worden ingediend tot een jaar na het definitieve besluit. Een slachtoffer dat ten tijde van het misdrijf minderjarig was, kan de aanvraag indienen tot één jaar na het bereiken van de meerderjarigheid.

De aanvraag moet in zijn eigen vorm worden ingediend, bijvoorbeeld in de gebouwen van deze Commissie, de Slachtofferondersteunende diensten van de ANAV (Portugese vereniging voor slachtofferhulp) en door middel van een De link wordt in een nieuw venster geopend.klachtenformulier dat beschikbaar is op de pagina van de Commissie.

De aanvraag wordt vrijgesteld van alle kosten en lasten voor het slachtoffer, met inbegrip van de documenten en certificaten die nodig zijn om een dergelijk verzoek kosteloos te verkrijgen.

Wanneer het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie, kan de door die staat te betalen schadevergoeding worden voorgelegd aan het Comité voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven, mits de verzoeker zijn gewone verblijfplaats in Portugal heeft.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 26/08/2019