Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Основни права - Шотландия

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.


Национални институции по правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи по правата на човека

Други

Национални институции по правата на човека

Посочените по-долу институции биха могли да ви предоставят съвети във връзка с конкретния казус.

1. Комисия за равенство и права на човека (The Equality and Human Rights Commission)

Комисията за равенство и права на човека е националният орган по въпросите на равенството (НОВР) за Шотландия, Англия и Уелс и работи за премахване на дискриминацията и насърчаване на равенството в деветте области, защитени съгласно Закона за равенството (Equality Act) от 2010 г.: възраст, увреждане, пол, раса, религия и убеждения, бременност и майчинство, брак и регистрирано партньорство, сексуална ориентация и смяна на пола.  Комисията е национална институция по правата на човека от категория „А“, която е независима от правителството, като в Шотландия тя споделя функциите си по популяризиране и защита на правата на човека с Комисията по правата на човека на Шотландия.

В качеството на национална институция за защита на правата на човека Комисията за равенство и права на човека (КРПЧ):

 • допринася за повишаване на осведомеността, разбирането и защитата на правата на човека
 • насърчава публичните органи да зачитат Закона за правата на човека
 • предоставя информация във връзка с правата на човека на гражданите, организациите на гражданското общество и публичните органи
 • наблюдава състоянието на правата на човека във Великобритания, докладва направените от нея констатации и отправя препоръки към ООН, правителството и парламента
 • съветва правителството на Обединеното кралство и парламента и децентрализираните администрации на Шотландия и Уелс относно последиците за правата на човека от политиките и предложеното законодателство
 • използва правомощията си, за да подобрява защитата на правата на човека

Сред правомощията, предоставени на КРПЧ от закона, са:

 • да започва производство за съдебен контрол — вид съдебно производство, при което съдията разглежда законосъобразността на решение или действие от страна на публичен орган
 • да отправя предупреждения за съдебен контрол преди приемането на законодателни актове, ако счита, че по отношение на дадена група предложената промяна на закона ще доведе до нарушаване на правата на човека
 • да встъпва в дела, свързани с правата на човека, заведени от други лица (известно като встъпване на „трето лице“) — Комисията обаче не може да оказва подкрепа по индивидуални дела, свързани с правата на човека, които не обхващат въпроси, свързани с равенството
 • да събира сведения по всякакви въпроси, свързани с правата на човека — ако Комисията отправи препоръки за промяна и подобряване на политиката, практиката и законодателството към някоя организация, тази организация трябва да вземе предвид препоръките
 • да връчва известие на несъответствие, ако счита, че даден публичен орган не е спазил задължението си за равенство — с това може да изисква от него да изпълни задължение или може да посочи подробно стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира спазването на задължението

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.equalityhumanrights.com/

Данни за контакт:

Комисия за равенство и права на човека -— Служба в Шотландия

Телефон: 0141 288 5910

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецscotland@equalityhumanrights.com

Лицата, ползващи британски жестомимичен език, могат равнопоставено да се свържат с Комисията, за да бъдат изслушани заинтересованите страни.  За повече информация се свържете с Комисията за равенство и права на човека на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.equalityhumanrights.com/

Служба за подкрепа и консултации по въпросите на равенството

Телефон: 0808 800 0082
Телефон за изпращане на текстови съобщения: 0808 800 0084

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецeass@mailgb.custhelp.com

Пощенски адрес: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Чрез уебсайтаВръзката отваря нов прозорецhttp://www.equalityadvisoryservice.com/ можете да получите достъп също и до превод от и на британски жестомимичен език, уебчатове и формуляр за контакт.

Работно време:
От понеделник до петък: от 9,00 ч. до 19,00 ч.
Събота: от 10,00 ч. до 14,00 ч.
Почивни дни: неделя и на официални празници

2. Комисия по правата на човека на Шотландия (The Scottish Human Rights Commission)

Комисията по правата на човека на Шотландия е националната институция по правата на човека на Шотландия, като тя отговаря на Парижките принципи на Организацията на обединените нации, отнасящи се до статута на националните институции, и е с най-висока степен на акредитация („категория А“).  Комисията по правата на човека на Шотландия (КПЧШ) е независим орган, създаден от Парламента на Шотландия през 2008 г., и има общо задължение да допринася за повишаване на осведомеността, разбирането и зачитането на всички права на човека — икономически, социални, културни, граждански и политически — по отношение на всички хора и на цялата територия на Шотландия, както и да насърчава най-добрите практики в областта на правата на човека.  Тя може също така да докладва директно на ООН по въпроси, свързани с правата на човека.  Пълните задължения и правомощия на Комисията са определени в Закона за Комисията по правата на човека на Шотландия от 2006 г.

КПЧШ разполага с правомощия:

 • да препоръчва промени в закон, политика и практика
 • да популяризира правата на човека чрез образование, обучение и публикуване на изследвания
 • да извършва проверки на политиките и практиките на публичните органи на Шотландия;

КПЧШ не разглежда жалби и не предоставя помощ на физически лица.  Въпреки това нейната листовка „Помощ във връзка с правата на човека“ предоставя подробности за организациите и услугите, които могат да предоставят съвети и помощ.

Данни за контакт:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Тел: 0131 244 3550
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецhello@scottishhumanrights.com
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецКомисия по правата на човека на Шотландия

Омбудсмани

1. Омбудсман по публичните услуги на Шотландия (Scottish Public Services Ombudsman)

Омбудсманът по публичните услуги на Шотландия предоставя безплатни, независими и безпристрастни услуги при спорове между граждани и органи на местната и централната власт, като се опитва да помогне за решаване на спора или коригиране на несправедливи ситуации.  Той е последната възможна инстанция при разглеждането на жалби срещу публични органи в Шотландия (различните съвети, Националната здравна служба, сдруженията за жилищно настаняване, колежи и университети, затвори, повечето доставчици на вода, шотландското правителство и неговите агенции и министерства и повечето от шотландските органи).

Данни за контакт:

Безплатен телефон: 0800 377 7330
Телефон: 0131 225 5330

Пощенски адрес: Freepost SPSO (не е необходимо да се поставя пощенска марка)

За лично подаване на документи: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (работно време: понеделник, сряда, четвъртък и петък — от 9:00 ч. до 17:00 ч., вторник — от 10:00 ч. до 17:00 ч.)

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецОмбудсман по публичните услуги на Шотландия

2. Омбудсман по парламентарни и здравни въпроси (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Омбудсманът по парламентарни и здравни въпроси е последната възможна инстанция за жалби във връзка с Националната здравна служба в Англия и публичните услуги, предоставяни от правителството на Обединеното кралство.  Услугите му са безплатни и той разглежда жалби в случаите, когато дадено лице смята, че е допусната несправедливост или са създадени затруднения вследствие на това, че дадена организация не е действала правилно или справедливо или предоставената от нея услуга е с лошо качество и проблемът не е бил отстранен.

Омбудсманът не е част от правителството.  Той е създаден от Парламента с цел да предоставя независима услуга по разглеждане на жалби.  Той споделя констатациите от работата си с Парламента, за да му помогне да упражнява контрол върху доставчиците на публични услуги; констатациите му се споделят и с други образувания с цел да спомогнат за подобряване на публичните услуги.  Омбудсманът се отчита пред Парламента на Обединеното кралство, а Комисията по въпросите на публичната администрация и по конституционни въпроси упражнява контрол върху работата му.

Преди да се подаде оплакване пред омбудсмана, трябва първо да се подаде жалба до организацията, предизвикала недоволството.  Ако оплакването се отнася до конкретно министерство на правителството на Обединеното кралство или до публична организация на Обединеното кралство, трябва да се свържете с депутат, който да отнесе въпроса пред омбудсмана.

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецОмбудсман

Данни за контакт:

Телефон: 0345 015 4033 (от понеделник до петък: от 8:30 ч. до 17:30 ч.)

Услуга „Обратно повикване“ — изпратете съобщение „call back“ на номер: 07624 813 005

Ако използвате британски жестомимичен език, можете да ползвате услугата SignVideo: Връзката отваря нов прозорецSignVideo

Специализирани органи по правата на човека

1. Комисар по въпросите, отнасящи се до децата и младите хора в Шотландия (Children and Young People's Commissioner Scotland)

Комисарят по въпросите, отнасящи се до децата и младите хора в Шотландия, отговаря за повишаване на осведомеността и разбирането за правата на децата и помага на децата да отстояват правата си. Комисарят е оправомощен да извършва разследвания дали доставчиците на услуги вземат под внимание правата, интересите и мнението на групите деца и млади хора при вземането на решения или предприемането на действия, които ги засягат.

Данни за контакт:

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Телефон: 0131 346 5350
Безплатен телефон за млади хора: 0800 019 1179
Телефон за изпращане на текстови съобщения: 0770 233 5720

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinbox@cypcs.org.uk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецКомисар по въпросите, отнасящи се до децата и младите хора в Шотландия

2. Комисар по информацията на Шотландия (The Scottish Information Commissioner)

Службата на Комисаря по информацията на Шотландия насърчава и налага спазването както на правото на обществеността да иска достъп до информацията, съхранявана от публичните органи на Шотландия, така и на добрите практики от страна на различните органи.  В процеса на работата си Комисарят подкрепя откритостта, прозрачността и отчетността на публичните органи.

Комисарят отговаря за прилагането и популяризирането на шотландското законодателство относно свободата на информацията, а именно:

 • Закона за свобода на информацията (Шотландия) от 2002 г. (The Freedom of Information (Scotland) Act 2002)
 • Наредбите относно информацията за околната среда (Шотландия) от 2004 г. (The Environmental Information (Scotland) Regulations 2004)
 • Наредбите INSPIRE (Шотландия) от 2009 г. (The INSPIRE (Scotland) Regulations 2009)

Комисарят и неговият екип:

 • извършват проверки на прилагането на законодателството и издават правнообвързващи решения;
 • насърчават добрите практики сред публичните органи;
 • предоставят на обществеността информация относно правата на гражданите.

Данни за контакт:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Телефон: 01334 464610
Факс: 01334 464611
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецenquiries@itspublicknowledge.info
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецКомисар по информацията на Шотландия

3. Служба на комисаря по информацията (Information Commissioner's Office)

Службата на комисаря по информацията е независим орган на Обединеното кралство, чиято цел е да поддържа правото на информираност в интерес на обществото, да насърчава откритост от страна на публичните органи и да следи за неприкосновеността на личния живот на хората.

Данни за контакт:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Телефон: 0303 123 1113 (или 01625 545745, ако не желаете да се свързвате с номер, който започва с „03“)
Факс: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Телефон: 0131 244 9001

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецScotland@ico.org.uk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецСлужба на Комисаря по информацията

Други организации

1. Служба за помощ на гражданите (Citizens Advice Service)

Службата за помощ на гражданите помага на хората да решават правни, финансови и други свои проблеми, като осигурява безплатни, независими и поверителни консултации и се опитва да повлияе на създателите на политики.

Данни за контакт:

Пряка телефонна линия за връзка със Службата за помощ на гражданите: 0808 800 9060 (от понеделник до петък: от 9,00 ч. до 18,00 ч.)

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецСлужба за помощ на гражданите

За да се свържете със Службата за помощ на гражданите, натиснете тук: Връзката отваря нов прозорецhttp://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm

2. Организация за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия (Victim Support Scotland)

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия е доброволческа организация, която помага на хора, пострадали от престъпления.  Тя осигурява емоционална подкрепа, практическа помощ и важна информация за жертви, свидетели и други хора, засегнати от престъпления.  Услугата е безплатна, поверителна и се предоставя от доброволци чрез мрежа от служби за подпомагане на жертвите на престъпления и за правосъдие по отношение на младите хора в отделните общности и служби за защита на свидетели към съдилищата.

На уебсайта на организацията се предоставя повече информация, включително как да се свържете с нея:

Връзката отваря нов прозорецОрганизация за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия

Гореща линия: 0345 603 9213 (от понеделник до петък: от 8,00 ч. до 20,00 ч.)

Кодекс на правата на жертвите в Шотландия (The Victims' Code for Scotland)

В Връзката отваря нов прозорецКодекса на правата на жертвите в Шотландия (Victims' Code for Scotland) се посочват ясно и на едно място правата и възможностите за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления в Шотландия.

3. Служба на комисаря по имиграционни въпроси (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Службата на комисаря по имиграционни въпроси (СКИВ) е независим неведомствен публичен орган, създаден съгласно Закона относно имиграцията и убежището от 1999 г.

Ключовите отговорности на СКИВ са:

 • да регулира консултантите по имиграционни въпроси;
 • да насърчава прилагането на добри практики чрез определяне на стандарти;
 • да приема и разглежда жалби относно лица, които предоставят консултации по имиграционни въпроси;
 • да образува наказателни производства срещу лица, които извършват незаконни дейности;
 • да следи регулирането на лица, които предоставят консултации по имиграционни въпроси и които се регулират от една от определени професионални организации.

СКИВ не предоставя консултации по имиграционни въпроси и не препоръчва или одобрява конкретни консултанти.

СКИВ работи с широк кръг от организации, включително професионални сдружения, трибунали, Агенцията за граничен контрол на Обединеното кралство и доброволчески организации.

За допълнителна информация вж.: Връзката отваря нов прозорецСлужба на комисаря по имиграционни въпроси

Данни за контакт:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Телефон: 0845 000 0046

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@oisc.gov.uk

4. Съвет за правна помощ на Шотландия (СППШ) (The Scottish Legal Aid Board )

Целта на правната помощ в Шотландия е да се осигури достъп до правосъдие за хората, които не могат да си позволят да платят съдебните си разноски.  Съветът за правна помощ на Шотландия се занимава с управлението на системата за правна помощ в страната в рамките на предвиденото от закона.

За да поискате правна помощ, е нужно да намерите адвокат, който се занимава с правна помощ.  Ще трябва да докажете, че не сте в състояние сам да платите за юридическата помощ, както и че проблемът ви е сериозен.  Може да се наложи да платите част от сумата за покриване на разноските по делото или да върнете платените разноски по-късно.

В зависимост от финансовото ви положение и от вида юридическа помощ, която ви е нужна, може да се окаже, че не е необходимо да плащате каквото и да било.

Видът правна помощ, за която кандидатствате, зависи от вида на юридическата помощ, която ви е нужна.  Този въпрос ще ви бъде разяснен от адвоката.

 • Правната помощ може да спомогне да заплатите на адвоката за предоставените от него юридически консултации, например информация за правата ви и за възможните варианти, с които разполагате, или помощ при преговори и изготвяне на документи.  Тя не покрива съдебни разноски.

При необходимост обаче адвокатът може да ви представлява пред съда в следните случаи:

 • по граждански дела, напр. при проблеми, свързани с жилище, ако се развеждате, при спор във връзка с децата или при нужда от помощ във връзка със задължения за недвижим имот;
 • при изслушване на дете, напр. ако сте млад човек (или родител/настойник на такъв) и сте призован да се явите на заседание за решаване на даден проблем;
 • по наказателно дело, напр. ако сте обвинен в престъпление или сте застрашен от осъждане на лишаване от свобода.

За допълнителна информация относно СППШ или за да се свържете с него:

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Телефон: 0131 226 7061 (от понеделник до петък: от 08,30 ч. до 17,00 ч.)
Британски жестомимичен език: Връзката отваря нов прозорецcontact Scotland-BSL — услуга за онлайн превод, за Шотландия.
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецgeneral@slab.org.uk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецСъвет за правна помощ на Шотландия

5. Инспекторат в областта на грижите (Care Inspectorate)

Инспекторатът в областта на грижите регулира и извършва инспекции на услугите по предоставянето на грижи в Шотландия, за да гарантира, че те отговарят на стандартите.  Той извършва съвместни инспекции с други регулаторни органи за проверка на качеството на работата на различните организации по места в областта на подпомагането на възрастни и деца.

Данни за контакт:

Телефон: 0345 600 9527
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецenquiries@careinspectorate.com
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецИнспекторат в областта на грижите

6. Комисия по въпросите на психическото здраве — Шотландия (Mental Welfare Commission Scotland)

Комисията защитава и популяризира правата на човека по отношение на хората с психични заболявания, когнитивни увреждания, деменция и свързаните с това състояния.  Тя осъществява това чрез оправомощаване на физически лица и лица, които полагат грижи за тях, наблюдаване на законодателството в областта на психичното здраве и неработоспособността и оказване на влияние върху и оспорване на решения на доставчици на услуги и създатели на политики.

Линия за консултации: 0800 389 6809 (само за потребители на услугите и за лица, полагащи съответните грижи) или 0131 313 8777 (за специалисти) (от понеделник до четвъртък: от 9:00 ч. до 17:00 ч.; петък: от 9:00 ч. до 16:30 ч.)
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецenquiries@mwcscot.org.uk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецКомисия по въпросите на психическото здраве — Шотландия

За допълнителна информация или помощ

Посочените по-долу организации и органи биха могли да ви предоставят информация или помощ в рамките на своите правомощия.

Уебсайт на правителството на Обединеното кралство за граждани на Обединеното кралство: Връзката отваря нов прозорецGov.UK

Консултации във връзка с жилищно настаняване: Връзката отваря нов прозорецShelter — Шотландия

ACAS — консултации в областта на заетостта: Връзката отваря нов прозорецACAS

National Debtline — консултации по въпросите на задлъжнялостта: Връзката отваря нов прозорецNational Debt Line

StepChange Debt Charity — консултации по въпросите на задлъжнялостта: Връзката отваря нов прозорецStep Change

Money Advice Service — консултации по парични и финансови въпроси: Връзката отваря нов прозорецMoney Advice Service

Law Society of Scotland — помощ за намиране на адвокат, включително по въпроси от областта на правата на човека: Връзката отваря нов прозорецLaw Society

Scottish Child Law Centre — безплатни юридически консултации за деца и по въпроси, отнасящи се до деца: Връзката отваря нов прозорецSCLC

Contact — информация, подкрепа и консултации за семейства на деца с увреждания: Връзката отваря нов прозорецContact

Служба за консултации и подкрепа в полза на пациенти (Patient Advice and Support Service (PASS) към Бюрото за граждански консултации — независима служба, предоставяща информация, консултации и подкрепа за пациенти и лицата, полагащи грижа за тях: Връзката отваря нов прозорецPASS

Scottish Association for Mental Health (Шотландско сдружение за психично здраве): Връзката отваря нов прозорецSAMH

Care Information Scotland — услуга, предоставяна по телефона и чрез уебсайт, за информация относно услугите по предоставяне на грижи за възрастни хора, живеещи в Шотландия: Връзката отваря нов прозорецCIS

SurvivorScotland извършва контрол за изпълнението на националната стратегия за лицата, жертви на злоупотреба в детска възраст: Връзката отваря нов прозорецSurvivorScotland

Гореща телефонна линия за възрастни хора в Шотландия: Връзката отваря нов прозорецAge UK Scotland

Scottish Women's Aid (помощ за жени в Шотландия): Връзката отваря нов прозорецSWA

Съвет по въпросите на бежанците в Шотландия (Scottish Refugee Council): Връзката отваря нов прозорецSRC

Правен център по въпросите на етническите малцинства (Ethnic Minorities Law Centre): Връзката отваря нов прозорецEMLC


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/05/2018