Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обща информация

Наследственоправните разпоредби се различават значително в отделните държави членки (например що се отнася до определянето на наследниците, дяловете и запазените части, начина на управление на наследствената маса, границите на отговорността на наследниците за задължения на наследодателя и т.н.).


Обща информация

С приемането на 4 юли 2012 г. на нови норми на Съюза се прави важна стъпка за улесняването на трансграничното наследяване. Нормите ще улеснят гражданите при решаването на правни въпроси, свързани с международно наследяване. Тези нови норми ще се прилагат към наследството на лицата, починали на или след 17 август 2015 г.

Връзката отваря нов прозорецРегламентът гарантира, че дадено трансгранично наследяване се третира по последователен начин, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган. По принцип съдилищата на държавата членка, в която е било последното обичайно местопребиваване на гражданите, ще са компетентни по въпросите, свързани с наследството, и правото на тази държава членка ще прилага. Гражданите ще могат обаче да изберат приложимото право към тяхното наследство да бъде това на държавата на гражданството им. При прилагането на един-единствен закон от един единствен орган по отношение на трансгранично наследяване ще се избягват паралелни производства, които могат да доведат до противоречащи си съдебни решения. По този начин се гарантира също, че съдебните решения, постановени в една държава членка, се признават в целия Съюз, без за това да е необходима специална процедура.

С регламента се въвежда също европейско удостоверение за наследство. Този документ, издаден от компетентния по наследяването орган, може да се използва от наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследство с цел доказване на правното им положение и упражняване на правата или правомощията им в други държави членки. След като бъде издадено, европейско удостоверение за наследство ще бъдат признато във всички държави членки, без да се изисква каквато и да е специална процедура.

На 9 декември 2014 г. Комисията прие Връзката отваря нов прозорецрегламент за изпълнение за изготвяне на формулярите, които следва да се използват съгласно Регламента за наследяването:

- WordWord(303 Kb)bg

- PDFPDF(811 Kb)bg

Порталът e-Justice дава възможност да се попълни и създаде PDF файл на формуляр V (европейско удостоверение за наследство) онлайн тук.

Дания и Ирландия не участват в регламента. В резултат на това производствата по трансгранично наследяване, разглеждани от органи на тези три държави членки, ще продължат да бъдат регулирани от техните национални норми.

Въпросите, свързани с данъчното право при наследяване, са изключени от приложното поле на регламента.

На този Връзката отваря нов прозорецуебсайт ще намерите информация за новите правила на ЕС за наследяването.

Моля, щракнете върху знамето на съответната държава на тази страница, за да направите справка в информационния лист относно националното наследствено право и процедурите в тази държава членка. Информационните листове бяха изготвени от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (EJN-civil) съвместно с Връзката отваря нов прозорецСъвета на нотариатите от Европейския съюз (CNUE).

Връзката отваря нов прозорецSuccessions in Europe, уебстраница, предложена от CNUE, може да ви помогне да намерите отговори на въпроси, свързани с наследяването в 22 държави членки.

Ако желаете да намерите нотариус в държава членка, можете да използвате търсачката за намиране на нотариус, предоставена от Европейската комисия в сътрудничество с участващите нотариални камари.

Националите правила относно регистрирането на завещания се различават значително. В някои държави членки лицето, което прави завещание („завещателят“), има задължение да го регистрира. В други държави членки регистрирането се препоръчва или касае само някои видове завещания. В няколко държави членки не съществуват регистри на завещанията.

Ако Ви е необходимо да узнаете как да регистрирате завещание в държава членка или дали починало лице е направило завещание, може да направите справка в Връзката отваря нов прозорецинформационните листове, изготвени от Връзката отваря нов прозорецАсоциацията на европейската мрежа на регистрите на завещания (ENRWA) и достъпни на 3-4 езика. В тези информационни листове се обяснява как се регистрират завещания във държавите членки и как могат да се намерят завещания в държавите членки.

Връзки по темата

Наследство – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Връзката отваря нов прозорецРъководство за гражданите : как правилата на ЕС опростяват международните наследявания

Резултати от проекта “Нови тенденции в областта на взаимното свързване на регистрите на завещания“, който бе насочен към възможностите за повишаване на ефикасността на производствата по трансгранично наследяване посредством електронни средства и който бе проведен под ръководството на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Естония в сътрудничество с Връзката отваря нов прозорецАсоциацията на европейската мрежа на регистрите на завещания, Връзката отваря нов прозорецСъвета на нотариатите от Европейския съюз, Връзката отваря нов прозорецНотариалната камара на Естония, Връзката отваря нов прозорецЕстонския център за регистри и информационни системи и държавите — членки на Европейския съюз:

- Проучване за осъществимостPDF(755 Kb)en

- Окончателен докладPDF(507 Kb)en

- ПрепоръкиPDF(153 Kb)en


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 01/02/2020