Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné informace - Anglie a Wales

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

OBSAH

 

Tento informační přehled byl vypracován ve spolupráci s Odkaz se otevře v novém okně.Radou notářů Evropské unie (CNUE).

 

1 Jakým způsobem se vyhotovuje pořízení pro případ smrti (závěť, společná závěť, dědická smlouva)?

Pořízení pro případ smrti vyhotovuje zůstavitel nebo zůstavitelé. Právní poradenství ani účast právníka nejsou povinné.

2 Mělo by být pořízení registrováno? Pokud ano, jakým způsobem?

Registrace závěti není povinná.

Závětí se v případě smrti zůstavitele svěřuje jeho majetek vykonavatelům (tzv. osobním zástupcům). Závěť s majetkem nenakládá.

3 Existují nějaká omezení svobodného nakládání s majetkem v případě smrti (např. povinný dědický podíl)?

Ne, nicméně určití rodinní příslušníci a osoby vyživované zůstavitelem se mohou obrátit na soud se žádostí o poskytnutí finančního zajištění z pozůstalosti podle Odkaz se otevře v novém okně.dědického zákona (zajištění pro rodinu a závislé osoby) z roku 1975.

4 Pokud pořízení pro případ smrti neexistuje, kdo dědí a kolik?

Pokud zůstavitel nezanechal platnou závěť, nebo týká-li se závěť jen části majetku, pozůstalost se rozdělí v souladu s pravidly pro dědění ze zákona, která jsou upřesněna v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o správě pozůstalosti z roku 1925 (v platném znění).

5 Který orgán je příslušný:

5.1 v dědických věcech?

5.2 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí dědictví?

5.3 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí odkazu?

5.4 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí povinného dědického podílu?

Pozůstalost se svěřuje osobním zástupcům zůstavitele. Ti se mohou se obrátit na soud s žádostí o udělení plné moci k zastupování (tzv. výkonu poslední vůle v případě závěti a tzv. správy pozůstalosti v případě dědění ze zákona). Tato plná moc potvrzuje, že osobní zástupci jsou oprávněni nakládat s pozůstalostí v souladu se závětí nebo s pravidly pro dědění ze zákona. V případě sporů týkajících se nároku na dědictví nebo na udělení plné moci k zastupování se lze obrátit na soud. Soudní řízení se řídí Odkaz se otevře v novém okně.pravidly pro nesporné potvrzení závěti nebo Odkaz se otevře v novém okně.občanským soudním řádem .

6 Stručný popis postupu k vypořádání dědické věci podle vnitrostátního práva, včetně vypořádání majetku a jeho rozdělení (včetně informací o tom, zda byl postup k vypořádání dědické věci zahájen soudem, nebo zda jej zahájil jiný příslušný orgán bez návrhu).

Osobní zástupci odpovídají za zjištění a shromáždění majetku zůstavitele, který je součástí pozůstalosti, za uhrazení dluhů zůstavitele (včetně Odkaz se otevře v novém okně.dědické daně) a za rozdělení zbývající části mezi oprávněné osoby v souladu se závětí nebo s pravidly pro dědění ze zákona.

7 Jak a kdy se člověk stane dědicem nebo odkazovníkem?

Okamžikem smrti zůstavitele nebo – v případě smrti dědice ve fázi dědického řízení před tím, než dědictví nabude – okamžikem smrti osoby, jíž nárok původně svědčil.

8 Jsou dědicové odpovědní za dluhy zůstavitele? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, dluhy zůstavitele jdou na vrub pozůstalosti.

9 Jaké dokumenty a/nebo informace se obvykle vyžadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Jak je uvedeno v odpovědi na otázku 5, pozůstalost se svěřuje osobním zástupcům zůstavitele. Ti v průběhu dědického řízení převedou nemovitý majetek na osoby, jimž svědčí nárok. Osoba, jíž svědčí nárok, předloží katastru nemovitostí doklad o udělení plné moci k zastupování a o převodu majetku v souladu s příslušnými pravidly pro evidenci pozemků.

9.1 Je jmenování správce pozůstalosti povinné nebo povinné na vyžádání? Pokud je povinné nebo povinné na vyžádání, jaké kroky je třeba podniknout?

Viz odpověď na otázku 9.

9.2 Kdo je oprávněn vykonávat pořízení pro případ smrti zůstavitele a/nebo spravovat pozůstalost?

Viz odpověď na otázku 9.

9.3 Jaké pravomoci má správce pozůstalosti?

Viz odpověď na otázku 9.

10 Jaké dokumenty se běžně vydávají podle vnitrostátního práva v průběhu nebo na konci řízení o dědictví k prokázání statusu a práv oprávněných osob? Mají specifické důkazní účinky?

Osobní zástupci spravují pozůstalost a rozdělují čistý majetek. Způsob převodu majetku záleží na jeho povaze. Vlastnické právo k některým statkům lze převést pouhým předáním. Peněžní prostředky lze vyplatit šekem. Viz otázka 9 týkající se pozemků


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 27/01/2020