Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmän information - England och Wales

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Faktabladet har tagits fram i samarbete med Länken öppnas i ett nytt fönsterrådet för notarier i EU (CNUE).

 

1 Hur upprättas ett förordnande om kvarlåtenskap (testamente, gemensamt testamente, arvsavtal)?

Ett förordnande om kvarlåtenskap upprättas av testatorn eller testatorerna. Det finns inget krav på juridisk rådgivning eller på att en jurist måste delta.

2 Bör förordnandet registreras och i så fall hur?

Det finns inget krav på att registrera testamenten.

Testamentet ger den avlidna personens testamentsexekutorer (personliga representanter) rätt att förvalta dödsboet vid dödsfall. Testamentet innebär i sig ingen övergång av egendom.

3 Finns det restriktioner vad gäller rätten att fritt förordna om sin kvarlåtenskap (t.ex. laglott)?

Nej, men angivna familjemedlemmar och personer som försörjts av den avlidna personen kan ansöka hos domstolen om tilldelning av ekonomiska medel från dödsboet enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterarvslagen (medel till familjemedlemmar och försörjda personer) 1975.

4 Vem ärver, och hur mycket, om det inte finns något förordnande om kvarlåtenskap?

Om och i den utsträckning den avlidna personen inte har lämnat ett giltigt testamente efter sig kommer dödsboet att fördelas enligt reglerna om frånfälle utan efterlämnat testamente i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om förvaltning av dödsbon, 1925 (i dess ändrade lydelse).

5 Vilken typ av myndighet är behörig när det gäller

5.1 arvsrättsliga frågor?

5.2 att ta emot en förklaring om avstående från eller accept av arv?

5.3 att ta emot en förklaring om avstående från eller accept av legat?

5.4 att ta emot en förklaring om avstående från eller accept av laglott?

Dödsboet förvaltas av den avlidna personens personliga representanter. De kan ansöka om tillstånd hos domstolen för att få representera den avlidna personen (bevakningsbevis [grant of probate] om det finns testamente och boutredningsmannaförordnande [letters of administration] vid frånfälle utan efterlämnat testamente). Tillståndet bekräftar att de har befogenhet att förvalta dödsboet enligt testamentet eller reglerna om frånfälle utan efterlämnat testamente. Arvsrättsliga tvister eller tvister om tillstånd kan hänskjutas till domstolen. Domstolsförfarandena styrs av Länken öppnas i ett nytt fönsterreglerna om testamentsbevakning inom ramen för frivillig rättsvård eller Länken öppnas i ett nytt fönsterde civilprocessrättsliga reglerna.

6 Ge en kort beskrivning att förfarandet för att göra upp arvsfrågan enligt nationell lag, inklusive avveckling av egendom och fördelningen av tillgångar (detta omfattar information om huruvida arvsförfarandet inleds av en domstol, annan behörig domstol eller på eget initiativ).

De personliga representanterna ansvarar för att identifiera och samla in tillgångarna i den avlidna personens dödsbo, betala den avlidnas skulder (inklusive Länken öppnas i ett nytt fönsterarvsskatt) och fördela återstoden mellan testamentstagarna enligt testamentet eller reglerna om frånfälle utan efterlämnat testamente.

7 Hur och när blir någon arvtagare eller testamentstagare?

När personen i fråga avlider eller, när det gäller testamentstagare som avlider under förvaltningen av dödsboet, när den person som tidigare hade arvsrätt avlider.

8 Är arvtagarna ansvariga för den avlidnes skulder och om ja, under vilka villkor?

Nej, det är dödsboet som är betalningsskyldigt.

9 Vilka handlingar och/eller vilken information krävs vanligtvis för registrering av fast egendom?

Se svaret på fråga 5. Dödsboet förvaltas av den avlidna personens personliga representanter. De personliga representanterna överför fast egendom till berättigade testamentstagare under förvaltningen av dödsboet. Testamentstagarna ska uppvisa bevis på tillståndet för representation och överföringen för inskrivningsmyndigheten (Land Registry) enligt gällande regler för fastighetsregistrering.

9.1 Är det obligatoriskt, eller obligatoriskt på begäran, att utse en boutredningsman? Om det är obligatoriskt eller obligatoriskt på begäran, vilka steg ska i så fall vidtas?

Se svaret på fråga 9.

9.2 Vem är behörig att verkställa förordnande om den avlidnes kvarlåtenskap och/eller har rätt att ha hand om boutredningen?

Se svaret på fråga 9.

9.3 Vilka befogenheter har en boutredningsman?

Se svaret på fråga 9.

10 Vilka handlingar utfärdas vanligtvis enligt nationell lagstiftning under eller efter ett arvsmål för att bevisa förmånstagarnas ställning och rättigheter? Har de särskilda bevisvärden?

De personliga representanterna förvaltar dödsboet och fördelar nettotillgångarna. Formen för överföringen av tillgångar beror på tillgångarnas karaktär. En del tillgångar kan överföras genom besittningstagande. Penningbelopp kan betalas via check. Se fråga 9 om fastigheter.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/01/2020