Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informacje ogólne

Krajowe przepisy prawa spadkowego bardzo się różnią w poszczególnych państwach członkowskich (na przykład pod względem grup spadkobierców, udziału spadkowego i wysokości zachowku, sposobu zarządzania masą spadkową, zakresu odpowiedzialności spadkobierców za długi, itd.).


Informacje ogólne

Ważnym krokiem ułatwiającym dziedziczenie o charakterze międzynarodowym stanowiło przyjęcie w dniu 4 lipca 2012 r. nowych unijnych przepisów na potrzeby uproszczenia formalności prawnych dotyczących międzynarodowych spadków, z którymi to formalnościami muszą sobie radzić obywatele. Przepisy te mają zastosowanie w przypadku dziedziczenia po osobach zmarłych począwszy od 17 sierpnia 2015 r.

Przepisy Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie gwarantują, że międzynarodowe sprawy spadkowe będą traktowane w sposób spójny oraz rozpatrywane zgodnie z prawem jednego państwa i przez jeden organ. Co do zasady, prawo właściwe dla poszczególnych spraw spadkowych i sąd właściwy ustala się na podstawie ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego. Obywatele mogą jednak zdecydować, że prawem właściwym dla ich sprawy spadkowej powinno być prawo państwa, którego obywatelstwo posiadają. W międzynarodowej sprawie spadkowej stosowanie prawa jednego państwa przez jeden organ zapobiega przypadkom prowadzenia równoległych postępowań i wydawania sprzecznych orzeczeń sądowych. Gwarantuje to również, że orzeczenia wydane w poszczególnych państwach członkowskich są uznawane na terytorium Unii bez potrzeby przeprowadzania specjalnej procedury.

Rozporządzenie wprowadza także europejskie poświadczenie spadkowe. Ten dokument wydawany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku spadkowego można wykorzystać, gdy zachodzi konieczność udowodnienia ich praw i uprawnień w innych państwach członkowskich. Z chwilą jego wydania europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

W dniu 9 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie wykonawcze wprowadzające formularze, które mają być stosowane do celów wykonywania rozporządzenia w sprawie spadków:

Portal „e-Sprawiedliwość” oferuje możliwość wypełnienia tutaj w trybie online i zapisania w formacie PDF formularza V (europejskie poświadczenie spadkowe).

W Danii i Irlandii nie stosuje się powyższego rozporządzenia. W konsekwencji postępowanie w sprawach dotyczących międzynarodowych spadków prowadzone przez organy tych trzech państw w dalszym ciągu będzie regulowane ich przepisami krajowymi.

Z zakresu rozporządzenia wyłączono zagadnienia związane z podatkiem spadkowym.

Na tej Link otworzy się w nowym okniestronie dostępne są informacje o nowych unijnych przepisach prawa spadkowego.

Aby zapoznać się z arkuszami informacyjnymi dotyczącymi materialnych i procesowych aspektów krajowego prawa spadkowego w poszczególnych państwach członkowskich, proszę kliknąć na flagę odpowiedniego państwa umieszczoną na niniejszej stronie. Arkusze informacyjne zostały opracowane w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-sprawy cywilne) we współpracy z Link otworzy się w nowym oknieRadą Notariatów UE (CNUE).

Link otworzy się w nowym oknieSpadki w Europie to strona internetowa prowadzona przez Radę Notariatów UE. Strona umożliwia znalezienie informacji na temat postępowania spadkowego w 22 państwach członkowskich.

Aby znaleźć notariusza w danym państwie członkowskim, można skorzystać z narzędzia umożliwiającego wyszukiwanie notariuszy (Znajdź notariusza). Narzędzie to udostępnia Komisja Europejska we współpracy z uczestniczącymi w projekcie stowarzyszeniami notarialnymi.

Między przepisami krajowymi dotyczącymi testamentów istnieją znaczne różnice. W niektórych państwach członkowskich osoba sporządzająca testament (zwana spadkodawcą) musi go zarejestrować. W innych państwach członkowskich zaleca się rejestrację jedynie niektórych rodzajów testamentów. W kilku państwach członkowskich nie istnieją rejestry testamentów.

W przypadku gdy zajdzie konieczność zarejestrowania testamentu w danym państwie członkowskim lub w razie potrzeby uzyskania informacji o tym, czy zmarły sporządził testament, istnieje możliwość zapoznania się z Link otworzy się w nowym okniearkuszami informacyjnymi przygotowanymi przez Link otworzy się w nowym oknieStowarzyszenie Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentowych (ENRWA), które to arkusze są dostępne w 3-4 językach. W arkuszach informacyjnych wyjaśniono, jak w poszczególnych państwach członkowskich można zarejestrować testament oraz zawarto porady, w jaki sposób sprawdzić, czy testament został sporządzony.

Powiązane strony

Prawo spadkowe – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Link otworzy się w nowym okniePoradnik dla obywateli : jak przepisy UE upraszczają międzynarodowe sprawy spadkowe

Wnioski wypływające z projektu „Dalsze zmiany w dziedzinie interoperacyjności rejestrów testamentów”dotyczącego możliwości usprawnienia postępowania spadkowego za pośrednictwem środków elektronicznych; projekt prowadzony przez Link otworzy się w nowym oknieestońskie Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy ze Link otworzy się w nowym oknieStowarzyszeniem Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów, Link otworzy się w nowym oknieRadą Notariatów Unii Europejskiej, Link otworzy się w nowym oknieestońską Izba Notarialną, Link otworzy się w nowym oknieestońskim Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej:


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2020